Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

8 histamin.slide

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

8 histamin.slide

 1. 1. HISTAMIN KHAÙNG HISTAMIN- H1 CBG: BS Cao Thò Kim Hoaøng ÑTG: Döôïc CT vaø daøi haïn TG: 2 tieát
 2. 2. MỤC TIÊU • Trình bày được cơ chế phóng thích histamine • Trình bày được cơ chế và tác dụng của thuốc kháng histamine H1 • Kể được tác dụng phụ của thuốc kháng histamine H1 • Vận dụng được nhóm thuốc kháng histamine H1 trong điều trị dị ứng
 3. 3. HISTAMIN • Toång hôïp : L Histidin Histamin • Phaân phoái : - Trong moâ: teá baøo mast caùc moâ coù nhieàu histamin laø ruoät, gan, pheá quaûn, da. - Trong maùu: baïch caàu ña nhaân öa kieàm. Decarboxylase
 4. 4. Phoùng thích histamin • KN maãn caûm + khaùng theå IgE treân beà maët teá baøo mastocyt. Kích tích Phospholipase C - Toång hôïp Phosphatatidyl inositol inositol triphosphat, vaø diacylglycerol - Tăng ion calci nội baøo - Toång hôïp glysophosphatidic acid gaây - Phoùng thích caùc haït chöùa Histamin vaø nhöõng hoaù chaát trung gian (mediator) khác. • Ñoàng thôøi kích thích men PhospholipaseA2 chuyeån Acid Arachidonic thaønh Leucotrien
 5. 5. PhospholipidPhospholipid PhospholipasePhospholipase A2A2 Acid arachidonicAcid arachidonic Cyclooxygenase Cyclooxygenase Lypooxygenase Lypooxygenase Endoperoxid vEndoperoxid vònòngg LeucotrienLeucotrien GaâyGaây vieâmvieâm ProstaglandinProstaglandin ThromboxanThromboxan GaâyGaây vieâmvieâm Keát taäpKeát taäp tieåu caàutieåu caàu QQUAÙ TRÌNH TOÅNG HÔÏPUAÙ TRÌNH TOÅNG HÔÏP
 6. 6. Nhöõng yeáu toá coù khaû naêng gaây phoùng thích Histamin • Vaät lyù : Noùng, laïnh, toån thöông teá baøo • Hoùa hoïc : Nhöõng chaát taåy saïch (detergen), muoái maät, Lysolecitin, thuoác coù goác :Amin, Amidin, Diamidin, Amonium;Amonium baäc 4; daãn xuaát Piperidin; Piridium; Alcaloid; khaùng sinh kieàm. • Sinh hoïc : Noïc coân truøng, noïc raén, rít, phaán hoa, loâng thuù, buïi nhaø…..
 7. 7. Taùc ñoäng cuûa Histamin : H1 H2 H3 H4 • Cô trôn - maïch maùu (H1 H2): Daõn maïch - khoâng laø maïch maùu (H1) : Co thaét - ngöôøi hen raát nhaïy caûm • Taêng tính thaám thaønh maïch(H1 H2): gaây thoaùt huyeát töông • Kích thích taän cuøng thaàn kinh caûm giaùc(H1) : Ngứa • Taêng tieát caùc tuyeán ngoaïi tieát (H2) - Taêng tieát dòch ruoät - Taêng tieát HCL -Taêng nheï pepsin vaø yeáu toá noäi taïi (castle ) • Tim (H1 H2): : Taêng nhòp tim, taêng söùc co boùp cô tim, lieàu
 8. 8. Söï phaân phoái Histamin ôû caùc receptor CÔ QUAN TAÙC DUÏNG RECEPTOR Tim Taêng nhòp vaø söùc co Chaäm daãn truyeàn nhó thaát H2 Maïch maùu Daõn maïch Taêng tính thaám thaønh maïch H1 & H2 H1(+++)&H2 Pheá quaûn Co H1 Daï daøy Taêng tieát dòch vò H2 Ruoät Co thaét H1 Tuyû TT Taêng tieát catecholamin H1 T.Nöôùc boït Taêng tieát H1 TK c giaùc Kích thích H1
 9. 9. Receptor Histamin: H1 H2 H3 H4 • H3: +ở trung ương điều chỉnh truyền dẫn histaminergic + ở ngoại biên điều chỉnh phóng thích những chất dẫn truyền khác • H4: có trong các tế bào đầu dòng tạo máu + Laø chaát ñieàu hoaø mieãn dòch
 10. 10. Bieåu hieän laâm saøng • Beänh lyù quaù maãn toaøn thaân: Shock phaûn veä (Anaphylaxis) - Phaûn öùng naëng, xaûy ra nhanh - Ñaùp öùng cuûa nhieàu cô quan: Da, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa • Beänh lyù quaù maãn bộ phận
