Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kannada quiz 2012

12 329 vues

Publié le

This quiz was prepared as a part of Kannada Rajyotsava celebrations at IIM Indore on Nov 1, 2012.

Publié dans : Formation
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Kannada quiz 2012

 1. 1. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವ್ಸ್ಾಾಪ್ರಬಂಧ ಸಂಸ್ಾಾನ ಇಂದ ೀರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೀರ್ತನ್ ಜಿ https://twitter.com/keerthan_g
 2. 2. 1.ಕರ್ಾತಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಾಾಪರ್ೆ ಆದ ವರ್ತ ಯಾವುದು?
 3. 3. • 1956
 4. 4. 2.ಇಂದೆ ೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಾಯಟ್ ಸ್ೆಂಟರ್ ಗೆ ಕರ್ಾತಟಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಸ್ರು ಇಡಲಾಗಿದೆ . ಗುರುತಿಸಿ
 5. 5. • ರಾಜಾ ರಾಮ್ಣ್ಣhttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Ramanna
 6. 6. 3.ಇವರ ಹೆಸ್ರು ಕ ಯಂಬತ್ ಾರು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ _______________. ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ುಾ ಹಾವ್ವರ್ಡವ ವಿದಾಯರ್ಥವ .
 7. 7. • ಕ ಯಂಬತ್ ಾರು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪ್ರಹಾಾದ್• http://en.wikipedia.org/wiki/C._K._Prahalad
 8. 8. 4.ಈ ಚಿರ್ರದ ನಿದೆೀತಶಕ , ರ್ಾಯಕ ನಟ ,ಸ್ಂಗಿೀರ್ ನಿದೆೀತಶಕ ಯಾರು? (೧,೧,೧ ಅಂಕ) ಹಾಡು: ನಗುವ ನಯನ ಮ್ಧುರ ಮೌನhttp://gaana.com/#!/albums/pallavi- anu-pallavi
 9. 9. • ಮ್ಣಿರರ್ನಂ- ನಿದೆೀತಶಕ• ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್- ರ್ಾಯಕ ನಟ• ಇಳಯರಾಜ್ -ಸ್ಂಗಿೀರ್ ನಿದೆೀತಶಕ• http://tinyurl.com/d4evpmx
 10. 10. 5.ಇದು ಯಾವ ಕಡಲ ತಿೀರ?
 11. 11. • ಓಂ, ಗೆ ೀಕಣ್ತ
 12. 12. 6.೫ ಗೆ ೀಮ್ಟೆೀಶಿರ ಇರುವ ಸ್ಾಳಗಳು ಯಾವುದು?
 13. 13. • ವೆೀಣ್ ರು• ಕ್ಾಕತಳ• ಶರವಣ್ ಬೆಳಗೆ ಳ• ಗೆ ಮ್ಮಟ ಗಿರಿ• ಧಮ್ತಸ್ಥಳ
 14. 14. 7. ಕರ್ಾತಟಕದಲ್ಲಿ ರೆೈಲು ಸ್ಂಪಕತ ಇರದಿರುವ ಜಿಲೆಿ ?
 15. 15. • ಕ್ೆ ಡಗು
 16. 16. 8. ಇವರನುನ ಗುರುತಿಸಿ . ಪಕ್ಷ ?
 17. 17. • ವಾಟಾಳ್ ರ್ಾಗರಾಜ್ -ಕನನಡ ಚಳುವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ
 18. 18. 9.ವಿಶಿ ಯುದಧ ೨ ಅಕ್ವಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಯಾವಇಡ್ಲಿ ರ್ಯಾರಿಸ್ಲಾಯಿರ್ು? ಸ್ಂಸ್ೆಥ ಯಾವುದು?
 19. 19. • ರವೆ,• ಎಂ ಟೀ ಅರ್
 20. 20. 10. ಜೆ ೀಡ್ಲಸಿ
 21. 21. • ಸ್ರ್ ಎಂ ವಿಶೆಿೀಶಿರಯಯ
 22. 22. 11.ಯಾರು? ಸ್ಾಧರ್ೆ ಏನು?
 23. 23. • ಫರ್ಡವನಾಯಂರ್ಡ ಕಿಟ ಲ್• ಕನನಡ-ಇಂಗಿಿೀಷ್ ನಿಘಂಟನ ರಚರ್ೆ
 24. 24. 12.ಯಾವ ರಾಜ್ವಂಶ?
 25. 25. • ಹೆ ಯಸಳ
 26. 26. 13.ಯಾವ ಚಿರ್ರ?https://www.facebook.com/minimalposterskannada?ref=ts&fref=ts
 27. 27. • ಹೆ ಸ್ ಬೆಳಕು
 28. 28. 14.ಈ ಹಾಡು ಯಾವ ಜ್ನಪ್ರರಯ ಹಂದಿ ಹಾಡ್ಲಗೆ ಪೆರೀರಣೆ?• ಹಾಡು: ಕನಸಲ ನೀನ ..... ಮನಸಲ ನಿೀರ್ೆ• http://www.hummaa.com/music/song/kanas alu-neene-bayalu-dhaari/1087681#
 29. 29. • http://www.hummaa.com/music/song/aisi- deewangi/1062932#
 30. 30. 15.ಈ ಬಾಯಂಡ್ ಹೆಸ್ರೆೀನು? ಒಂದು ದೆ ೀಸ್ೆಯ ಹೆಸ್ರು
 31. 31. • ಮ್ಸ್ಾಲಾ ದೆ ೀಸ್• http://en.wikipedia.org/wiki/Masala_Dosa
 32. 32. 16. ಕೃಪೆ: ಶೆಟುು• ಕಡಲ ರ್ಡ್ಲಯ ಭಾಗತವ ಯಾರು?
 33. 33. • ಶಿವರಾಂ ಕ್ಾರಂತ್

×