Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

схема аналізу уроку

36 427 vues

Publié le

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

схема аналізу уроку

 1. 1. Схема аналізу уроку 1 . Загальні відомості про урок, його тип, структуру і зміст Назва предмета, клас, школа, прізвище, ім'я, по батькові вчителя, дата проведення: тема уроку. Тип уроку, його місце серед інших уроків цієї ж теми. Структура уроку, послідовність його етапів і їх тривалість, логічний зв'язок між ними (чи відповідає структура уроку дидактичній меті, логіці навчального процесу, чи випливає наступний етап з попереднього, чи раціонально розподілено час між ними). Зміст уроку: науковість, оптимальність (чи відповідає тип і структура уроку його змісту, завданням і цілям, а також логіці навчального процесу). 2. Аналіз змісту етапів уроку О р г а н і з а ц і я к л а с у і п о в і д о м л е н н я з а в д а н ь у р о к у . Підготовка до уроку, обстановка в класі (чистота, порядок, готовність до роботи тощо); обладнання уроку, організація класу (чи перевіряються відсутні, як організована робота асистентів тощо); постановка цілей і завдань уроку. А к т у а л і з а ц і я о п о р н и х з н а н ь , у м і н ь і н а в и ч о к . З'ясування як відтворювалися знання, чи застосовувалися вони в новій ситуації, які понятгя поглибили теоретичні знання учнів на уроці, які навички активізували, як опитувалися учні, чи активно працювали, чи залучалися до виправлення помилок, неточностей, чи слідкували за власним мовленням, які методичні прийоми застосовувалися, наскільки об'єктивно виставлялися оцінки, як перший етап пов'язувався з наступним тощо. 3. Ф о р м у в а н н я н о в и х п о н я т ь і с п о с о б і в д і й . Чи були поставлені перед учнями основні завдання вивчення теми, як здійснювала мотивація навчання, чи викликався інтерес до теми, чи забезпечувалася реалізація принципів науковості, систематичності, до - ступності, наступності, проблемності; чи всі питання добре висвітлені в поясненні вчителя, які методи і прийоми застосовувалися, як вони поєд - нувалися, чи створювалася проблемна ситуація, як вона розв'язувалася, чи встановлювалися міжпредметні зв'язки, чи зрозуміли новий матеріал учні, як пов'язаний другий етап уроку з третім і т. д. 4. Ф о р м у в а н н я у м і н ь і н а в и ч о к у ч н і в (вправи на застосування знань). Чи вдало дібрані вправи, чи логічною була їх послідовність, чи сприяли вони здійсненню освітньої, виховної й розвивальної мети в єдності, чи забезпечувалася самостійність учнів при виконанні вправ, чи проводилася робота над помилками, чи організовувавс я самоконтроль за якістю виконання вправ, чи підводилися підсумки їх виконання, чи поєднувалася колективна робота з індивідуальною, чи диференціювалися завдання для різних за рівнем підготовки учнів, як встановлювався зв'язок з наступним етапом уроку, як б ули використані виховні можливості дидактичного матеріалу, які прийоми виховного впливу застосовувалися. 5.З а в д а н н я д о д о м у . Який обсяг і характер домашнього завдання, чи зможуть школярі його виконати за відведений час, чи передбачав учитель способи підвищення інтересу учнів до виконання домашнього завдання, як провів інструктаж, як повідомив вимоги до оформлення домашньої роботи, чи диференціювалися
 2. 2. завдання, чи записане воно на дошці, чи перевірялась уважність учнів під час запису. Примітка. Послідовність етапів може змінюватися залежно від дидактичної мети, характеру навчального матеріалу тощо або ж окремі з них можуть скорочуватися за рахунок інших чи випадати зовсім (наприклад, актуалізація опорних знань чи ознайомлення з новими поняттями та способами дій і т. д.). Результативність уроку Наскільки успішно розв'язані на уроці освітні, виховні, розвивальні цілі; якість знань (свідомість, міцність, глибина, дієвість), уміння застосувати їх на практиці; які практичні уміння й навички вироблені на уроці, які елементи уроку мали найбільш виховний вплив на учнів. Поведінка вчителя на уроці: педагогічний такт і культура мовлення, вміння науково організувати працю на уроці, ставлення до учнів; чи раціонально використовує час, чи володіє класом, чи підвищує активність учнів, чи викликає інтерес до предмета, чи володіє емоційністю викладу, чи користується авторитетом тощо. Поведінка учнів на уроці: ступінь активності і дисциплінованості, культура мовлення, ступінь загального розвитку, ставлення до вчителя і один до одного, наявність інтересу до навчального предмета і т.д. Висновки і пропозиції Які конкретні висновки і пропозиції можна зробити до аналізованого уроку? (Яка загальна оцінка уроку, що цінного з цього уроку можна рекоме- ндувати вчителям для впровадження в практику, як позбутися наявних не- доліків і закріпити досягнуті успіхи на наступних уроках, як удосконалювати процес навчання на уроці, поліпшувати якість уроку, тобто підвищувати пе- дагогічну майстерність кожного вчителя словесника і т. д.) Послідовність дій під час аналізу уроку 1 .