Mind maping. sengkeo

ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ເປັ ນເຄື່ ອງມື ຊ່ ວຍໃນການ
ຮຽນການສອນໄດ້ ໄວ ແລະ ເລິ ກເຊິ່ ງ
(ສາລັ ບຄູ ອາຈານ/ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ກັ ບຜູ້ ຮຽນ)
1. ນາສະເໜີ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່
2. ຊົ ມວີ ດີ ໂອການນາໃຊ້ ເຄື່ ອງມື ICTສາລັ ບເຂົ້ າຫາແຫ່
ຄວາມຮູ້
3. ຊົ ມວີ ດີ ໂອການໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ໂດຍການນາໃຊ
software
 ເປິ ກສາຫາລື
ການນາໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ທ່ ານຕ້ ອງການ …
ເຈ້ ຍປະເພດໃດໜ່ ງ
MARKERS (3 COLORS)
ຄອມພີ ວເຕີ
ແຜນວາດ
ຊ່ ວຍຈື່ ແມ່ ນ
ຫຍັ ງ?
ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ແມ່ ນຫຍັ ງ?
 ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ແມ່ ນເຄື່ ອງມື ສື່ ສານແບບເຫັ ນພາບ
ປະຈັ ກຕາທີ່ ໃຊ້ ສັ ນຍາລັ ກຮູ ບພາບເພື່ ອສະແດງຄວາມຄິ ດ
ແລະ ສື່ ສານຄວາມໝາຍ.
 ເປັ ນແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ທີ່ ສະແດງຄວາມສາພັ ນກັ ນ
ລະຫວ່ າງຄວາມເປັ ນຈິ ງ,ຄາສັ ບແລະຄວາມຄິ ດ ທີ່ ນອນຢູ່
ໃນພາລະກິ ດການຮຽນໜ່ ງ.
 ແມ່ ນແຜ່ ນທີ່ ທີ່ ຄູ ແລະນັ ກຮຽນສາມາດສ້ າງຂ້ ນເພື່ ອ
ບັ ນຍາຍຄວາມຄິ ດຂອງເຂົ າເຈົ້ າໃນຮູ ບແບບທີ່ ສາມາດເຫັ ນ
ໄດ້ ປະຈັ ກຕາ.
 ມີ ຫາຍຊື່ ທີ່ ຄ້ າຍຄື ກັ ນເຊັ່ ນ:ແຜນທີ່ ຄວາມຮູ້ ,ແຜນທີ່ ແນວ
ຄວາມຄິ ດ,ແຜນທີ່ ບົ ດເລື່ ອງ,ແຜນວາດຄວາມຮູ້ ຄວາມ
ເຂ້ າໃຈ,ແຜນວາດໄຍແມງມມ,....
ຈຸ ດປະສົ ງ
 ເພື່ ອເປັ ນຕົ ວຊ່ ວຍໃນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ງ່ າຍຂ້ ນ
 ເພື່ ອສະແດງຄວາມໝາຍແລະອະທິ ບາຍຂອງຮູ ບພາບໃດ
ໜ່ ງ
 ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການອະທິ ບາຍ,ປະຫຍັ ດເຈ້ ຍແລະ
ປະຫຍັ ດເວລາ.
 ວິ ຊາຕ່ າງໆທີ່ ມັ ກນາໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ຄື :ວິ ທະຍາສາດ,
ສັ ງຄົ ມສກສາ,ພາສາສາດແລະສິ ລະປະ.
ຈະສ້ າງແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ນີ ້ ໄດ້ ແນວໃດ
ສາມາດສ້ າງແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ໄດ້ ຫາຍ
ແບບ
• ໃຊ້ ເຈ້ ຍແຜ່ ນໃຫ່ ຍ ຫື ແຜ່ ນນ້ ອຍ
• ໃຊ້ ການຂຽນໃສ່ ກະດານ
• ໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ຫື ຊອບແວຊ່ ວຍສ້ າງ
