Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sar2555 1

805 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sar2555 1

 1. 1. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสี่แยกสมเด็จ ถนนศรีสมเด็จ ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150 โทรศัพท์ 043-861137 โทรสาร 043-861137 ต่อ 10 E- mail : somdetpit.spk@gmail.com Website http://www.somdetpit.ac.th/ 2. สังกัด ( / ) สพฐ. ( ) สช. ( ) กทม. ( ) มท. ( ) อื่นๆ ระบุ................... 3. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 4. เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 5. เขตพื้นที่บริการการศึกษา (ระบุ) ตาบลสมเด็จ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ดังนี้ (1) หมู่บ้าน หนองบัวโดน หมู่ 1, 7, 11, 12 (2) หมู่บ้าน สี่แยกสมเด็จ หมู่ 2, 3, 4, 5, 6, 10 (3) หมู่บ้าน หนองกุงสมเด็จ หมู่ 8 (4) หมู่บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ 9 6. ประวัติโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โรงเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เปิดทาการสอนเมื่อปีการศึกษา 2516 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 (ม.ศ. 1) แบบสหศึกษาจานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนครั้งแรกจานวน 45 คน โดยเป็นสาขาของ โรงเรียนบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตัวเอง จึงขอใช้ อาคารเรียนจากโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ จานวน 1 หลัง เป็นสถานที่ทาการเรียนการสอนชั่วคราว มีครู 2 คน คือ นายบุญชอบ สุขสวัสดิ์ และนายอุทัย พิมพะนิตย์ ในปี พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เป็นเอกเทศ โดยมีนายบุญชอบ สุขสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งครูใหญ่คนแรก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ในปีการศึกษา 2555 มี แผนการจัดชั้นเรียน เป็น 12:12:12 / 10:10:10 รวม 66 ห้องเรียน เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ห้อง มีนักเรียน 2,666 คน ครู 108 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจา 4 คน และลูกจ้างชั่วคราว 18 คน ผู้อานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายพิริยะ อุทโท
 2. 2. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 2 ข้อมูลนักเรียน 1. จานวนนักเรียน และห้องเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555) ชั้น จานวนนักเรียน จานวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1 230 286 516 12 มัธยมศึกษาปีที่ 2 223 293 516 12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 218 305 523 12 รวม 671 884 1,555 36 มัธยมศึกษาปีที่ 4 140 272 412 10 มัธยมศึกษาปีที่ 5 155 207 362 10 มัธยมศึกษาปีที่ 6 113 224 337 10 รวม 408 703 1,111 30 รวมทั้งหมด 1,079 1,587 2,666 66 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย เฉลี่ย ทั้งโรงเรียน ภาษาไทย 3.00 2.99 2.99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.57 3.06 2.76 ภาษาต่างประเทศ 2.78 3.21 2.97 คณิตศาสตร์ 2.48 2.82 2.60 วิทยาศาสตร์ 2.63 2.83 2.74 สุขศึกษาและพลศึกษา 3.14 3.70 3.32 ศิลปะ 2.93 3.41 3.16 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 2.87 3.41 3.09 เฉลี่ย 2.79 3.16 2.94 3. ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 54.39 44.21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.78 35.21 ภาษาอังกฤษ 25.03 18.05 คณิตศาสตร์ 24.41 19.83 วิทยาศาสตร์ 32.63 32.54 สุขศึกษาและพลศึกษา 56.51 51.66 ศิลปะ 42.21 30.16 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 47.19 44.09 เฉลี่ย 41.14 34.46
 3. 3. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 3 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ 2.4.1 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน 2.4.2 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนา - คน 2.4.3 มีนักเรียนปัญญาเลิศ - คน 2.4.4 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ - คน 2.4.5 จานวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย) 42.50 คน 2.4.6 อัตราส่วน นักเรียน : ครู = 24 : 1 ข้อมูลผู้บริหาร 1. ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายพิริยะ อุทโท วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขา การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป. บัณฑิต) บริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่พุทธศักราช 2553 จนถึงปัจจุบัน 2. ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) 4 คน 2.1 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร 2.2 นายไพจิตร พิมพิสัย 2.3 นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ 2.4 นายคุณากร ศรีสองเมือง ข้อมูลบุคลากร 1. ข้อมูลครูและบุคลากร ประเภทบุคลากร จานวน วิทยฐานะ ระดับการศึกษาสูงสุด รวม ชาย หญิง เชี่ยว ชาญ ชานาญ การ พิเศษ ชานาญ การ ไม่มี วิทย- ฐานะ ปริญญา เอก ปริญญา โท ปริญญา ตรี ต่ากว่า ป.ตรี ผู้บริหารและผู้ช่วย ผู้บริหาร 5 4 1 1 4 3 2 ครูประจาการ * 108 41 62 2 68 21 12 37 66 พนักงานราชการ 2 1 1 2 1 1 ลูกจ้างประจา 4 4 - 4 4 ลูกจ้างชั่วคราว ครูไทย 12 3 9 12 12 ครูต่างชาติ 7 3 4 7 7 เจ้าหน้าที่ 7 3 4 7 6 1 คนงาน 15 8 7 15 15 รปภ. 2 2 - 2 2 รวม 157 69 88 3 69 24 61 - 41 93 22 * ครูที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
 4. 4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 4 2. ครูประจาการ ที่สอนตรงตามวิชาเอก-โท 108 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สอนตรงตาม ความถนัด 108 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. ด้านแหล่งเรียนรู้ 1.1 แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 1.1.1 ห้องอาเซียน 1.1.2 ห้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 1.1.3 ห้องประติมากรรม 1.1.4 ห้องนาฏศิลป์ศึกษา 1.1.5 ห้องศูนย์ ERIC 1.1.6 ห้องปฏิบัติการเรียนรู้งานช่างอุตสาหกรรมและงานออกแบบเทคโนโลยี 1.1.7 ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.1.8 ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ธุรกิจ 1.1.9 ห้องจริยธรรม 1.2 แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 1.2.1 ห้องหมอภาษา 1.2.2 หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1.2.3 โรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดขอนขาว 1.2.4 สวนนักคณิตศาสตร์ 1.2.5 ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1.2.6 ลานอาเซียน 1.2.7 ลานธรรม 1.2.8 ลานผลงานรูปภาพ 1.2.9 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1.2.10 ภูค่าว 1.2.11 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว 1.2.12 รอยเท้าไดโนเสาร์ 1.2.13 หาดดอกเกด 1.2.14 น้าตกแก้งกะอาม 1.2.15 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ 1.2.16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2. ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.1 นางเคนสี อารังสี ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการทอเสื่อกก 2.2 นายเชิด กมลภพ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเลี้ยงหมูหลุม และการทาน้าส้มจากควันไม้ 2.3 นายโสภา อนันทวรรณ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเพาะเห็ดขอนขาว
