Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Integracija održivosti u poslovne procese

602 vues

Publié le

Organizacije mogu ostvariti konkurentsku prednost kroz održivost ako prepoznaju prednost integracije glavnih načela održivosti u svoje poslovanje i procese.
Za kontinuiranu efikasnost i uspjeh prehrambene tvrtke, obično ulaganje u programe društvenog i ekonomskog razvoja nije dovoljno. Ključna je stabilnost i dobrobit okoliša i društva iz kojih crpe resurse, kojima proizvode, distribuiraju i prodaju svoje proizvode.

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Integracija održivosti u poslovne procese

 1. 1. 14. siječanj 2014.g. INTEGRACIJA ODRŽIVOSTI U POSLOVNE PROCESE Autorica: K. Gaži Pavelid, mag.oec., Senior Project Manager EOQ Quality Systems Manager and Auditor
 2. 2. Tema prezentacije Uvod Strategija održivog razvoja u poslovanju Mjerenje koristi održivog razvoja Zaključak
 3. 3. Svrha i cilj prezentacije Svrha: Upoznavanje zainteresiranih s mogudnostima smanjenja određenih kategorija troškova, osiguranja sigurnosti i kvalitete proizvoda i poboljšanja tržišnih mogudnosti. Cilj: Cilj ovog predavanja je da zainteresirani dobiju uvid kako prepoznati koristi integracije održivog razvoja u sve poslovne i proizvodne procese.
 4. 4. O meni Certificirani EOQ Quality Systems Manager i auditor, te certificirani WiFi trener za upravljanje kvalitetom i marketingom, certificirani AZVO auditor. Iskustvo u upravljanju proizvodima i inovacijama u marketingu prehrambenih i farmaceutskih proizvoda stečeno kroz dugogodišnji rad u Marketingu Podravke i Belupa. Iskustvo u implementaciji i održavanju upravljačkih sustava, reorganizaciji poslovanja, vođenju projekata i stalnom. Članica Upravnog odbora HDK, ASQ, HDMK i predstavnica Podravke u HRPSOR – u.
 5. 5. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 6. 6. Praktična definicija održivosti • Integriranje okolišnih, društvenih i ekonomskih načela u procese odlučivanja i u analize. • Održivost je stalno promjenjivi proces, a ne krajnji rezultat, te je mjerenje "održivosti" organizacije teško.
 7. 7. 14. siječanj 2014.g. Korporativno poimanje održivosti Financijska strana održivosti • Održivost je: i socijalnu komponentu u prošlosti se gledalo kao Na okolišnu • na ne pravog poslovnog opravdanja, obična filantropija bez -financijske • • Za ove komponente primarno je bila odgovorna država, ne bez mjerenja, puki hir • poslovni subjektiizvještavanja prema dionicima, puki PR bez smislenog • Današnje najbolje vođeneda obavlja javne uslugeinvestitori Krah sposobnosti države tvrtke - i najpametniji stvorio je vakuum koji je morala ispuniti industrija kako bi efikasno smatraju održivost onim što uistinu jest: strateška, poslovna poslovala inicijativa koja de, u sljededem desetljedu, odvojiti pobjednike • od gubitnika. financijske institucije također su mislile da se Tradicionalno, Izvor: Andrew Savitz, bivši PWC klijente, a ne i na njih održivost odnosi samo na njihovepartner, oktobarskom izdanju Financial Times, ‘05. Integracija održivosti u poslovne procese 7
 8. 8. Važnost održivog razvoja Ova "nevidljiva" komponenta poslovanja postaje sve važnija dionicima: zaposlenicima, kupcima, potrošačima, investitorima, financijskim regulatorima, javnosti .............. Može izravno utjecati na uspjeh tvrtke i percepciju vrijednosti organizacije.