strategic planning for local climate change action
plans
ກຸ່ ມສ້ າງແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່
ຮູ ບແບບຕ່ າງໆຂອງແຜນວາດແນວ
ຄວາມຄິ ດ
1. ແຜນວາດຮູ ບດາວ
 ໃຊ້ ເພື່ ອອະທິ ບາຍເນື ້ ອເລື່ ອງ
ທີ່ ມີ ລັ ກສະນະຫົ ວຂ້ ໜ່ ງຫົ ວ
ຂ້ ດຽວເຊັ່ ນ:
 ໃຊ້ ເພື່ ອຈົ ດບັ ນທກ
 ໃຊ້ ເພື່ ອເຮັ ດວຽກບ້ ານ
 ຈື່ ໄດ້ ງ່ າຍ
 ອື່ ນໆ
ຂອບຄາຖາມທີ່ ສາຄັ ນ:ອັ ນໃດແມ່ ນຄວາມຄິ ດຕົ້ ນຕ?
ມີ ເຫດຜົ ນຄື ແນວໃດ? ເຮັ ດວຽກແນວໃດ?
ວາດຊ່ ວຍຈື່
Mindjet MindManager 2002 SECommercial
Mindjet MindManager Pro 7 Commercial
freemind.soureforge.net Open Source Java
mindomo.com Online
ເປັ ນຫຍັ ງຈິ່ ງໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ໂດຍການນາໃຊ້
software?ໃຊ້ ງ່ າຍ
ມີ ປະສິ ດທິ ພາບສູ ງ
ສາມາດກອບປີີ໊ ກັ ບແຜນວາດອື່ ນໆ
ສາມາດພີ ມອອກໄດ້ ຫາຍແບບ (A3,
PDF)
Export to other formats
Add notes and links
ຊື່ ເວບໄຊທີ່ ສາມາດຄົ້ ນຫາຂ້ ມູ ນ
ການຮຽນການສອນໄດ້
 www.facebook.com/TEMIS.la
 www.facebook.com/groups/Laocurriculum/
 www.facebook.com/groups/BESDP.friends/files/
 www.slideshare.net
 www.teachertube.com
strategic planning for local climate change action
plans
ຊົ ມວີ ດີ ໂອການນາໃຊ້ ເຄື່ ອງມື ICT ສາລັ ບ
ເຂົ້ າຫາແຫ່ ງຄວາມຮູ້
strategic planning for local climate change action
plans
ຊົ ມວີ ດີ ໂອການໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ໂດຍການນາ
ໃຊ້ software
strategic planning for local climate change action
plans
ແລກປ່ ຽນຄວາມຄິ ດເຫັ ນແລະ
ກິ ດຈະກາ
strategic planning for local climate change action
plans
-ໃນສາຍຫັ ກສູ ດຂອງທ່ ານຈະຈັ ດຕັ້ ງ
ປະຕິ ບັ ດໄດ້ ຄື ແນວໃດ? ຈະດາເນີ ນ
ແນວໃດ?
-ມີ ອຸ ປະສັ ກ ແລະ ສີ່ ງທ້ າຍທາຍໃດແດ່
-ແລະ ອື່ ນໆ
 1. Open your laptops
 2. Plug in your CD kit
 3. Install “Freemind”
 4. mapping exercise: make a mind map summary of
everything you think can stop you from implementing
STEP effectively in your institution. Organize these
into key success areas and put possible specific
solutions
strategic planning for STEP Implementation Phase
1 sur 21