 5. 5. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 5 เกียรติยศชื่อเสียงและผลงานเด่น 1. ผลงานโรงเรียน 1.1 โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปี 2555 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานัก นายกรัฐมนตรี 1.2 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง” (ประกาศ ธันวาคม 2555) 1.3 ได้รับเหรียญทองระดับภูมิภาค การประกวด “พิธีการให้ความรู้สู้ภัยพิบัติ” โครงการ Thailand Go Green 2555 1.4 ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบ ชนะเลิศอันดับ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 1.5 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 1.6 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ยอดเยี่ยมอันดับ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 1.7 ได้รับรางวัลโครงการประกวดโรงอาหารโรงเรียน รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.8 ได้รับรางวัลศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดาริดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.9 ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองพลัส กรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ 1.10 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประจาปี 2555 2. ผลงานครู 2.1 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจาปี 2556 สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 2.2 ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปี 2555 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา จานวน 26 คน 2.2.1 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร 2.2.2 นายโกวิทย์ มีตา 2.2.3 นางนงนุช มีตา 2.2.4 นายอภิสัณห์ ลาภเสถียร 2.2.5 นางบัวคา ประดิษฐ์จา 2.2.6 นางสุพัทยา ศิลาแก้ว 2.2.7 นางสาวศิริพร ดวงทองพล 2.2.8 นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพล 2.2.9 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง 2.2.10 นางปรางค์ทิพย์ ศรีเครือดง 2.2.11 นางยุพิน บุญเลิศ 2.2.12 นางทิพย์สุดา ยนยุบล 2.2.13 นางสาวณัฐวดี รักษาภักดี
 6. 6. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 6 2.2.14 นางวราภรณ์ แสบงบาล 2.2.15 นางวราภรณ์ ยนต์ชัย 2.2.16 นางวนิดา เที่ยงสงค์ 2.2.17 นางสาววิริยา พันธุขันธ์ 2.2.18 นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโย 2.2.19 นายคาดี ขินานา 2.2.20 นางสาวนารีรัตน์ มีนะถา 2.2.21 นางพรพิมล เฉลิมชาติ 2.2.22 นางวิชชุดา ทัพซ้าย 2.2.23 นางสาววไลกิติ์ สระแก้ว 2.2.24 นางประภาพร คลังบุญครอง 2.2.25 นายกศนต์ ภารยาท 2.2.26 นางกาญจนา มั่นกิจ 2.3 ครูได้รับการยกย่องให้เป็น “ครูดี ศรีสมเด็จ” ประจาปี 2556 จานวน 4 คน 2.3.1 นางประภาวดี มองเพชร 2.3.2 นางศิริพร สุวรรณศรี 2.3.3 นางบุปผา มาวัน 2.3.4 นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์ 2.4 นางลมโชย ด่านขุนทด ครูรักการอ่าน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ยอดเยี่ยม สานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 2.5 นายอภิสัณห์ ลาภเสถียร ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อตัวอย่างจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2555 3. ผลงานนักเรียน 3.1 เด็กหญิงวิจิตรา อันสงคราม และนางสาวณิชกานต์ ปัตลา ชนะเลิศการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. ต้น การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 3.2 นางสาวสุมลทา ภูเต้านิล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ต้น การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 3.3 นางสาวรุ่งทิวา คาประสาร นางสาวศศิธร อุดศรี และนายอภินันท์ โทขันติ์ ลาดับที่ 8 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.ต้น การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 3.4 นางสาวรุ่งอรุณ ริคาแง และนางสาววงเดือน ภักดี ลาดับที่ 8 คาคม ระดับ ม.ต้น การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 3.5 นายนวพล แสนปากดี นางสาวอรุณลักษณ์ ฆารละออง และนางสาวนรารัตน์ รินทราช รองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับ ม. ปลาย การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 7. 7. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 7 3.6 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเมือง นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ โครงการ ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 1. การประเมินรอบ 3 ประเมินเมื่อวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2555 ปีการศึกษา 2555 จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ น้าหนักคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.63 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.75 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง 10.00 9.73 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น 10.00 9.34 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.22 พอใช้ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 10.00 10.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ การพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพ ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.93 ดีมาก กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาด้านจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ ยกระดับตัวบ่งชี้ รักษาตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็น เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5.00 4.00 ดี คะแนนรวม 100.00 85.90 ดี
 8. 8. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 8 จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ ตัวบ่งชี้ น้าหนักคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.63 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.75 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง 10.00 9.73 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น 10.00 9.34 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.22 พอใช้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาด้านจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการการศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ การพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ ยกระดับตัวบ่งชี้ รักษาตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็น เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5.00 4.00 ดี มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 10.00 10.00 ดีมาก มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพ ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.93 ดีมาก คะแนนรวม 100.00 85.90 ดี
