Publicité

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ

Online Editor at magnesianews.gr à magnesianews.gr
18 Aug 2020
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
Publicité
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
Prochain SlideShare
Gdoy222 4051b-20Gdoy222 4051b-20
Chargement dans ... 3
1 sur 9
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Dimitris Kareklidis(20)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ

  1. Βόλος, 2020 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 00303ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 ΤΗΛ.: 2421-0-91130 ΣΕΙΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ. : 21/7/2020 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11080/ΠΡ2415 ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦ. : 21/7/2020 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 4) Την αναγκαιότητα της προµήθειας διαφηµιστικών εντύπων (συµπεριλαµβανοµένου του γραφιστικού σχεδιασµού) των τµηµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου Βόλου για τη νέα σχολική χρονιά. 5) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την αριθµ.631/2020/6389/14- 7-20 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆Α: 9ΞΑ3ΟΚ6Υ-Ζ18 αριθµό καταχώρισης 631 στα λογιστικά βιβλία του ΝΠ∆∆. Προϋπολογισµό της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου. 6) Το υπ.αριθµ.πρωτ.: 10338/8-7-20 Τεκµηριωµένο Αίτηµα ∆απάνης µε Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου. 7) Τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος : α) µε αριθµ. Πρωτ. 11072/ΠΡ2411/21-7-20 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Οικονοµικών Υπηρεσιών προς την εταιρεία ∆ηµήτριος Μαρέδης του Νικολάου και β) µε αριθµ. Πρωτ. 11075/ΠΡ2412/21-7-20 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Οικονοµικών Υπηρεσιών προς την εταιρεία Μπιλιώνη και Σία Ο.Ε. 8) Τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές : α) µε αριθµ.πρωτ. 11078/ΠΡ2413/21-7-20 οικονοµική προσφορά της εταιρείας ∆ηµήτριος Μαρέδης του Νικολάου και β) µε αρ.πρωτ. 11079/ΠΡ2414/21-7-20 οικονοµική προσφορά της εταιρείας Μπιλιώνη και Σία Ο.Ε. Αποφασίζουµε Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας µε τίτλο “ Προµήθεια διαφηµιστικών εντύπων (συµπεριλαµβανοµένου του γραφιστικού σχεδιασµού) των τµηµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου Βόλου για τη νέα σχολική χρονιά" , εκτιµώµενης αξίας 2.450, ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. Β. Αναθέτουµε την προµήθεια “ διαφηµιστικών εντύπων (συµπεριλαµβανοµένου του γραφιστικού σχεδιασµού) των τµηµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου Βόλου για τη νέα σχολική χρονιά " στην εταιρεία ∆ηµήτριος Μαρέδης του Νικολάου "Maredis Media Group" ,ΑΦΜ: 120443850 ∆.Ο.Υ. Βόλου ,µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Θουκιδίδου 26, Τα.Κ.: 38333, Πόλη: Βόλος τηλ.: 24210-20005 έναντι του ποσού των 3.038,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθεί προµήθεια για: Α4, τρίπτυχα, χαρτί 170 γρ. illustration , έγχρωµα 4 cmyk, διαστάσεων 21x29,7cm 5.0000 τµχ Flyers διαφηµιστικά 5.000 τµχ Μπάνερ 200x100 σε µουσαµά 14 τµχ Αφισέτες 35x50 625 τµχ Γραφιστικός σχεδιασµός µακέτας Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον ΑΔΑ: 94ΔΞΟΚ6Υ-ΕΓ1
  2. προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15- 6615.500 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. ∆. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται το διάστηµα των 15 Ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ε. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, µετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΔΑ: 94ΔΞΟΚ6Υ-ΕΓ1
  3. 1 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βόλος, 23/7/2020 ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την καταχώρηση web banner σε ιστοσελίδα για τη διαφήμιση των ΚΔΑΠ, προϋπολογισμού 818,40 ευρώ με απευθείας ανάθεση» ΑΠΟΦΑΣΗ ( 464η ) ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Έχοντας υπ’ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης. 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 περί παροχής υπηρεσιών. 4. Την αναγκαιότητα της καταχώρησης web banner σε ιστοσελίδα για τη διαφήμιση των ΚΔΑΠ 5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 5685/20-7-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης α/α 814 (ΑΔΑ: Ψ1Ω1ΟΚΨΩ-2Λ9) στα λογιστικά βιβλία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ [Κ.Α.Ε.: 64.10.02.5000] με τίτλο «Διάφορα Και Λοιπά Μέσα Ενημέρωσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 6. Την υποβληθείσα προσφορά ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε την καταχώρηση web banner σε ιστοσελίδα για τη διαφήμιση των ΚΔΑΠ, προϋπολογισμού 818,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση. Β. Η ανατιθέμενη υπηρεσία περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: Καταχώρηση web banner 300x250px στην αρχική σελίδα & σε όλες τις σελίδες, δωρεάν δημοσίευση adnertorial για τις δράσεις μας στη ροη ειδήσεων & συγκεκριμένα στην κατηγορία ΑΔΑ: Ψ8ΡΔΟΚΨΩ-ΘΤΝ