Recommandé

ການນໍາໃຊ້ Facebook par
ການນໍາໃຊ້ Facebookການນໍາໃຊ້ Facebook
ການນໍາໃຊ້ Facebookvocational education development institute laos
314 vues18 diapositives
10 ເຕັກນິກໃນການສ້າງບົດນຳສະເໜີ par
10 ເຕັກນິກໃນການສ້າງບົດນຳສະເໜີ10 ເຕັກນິກໃນການສ້າງບົດນຳສະເໜີ
10 ເຕັກນິກໃນການສ້າງບົດນຳສະເໜີvocational education development institute laos
662 vues12 diapositives
Chapter5 par
Chapter5Chapter5
Chapter5Phonepaseuth Phonhdala
172 vues40 diapositives
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ par
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນvocational education development institute laos
709 vues64 diapositives
Network par
NetworkNetwork
NetworkPakseClub Dui
806 vues23 diapositives
ວິຊາ ຄອມພີວເຕີ par
ວິຊາ ຄອມພີວເຕີວິຊາ ຄອມພີວເຕີ
ວິຊາ ຄອມພີວເຕີInstitute of Post and Telecommunication
5.3K vues24 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Mind maping. sengkeo

Computer graphic lesson 4 ປະເພດຂອງລະບົບພາບ Graphic par
Computer graphic lesson 4 ປະເພດຂອງລະບົບພາບ GraphicComputer graphic lesson 4 ປະເພດຂອງລະບົບພາບ Graphic
Computer graphic lesson 4 ປະເພດຂອງລະບົບພາບ GraphicUra Euro
460 vues13 diapositives
Mechanical design (ພາສາລາວ) par
Mechanical design (ພາສາລາວ)Mechanical design (ພາສາລາວ)
Mechanical design (ພາສາລາວ)Sayphone Houngbounyuang
1.2K vues47 diapositives
Internet usage ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ par
Internet usage ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດInternet usage ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
Internet usage ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດviengkhone
599 vues22 diapositives
Internet usage(iu) par
Internet usage(iu)Internet usage(iu)
Internet usage(iu)viengkhone
148 vues22 diapositives
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Joel Wayne Ganibe, MBA
1.2K vues39 diapositives
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu... par
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Lue XIONG
135 vues79 diapositives

Similaire à Mind maping. sengkeo(9)

Computer graphic lesson 4 ປະເພດຂອງລະບົບພາບ Graphic par Ura Euro
Computer graphic lesson 4 ປະເພດຂອງລະບົບພາບ GraphicComputer graphic lesson 4 ປະເພດຂອງລະບົບພາບ Graphic
Computer graphic lesson 4 ປະເພດຂອງລະບົບພາບ Graphic
Ura Euro460 vues
Internet usage ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ par viengkhone
Internet usage ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດInternet usage ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
Internet usage ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
viengkhone599 vues
Internet usage(iu) par viengkhone
Internet usage(iu)Internet usage(iu)
Internet usage(iu)
viengkhone148 vues
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu... par Lue XIONG
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Lue XIONG135 vues
ບົດທີ1.pdf par mikkoIT
ບົດທີ1.pdfບົດທີ1.pdf
ບົດທີ1.pdf
mikkoIT566 vues