 9. 9. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 9 2. วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมินรอบสาม ปัจจัยภายในสถานศึกษา จุดเด่น - โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่สามารถดาเนินงานพัฒนา คุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จน่าภาคภูมิใจดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน - ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มี อุปนิสัยสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สุจริต มีทักษะมีความรู้ตามหลักสูตร โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2555 มีผู้สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้จานวนมาก ด้านครู - ครูมีความรู้ความสามารถสูงตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีครูเพียงพอ ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีครูที่เป็นวิทยากรแกนนาอยู่หลายคน ด้านผู้บริหาร - ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการเป็น เยี่ยม มีการจัดโครงสร้างและการบริหารงานที่ดีเป็นระบบครบวงจร มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา การศึกษาเป็นอย่างดี จุดควรพัฒนา - โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ควรปรับการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาผลการเรียนของ ผู้เรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมให้สูงขึ้น และดารง รักษาสภาพที่ดีอยู่แล้วให้ยั่งยืน - จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรทั้งครู และนักเรียนใช้ เทคโนโลยีในการดาเนินการจัดการ เรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น อย่าง เหมาะสมและสร้างสรรค์ ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา โอกาส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในสังกัด สถานศึกษาในระดับเดียวกัน และชุมชนท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนยอดนิยม โดยได้รับวัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อนามาบริหาร จัดการพัฒนาการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนควรเร่งพัฒนาการจัด การเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป อุปสรรค ชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการสื่อสารที่ เจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทุกเวลา ส่งผลกับผู้เรียนบางส่วน ในทางลบได้ 3. นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาจากการประเมินรอบสาม 3.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการครูชุมชน 3.2. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.3 การเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตามความถนัดของผู้เรียน
 10. 10. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 10 4. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 4.1 พัฒนาสถานศึกษาสู่สภาพโรงเรียนในฝัน โรงเรียนยอดนิยม 4.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 4.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นคนดีของสังคม ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 1. เป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน 2. เริ่มเปิดสอนหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2553 3. เริ่มเปิดสอนห้องเรียน EIS : English Integrated Studies (สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2554 4. เปิดสอนวิชาภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษา เวียดนาม และภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ และเพื่อเตรียมคนสู่ ประชาคมอาเซียน
 11. 11. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 11 ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรัชญา นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี วิสัยทัศน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 พันธกิจ 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ และสืบสานงานตามแนวพระราชดาริ 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี ทางการศึกษา และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้คุณธรรมพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 5. พัฒนาภูมิทัศน์ จัดบรรยากาศทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเอื้อต่อ ผู้เรียนทุก ๆ ด้าน 6. พัฒนาการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นการประกัน คุณภาพการศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 7. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอ เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน ได้รับการประเมินรับรอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายของหลักสูตร 3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ มีจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ อัตลักษณ์ ลูกสมเด็จพิท เป็นคนดี ใช้ ICT เป็น
 12. 12. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 12 เอกลักษณ์ ลูกสมเด็จพิท เก่งศิลปะ ดนตรี และกีฬา คาขวัญ ประพฤติดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้ คติพจน์ อกต ทุกฺกฏ เสยโย ความชั่วไม่ทาเสียเลยดีกว่า พระพุทธรูปประจาโรงเรียน พระสัปปุริสธรรมนาปัญญา สีประจาโรงเรียน ฟ้า – แดง ต้นไม้ประจาโรงเรียน สนประดิพัทธ์ ค่านิยม สมเด็จพิทยาคม ร่วมมือ ร่วมพัฒนา การศึกษาสู่สากล เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ทักษะชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และนามาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจาวัน 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 4. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 5. ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกัน มีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 6. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีความตระหนัก สามารถอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 8. ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพชน มีความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ยึดมั่นในความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข
