Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Between musealisation of theatre and theatralization of museum - collecting, exhibitng, participating

 1. + Between musealisation of theatre and theatralization of Dorota Kawęcka Aleksandra Janus museum - collecting, exhibiting, participating www.innemuzeum.pl
 2. + A theatre museum: two perspectives “participation in “more than interactive” the first place” collections and visitor’s exhibitions perspective perspective what and how? for whom?
 3. ger in a museum is a tiger in a museum and not a tiger Kenneth Hudson
 4. + Theatre performative immaterial event-ness intangible heritage
 5. All heritage is intangible Laurajane Smith
 6. Who’s the visitor? In what activities he for What are his needs and can take part? whom? expectations? What are his motivations?
 7. + Levels of participation Interactive exhibition Participatory museum Participatory strategies of collecting and curating
 8. + Participatory museum A participatory cultural institution is a place where visitors can create, share, and connect with each other around content. Create means that visitors contribute their own ideas, objects, and creative expression. o the institution and to each other. Share means that people discuss, take home, remix, and redistribute both what they see and what they make dur- ing their visit. Connect means that visitors socialize with other people—staff and visitors—who share their particular interests. Around content means that visitors’ conversations and creations focus on the evidence, objects, and ideas most important to the institution in question. Nina Simon
 9. + A theatre museum as a participatory museum what and how? for whom? what for?
 10. Theatre museums are places of commemoration, in which artistic heritage is preserved and made accessible. They are repositories of cultural history and of cultural debates, and they are also places of public reflection. (...) Theatre museums must raise public awareness of theatre and theatre history, so that this field comes back into current cultural discourse; and they must also keep an eye on and document contemporary theatrical developments. Keeping these two time axes in play is one of the most challenging tasks of the theatre museum, in its engagement with this most intangible of arts. Claudia Balk
 11. Theatre museums are places of com- memoration, in which artistic heritage is preserved and made accessible. They are repositories of cultural history and of cultural debates, and they are also places of public reflection. (...) Theatre museums must raise public awareness of theatre and theatre history, so that this field comes back into current cultural discourse; and they must also keep an eye on and document contemporary theatrical developments. Keeping these two time axes in play is one of the most challenging tasks of the theatre museum, in its engagement with this most intangible of arts. Claudia Balk
 12. + A theatre museum as a participatory museum New audience Participatory and new forms museum of participation
 13. Source: flickr.com + Conclusion Thank you!

Notes de l'éditeur

 1. Przedstawiamysię, ew. Background I obecnezajęcie
 2. Punktemwyjscianaszejrefleksjiartykul - dlaczego? dyskurs medialny symptomatyczny, mowinamcos o spolecznympostrzeganiumuzeum a rownoczesniesposobie w jakimuzeumchcebycwidziane? Naszreferat ma charakterkrytycznej, teoretycznejrefleksji (w sensie niekrytykujemykonkretnegoprojektu ale zastanawiamysienadzalozeniami A THEATRE MUSEUM).“Podczasgdytradycyjne muzeum zdominowanebyłoprzezhegemonięperspektywykolekcji jako centralnejkwestii, którejpodporządkowanebyłofunkcjonowanie muzeum, przemianymyślenia o muzeum zapoczątkowanewdrugiejpołowie XX wiekudoprowadziły do zwróceniasię ku zwiedzającemu, dziękiczemudziśrefleksja nad odbiorcą jest równieważna, jak refleksja nad kolekcją. Tylkopołączenietychdwóchperspektywpozwalastworzyć muzeum nowoczesne, efektywnewrealizowaniuswojejmisjipoprzezangażujący program.“
 3. Tygrys w muzeum = teatr w muzeum
 4. Specyfikateatru – niematerialnosc. Jakprzechowywaciudostepniac to co ma zdarzeniowycharakteriulegarozproszeniu? Jakpokazywac to co aktualizujesie w dzialaniu/wykonywaniuKATEGORIA DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO – UNESCOCzyjedynymsposobempokazywania dz. niemat. jest odtwarzanie?Niematerialnosckazdegodziedzictwa + niemoznoscoderwania go od przestrzenidzialaniaabynieutracilznaczeniaPrzelozeniedoswiadczeniaogladania/graniaspektaklunadoswiadczeniemuzealne – latwymrozwiazanieminteraktywnasymulacja
 5. Odrywanie od kontekstu, itneraktywnosc, nietylko w co I jak ale dlakogointeraktywność” postrzeganabywanie jako środek, ale cel samwsobie
 6. KLUCZOWE PYTANIA MUZEOLOGA
 7. Istniejewieleformpartycypacjiw muzeum 1.interaktywnawystawazakładainterakcję na linii zwiedzający-ekspozycja, 2. model muzeum partycypacyjnego [participatory museum] zakładawkładzwiedzającychwtreść i kształtwystawyprzywspółpracy z innymizwiedzającymi, a 3. partycypacyjny model kolekcjonowania [participatory collecting] – jegowkładwrozwijaniekolekcji muzeum. Są to modele partycypacjiróżnegostopnia. Ponieważostatni z nich dotyczy teorii kolekcjonowania, niebędziemyszerzejomawiać go wnaszymwystąpieniu.