Mind maping. sengkeo

 • 1. ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ເປັ ນເຄື່ ອງມື ຊ່ ວຍໃນການ ຮຽນການສອນໄດ້ ໄວ ແລະ ເລິ ກເຊິ່ ງ (ສາລັ ບຄູ ອາຈານ/ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ກັ ບຜູ້ ຮຽນ)
 • 2. 1. ນາສະເໜີ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ 2. ຊົ ມວີ ດີ ໂອການນາໃຊ້ ເຄື່ ອງມື ICTສາລັ ບເຂົ້ າຫາແຫ່ ຄວາມຮູ້ 3. ຊົ ມວີ ດີ ໂອການໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ໂດຍການນາໃຊ software  ເປິ ກສາຫາລື
 • 3. ການນາໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ທ່ ານຕ້ ອງການ … ເຈ້ ຍປະເພດໃດໜ່ ງ MARKERS (3 COLORS) ຄອມພີ ວເຕີ
 • 5. ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ແມ່ ນຫຍັ ງ?  ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ແມ່ ນເຄື່ ອງມື ສື່ ສານແບບເຫັ ນພາບ ປະຈັ ກຕາທີ່ ໃຊ້ ສັ ນຍາລັ ກຮູ ບພາບເພື່ ອສະແດງຄວາມຄິ ດ ແລະ ສື່ ສານຄວາມໝາຍ.  ເປັ ນແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ທີ່ ສະແດງຄວາມສາພັ ນກັ ນ ລະຫວ່ າງຄວາມເປັ ນຈິ ງ,ຄາສັ ບແລະຄວາມຄິ ດ ທີ່ ນອນຢູ່ ໃນພາລະກິ ດການຮຽນໜ່ ງ.  ແມ່ ນແຜ່ ນທີ່ ທີ່ ຄູ ແລະນັ ກຮຽນສາມາດສ້ າງຂ້ ນເພື່ ອ ບັ ນຍາຍຄວາມຄິ ດຂອງເຂົ າເຈົ້ າໃນຮູ ບແບບທີ່ ສາມາດເຫັ ນ ໄດ້ ປະຈັ ກຕາ.  ມີ ຫາຍຊື່ ທີ່ ຄ້ າຍຄື ກັ ນເຊັ່ ນ:ແຜນທີ່ ຄວາມຮູ້ ,ແຜນທີ່ ແນວ ຄວາມຄິ ດ,ແຜນທີ່ ບົ ດເລື່ ອງ,ແຜນວາດຄວາມຮູ້ ຄວາມ ເຂ້ າໃຈ,ແຜນວາດໄຍແມງມມ,....
 • 6. ຈຸ ດປະສົ ງ  ເພື່ ອເປັ ນຕົ ວຊ່ ວຍໃນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ງ່ າຍຂ້ ນ  ເພື່ ອສະແດງຄວາມໝາຍແລະອະທິ ບາຍຂອງຮູ ບພາບໃດ ໜ່ ງ  ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການອະທິ ບາຍ,ປະຫຍັ ດເຈ້ ຍແລະ ປະຫຍັ ດເວລາ.  ວິ ຊາຕ່ າງໆທີ່ ມັ ກນາໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ຄື :ວິ ທະຍາສາດ, ສັ ງຄົ ມສກສາ,ພາສາສາດແລະສິ ລະປະ.
 • 7. ຈະສ້ າງແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ນີ ້ ໄດ້ ແນວໃດ
 • 8. ສາມາດສ້ າງແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ໄດ້ ຫາຍ ແບບ • ໃຊ້ ເຈ້ ຍແຜ່ ນໃຫ່ ຍ ຫື ແຜ່ ນນ້ ອຍ • ໃຊ້ ການຂຽນໃສ່ ກະດານ • ໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ຫື ຊອບແວຊ່ ວຍສ້ າງ strategic planning for local climate change action plans
 • 10. ຮູ ບແບບຕ່ າງໆຂອງແຜນວາດແນວ ຄວາມຄິ ດ 1. ແຜນວາດຮູ ບດາວ  ໃຊ້ ເພື່ ອອະທິ ບາຍເນື ້ ອເລື່ ອງ ທີ່ ມີ ລັ ກສະນະຫົ ວຂ້ ໜ່ ງຫົ ວ ຂ້ ດຽວເຊັ່ ນ:  ໃຊ້ ເພື່ ອຈົ ດບັ ນທກ  ໃຊ້ ເພື່ ອເຮັ ດວຽກບ້ ານ  ຈື່ ໄດ້ ງ່ າຍ  ອື່ ນໆ ຂອບຄາຖາມທີ່ ສາຄັ ນ:ອັ ນໃດແມ່ ນຄວາມຄິ ດຕົ້ ນຕ? ມີ ເຫດຜົ ນຄື ແນວໃດ? ເຮັ ດວຽກແນວໃດ?
 • 12. Mindjet MindManager 2002 SECommercial
 • 13. Mindjet MindManager Pro 7 Commercial
 • 16. ເປັ ນຫຍັ ງຈິ່ ງໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ໂດຍການນາໃຊ້ software?ໃຊ້ ງ່ າຍ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບສູ ງ ສາມາດກອບປີີ໊ ກັ ບແຜນວາດອື່ ນໆ ສາມາດພີ ມອອກໄດ້ ຫາຍແບບ (A3, PDF) Export to other formats Add notes and links
 • 17. ຊື່ ເວບໄຊທີ່ ສາມາດຄົ້ ນຫາຂ້ ມູ ນ ການຮຽນການສອນໄດ້  www.facebook.com/TEMIS.la  www.facebook.com/groups/Laocurriculum/  www.facebook.com/groups/BESDP.friends/files/  www.slideshare.net  www.teachertube.com strategic planning for local climate change action plans
 • 18. ຊົ ມວີ ດີ ໂອການນາໃຊ້ ເຄື່ ອງມື ICT ສາລັ ບ ເຂົ້ າຫາແຫ່ ງຄວາມຮູ້ strategic planning for local climate change action plans
 • 19. ຊົ ມວີ ດີ ໂອການໃຊ້ ແຜນວາດຊ່ ວຍຈື່ ໂດຍການນາ ໃຊ້ software strategic planning for local climate change action plans
 • 20. ແລກປ່ ຽນຄວາມຄິ ດເຫັ ນແລະ ກິ ດຈະກາ strategic planning for local climate change action plans -ໃນສາຍຫັ ກສູ ດຂອງທ່ ານຈະຈັ ດຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດໄດ້ ຄື ແນວໃດ? ຈະດາເນີ ນ ແນວໃດ? -ມີ ອຸ ປະສັ ກ ແລະ ສີ່ ງທ້ າຍທາຍໃດແດ່ -ແລະ ອື່ ນໆ
 • 21.  1. Open your laptops  2. Plug in your CD kit  3. Install “Freemind”  4. mapping exercise: make a mind map summary of everything you think can stop you from implementing STEP effectively in your institution. Organize these into key success areas and put possible specific solutions strategic planning for STEP Implementation Phase