Pok2555

somdetpittayakom school
somdetpittayakom schoolMahasarakam University à somdetpittayakom school
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
คานา 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ 
จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 
ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อ 
สาธารณชน และ ข้อ 14 (7) ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งเสนอต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อรับ 
การประเมินภายนอกในแต่ละรอบนั้น 
เพื่อให้สะดวกต่อการแสดงภารกิจการดาเนินงานและผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจึงได้จัดสาระสาคัญของรายงานออกเป็น 5 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ใช้เป็นกรอบและแนวคิด 
ในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
(นายวานิชย์ ติชาวัน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
(นายพิริยะ อุทโท) 
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
ข้อมูลทั่วไป 1 
ข้อมูลนักเรียน 2 
ข้อมูลผู้บริหาร 3 
ข้อมูลบุคลากร 3 
ข้อมูลด้านแหล่งเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 
เกียรติยศชื่อเสียงและผลงานเด่น 5 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 7 
ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 10 
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 11 
ปรัชญา 11 
วิสัยทัศน์ 11 
พันธกิจ 11 
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 11 
อัตลักษณ์ 11 
เอกลักษณ์ 12 
คาขวัญ 12 
คติพจน์ 12 
พระพุทธรูปประจาโรงเรียน 12 
สีประจาโรงเรียน 12 
ต้นไม้ประจาโรงเรียน 12 
ค่านิยม 12 
เป้าประสงค์ 12 
กลยุทธ์ 13 
นโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา 13 
ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 14 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเกณฑ์ประเมินปีการศึกษา 2555 16 
ข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 23 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 23 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 37 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 47
เรื่อง หน้า 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 49 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 51 
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 52 
สรุปผลการประเมิน 52 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 53 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 54 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 54 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต

Recommandé

Sar2555 1 par
Sar2555 1Sar2555 1
Sar2555 1somdetpittayakom school
904 vues54 diapositives
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม par
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมsomdetpittayakom school
4.9K vues1 diapositive
emka TECHNOLOGIES - Telemetry - emkaBELT noninvasive telemetry respiration me... par
emka TECHNOLOGIES - Telemetry - emkaBELT noninvasive telemetry respiration me...emka TECHNOLOGIES - Telemetry - emkaBELT noninvasive telemetry respiration me...
emka TECHNOLOGIES - Telemetry - emkaBELT noninvasive telemetry respiration me...emka TECHNOLOGIES
602 vues25 diapositives
Two-Dimension Steady-State Conduction par
Two-Dimension Steady-State ConductionTwo-Dimension Steady-State Conduction
Two-Dimension Steady-State ConductionMark Russell
458 vues4 diapositives
Risultati sapienza par
Risultati sapienzaRisultati sapienza
Risultati sapienzaFF3300 Visual Arts & Design
1.4K vues50 diapositives
Safer social media in schools par
Safer social media in schoolsSafer social media in schools
Safer social media in schoolsKevin McLaughlin
735 vues20 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Avatar Technology par
Avatar TechnologyAvatar Technology
Avatar TechnologyCKillinger
333 vues22 diapositives
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics par
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsWATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsMark Russell
369 vues52 diapositives
RD Pilsētas attīstības departamenta e-risinājumi par
RD Pilsētas attīstības departamenta e-risinājumiRD Pilsētas attīstības departamenta e-risinājumi
RD Pilsētas attīstības departamenta e-risinājumiAndrejs Leskovics
492 vues20 diapositives
SETTEC Training Plan 2012 par
SETTEC Training Plan 2012SETTEC Training Plan 2012
SETTEC Training Plan 2012SETTEC
410 vues6 diapositives
GetMyMind par
GetMyMindGetMyMind
GetMyMindguest2c8237
132 vues4 diapositives
FF3300 issue #3 par
FF3300 issue #3FF3300 issue #3
FF3300 issue #3FF3300 Visual Arts & Design
1K vues219 diapositives

En vedette(14)