 13. 13. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 13 กลยุทธ์ 1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เต็มศักยภาพ 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 3. พัฒนาเครือข่ายครู ผู้ปกครอง ชุมชน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการให้เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์วิชาชีพครู 6. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และการเรียนรู้ 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน โรงเรียน และชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา 8. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 9. พัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา 1. เร่งรัดพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 7 ประการ ดังนี้ 1.1 มุ่งเน้นการเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือสังคมและการมีมนุษย์ สัมพันธ์ 1.2 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ 1.3 มุ่งเน้นการเพาะบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนโยน มีความเมตตากรุณา ไม่เอาเปรียบ ผู้อื่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีกิริยาท่าทางสง่างาม 1.4 มุ่งเน้นการปลูกฝังความเป็นไทย และความเป็นสากล 1.5 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเล่นกีฬา และดนตรีได้อย่างน้อยคนละ 1 อย่าง 1.6 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ 1.7 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2. ส่งเสริมพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ห้องสมุด เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในโรงเรียน 3. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรมนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการวางแผนพัฒนา โรงเรียน 5. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาครู สื่อ เทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอน โดยใช้ กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และอื่นๆ 6. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง ทันสมัย การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นระบบประกัน คุณภาพ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 8. พัฒนาการจัดบรรยากาศ ภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดบรรยากาศในการทางานเพื่อสร้าง เสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของบุคลากร
 14. 14. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 14 9. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้จัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 1. กลุ่มอานวยการ 2. กลุ่มบริหารวิชาการ 3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4. กลุ่มบริหารทั่วไป
 15. 15. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 15
 16. 16. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 16 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเกณฑ์ประเมินปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ยึดมาตรฐานการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี สุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 80 ขึ้นไป 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ ตามจินตนาการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 ขึ้นไป มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.1 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง มีสติสมเหตุผล 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง ร้อยละ 75 ขึ้นไป 4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 75 ขึ้นไป มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน 4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 75 ขึ้นไป มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร 5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดี เฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ย สูงกว่า 2.00
 17. 17. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 17 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน 5.2 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดี เฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ย สูงกว่า 2.00 5.3 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี เฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ย สูงกว่า 2.00 5.4 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับดีเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ย สูงกว่า 2.00 5.5 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดีเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ย สูงกว่า 2.00 5.6 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดีเฉลี่ย ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ย สูงกว่า 2.00 5.7 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ระดับดีเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ย สูงกว่า 2.00 5.8 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับดีเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ย สูงกว่า 2.00 5.9 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 5.10 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิดเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 5.11 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 5.12 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิตเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 5.13 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 5.14 ผลการประเมินการอ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 5.15 ผลการประเมินการ คิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 5.16 ผลการประเมินการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 5.17 ผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีในวิชาภาษาไทย ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยตามเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ย แกนกลาง 5.18 ผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีในวิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยตามเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ย แกนกลาง 5.19 ผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีในวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยตามเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ย แกนกลาง 5.20 ผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีในวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยตามเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ย แกนกลาง 5.21 ผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยตามเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ย แกนกลาง 5.22 ผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยตามเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ย แกนกลาง 5.23 ผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีในวิชาศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยตามเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ย แกนกลาง
