Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

แนวคิด RNN Open Platform

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

แนวคิด RNN Open Platform

Télécharger pour lire hors ligne

คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูป
เชื่อมโยง - แบ่งปัน - เปลี่ยนแปลง

เปิดตัวแนวคิด RNN Open Platform
Connect - Share - Change

ปรเมศวร์ มินศิริ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป
Reform Now Network
http://www.rnnthailand.com

คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูป
เชื่อมโยง - แบ่งปัน - เปลี่ยนแปลง

เปิดตัวแนวคิด RNN Open Platform
Connect - Share - Change

ปรเมศวร์ มินศิริ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป
Reform Now Network
http://www.rnnthailand.com

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Plus par Poramate Minsiri (20)

Publicité

แนวคิด RNN Open Platform

  1. 1. “คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูป” RNN Thailand Open Platform Platform
  2. 2. Connec t Connec t Connec t Connec t Connec t Share Connec t Share Chang e Share Share Connec t Connec t Connec t Connec t Connec t
  3. 3. เชื่อมโยง (Connect) ด้วยการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้มีการขยายเครือข่ายให้กว้างขวางและเกิดการ ประสานพลัง ในการขับเคลื่อน ซึ่งทางเครือข่ายฯทำาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเช่น การเคลื่อนไหวร่วมใน ประเด็นต่างๆ • เชื่อมโยงบุคคล, กลุ่มขับเคลื่อนและองค์กร (People, Groups, Organisations) • เชื่อมโยงเชิงประเด็น (Issue based) • เชื่อมโยงเชิงพื้นที่ (Area based) •
  4. 4. • แบ่งปัน (Share) การออกแถลงการณ์ร่วม,การจัดงาน Workshop และสัมมนาการแลก เปลี่ยนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในนโยบายสาธารณะ (Policy Crowdsourcing) , การ ประกาศงานเพื่อสังคมและงานอาสาสมัคร, การระดมทุนโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนการ เปลี่ยนแปลง (Crowdfunding) และพื้นที่สร้างสรรค์ร่วม (Citizen Space), พื้นที่รวบรวมข้อเสนอ แนะ เช่น สภาพลเมือง • สือสารการปฏิรูป เพื่อขยายความเชือมโยงออกไปสูสังคมไทยในวงกว้าง ใน ่ ่ ่ รูปของ สือวิดีโอ, อินโฟกราฟฟิค, บทความ ฯลฯ ่
  5. 5. • เปลี่ยนแปลง (Change) ร่วมกันผลักดันให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ที่จะมีผลต่อคุณภาพชีวิต, สังคม, สิ่งแวดล้อม • รวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปอย่างเป็นระบบ เพือร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลง ่ ่ • การรณรงค์เพือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสาธารณะ ่ • การเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย • การเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  6. 6. โครงสร้างอำานาจ โครงสร้างสังคม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสิงแวดล้อม ่ และฐานทรัพยากร
  7. 7. ระบบการเลือกตั้ง รัฐบาลและรัฐสภา การกระจายอำานาจสูท้องถิ่น ่ องค์กรอิสระ ราชการ ตุลาการ โครงสร้างอำานาจ ความมั่นคง อัตลักษณ์ของชาติ กระบวนการยุติธรรมชัน ้ กฎหมาย ต้น สวัสดิการสังคม สัญชาติ ต่างประเทศ ไม่ผูกขาด ทุจริตคอร์รัปชัน ่ การคมนาคมขนส่ง กิจการค้า ระหว่างประเทศ โครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง ด้านพลังงาน พัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรม การท่องเทียว ่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรกรรม อาหาร การจัดสรร ปัญหาปากท้องค่าครองชีพ มลพิษและมลภาวะ ทรัพยากร  เสรีภาพ โครงสร้างสังคม ความยุติธรรม โครงสร้างทาง กระจายการ สิงแวดล้อม ่ คนพิการ รักษาพยาบาล การศึกษา ถือครองที่ดิน สตรี และฐานทรัพยากร ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน การอนุรักษ์ บริหารจัดการนำ้า ระบบนิเวศน์ วัฒนธรรม ศาสนา
  8. 8. “คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรป” ู RNN Thailand Open Platform Media, Workshop, Seminar Movement, Citizen Space Policy Crowdsourcing Reform Campaign www.RNNThailand.com RNN application for iOS and Android devices RNN application for iOS and Android devices RNN application for iOS and Android devices RNN application for iOS and Android devices RNN application for iOS and Android devices RNN application for iOS and Android devices RNN application for iOS and Android devices

×