Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

13 hormon tuyen giap

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

13 hormon tuyen giap

 1. 1. HORMON GIAÙP TRAÏNGHORMON GIAÙP TRAÏNG
 2. 2. MỤC TIÊUMỤC TIÊU 1. Trình bày được những tác dụng của T3,T4 2. Kể được 3 chỉ định của T3,T4 3. Trình bày được 4 chống chỉ định của T3,T4 4. Vận dụng được T3,T4 trong điều trị
 3. 3.  TETRA – IODO – THYRONIN : T4TETRA – IODO – THYRONIN : T4  TRI – IODO – THYRONINTRI – IODO – THYRONIN : T3: T3
 4. 4. TOÅNG HÔÏP HORMON TUYEÁNTOÅNG HÔÏP HORMON TUYEÁN GIAÙPGIAÙP Nhu caàu Iode haèng ngaøy khoaûng 150 – 200 mcg Iode haáp thuï vaøo maùu ôû daïng iodur ( I-) * Giai ñoaïn baét iode: nhôø bôm iod * Giai ñoaïn oxy hoùa iod: Peroxydase I + OI + 2H I2 + H2O
 5. 5. * Giai ñoaïn iod hoùa tyrosin: • - I2 + Tyrosin = MIT (Mono – Iodo – Tyrosin) - MIT + I2 = DIT (Di – Iodo – Tyrosin) - DIT + DIT = T4 (Tetra – Iodo – Thyronin) - DIT + MIT = T3 (Tri – Iodo – Thyronin) - T4 – I = T3 ( ôû ngoaøi tuyeán giaùp) - T3 20% toång hôïp ôû tuyeán giaùp
 6. 6. * Giai ñoaïn phoùng thích Iodothyronin (T3, T4) Men catheptase caét tyrosin iod hoùa ra khoûi thyroglobulin T3, T4 phoùng thích vaøo maùu  Phaàn nhoû ôû daïng töï do.  Phaàn lôùn gaén vôùi protein huyeát töông
 7. 7. Gaén vôùi protein huyeát töôngGaén vôùi protein huyeát töông  Prealbumin: TBPA (Thyroxin – Binding – Pre – Albumin)  Alpha 2 Globulin: TBG (Thyroxin – Binding – Globulin)  Albumin: TBA (Thyroxin – Binding – Albumin) MIT, DIT teá baøo tuyeán giaùp seõ söû duïng laïi ñeå toång hôïp T3, T4
 8. 8. VAÄN CHUYEÅNVAÄN CHUYEÅN  Trong maùu: - T4 chieám 90% - T3 chieám 10%  Khi ñeán moâ T3, T4 gaén keát vôùi protein noäi baøo
 9. 9. TAÙC DUÏNG CUÛA T3, T4TAÙC DUÏNG CUÛA T3, T4 Chuyeån hoùa: Taêng chuyeån hoùa cô baûn * Protid: - Lieàu sinh lyù taêng toång hôïp protein - Taêng seõ taêng thoaùi bieán protein * Glucid: - Taêng haáp thu glucose ôû ruoät - Taêng tieâu thuï glucose - Taêng thoaùi hoaù glycogen(lieàu cao) * Lipid: - Taêng thoaùi hoùa : cholesterol, phospholid,
 10. 10. Vitamin: - Taêng nhu caàu veà vitamin : B1, B6, B12, C - Chuyeån caroten thaønh vitamin A Phaùt trieån cô theå: - Bieät hoùa toå chöùc - Kích thích suïn lieân hôïp phaùt trieån - Keát hôïp vôùi hormon GH ñeå cô theå phaùt trieån toaøn dieän
 11. 11. Tim maïch: - Taêng nhòp tim, taêng söùc co cô tim - Taêng huyeát aùp taâm thu - Giaûm huyeát aùp taâm tröông Thaàn kinh cô: - Thaàn kinh trung öông: + caêng thaúng, deã kích thích + maát nguû - Chöùc naêng cô: +Taêng phaûn xaï gaân xöông + Run tay + Yeáu cô
 12. 12. Hoâ haáp: Taêng bieân ñoä vaø taàn soá hoâ haáp Tieát nieäu: Taêng ñoä loïc ôû caàu thaän Giaûm taùi haáp thu ôû oáng thaän Tieâu hoùa: Taêng tieát dòch ruoät Taêng nhu ñoäng ruoät