 9. 9. Nevidljivi faktori povećanja vrijednosti 1930.g. oko 30% tržišne vrijednosti najjačih korporacija otpadalo je na nematerijalne vrijednosti Vidljive vrijednosti 2000.g. 2010.g. oko 85% i dalje?? Nevidljive vrijednosti Znanje Brzina i pokretljivost Inovativne mogudnosti Strukturni kapital (vanjski) Upravljanje dionicima Društveno i okolišno djelovanje – održivost
 10. 10. 14. siječanj 2014.g. Najbolja praksa Istraživanje* pokazuje da najbolje kompanije: – smanjuju ukupne troškove sprečavanjem tradicionalne potrošnje energije i/ ili prihvadanjem alternativnih izvora – umanjuju negativne učinke na okoliš smanjenjem emisija – povedavaju vrijednost svojih brandova i društvenu odgovornost pradenjem i komuniciranjem svojih nastojanja i učinaka prethodno navedenih aktivnosti *(Sustaining the Global Food Supply Chain: Three Keys to Gaining Competitive Advantage) Integracija održivosti u poslovne procese 10
 11. 11. Povezanost OR i najbolje prakse Povezanost kroz: • Procese – pristup svakodnevnim aktivnostima • Upravljanje znanjem – stavljanje prikupljenih podataka u relevantni kontekst i predočavanje istih ključnim dionicima • Tehnologiju – odabir odgovarajudih alata i njihova učinkovita primjena • Upravljanje postignudima – sposobnost organizacije da mjeri svoje rezultate u cilju poboljšanja poslovanja
 12. 12. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 13. 13. Vrijednosni lanac održive proizvodnje Razvoj Zeleni marketing  LCA  Razvoj za sklapanje  Razvoj za demontažu Razvoj za održavanje  Razvoj ambalaže Nabava  Suradnja u nabavnom lancu Zatvorena petlja nabavnog lanca Proizvodnja  Energetska efikasnost  Planiranje proizvodnje  Upravljanje kvalitetom  Nove tehnologije CRM  Upravljanje znanjem  Empowerment  Senzitivizacija, korporativna kultura Posvedenost  Funkcionalna intregacija  Integracija Distribucija  Zajednički prijevoz  Poboljšanje prijevoza  Dostavne rute  Dijeljene logistike Korištenje  Senzitivizacija Komunikacija  Trening Recikliranje Bacanje Recikliranje Ponovna proizvodnja  Preoblikovanje  Popravak  Ponovno korištenje  Prevencija  Recikliranje  Tehnologije odlaganja Sustav informacija Organizacija i ljudski resursi Planiranje i kontrola nabavnog lanca  Pradenje okolišnih aspekata Certifikacija, eco označavanje, izvještavanje Zeleni imidž, metode procjene utjecaja na okoliš, usmjerenost na okolišne troškove i koristi
 14. 14. Procesi • Životni ciklus (LCA) proizvodnje, efektivne imovine, proizvoda i infrastrukture. • Usmjerenost na vodu i ugljik (CO2) - glavne uzročnike višestrukih troškova koji mogu smanjiti efikasnost unutar cjelokupnog vrijednosnog lanca. • Kriteriji održivosti i mjerenje integriraju se u prehrambeni vrijednosni lanac. • Najbolje kompanije ne fokusiraju se samo na vodu i ugljik u proizvodnji, ved ih mjere i prate i u tragovima svojih proizvoda i ambalaže.
 15. 15. Upravljanje znanjem • Strategija stvara čvrstu platformu za inovacije, suradnju i učenje koji se "hrane" strašdu i kreativnošdu svih zainteresiranih strana. • Dobrobit poslovanja povezuje se s dobrobiti okoliša i društva, a ljudi to shvadaju kao vlastiti doprinos i mogudnost da utječu na daleko vede stvari nego što je posao koji rade. • Korporativna kultura koja je usmjerena na upravljanje, odnose i iskreni angažman lako zadržava i privlači vrhunski talentirane ljude. • Svakodnevni posao zaposlenih povezan je sa važnim pitanjima i problemima izvan tvrtke (lokalnim, regionalnim, nacionalnim, globalnim).