Avatar Technology par CKillinger
Avatar TechnologyAvatar Technology
Avatar Technology
CKillinger333 vues
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics par Mark Russell
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsWATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 2 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
Mark Russell369 vues
RD Pilsētas attīstības departamenta e-risinājumi par Andrejs Leskovics
RD Pilsētas attīstības departamenta e-risinājumiRD Pilsētas attīstības departamenta e-risinājumi
RD Pilsētas attīstības departamenta e-risinājumi
SETTEC Training Plan 2012 par SETTEC
SETTEC Training Plan 2012SETTEC Training Plan 2012
SETTEC Training Plan 2012
SETTEC410 vues
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร par somdetpittayakom school
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียรBest practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
Power Point Greie par Andolo
Power Point GreiePower Point Greie
Power Point Greie
Andolo128 vues
Virt Exchange2k7 Final Frontier V Mworld2007 par Kong Yang
Virt Exchange2k7 Final Frontier V Mworld2007Virt Exchange2k7 Final Frontier V Mworld2007
Virt Exchange2k7 Final Frontier V Mworld2007
Kong Yang505 vues
WATS 10 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics par Mark Russell
WATS 10 (1-50) Fluid Mechanics and ThermodynamicsWATS 10 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
WATS 10 (1-50) Fluid Mechanics and Thermodynamics
Mark Russell285 vues
Uu no 43_th_2007 perpustakaan par Agus Sukyanto
Uu no 43_th_2007 perpustakaanUu no 43_th_2007 perpustakaan
Uu no 43_th_2007 perpustakaan
Agus Sukyanto809 vues

Similaire à Pok2555

SAR2564_BORIPAT.pdf par
SAR2564_BORIPAT.pdfSAR2564_BORIPAT.pdf
SAR2564_BORIPAT.pdfchartthai
100 vues78 diapositives
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 par
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552Nang Ka Nangnarak
5.6K vues212 diapositives
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา par
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษามาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษาkruthai40
282 vues212 diapositives
2552 high school performance standards.9 par
2552 high school performance standards.92552 high school performance standards.9
2552 high school performance standards.9ชญานิษฐ์ ทบวัน
439 vues212 diapositives
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563 par
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563 Somchart Phaeumnart
1.3K vues79 diapositives

Similaire à Pok2555(20)

SAR2564_BORIPAT.pdf par chartthai
SAR2564_BORIPAT.pdfSAR2564_BORIPAT.pdf
SAR2564_BORIPAT.pdf
chartthai100 vues
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 par Nang Ka Nangnarak
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
Nang Ka Nangnarak5.6K vues
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา par kruthai40
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษามาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา
kruthai40282 vues
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563 par Somchart Phaeumnart
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก par Kittisak Amthow
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
Kittisak Amthow13.8K vues
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ par somdetpittayakom school
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 par thanaetch
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
thanaetch17.2K vues
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต par tassanee chaicharoen
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิตประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา par Mana Suksa
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
Mana Suksa19.4K vues

Plus de somdetpittayakom school

ผลประเมินภายใน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2558 par
ผลประเมินภายใน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2558ผลประเมินภายใน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2558
ผลประเมินภายใน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2558somdetpittayakom school
2.5K vues6 diapositives
แบบประเมินทักษะกระบวนการ par
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการsomdetpittayakom school
60.6K vues4 diapositives
M1 59 par
M1 59M1 59
M1 59somdetpittayakom school
2.3K vues15 diapositives
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา... par
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา...ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา...somdetpittayakom school
1.4K vues5 diapositives
รายการค่าใช้จ่ายห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class ม.1 ม.4 par
รายการค่าใช้จ่ายห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class ม.1 ม.4รายการค่าใช้จ่ายห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class ม.1 ม.4
รายการค่าใช้จ่ายห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class ม.1 ม.4somdetpittayakom school
1.1K vues2 diapositives
ประกาศผลการสอบ Smart class ม 1 par
ประกาศผลการสอบ Smart class ม 1ประกาศผลการสอบ Smart class ม 1
ประกาศผลการสอบ Smart class ม 1somdetpittayakom school
1.1K vues4 diapositives

Plus de somdetpittayakom school(20)

