Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pazarlama çevresi

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Pazarlama çevresi

 1. 1. PAZARLAMA ÇEVRESİ
 2. 2. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-2Pazarlama Çevresi Mikro Çevre: İşletmenin müşterilerine hizmet sunumubecerisini etkileyen işletmeye yakın oyunculardan oluşur.– İşletme– Tedarikçiler– Pazarlama aracıları– Müşteriler– Rakipler– Sosyal Gruplar Makro Çevre:Mikro çevreyi etkileyen daha büyük sosyalgüçlerdir.– Demografik çevre– Ekonomik çevre– Doğal çevre– Teknolojik çevre– Politik çevre– Kültürel güçler
 3. 3. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-3Mikro Çevre (2)İşletme İşletme içi faktörler– Tüm bölümler “tüketiciyi düşünmeli” ve dahafazla tatmin ve değer yaratmak için birlikteçalışmalıÜst yönetimÜretimFinansAraştırma geliştirmeİnsan kaynakları ve4P’s.
 4. 4. Mikro Çevre (3) Üst yönetim örgüt misyonunu, hedeflerini, geniş stratejisini vepolitikalarını belirler. Pazarlama yöneticileri üst yönetim tarafından belirlenenstratejiler ve planlar doğrultusunda kararlar verirler. Finans bölümü pazarlama planını gerçekleştirmek için gerekliolan fonların bulunması ve kullanılması ile ilgilenir. Araştırma geliştirme bölümü çekici ve güvenilir ürünlerindizaynı ile ilgilenir. Satın alma gerekli malzeme ve teçhizatın elde edilmesi,işlemler birimi ise gerekli miktar ve kalitede arzu edilen ürününüretilmesi ve dağıtılması ile ilgilidir. Muhasebe pazarlama hedeflere ne ölçüde başarıyla ulaştığınıbilmesi için gelir ve maliyetleri ölçer.
 5. 5. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-5Mikro Çevre (4) Tedarikçiler:– Mal ve hizmeti üretmek için girdi/kaynak(hammadde, malzeme, parça) sağlarlar.– Tedarikçilerle yaşanan sorunlar uzunvadede müşteri memnuniyetine zararverebilir.– Tedarikçiler, paydaş olarak görülürler.
 6. 6. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-6Mikro Çevre(5) Pazarlama Aracıları:– Nihai alıcılara mal ve hizmetlerin ulaşmasında(satış,dağıtım, tutundurma vb) doğrudan ya da dolaylı görev alankuruluşlar• Yeniden Satıcılar– Yeniden satanlar işletmeye müşteri bulmak ya damüşterilere satış yapmak hususunda yardımcı olandağıtım kanalları firmalarıdır.– Ürünü satın alan ya da yeniden satan toptancılar veperakendecilerdir.• Dağıtım firmaları– Fiziksel dağıtım firmaları işletmeye ürünlerinistoklamaları ve taşımaları konusunda yardımcı olur.
 7. 7. Mikro Çevre (6)• Finansal aracılar– Finansal aracılar bankalar, kredi kuruluşları, sigortakuruluşları, ürünlerin satın alınması ve satılmasıyla ilişkiliriske karşı sigorta ve finansal değişimlerde yardımcıdiğer kuruluşlardır.• Pazarlama hizmetleri acenteleri– Pazarlama araştırmaları, reklama ajansları, medyafirmaları, pazarlama danışmanlık firmalarıdır.– Bu firmalar işletmeye ürünlerini doğru pazarlarahedefleme ve tutundurma noktasında yardımcı olur.
 8. 8. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-8Mikro Çevre (7) Müşteriler:– Beş çeşit müşteri pazarı :• Tüketici pazarları– Tüketici pazarları kişisel tüketim için ürün ve hizmet satın alanbireyler ve hanelerden oluşur.• İş pazarları– İş pazarları üretim süreçlerinde yeniden kullanmak ve işlemekiçin ürün ve hizmet satın alırlar.• Yeniden satış pazarları– Yeniden satış pazarları karla yeniden satmak için ürün vehizmet satın alırlar.• Hükümet pazarları– Hükümet pazarları kamu hizmeti yaratmak ya da ihtiyacıolanlara vermek için mal ve hizmet satın alırlar.• Uluslar arası pazarlar– Uluslar arası pazarlar ise diğer ülkelerdeki tüketici, üretici,yeniden satıcı, hükümetler gibi alıcılardan oluşur.
 9. 9. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-9Mikro Çevre (8) Rakipler:– Aynı hedef gruba yönelik mal ya da hizmetüreten işletmenin ikamesi olabilecek diğerişletmelerdir– Rakiplere karşı stratejik üstünlüksağlanmalıdır.- Tüketicinin zihninde kendi tekliflerinirakiplerinin tekliflerinden daha güçlükonumlandırarak stratejik avantajkazanmalıdır.