 16. 16. Tehnologija • Tehnologija ubrzava vrijeme isplativosti ulaganja u održivost i društveno odgovorno poslovanje • Pomaže pri izgradnji etičkih i standarda održivosti za proizvode, sirovine i infrastrukturu. • Tehnološka rješenja neophodna su za poboljšavanje: – – – – vede proizvodnje (više jedinica proizvedenog proizvoda) osiguranje kvalitete životnog ciklusa proizvoda i td. sljedivosti proizvoda (sve do njegovog najmanjeg dijela)
 17. 17. 14. siječanj 2014.g. Tehnološke inovacije Tehnološka inovacija Proizvodi veće energetske efikasnosti Potrebno je manje energije za proizvodnju ili korištenje proizvoda. Integracija održivosti u poslovne procese 17
 18. 18. 14. siječanj 2014.g. Suprotni ili nepoželjni efekt tehnološke inovacije Jeftinija energija Jeftiniji proizvodi Smanjen percipirani utjecaj Promjena ponašanja (Kupaca i proizvođača) Korištenje/ proizvodnja proizvoda/ usluga vede energetske učinkovitosti može imati: Nepoželjni efekt Suprotni efekt Troši se više energije nego se očekivalo, Troši se više energije nego ali manje nego prije tehnološke prije tehnološke inovacije inovacije Integracija održivosti u poslovne procese 18
 19. 19. 14. siječanj 2014.g. Izazov • Uspostava uspješne strategije za stvarnu održivost zahtijeva kombinaciju strateških aktivnosti, organizacijskih mogudnosti i prikladne tehnologije. • Značajna mogudnost da se smanje ukupni troškovi i otpad, te da se pridobiju novi kupci predstavlja pravi poslovni izazov. Integracija održivosti u poslovne procese 19
 20. 20. Zapreka • ROI analiza ulaganja u aktivnosti OR najčešde se ne provodi • Poteškode utvrđivanja ROI za OR investicije
 21. 21. 14. siječanj 2014.g. Koristi Tri ključna područja koja imaju korist od OR: • Troškovi - Stalno smanjenje troškova energije i otpada (zavisno od obujma poslovanja) - Stalno smanjenje troškova proizvodnje (zavisno od obujma poslovanja) • Sigurnost i kvaliteta - Godišnje smanjenje grešaka/nesukladnih proizvoda • Proširene poslovne mogudnosti - Povedanje broja kupaca kao rezultat OR/ CR inicijativa Izvor: Aberdeen Group, February 2009 Integracija održivosti u poslovne procese 21
 22. 22. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 23. 23. 14. siječanj 2014.g. Mjerenje održivosti: alat upravljanja rizicima • Pri decentralizaciji i proširenju, rizici održivosti ponekad se izgube u "pukotinama" korporativnih upravljačkih struktura. • Kako investitori žele znati sve društvene i ekološke obaveza neke tvrtke, traži se više korporativnog znanja o rizicima održivosti • Poduzeda moraju imati cjelovit sustav identifikacije, procjene, mjerenja i ublažavanja rizika održivosti i razumjeti njihove financijske učinke. Integracija održivosti u poslovne procese 23
 24. 24. 14. siječanj 2014.g. Upravljanje postignućima • Neophodno je analizirati, kvantificirati i izvještavati o napretku održivosti i utjecaju na poslovanje, okoliš i društvo • Neophodno je utvrditi ključne pokazatelje postignuda (KPI) Integracija održivosti u poslovne procese 24
 25. 25. dodatni indikatori ekonomski rast i zapošljavanje potrošnja prirodnih resursa okoliš društveni napredak Značajni indikatori
 26. 26. 14. siječanj 2014.g. KPI održivog razvoja Pokazatelji mora ju biti: • objektivni • laki za mjerenje i razumijevanje • provjerljivi (mogu se auditirati) • smisleni i za poduzede i za dionike • dostižni, ali moraju sadržavati i mali dio poželjnosti • procijenjeni, svagdje gdje je to mogude, putem ved prikupljenih, postojedih podataka važnih za poslovanje tvrtke. Integracija održivosti u poslovne procese 26
 27. 27. 14. siječanj 2014.g. Pozitivan utjecaj mjerenja održivosti na rezultat poslovanja i društvo • Potrebne su velike promjene u načinu na koji se mjeri, procjenjuje, upravlja i dodjeljuje odgovornost za pitanja održivosti u upravljanju ili pri investiranju • Održivost ima izravan, značajan financijski učinak, a koristi se kao pokazatelj dobrog upravljanja i bududih financijskih rezultata • Tvrtke se jednostavno moraju suočiti s time da se od njih traži i mjerenje održivosti ... Integracija održivosti u poslovne procese 27
 28. 28. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 29. 29. • Organizacije mogu ostvariti konkurentsku prednost kroz održivost ako prepoznaju prednost integracije glavnih načela održivosti u svoje poslovanje i procese. • Aktivna podrška top menadžmenta je bitna. • Fokus bi trebao biti na tri glavne strateške aktivnosti: odnose, komunikaciju i suradnju • Strategije koje poboljšavaju kvalitetu odnosa s kupcima, lokalnom zajednicom i poslovnim partnerima od izuzetne su važnosti za postizanje konkurentske prednosti, korporativne odgovornosti i poslovne efikasnosti. • Za kontinuiranu efikasnost i uspjeh prehrambene tvrtke, obično ulaganje u programe društvenog i ekonomskog razvoja nije dovoljno. Ključna je stabilnost i dobrobit okoliša i društva iz kojih crpe resurse, kojima proizvode, distribuiraju i prodaju svoje proizvode.