 8. WCHODZE JA. Zmiany kulturowe I technologiczne => wplyw na charakter publiczności, jej oczekiwan, motywacji. Koncepcja muzeum partycypacyjnego odpowiedzią na te przemiany.Powstała z myślą o /pod wpływem tych, którym nie wystarcza interaktywna ekspozycja (poziom 1) tj takich, którzy na co dzień korzystają z różnych możliwych aktywności, jakie oferuje im dynamicznie rozwijająca się Web 2.0. Oswojeni zupełnie innym modelem uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze i życiu społecznym. Muzeum partycypacyjne oferuje im podobną możliwość.w fizycznej przestrzeni muzeum. W czasach, gdy coraz zwiedzających posiada telefony z ekranami dotykowymi i dostępem do internetu - a więc i ogromu zasobów - we własnych kieszeniach, interaktywność w muzeum rozumiana jako interakcja oparta na technologiach, które zdobywały szturmem muzea 10-15 lat temu wywołuje coraz mniejsze zainteresowanie zwiedzających. Zastosowanie elektronicznych urządzeń w obrębie ekspozycji będzie więc z czasem coraz słabszą, nie zaś coraz mocniejszą zachętą do wizyty w muzeum, zaś samo użycie technologii z atrakcji przekształci się w standard. Jak słusznie zauważyła Helen Featherstone (Content and Visitor Researcher w centrum nauki At-Bristol) podczas tegorocznego seminarium Visitor Studies Group poświęconego najnowszym metodom ewaluacji, muzea muszą przyciągnąć do siebie widzów czymś wyjątkowym i autentycznym, czego nie znajdą oni nigdzie indzie – przykładem takiego doświadczenia PARTYCYPACJA. A co to?>>> KLIK definicja <<<< przeczytać slajd +>>Tworzyć oznacza, że zwiedzający mogą włączać własne idee, obiekty i kreatywnośćw ramy instytucji jak i w obręb interakcji z innymi. Dzielić się oznacza, że ludzie dyskutują, zabierają do domu, remixują i redystrybuują zarówno to, co widzą, jak i to, co wytwarzają podczas wizyty w muzeum. Łączyć się oznacza, że zwiedzający wchodzą w interakcję z innymi – pracownikami muzeum i zwiedzającymi – z którymi dzielą konkretne zainteresowania. Wokół treści oznacza, że dyskusje i twórcze zaangażowanie zwiedzających koncentruje się wokół dowodów, przedmiotów i idei najważniejszych dla danej instytucji.  <<W muzeum partycypacyjnym zwiedzający jest nie tylko aktywnym uczestnikiem, ale także współ-autorem prezentowanych treści w tym sensie, że może manipulować nimi, przetwarzać je, komentować, wpływać na ich zmianę. Jakkolwiek może to brzmieć jak wizja absolutnego chaosu, od razu należy zaznaczyć, że projekt partycypacyjny – by był skuteczny i wartościowy zarówno dla zwiedzających, jak i dla muzeum – musi zostać dobrze zaprojektowany. Taka platforma partycypacyjna umożliwia różne typy ekspresji i różne formy własnego wkładu, zapobiegając jednocześnie niekontrolowanemu przyrostowi treści, które nie są użyteczne dla nikogo.