 18. 18. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 18 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน 5.24 ผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยตามเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ย แกนกลาง มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต 6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตัวเอง ร้อยละ 75 ขึ้นไป 6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมาย คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 7.2 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา ร้อยละ 90 ขึ้นไป 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ร้อยละ 90 ขึ้นไป 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใช้ผลในการปรับการสอน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 7.8 ครูประพฤติตนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ สถานศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม ความสามารถ ร้อยละ 90 ขึ้นไป มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100.00 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ร้อยละ 100.00 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100.00 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ ร้อยละ 100.00
 19. 19. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 19 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 100.00 8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ร้อยละ 100.00 มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ร้อยละ 100.00 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100.00 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 100.00 มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ ด้าน 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ร้อยละ 100.00 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ร้อยละ 100.00 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ 100.00 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป ความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 100.00 10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 100.00 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 100.00 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง อานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ร้อยละ 100.00 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ร้อยละ 100.00 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย ตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 100.00 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 100.00 12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 100.00 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 100.00 12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ร้อยละ 100.00
 20. 20. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 20 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน 12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.00 12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ร้อยละ 100.00 3) มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100.00 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100.00 4) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ จุดเน้นของสถานศึกษา ร้อยละ 100.00 14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ร้อยละ 100.00 5) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100.00 15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 100.00 ข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วิธีการจัดทาแผน/และสาระของแผน) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนสาคัญดังนี้ 1.1 การศึกษาสภาพของสถานศึกษา เป็นการสารวจวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก สภาพแวดล้อมภายนอก / ภายในที่เกี่ยวข้อง กับการจัดบริการการศึกษา ผลจากการศึกษาสถานภาพ ทาให้สถานศึกษาทราบว่ามีโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและ จุดอ่อนอย่างไรบ้าง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มากาหนดทิศทางพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
 21. 21. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หน้า 21 1.2 การกาหนดทิศทางของสถานศึกษา เป็นการกาหนดจุดมุ่งหมาย แนวทางการดาเนินงานในอนาคตของสถานศึกษาให้มีความชัดเจน มากขึ้น ตามสถานการณ์ของสถานศึกษาและความต้องการของสังคม 1.3 การกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา เป็นการกาหนดวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานภาพของสถานศึกษา โดยยึดทิศทางของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ลักษณะงาน ที่ทา และทางเลือกที่เหมาะสม กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอน ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน การวางแผน ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรเอกชน เป็นต้น 2. แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา (วิธีการจัดทาแผน/และสาระของแผน) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม มีขั้นตอนในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ดังนี้ 2.1 ศึกษากรอบเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด - กรอบนโยบาย - กรอบเป้าหมาย - กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 2.2 แปลงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี - ทบทวนแผนกลยุทธ์ - กาหนดเป้าประสงค์ - กาหนดโครงการ - จัดสรรงบประมาณ และกาหนดผู้รับผิดชอบ - จัดทาแผนกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 3. เป้าหมายการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้กาหนดนโยบายและเป้าหมายเป็นข้อตกลงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเป้าหมาย การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA.) ในแต่ละด้านดังนี้ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ - พัฒนาความพร้อมของนักเรียน ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับการศึกษาอุดมศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ - ผู้เรียนได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเวลากาหนดอย่างมีคุณภาพ 3.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียนและท้องถิ่น - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น - สร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอน ให้สามารถนาหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 3.3 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ร่วมกับชุมชน ดาเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้

×