Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ใบสมัคร

7 207 vues

Publié le

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

ใบสมัคร

 1. 1. ใบสมัครผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน  ้ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ..................ขาพเจา นาย / นาย /นางสาว/..................................................................................................................................เปนผูปกครองนักเรียนชื่อ ด.ช. /ด.ญ. /นาย /นางสาว...............................................................................................กําลังศึกษาชั้น.................โรงเรียนสระแกว ที่อยูเลขที่............หมูที่................ตําบล..........................อําเภอ.....................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท..............................ขอสมัครเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสระแกวและขอรับรองวา ๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ (๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ ่ํ (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ่ (๖) เปนผูปกครองนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้ (๗) ไมเปนครู เจาหนาทีหรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา ่จางกับโรงเรียนนี้ ๒. ผูเสนอรายชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรือง ่การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ๓. ในกรณีทมีการวินจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด ี่ ิเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผูเสนอชื่อและผูที่ไดรบการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนันโดย ั ้ไมมีขอโตแยง ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ...............................................ผูไดรับเสนอชื่อ (.............................................)
 2. 2. ใบสมัครผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิสมัคร) โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ วันที่.............เดือน..................พ.ศ.............ขาพเจา นาย / นาง /นางสาว/...................................................................ตําแหนง.................................................อาชีพ.................ที่อยูเลขที่............หมูที่................ตําบล.........................อําเภอ.....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย. ...............โทรศัพท...............................ขอสมัครเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสระแกวและขอรับรองวา ๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ (๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ ่ํ (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ่ (๖) ไมเปนครู เจาหนาทีหรือลูกจางของโรงเรียนนีหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา ่ ้จางกับโรงเรียนนี้ (๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานของโรงเรียนอื่นมากกวา ๒ โรงเรียน ้ ๒. ผูเสนอรายชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรือง ่การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ๓. ในกรณีทมีการวินจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด ี่ ิเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผูเสนอชื่อและผูที่ไดรบการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนันโดย ั ้ไมมีขอโตแยง ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ...............................................ผูไดรับเสนอชื่อ (.............................................)
 3. 3. ใบสมัครผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ วันที่.............เดือน..................พ.ศ............ขาพเจา นาย / นาง /นางสาว/..................................................................................................................................อาชีพ.......................สําเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ.................ที่อยูเลขที่...............หมูที่........................ตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท.................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสา............................................อาชีพ............................................สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาทีโรงเรียนนี้เมื่อป พ.ศ..........ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ่ จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสระแกวและขอรับรองวา ๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ (๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ ่ํ (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ่ (๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ (๗) ไมเปนครู เจาหนาทีหรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี ่สัญญาจางกับโรงเรียนนี้ ๒. ผูเสนอรายชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรือง ่การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ๓. ในกรณีทมีการวินจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด ี่ ิเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผูเสนอชื่อและผูที่ไดรบการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนันโดย ั ้ไมมีขอโตแยง ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร (.................................................)
 4. 4. ใบสมัครผูแทนครูเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ วันที่.............เดือน..................พ.ศ....... .....ขาพเจา นาย / นาง /นางสาว/...............................................................................................................................ตําแหนง.........................................................โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่อยูเลขที่...............หมูที่................ตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.................ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน ้ จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสระแกวและขอรับรองวา ๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ (๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ ่ํ (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ่ (๖) เปนครูที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในโรงเรียนนี้ ๒. ผูเสนอรายชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรือง ่การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ๓. ในกรณีทมีการวินจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด ี่ ิเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผูเสนอชื่อและผูที่ไดรบการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนันโดย ั ้ไมมีขอโตแยง ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร (.................................................)

×