Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

เครือข่ายพลังบวก ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย

4 086 vues

Publié le

ข้อมูลในวันแถลงข่าว ที่มาของเครือข่ายพลังบวกและแผนการดำเนินงาน

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

เครือข่ายพลังบวก ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย

 1. 1. ในวันที่คนไทย....
 2. 2. ขาดสิ่งรวมใจ ที่เป็ นหนึ่งเดียว ร่ วมกันทังชาติ ้
 3. 3. ในวันที่คนไทยแบ่ งแยก เป็ นสี เป็ นกลุ่ม และต่ างมีความเชื่อที่แตกต่ าง แตกแยกกันอย่ างมากมาย
 4. 4. ในขณะที่คนไทย ขาดความเชื่อมั่นในรัฐ ไม่ ว่าจะเป็ นรัฐบาล หรือองค์ กรของรัฐ
 5. 5. สับสนกับความร้ ู สึก ถูกผิด ศีลธรรม จรรยาบรรณ ผิดชอบชั่วดี
 6. 6. กูไม่ ผิด มึงเกิาไม ท ผิดอะไร ด มึิดผิด กูไม่ ผ ง
 7. 7. ในช่ วงเวลาที่สาหัสที่สุดนี ้ เราทาอะไรกันได้ บ้าง นอกจาก บ่ น ก่ นด่ า ซาเติม ทับถม ้
 8. 8. “เครือข่ ายพลังบวก” เกิดขึนมาจากการรวมตัวของ ้ คนทาสื่อในหลากหลายวิชาชีพ ที่มีใจอยากหยุดความแตกแยก อยากเปลี่ยนความคิดอคติ ให้ กลายเป็ นพลังบวก เพื่อซ่ อมสร้ าง พัฒนาสังคมไทย ให้ เติบโตต่ อไปบนรากฐาน ที่แข็งแกร่ ง ยั่งยืน
 9. 9. กลุ่มชื่นชมนายกอภิสิทธิ์ กลุ่มชื่นชมทักษิณ และเกลียดทักษิณ ที่เชื่อมั่นในความเป็ น กลุ่มไม่ ช่ ืนชมทังเสือแดง ้ ้ ผู้นาของเขา และเสือเหลือง ้ กลุ่มเสือแดงเทียมที่หวังแค่ ้ แต่ จงรั กภักดีใน ผลประโยชน์ ส่วนตัว ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กลุ่มรากหญ้ าที่เดือดร้ อน และต้ องการความเป็ นธรรม กลุ่มไม่ สนใจการเมืองห่ วงแต่ ปากท้ องของตัวเองไปวันๆ กลุ่มทายาทวัยรุ่ น ของแต่ ละสีท่ ีถูก กลุ่มแนวคิดใหม่ ท่ ีต้องการ กลุ่มเสือเหลืองที่ ้ หล่ อหลอมขึนมา ้ การเปลี่ยนแปลงในระบบ จงรั กภักดีใน ในความเชื่อนัน ้ การปกครอง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 10. 10. ความคิด ความเชื่อ ความศรั ทธา ลัทธิ
 11. 11. แต่ ยังมีจุดร่ วมหนึ่งที่ ทุกสี ทุกกลุ่มเห็นพ้ องกัน อยากเห็นเมืองไทย ดีกว่ านี ้ (อย่ างน้ อยก็ในแง่ มุมความเชื่อของกลุ่มนันๆ) ้
 12. 12. จุดมุ่งหมายหลักของเครือข่ ายพลังบวก ให้ คนไทยทุกคนตระหนักถึง ผลกระทบร่ วมกัน และเข้ าใจบทบาทตัวเอง ในการฟื ้ นฟู และสร้ างสังคมไทย อย่ างแข็งแกร่ งและยั่งยืน
 13. 13. ในวิกฤติทาให้ เกิดโอกาสใหม่ • คนไทยหันมาสนใจการบ้ านการเมืองมากขึน ้ • คนกรุ งได้ รับทราบปั ญหาที่แท้ จริงของกลุ่มคนรากหญ้ า ที่ ตนไม่ เคยสนใจมาก่ อน • คนเลว องค์ กรเลว ความชั่ว ผุดขึนให้ เห็นอย่ างชัดเจน ้ • คนกล้ าจะตังคาถามกับ ระบบ กฎเกณฑ์ ้ ความเชื่อโดยใช้ วจารณญานมากขึน ิ ้ • คนเริ่มสนใจ ศีลธรรม จรรณยาบรรณ ผิดชอบ ชั่วดี หลังจากที่หลับตากับสิ่งเหล่ านีในสังคมมานาน ้