Установлення загальних відомостей про урок (тема, дидактична мета, типи, структура, зміст уроку та ін.). 2.Усвідомлення дидактичної мети і завдань уроку. 3.Визначення основних елементів першого етапу уроку (зміст матеріалу, види діяльності вчителя й учнів, методичні прийоми, засоби навчання та ін.). 4.Визначення основних елементів наступних етапів уроку, усвідомлення їх взаємодій, перевірка наступності між попереднім і подальшим етапом уроку. 5.Обгрунтування досягнення основної мети уроку та освітнього, виховного і розвивального завдань, що випливають з цієї мети. Запропонована схема є зразковою і служить орієнтиром для вчителя. Зразок аналізу уроку мови 1. Загальні відомості про урок, його тип, структура, зміст Урок української мови проведений в 7 класі ЗОШ № м.Херсона вчителькою _________ "- _________________ " ___ 2010 р. Тема. Дієприслівниковий зворот, Коми при дієприслівниковому звороті і одиничному дієприслівнику Це урок вивчення нового матеріалу, другий з теми "Дієприслівник".
 3. 3. Структура уроку 1 .Організація класу і повідомлення теми, мети і завдань уроку 3 хв. 2.Актуалізація опорних знань, умінь і навичок 15 хв. 3.Формування нового поняття і способів дій 12 хв. 4.Формування вмінь і навичок (застосування) 10 хв. 5.Підсумок уроку. Завдання додому 5 хв. Тип і структура уроку вивчення нового матеріалу відповідають його змісту, цілям і завданням, а також логіці навчального процесу. На уроці подавалися відомості про дієприслівниковий зворот, які необхідні для формування практичних умінь і навичок користуватися цією граматичною категорією в усному і писемному мовленні. Опора на засвоєні знання про дієприкметниковий зворот і прислівник допомогла легко засвоїти поняття про дієприслівниковий зворот. Етапи уроку тісно пов'язані між собою, бо вдало використовується матеріал попереднього уроку на наступному, тобто вміло реалізується принцип наступності. Час між етапами уроку розподілений нераціонально: багато часу відведено на актуалізацію опорних знань, умінь і навичок, від чого постраждали інші етапи уроку. Підсумок уроку був відсутній за браком часу. Висновки і пропозиції Урок проведений на належному науковому і методичному рівні, Вчитель вміло реалізував поєднання принципу навчання з вихованням, Слід більше уваги приділяти роботі з підручником, міжпредметним зв'язкам, розподіляти раціонально на уроці час. Завдання для проведення аналізу окремих елементів уроку 1.Визначте цілі (практичні, загальноосвітні, виховні, розвиваючі) і тип уроку. Простежте за тим, які прийоми використовувалися для досягнення основних цілей уроку, дайте оцінку їх ефективності. Визначте зв'язок цього уроку з попередніми уроками. 2.Виділіть етапи уроку та зафіксуйте час, який відводився на кожний з них Визначте ступінь відповідності структури уроку його цілям. 3.Зафіксуйте етапи уроку, визначте завдання та зміст кожного з них. Зверніть увагу на те, як здійснюється перехід від одного етапу до іншого. 4.Зафіксуйте вправи, які використовувались на уроці. Зверніть увагу на чіткість інструкції учителя та відповідність їм дій учнів, на наяв ність контролю. Визначте форми взаємодії учителя й учнів під час проведення вправ, оцініть їх ефективність. 5.Запишіть вправи, які використовувались на кожному етапі уроку, фіксуючи їх послідовність. Визначте тип, вид використаних вправ. Оцініть їх відповідність поставленим цілям та етапам формування мовленнєвих умінь і навичок. Визначте співвідношення між тренувальними і мовленнєвими вправами. Вкажіть, які вправи ви могли б запропонувати. 6.Простежте за використанням на уроці наочності. Зафіксуйте, на якому етапі уроку, які конкретно засоби унаочнення застосовувались, визначте їх мету. Оцініть відповідність використаної наочності поставленим цілям, її доцільність, якість естетичного виконання. 7.Простежте за використанням дидактичного матеріалу на уроці. Зафіксуйте, на якому етапі уроку і з якою метою використовується роз -
 4. 4. давальний матеріал. Оцініть відповідність його змісту та форми поставленій меті. Охарактеризуйте форму та якість контролю під час роботи учнів з роздавальним матеріалом. Оцініть якість виготовлення вчителем роздавального матеріалу. 8.Простежте за використання технічних засобів навчання на уроці Зафіксуйте, які засоби, на якому етапі, з якою метою застосовувались учителем. Оцініть методичну доцільність їх використання. 9. Простежте за досягненням виховних. Загальноосвітніх, розвивальних цілей уроку. Визначте, які прийоми використовував учитель для виховання учнів, розвитку їх пізнавальних інтересів, пам'яті, уваги, уяви тощо для формування навичок самостійної роботи над мовою, для розширення їх кругозору. Зверніть увагу на те, чи використовувався додатковий матеріал, з якою метою. 10.