 13. 13. CÔ CHEÁ TAÙC DUÏNGCÔ CHEÁ TAÙC DUÏNG  T3, T4 gaén vaøo ADN cuûa nhaân laøm taêng toång hôïp protein chuyeân bieät coù vai troø trong taùc duïng cuûa hormon tuyeán giaùp  Kích thích Na+ K+ ATPase treân maøng teá baøo hình thöùc vaän chuyeån naøy caàn nhieàu naêng löôïng . Do ñoù cô theå taêng chuyeån hoùa cô baûn
 14. 14. ÑIEÀU TIEÁT T3, T4ÑIEÀU TIEÁT T3, T4 VUØNG DÖÔÙI ÑOÀI TR H TIEÀN YEÂN TS H TUYEÁN GIAÙP T3 T4 töï do FEEDBACK (-)
 15. 15. Cơ chế tự điều tiếtCơ chế tự điều tiết  Nồng độ iode vô cơ cao trong tuyến giáp sẽ ức chế bài tiết T3, T4  Nồng độ iode hữu cơ cao trong tuyến giáp sẽ giảm thu nhận iode và giảm tổng hợp T3, T4
 16. 16. DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏCDÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC Haáp thu : Toát qua ñöôøng tieâu hoùa vaø tieâm - T4: T1/2 laø 6 – 7 ngaøy, taùc duïng yeáu keùo daøi - T3: T1/2 laø 1 – 2 ngaøy, taùc duïng maïnh ngaén Chuyeån hoùa : ôû gan Thaûi tröø : chuû yeáu qua nöôùc tieåu, phaàn nhoû qua phaân
 17. 17. COÂNG DUÏNGCOÂNG DUÏNG  Ñieàu trò suy giaùp  Böôùu giaùp ñôn thuaàn  Giaûm taùc duïng phuï cuûa thuoác KGTH
 18. 18. CHOÁNG CHÆ ÑÒNHCHOÁNG CHÆ ÑÒNH  Suy vaønh  Nhoài maùu cô tim  Suy thöôïng thaän  Tieåu ñöôøng
 19. 19. CHEÁ PHAÅMCHEÁ PHAÅM Hôïp chaát töï nhieân:  Chiết xuất giáp trạng súc vật (bò, lợn, cừu) Hiện nay hầu như không còn dùng  Thyroglobulin là chiết xuất giáp trạng được tiêu chuẩn hóa về phương diện sinh học
 20. 20. Caùc chaát toång hôïp: + Levothyroxin (Levothyrox, Synthroid, Levothyroid): LT4 + Liothyronin (Cinomel): LT3 + Liotrix (Euthroid, Thyrolar): laø hoãn hôïp cuûa levothyroxin natri (LT4) vaø Liothyronin natri (LT3) theo tæ leä 4/1, 5/1, 7/1
 21. 21. THEO DÕI ĐIỀI TRỊTHEO DÕI ĐIỀI TRỊ  Bắt đầu liều nhỏ có thể 25 mcg LT4 sau đó tăng dần lên mỗi liều giữ khoảng 1 tuần cho tới liều 150 – 200mcg/ ngày.  Bệnh nhân lớn tuối (>60 tuổi) theo dỏi các triệu chứng tim mạch và ECG trước và trong khi điều trị  Các chỉ tiêu cần theo dỏi là : +Lâm sàng : cân nặng, nhịp tim, tiêu hoá + Cận LS : FT4I, TSH, .....
 22. 22. CƯỜNG GIÁP SUY GIÁP
 23. 23. BƯỚU GIÁPBƯỚU GIÁP BƯỚU GIÁP LAN TOẢ BƯỚU GIÁP ĐA NHÂN
 24. 24. THUOÁC KHAÙNG GIAÙPTHUOÁC KHAÙNG GIAÙP
 25. 25. MỤC TIÊUMỤC TIÊU 1. Trình bày được cơ chế tác dụng của thuốc kháng giáp tổng hợp 2. Nêu được chỉ định của thuốc kháng giáp tổng hợp 3. Trình bày được các tác dụng phụ của thuốc kháng giáp tổng hợp 4. Vận dụng được nhóm Thionamid trong điều trị hội chứng cường giáp
 26. 26. CÔ CHEÁ TAÙC DUÏNGCÔ CHEÁ TAÙC DUÏNG Thionamid ÖÙc cheá toång hôïp hormon giaùp traïng : ôû 2 khaâu  Oxy hoùa iod  Iod hoùa tyrosin Taùc duïng chæ roû neùt sau 3 – 4 tuaàn
 27. 27. NHÖÕNG CHAÁT AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN QUAÙNHÖÕNG CHAÁT AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN QUAÙ TRÌNH TOÅNG HÔÏP HORMON TUYEÁN GIAÙPTRÌNH TOÅNG HÔÏP HORMON TUYEÁN GIAÙP  Caùc anions : SCN- , ClO4 - , NO3 - , BF4 -  Iod voâ cô noàng ñoä cao  Iod ñoàng vò phoùng xaï (I131 )