 9. Do tej pory zastanawialysmy sie co i jak oraz dla kogo – pytania te poprzedza kluczowe: Po co? (misja, publiczneinstytucje, spoleczne oddzialywanie)Motywacja wszystkich działań – począwszy od założenia instytucji – jest zazwyczaj zawarta w indywidualnie sformułowanej misji. Lubiący definicje moga odwołać się do tej zaproponowanej przez ICOM, która w 2003 r. została uzupełniona o cel muzeów: „działanie w slużbie społeczeństwa“Rewizja ta stanowiła odzwierciedlenie zmian, jakie nastąpiły w myśleniu o muzeach na całym świecie: nieustannie akcentowany publiczny charakter tych instytucji przełożył się na zwrócenie większej uwagi na interesariuszy muzeów. Jak można te zjawiska odnieść do muzeum teatralnego?Jaka jest jego misja? propozycja Claudii Balk jest przykladowa odpowiedzia na to pytanie >>>KLIK<<<
 10. W tym krótkim fragmencie Balk porusza wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące celu działalności takiej placówki.
 11. poszerzeniepolaoddziaływania – muzeum teatralnewintencjiBalkprzeznaczone jest nietylkodlateatralnychtwórcówczypubliczności. Choćsą to ważne grupy potencjalnychodbiorców, możemyprzyjąć, żeichświadomość kulturowa jest jużstosunkowowysoka i przekonanieichdo (teatru/muzeum) stanowi zbyt wielkiegowyzwania. Natomiast muzeum aspirujące do zwiększeniaświadomościspołecznej na tematteatru i jego historii musirównieżwyciągnąćdłońwstronępotencjalnych zwiedzających – wielkich nieobecnych.Do zrealizowaniatakiego planu doskonalenadajesię model wypracowanyprzezNinę Simon PONIEWAŻ tylko pełniąc rolę aktywniezaangażowanychuczestników/twórców kultury, osoby tesąwstaniedocenić jej obecnośćwewłasnymżyciu i przyznać jej większąwagę. A TO ZNACZY MISJA MUZEUM MOZE ZOSTAC ZREALIZOWANA
 12. Ktoś może zapytać – jak to wygląda w praktyce?Przykład realizacji strategii partycypacyjnej:Richard Stoneopisując sposoby rekonstruowania przedstawienia przez wystawę zauważa, że kiedy przedmioty, a więc i związane z nimi zdarzenie, sąumieszczonewróżnorodnychkontekstach, poprzezdodanieopowieści o prywatnychkarierach, zespołachteatralnych, budynkachteatralnych, widzachetc. pojawiasiędodatkowywymiar, nieistniejącywczasieoryginalnegospektaklu. Wystawamożenawetstaćsięprzyczynkiem do powstaniazupełnienowegoniematerialnego doświadczenia, porównywalnego z oryginalnymwydarzeniem.>>> KLIK <<< muzealna wystawa nie musi wystepowac w zastepstwie teatru – będąc TRYGRYSEM W MUZEUM może (dzięki zastosowaniu strategii partycypacyjnych) zaoferować zwiedzającym zupełnie nowe, angażujące doświadczenie
 13. Wykorzystującpotencjałinteresariuszy oraz ichzaangażowanie, polegającem.in na dodaniuosobistejperspektywy, muzeum teatralnemożewięcnie tyle odtworzyćprzeszłewydarzenie, co zaoferowaćswoimzwiedzającymnowe, unikatowedoświadczenie, którebędziebardziejniżinteraktywne i wktórymwidzbędzieuczestniczył – wpełnymtegosłowaznaczeniu. Wydajesię, żewprzypadkuinstytucjioperującejdziedzictwemniematerialnym, taka strategia jest najlepszymsposobem by zbudowaćmiejsce o szerokimspołecznymoddziaływaniu.MAMY GŁĘBOKĄ NADZIEJĘ, ŻE TAKIE MUZEUM W POLSCE POWSTANIE
Publicité