Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้
พฤติกรรมนิยม
พุทธิปัญญานิยม
คอนสตรัคติวิสต์

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

ทฤษฎีการเรียนรู้

  1. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยมคอนสตรัคติวิสต์
  2. 2. พฤติกรรม นิยม การจัดการเรียน การสอน เน้นที่การเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เรียนแบบลอง ผิดลองถูกบ้าง มีการ สารวจความพร้อมของ ผู้เรียนซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ ต้องกระทาก่อนการสอน บทเรียน เมื่อผู้เรียนเกิด การเรียนรู้แล้วครูควรฝึก ให้ผู้เรียนฝึกการนาการ เรียนรู้นั้นไปใช้บ่อยๆ ธรรมชาติของมนุษย์ ในลักษณะที่เป็นกลาง คือ ไม่ดี – ไม่เลว การกระทาต่างของมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของ สิ่งแวดล้อม ภายนอก พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจาก การตอบสนองต่อสิ่งเร้า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยม ให้ความสนใจกับพฤติกรรมมากเพราะ พฤติกรรมเป็น สิ่งที่เห็นได้ชัด สามารถวัดและทดสอบได้ แนวคิดที่สำคัญ 1. พฤติกรรมทุกอย่างที่เกิดโดยการเรียนรู้ และสามารถสังเกตได้ 2. พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการ เรียนรู้ที่เป็นอิสระหลายอย่าง 3. แรงเสริม(Reinforcement) ช่วยทา ให้พฤติกรรมเกิดขึ้นได้ พฤติกรรมมนุษย์ ความหมาย Respondent Behavior หมายถึงพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นโดยสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งเร้า ตอบสนองก็จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ สังเกตได้ อธิบายได้โดย ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ คลาสสิค (Classical Conditioning Theory Operant Behavior เป็น พฤติกรรมที่บุคคลหรือสัตว์แสดง พฤติกรรมตอบสนอง ออกมา (Emitted) โดยปราศจาก สิ่งเร้าที่แน่นอน และพฤติกรรมนี้มีผล ต่อสิ่งแวดล้อม อธิบายได้โดย ทฤษฎี Operant Conditioning Theory
  3. 3. พุทธิปัญญำนิยม แนวคิด เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาที่ให้ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี ความหมายโดยการจัด ระเบียบหมวดหมู่ของ สารสนเทศ เพื่อให้สมอง สามารถบันทึกได้ง่ายและ เรียกออกมาใช้ได้อย่างไม่ลืม กระบวนการคิด - ความใส่ใจ - การรับรู้ - การจาได้ - การคิดอย่างมีเหตุผล - จินตนาการหรือการวาดภาพ ในใจ – การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือ การมีแผนการรองรับ - การตัดสินใจ - การแก้ปัญหา - การจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ - การตีความหมาย การนามาประยุกต์ใช้
  4. 4. คอนสตรัคติวิสต์ แนวคิด 1.ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วย ตนเอง 2.การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและ ความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 3.การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญ ต่อการเรียนรู้ 4.การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับ ชีวิตจริง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี ความหมาย Cognitive Constructivism มีรากฐานมาจากทฤษฎี พัฒนาการของพีอาเจต์ ทฤษฎีนี้ ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้กระทา (active) และเป็นผู้สร้างความรู้ ขึ้นในใจเอง Social Constructivism พื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการ ของวิก็อทสกี้ซึ่งถือว่าผู้เรียนสร้าง ความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทาง สังคมกับผู้อื่น (ผู้ใหญ่หรือเพื่อน) การจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระทาในการสร้าง ความรู้ หรือเรียกว่า Actively construct มิใช่ Passive receive ที่เป็นการรับข้อมูล หรือ สารสนเทศ และพยายามจดจาเท่านั้น
  5. 5. จัดทาโดย นางสาวกรรณิการ์ สีแดง 563050522-2 สาขาการสอนภาษาจีน

×