Простежте за мовою вчителя на уроці Оцініть її правильність, виразність, емоційну забарвленість. Встановіть співвідношення між мовленням учителя та учнів на уроці. 11.Простежте за мовленнєвими помилками на уроці, визначте їх характер (вимовні, лексичні, граматичні тощо). Встановіть причину та запропонуйте шляхи їх усунення. Зверніть увагу на те, які способи усунення та виправлення помилок використовує вчитель. Оцініть їх ефективність. Які можливості запобігання та усунення помилок не були використані вчителем? 12.Простежте за дисципліною у класі та організацією уроку. Визначте ступінь інтенсивності роботи учнів на уроці. Зверніть увагу на те, чи не було загублено час (коли, скільки, з якої причин).3афіксуйте, які прийоми використовує вчитель для економії часу та більшої ефективності уроку Відмітьте, як учитель реагує на порушення дисципліни. 13.Простежте за тим, як учитель використовує дошку на уроці. За- фіксуйте, які записи були зроблені на уроці, визначте їх мету. Оцініть грамотність записів, правильність розташування, їх доцільність і достатність. 14.Простежте за опитуванням учнів та оцінюванням рівня сформованості їх мовленнєвих навичок та умінь. Зафіксуйте,, скільки учнів було опитано на уроці, скільки учнів одержали оцінки за урок. Зверніть увагу на те, як оцінювалися мовленнєві дії учнів, як вівся облік оцінок. Проаналізуйте виставлені учителем оцінки за урок. Оцініть їх об'єктивність, мотиваційний потенціал. 15.Простежте за організацією початку уроку. Зверніть увагу на те, чи готовий клас до уроку (дошка, технічні засоби, дидактичні посібники, все необхідне на партах учнів) і чи не було втрачено час через погану організацію уроку. Визначте, в якій формі проводився початковий етап уроку, яка його мета. Оцініть прийоми, які використовував учитель для її досягнення. Охарактеризуйте зв'язок цього етапу з наступними. Вкажіть, як по -іншому можна було б розпочати урок. 16.Простежте за перевіркою домашнього завдання та поясненням нового Зафіксуйте, на якому етапі уроку вчитель перевіряв домашнє завдання, який його зв'язок з метою уроку. Визначте, які форми та прийоми контролю використовував учитель, оцініть їх ефективність. 17.Зафіксуйте час, коли вчитель подає домашнє завдання, обгрунтуйте доцільність моменту. Зверніть увагу на своєчасність пояснення домашнього завдання. Визначте зміст і обсяг домашнього завдання. Оцініть його
 5. 5. 18. 19.підготовленість ходом уроку, а також, чи буде воно служити базою для роботи на наступному уроці. Зверніть увагу на чіткість, доступність пояснення вчителя, на врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів. Простежте, чи перевірив учитель правильність запису домашнього завдання учнями у щоденниках. 18.Простежте за поясненням нового граматичного матеріалу. Зверніть увагу на те, як учитель проводить ознайомлення з новим граматичним явищем. Оцініть, у якій формі подано новий матеріал, оцініть доцільність такої форми Встановіть, чи були враховані труднощі засвоєння даного граматичного явища. Запишіть вправи, які використовує вчитель для закріплення нового граматичного матеріалу. Визначте їх тип, вид, ефективність і достатність. Відмітьте, чи все було використано вчите лем. 19.Простежте, як проведений завершальний етап уроку, чи вчасно було його проведено. Зафіксуйте, як учитель підводить підсумки уроку, на що звертає увагу, чи забезпечує усвідомлення учнями досягнутого рівня володіння мовою. Оцініть своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, його підготовленість ходом уроку. Дайте оцінку об'єктивності виставлених учителем оцінок. 20.Простежте за навчанням монологічного мовлення на уроці. Визначте етап розвитку вмінь монологічного мовлення та його відповідність у ситуативно-тематичному циклі. Зверніть увагу на те, як учитель вмотивовує говоріння учнів, чи правильно створює навчальні мовленнєві ситуації. Запишіть, які вправи використовує вчитель, оцініть їх відповідність даному етапу розвитку вмінь монологічного (діалогічного) мовлення. Встановіть, чи відповідає висловлювання учнів програмним вимогам. З'ясуйте, як привертає вчитель увагу всього класу до індивідуальних висловлювань учнів. Дайте оцінку вирішенню виховних, загальноосвітніх і розвиваючих завдань, з'ясуйте, чи все було використано вчителем на уроці. 21. Простежте за навчанням діалогічного мовлення на уроці. Зверніть увагу на те, як учитель вмотивовує говоріння учнів, чи правильно створює навчальні мовленнєві ситуації. Запишіть, які вправи використовує вчитель на уроці, оцініть їх відповідність розвиткові вмінь діалогічного мовлення. Встановіть, чи відповідає розвиток діалогічного мовлення вимогам програми. Зафіксуйте форми взаємодії вчителя й учнів між собою під час виконання тренувальних, завершальних вправ, оцініть їх характер й ефективність. Дайте оцінку вирішенню виховних, загальноосвітніх і розвиваючих завдань.

×