 14. 14. ในวิกฤติทาให้ เกิดโอกาสใหม่ • เริ่มตระหนักว่ า สังคมหนึ่งๆ หรือประเทศสามารถมีความคิด ความเชื่อที่แตกต่ างกัน และต้ องอยู่ร่วมกันให้ ได้ อย่ างสันติ • ทาให้ เริ่มคิดถึงอนาคตของชาติอย่ างจริงจังมากกว่ าอยู่ไปตาม ครรลองเก่ าๆไปวันๆ • สังคมไทยเริ่มพูดจากันในแต่ ละชุมชน ถึงแม้ จะเป็ นเฉพาะใน กลุ่มที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน • พลังประชาชนคือพลังมหาศาลที่เป็ นได้ ทงทางบวกและลบ ั้ สามารถขับเคลื่อนความคิด ความเชื่อได้ อย่ างมหัศจรรย์ • เกิดพลังใหม่ ของสื่อ Social Networking ที่สามารถสนับสนุนหรือ คัดง้ างสื่อแบบเก่ าๆได้
 15. 15. ในวิกฤติทาให้ เกิดโอกาสใหม่ • คนไทยหันมาสนใจการบ้ านการเมืองมากขึน ้ • คนกรุ งได้ รับทราบปั ญหาที่แท้ จริงของกลุ่มคนรากหญ้ า ที่ตนไม่ เคยสนใจมาก่ อน • คนเลว องค์ กรเลว ความชั่ว ผุดขึนให้ เห็นอย่ างชัดเจน ้ • คนกล้ าจะตังคาถามกับ ระบบ กฎเกณฑ์ ความเชื่อ โดยใช้ วจารณญาน และความรู้ ้ ิ • คนเริ่มสนใจ ศีลธรรม จรรณยาบรรณ ผิดชอบ ชั่วดี หลังจากที่หลับตากับสิ่งเหล่ านีใน ้ สังคมมานาน • เริ่มตระหนักว่ า สังคมหนึ่งๆ หรือประเทศสามารถมีความคิดความเชื่อที่แตกต่ างกัน และ ต้ องอยู่ร่วมกันให้ ได้ อย่ างสันติ • ทาให้ เริ่มคิดถึงอนาคตของชาติอย่ างจริงจังมากกว่ าอยู่ไปตามครรลองเก่ าๆไปวันๆ • สังคมไทยเริ่มพูดจากันในแต่ ละชุมชน ถึงแม้ จะเป็ นเฉพาะในกลุ่มที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน • พลังประชาชนคือพลังมหาศาลที่เป็ นได้ ทงทางบวกและลบ สามารถขับเคลื่อนความคิด ั้ ความเชื่อได้ อย่ างมหัศจรรย์ • เกิดพลังใหม่ ของสื่อ Social Networking ที่สามารถสนับสนุนหรือคัดง้ างสื่อแบบเก่ าๆได้
 16. 16. อย่ ามองข้ ามพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ซ่อนอย่ ในตัวคุณ ู เพราะทุกพลัง(เล็กๆ)ของเราทุกคนนับจากนี ้ ล้ วนมีผลกระทบต่ อชาติทงสิน ั้ ้ เป็ นได้ ทงพลังทาลาย หรือพลังบวกสร้ างชาติไทยให้ ดีกว่ าเดิม ั้ “ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย”
 17. 17. นิยามของ “พลังบวก” พลังบวก หรือ พลังสร้ างสรรค์ คือพลังสาคัญใหม่ ของ ประเทศที่ต้องปลุกให้ ตระหนัก ต้ องกระตุ้นให้ เกิด ต้ อง ปลูกฝั งให้ ขยายตัวอย่ างยั่งยืน ทาให้ ทุกคนเห็นคุณค่ าของพลังบวกภายในตนเอง และ ใช้ ศักยภาพของพลังบวกที่ตัวเองหรือสังคมมี ร่ วมกัน ผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลง อย่ างเป็ นรูปธรรมในระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน และรวมถึงระดับประเทศ