ผลประเมินภายใน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2558 par somdetpittayakom school
ผลประเมินภายใน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2558ผลประเมินภายใน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2558
ผลประเมินภายใน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2558
แบบประเมินทักษะกระบวนการ par somdetpittayakom school
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา... par somdetpittayakom school
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา...ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา...
รายการค่าใช้จ่ายห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class ม.1 ม.4 par somdetpittayakom school
รายการค่าใช้จ่ายห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class ม.1 ม.4รายการค่าใช้จ่ายห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class ม.1 ม.4
รายการค่าใช้จ่ายห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class ม.1 ม.4
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครนักเรียนหลักสูตร SMART CLASS ปีการศึกษา 2559 par somdetpittayakom school
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครนักเรียนหลักสูตร SMART CLASS ปีการศึกษา 2559ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครนักเรียนหลักสูตร SMART CLASS ปีการศึกษา 2559
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครนักเรียนหลักสูตร SMART CLASS ปีการศึกษา 2559
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนสมัครนักเรียนชั้น ม.4 จากนัก... par somdetpittayakom school
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนสมัครนักเรียนชั้น ม.4 จากนัก...ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนสมัครนักเรียนชั้น ม.4 จากนัก...
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนสมัครนักเรียนชั้น ม.4 จากนัก...
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธย... par somdetpittayakom school
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธย...ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธย...
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธย...
ปฏิทินรับนักเรียน ห้องเรียนอัจฉริยะ smart class โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึ... par somdetpittayakom school
ปฏิทินรับนักเรียน ห้องเรียนอัจฉริยะ smart class โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึ...ปฏิทินรับนักเรียน ห้องเรียนอัจฉริยะ smart class โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึ...
ปฏิทินรับนักเรียน ห้องเรียนอัจฉริยะ smart class โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึ...
ปฏิทินรับนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม par somdetpittayakom school
ปฏิทินรับนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมปฏิทินรับนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ปฏิทินรับนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ประกาศหยุดการเรียนการสอน 22 - 24 มกราคม 58 par somdetpittayakom school
ประกาศหยุดการเรียนการสอน  22 - 24 มกราคม 58ประกาศหยุดการเรียนการสอน  22 - 24 มกราคม 58
ประกาศหยุดการเรียนการสอน 22 - 24 มกราคม 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องภาษาต่างประเทศ par somdetpittayakom school
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องภาษาต่างประเทศประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องภาษาต่างประเทศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องภาษาต่างประเทศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องภาษาต่างประเทศ par somdetpittayakom school
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องภาษาต่างประเทศประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องภาษาต่างประเทศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องภาษาต่างประเทศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สอบราคาซื้อราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องภาษาต่างประเทศ par somdetpittayakom school
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สอบราคาซื้อราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องภาษาต่างประเทศประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สอบราคาซื้อราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องภาษาต่างประเทศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สอบราคาซื้อราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องภาษาต่างประเทศ
รายชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ บุคลากรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปี 2558 par somdetpittayakom school
รายชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ บุคลากรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปี 2558 รายชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ บุคลากรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปี 2558
รายชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ บุคลากรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปี 2558
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) 2558 par somdetpittayakom school
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) 2558ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) 2558
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) 2558
กำหนดการปิด-เปิดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 par somdetpittayakom school
กำหนดการปิด-เปิดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558กำหนดการปิด-เปิดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการปิด-เปิดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

Pok2555

  • 1. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • 2. คานา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อ สาธารณชน และ ข้อ 14 (7) ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งเสนอต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อรับ การประเมินภายนอกในแต่ละรอบนั้น เพื่อให้สะดวกต่อการแสดงภารกิจการดาเนินงานและผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจึงได้จัดสาระสาคัญของรายงานออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ใช้เป็นกรอบและแนวคิด ในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (นายวานิชย์ ติชาวัน) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (นายพิริยะ อุทโท) ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
  • 3. สารบัญ เรื่อง หน้า ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 ข้อมูลทั่วไป 1 ข้อมูลนักเรียน 2 ข้อมูลผู้บริหาร 3 ข้อมูลบุคลากร 3 ข้อมูลด้านแหล่งเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 เกียรติยศชื่อเสียงและผลงานเด่น 5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 7 ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 10 ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 11 ปรัชญา 11 วิสัยทัศน์ 11 พันธกิจ 11 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 11 อัตลักษณ์ 11 เอกลักษณ์ 12 คาขวัญ 12 คติพจน์ 12 พระพุทธรูปประจาโรงเรียน 12 สีประจาโรงเรียน 12 ต้นไม้ประจาโรงเรียน 12 ค่านิยม 12 เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 13 นโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา 13 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 14 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเกณฑ์ประเมินปีการศึกษา 2555 16 ข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ตอนที่ 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 23 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 23 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 37 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 47
  • 4. เรื่อง หน้า มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 49 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 51 ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 52 สรุปผลการประเมิน 52 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 53 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 54 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 54 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต