Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Perustulokokeilun 2017-2018 tulokset

63 vues

Publié le

Perustulokokeilun 2017-2018 tulokset.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Perustulokokeilun 2017-2018 tulokset

 1. 1. Perustulokokeilun tulokset
 2. 2. Tulokset pähkinänkuoressa • Suomen perustulokokeilu oli maailman ensimmäinen lakisääteinen ja valtakunnallinen perustulokokeilu. Se avasi oven uusille laajamittaisille yhteiskuntakokeiluille. • Kokeilun työllisyysvaikutukset olivat vähäiset. Perustulo ei edistänyt tai estänyt työllistymistä. • Aktiivimalli kuitenkin vaikeuttaa tulosten tulkintaa. • Perustuloa saaneet kokivat voivansa paremmin, ja he luottivat yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin enemmän kuin vertailuryhmä. • Vaikutukset olivat yksilöllisiä. Ennestäänkin aktiivisia henkilöitä perustulo auttoi, vaikeita elämäntilanteita perustulo ei ratkaissut. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko2
 3. 3. Työllisyysvaikutukset vähäisiä • Perustuloa saaneiden työllisyys parani jälkimmäisenä kokeiluvuonna hieman enemmän kuin vertailuryhmällä. • Vaikutusten arviointia kuitenkin vaikeuttaa vuoden 2018 alussa käyttöön otettu työttömien aktiivimalli. Kokeilun vaikutuksia ei voida erottaa aktiivimallin vaikutuksista. • Ensimmäisen kokeiluvuoden aikana, jolloin aktiivimalli ei ollut käytössä, myönteisiä työllisyysvaikutuksia ei ollut. • Toisaalta vastikkeeton perustulo ei myöskään heikentänyt saajiensa työllisyyttä. • Perustulo näyttää kuitenkin vaikuttaneen eri ryhmiin hieman eri tavalla: esimerkiksi lapsiperheissä työllisyys parani molempina kokeiluvuosina. • Kokonaisuudessaan kokeilun työllisyysvaikutus jäi pieneksi, vaikka työllistymisen rahalliset kannustimet paranivat merkittävästi. • Työllistymiseen vaikuttavat monet muutkin asiat kuin pelkät taloudelliset kannustimet. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko4
 4. 4. Perustuloa saaneet kokivat psyykkisen hyvinvointinsa paremmaksi • Kyselyyn vastanneet perustulon saajat kokivat psyykkisen hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmän vastaajat. • He olivat tyytyväisempiä elämäänsä ja kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta, masennusta, alakuloa ja yksinäisyyttä. • Lisäksi he arvioivat kognitiivisen toimintakykynsä eli muistinsa, oppimisensa ja keskittymiskykynsä paremmaksi. • Terveyspalvelujen käytössä ryhmät eivät eronneet toisistaan. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko5
 5. 5. Myös taloudellinen hyvinvointi koettiin paremmaksi • Perustuloa saaneet vastaajat kokivat toimeentulonsa ja taloudellisen hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmässä. • Ero säilyi, vaikka käytettävissä olevien tulojen taso otettiin huomioon. • Perustuloa saaneet kokivat hallitsevansa taloutensa paremmin ja olivat vähemmän huolestuneita taloudestaan. • Heillä oli myös useammin taloudellinen hätävara. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko6
 6. 6. Perustuloa saaneet luottivat enemmän muihin • Perustuloa saaneet luottivat toisiin ihmisiin ja yhteiskunnan instituutioihin enemmän kuin verrokit. • He myös uskoivat enemmän omaan tulevaisuuteensa ja vaikutusmahdollisuuksiinsa. • Tätä voi selittää perustulon vastikkeettomuus, jonka on aiemmissa tutkimuksissa havaittu lisäävän ihmisten luottamusta järjestelmään. • Hyvinvointivaikutuksia selvitettiin kyselytutkimuksella. • Vastausaste 23 % (perustulon saajilla 31 % ja vertailuryhmällä 20 %) on kyselytutkimuksille tyypillinen. • Tutkimuksen perusteella ei voida varmasti sanoa, että koeryhmän parempi hyvinvointi johtuisi juuri perustulon saamisesta. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko8
 7. 7. Haastattelut tuovat esiin lähtökohtien ja vaikutusten yksilöllisyyden • Tutkimusta varten haastateltiin 81:ä perustulon saajaa. • Haastattelut tuovat esiin kokeilun vaikutusten moninaisuuden sekä erot perustulon saajien lähtökohdissa ja elämäntilanteissa. • Osa haastateltavista kertoi perustulokokeilun vaikuttaneen työllistymiseen selvästi, kun taas osa kuvasi vaikutukset vähäisiksi. • Myös haastateltavien erilaiset kokeilua edeltäneet lähtökohdat vaikuttivat työllistymiseen. • Osalle kokeilu tarjosi uusia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan esimerkiksi vapaaehtoistyön tai omaishoivan muodossa. • Moni kertoi, että perustulo vahvisti autonomian tunnetta. • Kuvaukset perustulon vaikutuksista olivat yleisesti melko myönteisiä. Toisaalta joillekin kokeilu oli luonut painetta työllistyä ja vaikeuksia jaksamisessa. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko9
 8. 8. Vajaa puolet suomalaisista kannattaa perustuloa • Perustulon kannatusta tutkittiin perustulokokeilun jälkeen koko Suomen väestölle kohdistetulla kyselytutkimuksella. • 46 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä ”perustulo tulisi ottaa käyttöön pysyvänä sosiaaliturvan muotona Suomessa”. • Toimeentulovaikeuksia ja työsuhteen epävarmuutta kokeneet kannattavat perustuloa hieman useammin kuin muut. • Puolueiden perustulokannat ja niiden kannattajien enemmistön mielipide vastaavat melko hyvin toisiaan. • Kannatuksen määrä riippuu kysymyksen muotoilusta ja siitä, mitä tietoa sen lisäksi annetaan. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko10
 9. 9. Julkisuudessa korostui talous ja työllisyys • Suomen perustulokokeilu on herättänyt suurta kiinnostusta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kokeilun Suomelle tuoma näkyvyys on pääosin myönteistä. • Kokeilua on käsitelty kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa ennen kaikkea talouden ja työllisyyden näkökulmasta. Kokeilun päämäärä on siis ohjannut julkista keskustelua perustulosta. • Uutisoinnissa ovat korostuneet kokeilun osallistujien henkilötarinat, jotka ovat tuoneet asiantuntijoiden näkemysten rinnalle uuden äänen. • Kokeilun saama julkisuus on voinut vaikuttaa osallistujien käyttäytymiseen, hyvinvointiin ja työllistymiseen. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko11
 10. 10. Eri maiden kokeiluista samansuuntaisia tuloksia • Perustulokokeiluita on järjestetty myös muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Barcelonassa, Keniassa ja Hollannissa. • Niiden päätulokset ovat olleet samansuuntaisia kuin Suomen kokeilussa. • Suomen perustulokokeilu on kuitenkin kansainvälisestikin ainutlaatuinen. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko12
 11. 11. Tietoa sosiaaliturvan uudistamisen tueksi • Suomen perustulokokeilu oli maailman ensimmäinen lakisääteinen, valtakunnallinen ja satunnaistettuun kenttäkoeasetelmaan perustuva perustulokokeilu. • Tuloksena on sosiaaliturvan uudistamisen tueksi uutta tietoa, jota ilman kokeilua ei olisi saatu. • Perustulokokeilu osoitti, että laajamittaisten yhteiskuntakokeilujen järjestäminen on Suomessa lainsäädännöllisesti mahdollista. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko13
 12. 12. Perustulokokeilu 2017-2018 • Perustulokokeilussa 2 000 työtöntä henkilöä sai verotonta perustuloa 560 euroa kuukaudessa. • Tuen sai riippumatta muista tuloista tai siitä, hakiko aktiivisesti töitä. • Saajat valittiin satunnaisesti niiden henkilöiden joukosta, jotka marraskuussa 2016 saivat työttömyysetuutta Kelasta. • Vertailuryhmän muodostivat henkilöt, jotka saivat marraskuussa 2016 Kelasta työttömyysetuutta mutta eivät tulleet valituiksi perustulokokeiluun. • Tavoitteena oli selvittää, miten Suomen sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa vastaamaan paremmin työelämän muutoksia. • Kokeilun toteuttamisesta päätti pääministeri Juha Sipilän hallitus. Kela vastasi kokeilun toimeenpanosta. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko14
 13. 13. Lue lisää • Tiedote: Perustulokokeilun tulokset: työllisyysvaikutukset vähäisiä, toimeentulo ja psyykkinen terveys koettiin paremmaksi • Tiedote: Kysely: vajaa puolet suomalaisista kannattaa perustuloa • Video: Perustulokokeilun tulokset • Kela.fi/perustulokokeilu • Kela.fi/basic-income-experiment • Fpa.fi/forsok-med-basinkomst 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko15
 14. 14. Kiitos olli.kangas@utu.fi signe.jauhiainen@kela.fi minna.ylikanno@kela.fi

×