  4. 2 τοπικές ειδήσεις (το κείμενο, τα links & οι φωτογραφίες να είναι απεριόριστες), αναπαραγωγή των δημοσιεύσεων στα social media του site, οι δημοσιεύσεις και το web banner να αναπαράγονται κανονικά και στα applications της ιστοσελίδας Στον προϋπολογισμό της ανάθεσης περιλαμβάνονται και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών/παροχή υπηρεσιών. Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας/παροχή υπηρεσιών, στον ανάδοχο με την επωνυμία «Δ.ΜΑΡΕΔΗΣ- Κ.ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΑΣ Ο.Ε» με έδρα στο Βόλο, οδός Π. Μελά αριθ. 33, Α.Φ.Μ.: 998868497, ΔΟΥ Βόλου, έναντι ποσού 818,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του. Δ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 64.10.02.5000: «Διάφορα Και Λοιπά Μέσα Ενημέρωσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 Ε. Η πληρωμή της τελικής αξίας θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η προμήθεια/παροχή υπηρεσιών, βεβαιωθεί η παραλαβή της από την αρμόδια Επιτροπή και υποβληθούν τα απαιτούμενα παραστατικά από τον προμηθευτή. H Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Μορφογιάννη Αναστασία ΑΔΑ: Ψ8ΡΔΟΚΨΩ-ΘΤΝ
  5. Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11 Έκδοση: 1η Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης : 410/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαββάκης Αριστείδης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 32ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής, της 6/7/2020 Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 6η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, (σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 42630/2/7/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Βόλου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Δασκαλόπουλος Ζαφείριος, Θεοδώρου Αθανάσιος, Παπαδούλης Απόστολος, Σαββάκης Αριστείδης ΑΠΟΝΤΕΣ Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Πράττος Γεώργιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τόρης Γεώργιος, Φάτσης Στέργιος ΑΠΟΦΑΣΗ 410/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ τουΝ. 4412/16 και το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020). Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.41806/30-6-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης ΑΔΑ: ΨΗΚΠΩ96-ΖΨΟ
  6. Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11 Έκδοση: 1η Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011 2 Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδάφ. Γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ55/τεύχος Α΄/11-3-2020), για την προμήθεια πολυσέλιδων εντύπων, αφισών και γραφιστικού σχεδιασμού επί αυτών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 30 . 6 . 2020 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 41806 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. Σαββάκη Αριστείδη Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρ. Φεραίου ΤΚ 38 001 Πληροφορίες: Βασιλική Παπαδανιήλ Τηλέφωνο: 24213.50126 Fax : 24210 97603 E- mail:v.papadani@volos-city.gr ΘΕΜΑ: «Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ τουΝ. 4412/16 και το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020)» Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019. β) τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.4555/2018. γ) τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. Γ΄ και 32Α του Ν. 4412/2016. δ) τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. ε) το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και υης ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020). στ) το ΦΕΚ 68/τεύχος Α΄ /20-3-2020) όπου ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 6% από 24%. ζ) την ανάγκη προμήθειας πολυσέλιδων εντύπων, αφισών και γραφικού σχεδιασμού επί αυτών. Η ανωτέρω δαπάνη της προμήθειας με εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονομικού έτους 2020, που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/2020). Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή καλείται: α) να εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την προμήθεια πολυσέλιδων εντύπων, αφισών και γραφιστικού σχεδιασμού επί αυτών. ΑΔΑ: ΨΗΚΠΩ96-ΖΨΟ
  7. Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11 Έκδοση: 1η Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011 3 β) να εγκρίνει την δέσμευση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2020 για την ενίσχυση των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονομικού έτους 2020, που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/2020), (εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020). γ) να εγκρίνει την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας με εργασία συνολικού ποσού (έξι χιλιάδων ογδόντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτών) 6.088,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω: 1)Στην εταιρεία HELLAS PRINT, Δημήτρης Μαρέδης (Managing director), Π. Μελά 