 28. 28. Caùc anions : SCN- , ClO4 - , NO3 - , BF4 – Coù caùc ñaëc ñieåm gioáng Iode - Hoùa trò -1 - Cuøng kích thöôùc - Deã huùt aåm Ñoái khaùng caïnh tranh vôùi Iode
 29. 29. IODE VOÂ CÔIODE VOÂ CÔ Iod voâ cô noàng ñoä cao : - Liều bắt đầu có tác dụng là 5mg/ngày tác dụng tối ưu 50 – 100 mg/ngày. - Liều 200mcg/ngày kéo dài có thể gây bệnh Basedow  ÖÙc cheá phoùng thích T3 , T4  ÖÙc cheá toång hôïp H. tuyeán giaùp  Giaûm taêng sinh maïch maùu
 30. 30. IODE VOÂ CÔIODE VOÂ CÔ Chæ ñònh : Tröôùc khi giaûi phaåu tuyeán giaùp Côn baõo giaùp Giaûm trieäu chöùng cöôøng giaùp Chuù yù Khoâng ñöôïc duøng Iod voâ cô tröôùc xaï trò
 31. 31. Iod ñoàng vò phoùng xaï (I131 )  Cơ chế tác dụng: tiêu hủy các mô tuyến giáp tăng sản .  Chỉ định: Bệnh nhân > 40 tuổi thể trạng yếu khôngcho phép phẩu thuật
 32. 32. DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏCDÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC  Haáp thu : ôû ñöôøng tieâu hoùa, tieâm Phaân phoái : nhieàu ôû tuyeán giaùp Qua ñöôïc nhau thai, qua söõa meï - PTU ít qua sữa mẹ nhất - Methimazol 20 mg/ng có thể sử dụng cho phụ nữ cho con bú Thaûi tröø : 70% baøi tieát qua thaän, soá coøn laïi huûy ôû gan
 33. 33. COÂNG DUÏNGCOÂNG DUÏNG  Ñieàu trò Basedow  U ñoäc tuyeán giaùp  Côn baõo giaùp
 34. 34. TAI BIEÁNTAI BIEÁN  Giaûm BC haït (BC < 2500 mm3 ngưng thuốc)  Suy tuûy  Soát  Noåi maãn ñoû ôû da, dò öùng  Ñau khôùp, nhöùc ñaàu  Ñau buïng , buoàn noân  Vaøng da taéc maät, hoaïi töû teá baøo gan  Ñieàu trò quaù lieàu gaây suy giaùp: dõi kích thước tuyến giáp và triệu chứng cường giáp
 35. 35. THIONAMIDTHIONAMID Thiouracil  Methyl Thiouracil : MTU  Benzyl Thiouracil : BTU (Basden)  Propyl Thiouracil : PTU ( ÖÙc cheá T4 chuyeån thaønh T3 )
 36. 36. THIONAMIDTHIONAMID Thio – Imidazol  Methimazole : Thiamazole, basolan, Mercazole.  Carbimazol : Neo – Mercazole, 8 Mercapto – Thiazolidin Taùc duïng cuûa nhoùm Imidazole maïnh hôn nhoùm Thiouracil töø 7 – 15 laàn (tb 10 laàn). Imidazol gaây dò öùng nhieàu hôn Thiouracil
 37. 37. THUOÁC KHAÙNG GIAÙPTHUOÁC KHAÙNG GIAÙP (Thionamides )(Thionamides ) NHOÙM HAØM LÖÔÏNG mg/vieân LIEÀU TAÁN COÂNG mg/ngaøy LIEÀU DUY TRÌ mg/ngaøy Thiouracil PTU ( PTU ) BTU (Basdene) 50mg 25mg 200 – 400 100 - 200 50 – 100 50 - 100 Imidazole Methimazole (Tapazole ) Carbimazole (Neomercazole) 5mg 5mg 15 – 30 30 - 45 5 – 10 5 - 10
 38. 38. THUỐC ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNGTHUỐC ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG  Ức chế β: Propranolol ức chế T4 chuyển thành T3 ở ngoại biên ức chế triệu chứng cường giao cảm  Ức chế canxi: Diltiazem giảm nhịp tim  An thần: Phenobarbital

×