 18. 18. “เครือข่ าย “พลังบวก” คือใคร ? • เครือข่ ายพลังบวกเป็ นการรวมตัวกันของภาคประชาชน ที่ริเริ่ม จากกลุ่มนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน แต่ เปิ ดกว้ างสู่คนไทยทังชาติ ้ โดยขอให้ มีคุณสมบัตท่ สาคัญดังนี ้ ิ ี – เป็ นผู้มีพลังบวกซ่ อนอยู่ในตัว – อยากลดทิฐิ อยากลดแรงลบ และความเครี ยดของสังคมปั จจุบัน – ไม่ จากัด เพศ วัย ความรู้ อาชีพ สีเสือ ฐานันดร ้ – ต้ องการสร้ างชาติอย่ างเดียว ไม่ เกี่ยวการเมือง – ไม่ ได้ มองหาค่ าตอบแทน แต่ อยากตอบแทนชาติ – มีใจที่พร้ อมให้ อภัยคนที่ร้ ู เท่ าไม่ ถงการณ์ และพร้ อมต้ อนรั บ ึ ทุกคนสู่สังคมใหม่
 19. 19. Visionary Thailand Road Map People Poll AWARE AND UNDERSTAND AWARE OF THE ROLE TAKE PART IN MAKING THE REAL ISSUE IN BEING ACTIVE CITIZEN THE CHANGE กระตุ้นให้ เกิดการตระหนักถึง กระตุ้นให้ คนไทยตระหนักว่ าทุก กระตุ้นให้ เกิดการเริ่มต้ นทาบวก ความสาคัญในการทาความ คนมีบทบาทและหน้ าที่ ต่ อตนเอง โดยเปาหมายระยะสัน เน้ นให้ เกิด ้ ้ เข้ าใจร่ ปัญหาที่แท้ จริงจากทุก และประเทศโดยรวม มีสิทธิ มี กิจกรรมพลังบวก โดยเริ่มที่ตัว กลุ่ม ทุกสี โดยเริ่มจากการ “ฟั ง เสียง มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลง บุคคล ในครอบครั ว บริษัท กลุ่ม ให้ ได้ ยน” ิ สังคมไทย และประเทศให้ ดขน ี ึ้ คน ชุมชน หรื อสังคมระดับ จังหวัด และประเทศ
 20. 20. People Poll “โครงการสารวจความต้ องการของประชาชนทั่วประเทศ” • คือเปาหมายสูงสุด สร้ างให้ เป็ นสมบัตสาคัญของชาติท่ มาจากเสียงประชาชน ้ ิ ี อย่ างแท้ จริง ไม่ ผูกกับรั ฐบาลใดหนึ่ง • เป็ นพลัง “เสียง” ที่ย่ งยืน แข็งแกร่ ง เป็ นระบบและมีความสันติธรรม ั • เป็ นเครื่ องมือช่ วยชีวัดปั ญหา ความเดือดร้ อนของประชาชนทังประเทศ (ระดับ ้ ้ ความเป็ นอยู่ มาตราฐานรายได้ เศรษฐกิจองค์ รวม การศึกษา สุขภาพ และ สภาพสแวดล้ อม ความผิดชอบ ชั่วดี รวมถึง ศีลธรรมจรรยาบรรณ) • ขณะเดียวกันใช้ เป็ นเครื่ องมือในการกระตุ้นการทางานของรั ฐบาล (Public Enforcement) โดยนาเอาผลสารวจขึนแถลงในวงกว้ างเป็ นไตรมาส ้ • สามารถติดตามผล (Tracking) และชีให้ เห็นเป็ นดัชนีชวัดได้ เป็ นระยะๆ ระหว่ าง ้ ี้ ความต้ องการของประชาชนทังประเทศกับแนวนโยบายและผลการทางานของ ้ ภาครั ฐ
 21. 21. พลัง อยากเห็นเมืองไทย ดีกว่ านี ้ ในแง่ มุมความเชื่อของกลุ่มนันๆ ้ อย่ ามองข้ ามพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ
 22. 22. เป็ นตัวอย่ าง และ เปิ ดโอกาสให้ แสดงออก ทางประชาธิปไตย อย่ างถูกต้ อง
 23. 23. พูด - ฟัง เป็ นตัวอย่าง และ เปิ ดโอกาสให้แสดงออก ทางประชาธิ ปไตยอย่างถูกต้อง
 24. 24. พูด - ฟัง รวบรวมข้ อมูลและความคิดเห็น เพือประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ่ อย่ างจับต้ องได้
 25. 25. หัวเมืองใหญ่ทวประเทศ ั่ พูด - ฟัง คนรุ่ นใหม่ ประชาชนทัวไป ่ นักการเมือง สื่ อสารมวลชน ชาวบ้านตามชนบท
 26. 26. จุดเริ่มต้ นของการเริ่มต้ นที่ย่ ังยืน