 10. 10. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-10 Kamuoyu:– İşletmenin hedeflerine ulaşmadaki başarılarıyla ilgiliolan ya da etki eden gerçek/potansiyel gruplar• Finansal gruplar• İşletmenin fona sahip olma becerisini etkilerler. Bankalar,İşletmenin fona sahip olma becerisini etkilerler. Bankalar,yatırım danışma şirketleri, hissedarlar bunlara örnektir.yatırım danışma şirketleri, hissedarlar bunlara örnektir.• Medya grupları• Medya kesimi: haber, editör görüşleri ve röportajlardır.Medya kesimi: haber, editör görüşleri ve röportajlardır.Gazeteler, dergiler ve radyo ile haber istasyonlarıdır.Gazeteler, dergiler ve radyo ile haber istasyonlarıdır.• Hükümetİşletmelerin hükümet gelişmeleri göz önüne almaları gerekir.şletmelerin hükümet gelişmeleri göz önüne almaları gerekir.Mikro Çevre (9)
 11. 11. Mikro Çevre (10)• Sivil Toplum Kuruluşları– İşletmenin pazarlama kararları tüketici kuruluşları, çevregrupları, azınlık grupları ve diğer gruplar tarafından sorgulanır.• Yerel halk– İşletmenin yakın çevresinde oturanlar ve çeşitli toplumsalkuruluşlardır. Büyük işletmeler yerel halkın ve kuruluşlarlailetişim halindedir.• Genel toplum– İşletmenin mal ve hizmetleri ile ilişkili genel toplum tutumunubilmesi önemlidir. İşletmenin genel olarak toplum imajısatışlarını etkiler.• İç gruplar:– Bunlar çalışanlar, yöneticiler, gönüllüler, yönetim kuruludur.Büyük firmalar iç kesimi motive etmek ve bilgilendirmek içinmektup ve diğer araçları kullanırlar. Çalışanlar işletmehakkında olumlu düşündüğünde bu dışarıya da yansır.
 12. 12. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-12Makro Çevre– Demografik /Demographic– Ekonomik /Economic– Doğal /Natural– Teknolojik /Technological– Politik /Political– Kültürel /Cultural
 13. 13. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-13Demografik Çevre (1) Demografi insan nüfusunun büyüklük, yoğunluk, yerleşim yeri,yaş, cinsiyet, ırk, meslek ve diğer istatistik verilerdoğrultusunda incelenmesidir. Bu yapılardaki değişimin takibi önemlidir. Hedef Pazar seçimi Baby Boomers doğum oranının yüksek olduğu bir dönemdedoğmuş kişilerdir. Bu dönem 1946 ve 1964 yılları arasıdır. X Kuşağı: 1965 ile 1976 yılları arasında doğmuş olanlar. Y Kuşağı: 1977 ile 1994 yılları arasında doğmuş olanlar.
 14. 14. Demografik Çevre (6)• Aile yaşam eğrisi modeli:• Bekarlık aşaması (düşük gelir, düşük günlük harcamalar, giysi,alkollü içki, kozmetik…),• Yeni evliler (gelir yüksek, ev harcamaları , mobilya, boş zamanıdeğerlendirme ürünleri),• Çocuklu aile 1 (gelir düşük, harcama yüksek, çocuk ürünleri,dayanıklı ev aletleri),• Büyüyen çocuklu aile (çocuklar okulda, anne işe dönmüş gelirartıyor, çocukların harcamaları artar.),• Çocuksuz yaşlı evliler (çocuklar büyümüş, evden ayrılmış, lüksaraba, yurtdışı gezi, evi geliştirici harcamalar),• Tek yaşayanlar (sağlık ürünleri ,sosyal klüpler, sağlık hizmetleri)
 15. 15. Ekonomik Çevre (1) Tüketicilerin satın alma gücünü veharcama durumlarını etkileyenfaktörleri içerir. Ülke ekonomileri ikiyeayrılır: Kendine yeten ekonomiler– Çoğunlukla kendi sahip oldukları tarım ve endüstriyelürünleri tüketirler (Sınırlı pazarlama fırsatları) Endüstriyel ekonomiler– Bu ülkeler farklı bir çok ürün için zengin pazarlaroluştururlarCopyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-15
 16. 16. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-16Doğal Çevre Pazarlama faaliyetlerinden etkilenen ya dapazarlama faaliyetleri tarafından girdi olarakkullanılan doğal kaynaklar ile ilişkilidir. . Doğal çevredeki çeşitli trendler:– Hammadde kıtlığı.– Kirlilikteki artış.– Su kirliliği, hava kirliliği– Hükümet müdahaleleri.
 17. 17. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-17Teknolojik Çevre Teknolojik çevre sürekli büyük bir hızladeğişmektedir. Yeni teknolojiler yeni pazarlar vefırsatlar yaratmaktadır. Hızla değişen teknolojinin takibiönemlidir.
 18. 18. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-18Politik Çevre Bir toplumdaki bireyleri ve işletmelerietkileyen ya da sınırlayan yasalar,hükümet politikaları ve baskı gruplarınıiçerir.– Yasalarda değişim.– Hükümet uygulamalarında değişim– Etik ve sosyal sorumluluk davranışlarıyönünde baskı.– Sebep ilişkili pazarlama, ÖRN; bir bilezikalın göğüs kanserine yardım edin.
 19. 19. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-19Kültürel Çevre Toplumun temel değerlerini, algısını,tercihlerini ve davranışlarını etkileyen kurumya da diğer faktörler.– Çekirdek inanç ve değerler çocuklara ailedengeçer ve okul, iş gibi ortamlarda sağlamlaşırlar.– İkincil değerler ve inançlar değişime daha açıktır• Pazarlamacılar ikincil değerleri değiştirebilirlerama temel değişkenleri değiştirmek çokzordur.

×