33-Σωκράτους, Πλ. Πανεπιστημίου, Βόλος με ΑΦΜ: 120443850 ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, συνολικού ποσού (έξι χιλιάδων ογδόντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτών) 6.088,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ως εξής : α) Πολυσέλιδα έντυπα Αποτελείται: 2 όψεις εκτύπωσης, Διάσταση:42Χ29,7 εκ. (ανοιχτό), Εκτύπωση:4/4 χρώματα CMYK- 4/4CMYK εξωφ. Χαρτί:Σώμα:150gr velvet-Εξώφυλλο:150gr velvet, Φινίρισμα: Διπλώματα | Βιβλιοδεσία, Παρατηρήσεις: Αρχείο δικής μας κατασκευής, Χρόνος παράδοσης: 1-2 εργάσιμες ημέρες, Τόπος αποστολής: Μεταφορικά στην έδρα πελάτη, Τρόπος πληρωμής: Με όσα προβλέπονται μετά την παράδοση, 6.000 τεμ 2.950,00 € ΕUR (Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.) β) Αφίσες Αποτελείται: 1 όψη εκτύπωσης, Διάσταση:50 χ 70 εκ. (ανοιχτό), Εκτύπωση:4/4 χρώματα CMYK | 4/4 CMYK εξωφ., Χαρτί:Σώμα: 90gr velvet | Εξώφυλλο, Φινίρισμα:Βιβλιοδεσία, Παρατηρήσεις: Αρχείο δικής μας κατασκευής, Χρόνος παράδοσης: 1-2 εργάσιμες ημέρες Τόπος αποστολής: Μεταφορικά στην έδρα πελάτη Τρόπος πληρωμής: Με όσα προβλέπονται μετά την παράδοση, 1.000 τεμ 970,00 € ΕUR (Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.) γ) Γραφιστικός σχεδιασμός: 1. Πολυσέλιδο έντυπο COVID 19 Ρομά 42 χ 29,7 εκ., 2. Αφίσες 50 χ 70 cm COVID 19 Ρομά. Παράδοση σε ανοιχτά και κλειστά αρχεία και παραχώρηση όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και η χρήση όσων αγοραστούν :2 τεμ 990,00 € ΕUR. (Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). 2)Δεσμεύεται να καταρτίσει το 7ο σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η παραπάνω δαπάνη. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.πρωτ.41806/30-6-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με ΑΔΑ: ΨΗΚΠΩ96-ΖΨΟ
  8. Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11 Έκδοση: 1η Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011 4 διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδάφ. Γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ55/τεύχος Α΄/11-3-2020), για την προμήθεια πολυσέλιδων εντύπων, αφισών και γραφιστικού σχεδιασμού επί αυτών, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και με τη λευκή ψήφο του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αποστολάκη Ιάσονα, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 10 του Ν. 4555/2018 δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδάφ. Γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ55/τεύχος Α΄/11-3-2020), για την προμήθεια πολυσέλιδων εντύπων, αφισών και γραφιστικού σχεδιασμού επί αυτών. Εγκρίνει τη δέσμευση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2020 για την ενίσχυση του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονομικού έτους 2020, που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/2020), (εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020), με το ποσό των 6.088,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναθέτει στην εταιρεία HELLAS PRINT, Δημήτρης Μαρέδης (Managing director), Π. Μελά 33-Σωκράτους, Πλ. Πανεπιστημίου, Βόλος με ΑΦΜ: 120443850 ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, συνολικού ποσού (έξι χιλιάδων ογδόντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτών) 6.088,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως εξής : α) Πολυσέλιδα έντυπα Αποτελείται: 2 όψεις εκτύπωσης, Διάσταση:42Χ29,7 εκ. (ανοιχτό), Εκτύπωση:4/4 χρώματα CMYK-4/4CMYK εξωφ. Χαρτί:Σώμα:150gr velvet-Εξώφυλλο:150gr velvet, Φινίρισμα: Διπλώματα | Βιβλιοδεσία, Παρατηρήσεις: Αρχείο δικής μας κατασκευής, Χρόνος παράδοσης: 1-2 εργάσιμες ημέρες, Τόπος αποστολής: Μεταφορικά στην έδρα πελάτη, Τρόπος πληρωμής: Με όσα προβλέπονται μετά την παράδοση, 6.000 τεμ 2.950,00 € ΕUR (Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.) β) Αφίσες Αποτελείται: 1 όψη εκτύπωσης, Διάσταση:50 χ 70 εκ. (ανοιχτό), Εκτύπωση:4/4 χρώματα CMYK | 4/4 CMYK εξωφ., Χαρτί:Σώμα: 90gr velvet | Εξώφυλλο, Φινίρισμα:Βιβλιοδεσία, Παρατηρήσεις: Αρχείο δικής μας κατασκευής, Χρόνος παράδοσης: 1-2 εργάσιμες ημέρες Τόπος αποστολής: Μεταφορικά στην έδρα πελάτη Τρόπος πληρωμής: Με όσα προβλέπονται μετά την παράδοση, 1.000 τεμ 970,00 € ΕUR (Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.) ΑΔΑ: ΨΗΚΠΩ96-ΖΨΟ
  9. Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11 Έκδοση: 1η Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011 5 γ) Γραφιστικός σχεδιασμός: 1. Πολυσέλιδο έντυπο COVID 19 Ρομά 42 χ 29,7 εκ., 2. Αφίσες 50 χ 70 cm COVID 19 Ρομά. Παράδοση σε ανοιχτά και κλειστά αρχεία και παραχώρηση όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και η χρήση όσων αγοραστούν :2 τεμ 990,00 € ΕUR. (Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Δεσμεύεται να καταρτίσει το 7ο σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η παραπάνω δαπάνη. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 410/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 6 Ιουλίου 2020 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΔΑ: ΨΗΚΠΩ96-ΖΨΟ
Publicité