 27. 27. Communication Plan AWARE AND UNDERSTAND THE REAL ISSUE กระตุ้นให้ เกิดการตระหนักถึงความสาคัญในการ ทาความเข้ าใจร่ วมกัน Care & Relevance Phase 1 จุดเริ่มต้ นของการเริ่มต้ นที่ย่ งยืน ั Banner PR TVC “I’ll listen” T-shirt TVC filler Local Cable TV Radio Press con Social net work Website
 28. 28. Communication Plan AWARE AND UNDERSTAND UNDERSTAND THE ROLE THE REAL ISSUE OF ACTIVE CITIZEN กระตุ้นให้ เกิดการตระหนักถึงความสาคัญในการ กระตุ้นให้ คนไทยตระหนักว่ าทุกคนมีบทบาท ทาความเข้ าใจร่ วมกัน และต้ องทาหน้ าที่ให้ ดทงต่ อตนเองและต่ อ ี ั้ ประเทศส่ วนรวม Care & Relevance Understand Phase 1 Phase 2 จุดเริ่มต้ นของการเริ่มต้ นที่ย่ งยืน ั Banner PR TVC “active citizen” PR TVC “I’ll listen” T-shirt Press con TVC filler TVC filler Local Cable TV Local Cable TV Radio Radio Press con 2 music VDO Social net work Website Social net work Website
 29. 29. Communication Plan AWARE AND UNDERSTAND UNDERSTAND THE ROLE TAKE PART IN MAKING THE THE REAL ISSUE OF ACTIVE CITIZEN CHANGE กระตุ้นให้ คนไทยตระหนักว่ าทุกคนมีบทบาท กระตุ้นให้ เกิดการเริ่มต้ นทาบวก โดยเปาหมาย ้ กระตุ้นให้ เกิดการตระหนักถึงความสาคัญในการ ระยะสัน เน้ นให้ เกิดกิจกรรมพลังบวก ้ ทาความเข้ าใจร่ วมกัน และต้ องทาหน้ าที่ให้ ดทงต่ อตนเองและต่ อ ี ั้ ประเทศส่ วนรวม Care & Relevance Understand Action & Participation Phase 1 Phase 2 Phase 3 จุดเริ่มต้ นของการเริ่มต้ นที่ย่ งยืน ั Banner PR TVC “active citizen” PR TVC “take part” PR TVC “I’ll listen” T-shirt Press con TVC filler TVC filler Press con TVC filler Local Cable TV Local Cable TV Radio Radio Local Cable TV Radio Press con 2 music VDO Social net work Website Social net work Website Social net work Website
 30. 30. Communication Plan AWARE AND UNDERSTAND UNDERSTAND THE ROLE TAKE PART IN MAKING THE THE REAL ISSUE OF ACTIVE CITIZEN CHANGE กระตุ้นให้ คนไทยตระหนักว่ าทุกคนมีบทบาท กระตุ้นให้ เกิดการเริ่มต้ นทาบวก โดยเปาหมาย ้ กระตุ้นให้ เกิดการตระหนักถึงความสาคัญในการ ระยะสัน เน้ นให้ เกิดกิจกรรมพลังบวก ้ ทาความเข้ าใจร่ วมกัน และต้ องทาหน้ าที่ให้ ดทงต่ อตนเองและต่ อ ี ั้ ประเทศส่ วนรวม Care & Relevance Understand Action & Participation Phase 1 Phase 2 Phase 3 จุดเริ่มต้ นของการเริ่มต้ นที่ย่ งยืน ั Banner PR TVC “active citizen” PR TVC “take part” PR TVC “I’ll listen” T-shirt Press con TVC filler TVC filler Press con TVC filler Local Cable TV Local Cable TV Radio Radio Local Cable TV Radio Press con 2 music VDO Social net work Website Social net work Website Social net work Website Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Press coverage TVC filler Media exposure – Rewarding and Recognition for great positive contributors + + Social net work PR
