Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
อาสาสู้Flood
อาสาสู้Flood
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

ทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง

Télécharger pour lire hors ligne

ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการปฎิรูปประเทศไทย จัดตั้งสภาพลเมือง เพื่อเป็นกลไกหนุนเสริมและแก้ปัญหาวิกฤติศรัทธาของประชาชนในระบบการเมืองแบบตัวแทน

ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการปฎิรูปประเทศไทย จัดตั้งสภาพลเมือง เพื่อเป็นกลไกหนุนเสริมและแก้ปัญหาวิกฤติศรัทธาของประชาชนในระบบการเมืองแบบตัวแทน

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (10)

Similaire à ทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง (20)

Publicité

Plus par Poramate Minsiri (20)

ทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง

 1. 1. ปฎิรูปประเทศไทย 2.0
 2. 2. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
 3. 3. นิติรัฐ พลเมืองเข้มแข็ง โค่นระบอบทักษิณ คอร์รัปชั่น ปฎิรูปประเทศไทย นิติธรรม ความยุติธรรม วิกฤตศรัทธา ความเท่าเทียมกันในสังคม สร้างสถานการณ์ มือที่สามรอโอกาส ปกป้องผู้แทน เจรจาหาทางออก คนกลาง? ถวายฎีกา
 4. 4. โอกาสของตัวจริง บทบาทภาคพลเมือง วิกฤตศรัทธาในระบบตัวแทน ตัวแทนของใคร???
 5. 5. ประชาชนไม่ได้ร่วมคิดร่วมทำ ลดความเหลื่อมล้ำ 
 ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
 แต่ได้นโยบายประชานิยมมาแทน นโยบายสาธารณะ ประชาชนขาดกระบวนการมีส่วนร่วม การหาฉันทามติต้องให้เวลา มีกระบวนการทำความเข้าใจ การตัดสินใจแบบเสียงข้างมากหลายครั้งสร้างความขัดแย้งถ้าเสียงข้าง มากไม่สนใจเสียงข้างน้อย
 6. 6. เมื่อข้อเสนอ ไม่ได้รับการสนอง
 7. 7. สื่อภาคพลเมือง
 8. 8. สื่อออนไลน์ภาคพลเมือง www.jaikla.net
 9. 9. 23,250 รายชื่อ 
 ใน 48 ชั่วโมง
 10. 10. นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ อำนาจอธิปไตย พลเมือง นิติรัฐ นิติธรรม Gerry Gantt Wat Chang Kam Buddha under the Great Bodhi Tree (DTHCM0426)
 11. 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ มาตรา ๓ (อำนาจอธิปไตย) อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลัก นิติธรรม
 12. 12. สภาพลเมือง พลเมืองในฐานะโครงสร้างถาวร
 ที่ทำงานร่วมกับโครงสร้างหลักทางการเมือง ไม่แทรกแซงอำนาจอธิปไตย แต่ส่งเสริมการใช้อำนาจนั้น เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ รูปแบบคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกขาดความต่อเนื่อง
 13. 13. ขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีกลไกสนับสนุนให้การปฎิบัติหน้าที่ขององค์กร ต่างๆตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม เพิ่มหมวด “ปฎิรูปประเทศไทย” ซึ่งประกอบด้วยมาตราต่างๆที่รวมถึงการจัดตั้ง สภาพลเมือง จากการหาฉันทามติและแต่งตั้งโดยรัฐสภา รวบรวมรายชื่อประชาชน ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๕ การ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยทาง ตรงกับประชาชน

×