 30. 30. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 31. 31. 14. siječanj 2014.g. Sustava izvještavanja o održivosti prema novim GRI smjernicama Situacija • Prikupljanje, pradenje i analiza relevantnih podataka na jednom mjestu • Pregled relevantnih postignuda na jednom mjestu • Komunikacija prema jednom dijelu dionika Integracija održivosti u poslovne procese 31
 32. 32. 14. siječanj 2014.g. Sustava izvještavanja o održivosti prema novim GRI smjernicama Najvažniji nedostaci • Nepostojanje sistemskog bilježenja i prikupljanja relevantnih podataka • Nedostatak velikog broja potrebnih politika i procedura kojima se dokazuju navedeni podaci • Slaba prepoznatljivost i korist unutar organizacije • Zadovoljenje forme bez uporišta u sadržaju • Cijeli proces provodi samo jedna osoba, a ne za to imenovani tim • Nedostatak sustavnog pristupa stalnom poboljšanju (PDCA) kao cilju takvog izvještavanja Integracija održivosti u poslovne procese 32
 33. 33. 14. siječanj 2014.g. Sustava izvještavanja o održivosti prema novim GRI smjernicama Subjektivni nedostaci • Smatra se da izvještavanje dobro funkcionira, te da može počivati na jednoj osobi. • Održivost nije dio poslovne politike i strategije Podravke, te kao takva nije razmatrana od strane Uprave • Smatra se da su pojedini aspekti održivosti (zaštita okoliša na pr.) jedino važni za proizvodnju, dok se u drugim funkcijama ne vide prednosti i koristi. • Izvještaj je prvenstveno služio kao PR materijal, a ne kao istiniti prikaz napora organizacije da poboljša održivost; dionici su to prepoznali kao takvo. • Izvještaj nije shvaden kao prvi korak u PDCA ciklusu. Integracija održivosti u poslovne procese 33
 34. 34. 14. siječanj 2014.g. Sustava izvještavanja o održivosti prema novim GRI smjernicama Poželjno stanje • Sustavno i pravovremeno upravljanje aspektima organizacijskih aktivnosti, proizvoda ili usluga koji su u stalnom međudjelovanju s okolinom (materijalni, socijalni i okolišni aspekti). • Sustavni i timski pristup izvještavanju • Bolji korporativni imidž kroz vjerodostojan prikaz održivosti i stalnih poboljšanja • Poboljšanje svih aspekata održivosti • Uštede – smanjenje troškova • Smanjenje problema vezanih uz pojedine aspekte • Povedanje marketinškog potencijala Integracija održivosti u poslovne procese 34
 35. 35. 14. siječanj 2014.g. Prijedlog mjera i aktivnosti u cilju postizanja poželjnog stanja • Pokretanje implementacije sustava prikupljanja i analize podataka za izvještavanje prema GRI 4 smjernicama s glavnim ciljem: • Integracija sustava izvještavanja o održivosti u sve procese i poslovni sustav Podravke Posebni ciljevi: • Identifikacija svih poslovnih programa i procesa, te dijelove ustroja organizacije relevantnih za efikasno prikupljanje i analizu podataka • Aktivno uključenje i podrška Uprave preko imenovanog člana Uprave • Uspostavljanje multidisciplinarnog tima koji de sustavno, cijelu godinu, prikupljati i analizirati podatke potrebne za izradu izvještaja • Definiranje i uključenje najvažnijih dionika u proces izvještavanja • Vjerodostojno izvještavanje s ciljem stalnog poboljšanja Integracija održivosti u poslovne procese 35
 36. 36. HVALA!

×