 31. 31. Communication Plan AWARE AND UNDERSTAND UNDERSTAND THE ROLE TAKE PART IN MAKING THE THE REAL ISSUE OF ACTIVE CITIZEN CHANGE กระตุ้นให้ คนไทยตระหนักว่ าทุกคนมีบทบาท กระตุ้นให้ เกิดการเริ่มต้ นทาบวก โดยเปาหมาย ้ กระตุ้นให้ เกิดการตระหนักถึงความสาคัญในการ ระยะสัน เน้ นให้ เกิดกิจกรรมพลังบวก ้ ทาความเข้ าใจร่ วมกัน และต้ องทาหน้ าที่ให้ ดทงต่ อตนเองและต่ อ ี ั้ ประเทศส่ วนรวม Care & Relevance Understand Action & Participation Phase 1 Phase 2 Phase 3 จุดเริ่มต้ นของการเริ่มต้ นที่ย่ งยืน ั Banner PR TVC “active citizen” PR TVC “take part” PR TVC “I’ll listen” T-shirt Press con TVC filler TVC filler Press con TVC filler Local Cable TV Local Cable TV Radio Radio Local Cable TV Radio Press con 2 music VDO Social net work Website Social net work Website Social net work Website Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Press coverage TVC filler Media exposure – Rewarding and Recognition for great positive contributors + + Social net work PR People Poll Press coverage Press con Media exposure: population thermometer + + Social net work PR
 32. 32. เป็ นตัวอย่าง และ เปิ ดโอกาสให้แสดงออก ทางประชาธิ ปไตยอย่างถูกต้อง พูด - ฟัง รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ อย่างจับต้องได้
 33. 33. เป็ นตัวอย่าง และ โอกาสของการแสดงออก ทางประชาธิ ปไตยอย่างถูกต้อง
 34. 34. Ignite คืออะไร งานที่ ได้ แรงบันดาลใจมาจาก Pecha Kucha Nights  Ignitor มีเวลาพูดคนละ 5 นาที ผ่ านสไลด์ 20 แผ่ น โดยแต่ ละแผ่ นจะเปลี่ยนภายในเวลา 15 วินาที  จัดครั งแรกที่ Seattle ในปี 2006 ้
 35. 35. March 1-5, 2010 Six continents, 60 Cities, 600 Talks, 10,000+ Igniters
 36. 36. Ignite Talk
 37. 37. www.ignite.in.th
 38. 38. Ignite Thailand++ -20 Cities, 400 Igniters, 5,000 participants -2,000 minutes of creative commons inspiration videos -1 million views expected
 39. 39. สิ่งที่คาดหวัง • คนไทยต่ างสี ต่ างกลุ่ม ได้ ฟัง(อย่ างได้ ยน) กันมากขึน ิ ้ • เปิ ดเวทีการแสดงความคิดเห็นและเรียกร้ องสิทธิอย่ าง เป็ นระบบ กว้ างขวาง และยั่งยืน • ใช้ “โครงการสารวจความต้ องการของประชาชนทั่ว ประเทศ” (People Poll) เป็ นเสียงของประชาชน และเป็ น แรงกดดันการทางานของรัฐบาลทุกสมัยให้ สอดคล้ องกับ ความต้ องการที่แท้ จริงของประชาชน

×