 11. 11. PHOØNG NGÖØA VAØ ÑIEÀU TRÒ • Phoøng ngöøa Traùnh tieáp xuùc KN Phaûn öùng cheùo coù theå xaûy ra vôùi nhöõng thuoác coù cuøng goác hoùa hoïc Giaûi maãn caûm (Desensibilization): - Laøm test da xaùc ñònh KN - Tieâm KN döôùi da vôùi noàng ñoä taêng daàn. Cô cheá giaûi maãn caûm - Taïo khaùng theå ñaëc hieäu IgG↑, IgE↓ - Ñieàu hoaø ↑TH1/ ↓TH2 - KT khoaù (blocking antibody) IgG
 12. 12. ÑIEÀU TRÒ • Ngaên söï thaønh laäp Histamin: Tritoqualin (Hypostamin) • Ổn ñònh maøng teá baøo Mastocyt vaø teá baøo BC ngaên chaän söï phoùng haït: Adrenalin, Corticoid, Cromolyn sodium (Lomudal), Ketotifen (Zaditen) • Ngaên caûn caùc taùc duïng cuûa Histamin treân maïch maùu: Adrenalin, Corticoid • Ñoái khaùng cạnh tranh treân thuï theå: Anti H1
 13. 13. L HISTIDIN HISTAMIN – HEPARIN ( TB MAST, BCĐNƯK ) HISTAMIN TỰ DO KN- KT RECEPTOR - H1ANTI H1 CORTICOID TRITOQUALIN (hypostamin) ADRENALIN CORTICOID CROMOLYN SODIUM (ketotifen, zaditen) Decarboxylase
 14. 14. ANTI HISTAMIN H1 Cô cheá Anti Histamin H1 coù caáu truùc gaàn gioáng Histamin neân caïnh tranh thuaän nghòch vôùi Histamin ôû receptor H1.
 15. 15. Taùc duïng  Nhöõng taùc duïng do ñoái khaùng vôùi Histamin • Cô trôn - CT khoâng laø maïch maùu :Daõn, nhöng ñoái vôùi PQ beänh nhaân hen ít ñaùp öùng - CT maïch maùu :Co, phaûi keát hôïp vôùi chaát khaùng H2 môùi hieäu quaû • Ñoái khaùng roõ vôùi taùc duïng taêng tính thaám thaønh maïch. • Ñoái khaùng toát vôùi taùc duïng gaây ngöùa  Nhöõng taùc duïng khaùc • Thaàn kinh trung öông : Vöøa kích thích vöøa öùc cheá • Khaùng cholinergic • Choáng noân ôû ngöôøi coù thai - Doxylamin (Decapryn)
 16. 16. Taùc duïng phuï • Buoàn nguû, hoaëc kích thích • Taùo boùn, khoâ mieäng, khoâ ñöôøng hoâ haáp • Buoàn noân, oùi möõa (uoáng thuoác giöõa caùc böõa aên ) • Giaûm tieát söõa • Roái loaïn ñieàu tieát ôû maét • Bí tieåu • Dò öùng
 17. 17. Phaân loaïi Anti Histamin: - Phaân loaïi theo caáu truùc hoùa hoïc - Phaân loaïi theo theá heä
 18. 18. Anti histamin Lieàu thöôøng duøng TG Taùc duïng Chuù thích 1.Ethanolamin - Carbinoxamin (Clistin) - Dimenhydrat (Dramamin) - Diphenhydramin (Benadryl) - Doxylamin (Decapryn) 4 – 8 mg 50 mg 25-50mg 1,25-25mg 3 – 4 4 – 6 4 – 6 An thaàn nheï vaø vöøa An thaàn roõ, choáng say tx An thaàn roõ, choáng say tx An thaàn roõ 2. Etylenediamin -Antazolin - Pyrilamin (Neo-Antergan) - Tripelennamin (PBZ) 1-2 gioït 25-50 mg 25-50 mg 4 – 6 4 – 6 Dung dòch nhoû maét An thaàn vöøa An thaàn vöøa 3. Piperazin - Ciclizin (Marezin) - Meclizin (Antivert, Bonine) - Hydroxyzin (Atarax) - Cetirizin, HCL 25-50 mg 25-50 mg 25 mg 5 – 10 mg 4 – 6 4 – 6 6 – 12 12-24 An thaàn nheï, choáng say tx An thaàn nheï, choáng say tx An thaàn nheï 4. Ankylamin - Acrivastin ( Semprex – D) -Brompheniramin (Dimetane) -Clorpheniramin ( Chlor – Trimeton ) - Dexclorpheniramin ( Polaramin ) 8 mg 4 – 8 mg 4 – 8 mg 2 – 4 mg 6 – 8 4 – 6 4 – 6 Thuoác môùi An thaàn nheï An thaàn nheï An thaàn nheï 5. Phenothiazin - Promethazin (Phenergan) 10-25 mg 4 – 6 An thaàn roõ, choáng noân, khaùng muscarin 6. Piperidin - Astemizol ( Hismanal ) - Levocabastin HCL ( Livostin ) - Loratadin ( Claritin ) - Terfenadin ( Teldane, Seldane) 10 mg 1 gioït 10 mg 60 mg < 24 16-24 24 12-24 Ít hoaëc khoâng an thaàn Thuoác môùi An thaàn nheï, td daøi Ít hoaëc khoâng an thaàn 7. Caùc loaïi khaùc - Cyprohepdin ( Periactin ) - Phenidamin 4 mg 25 mg An thaàn vöøa, kh. Serotonin Coù theå gaây kích thích
 19. 19. TEÂN GOÁC TEÂN BIEÂT DÖÔÏC LIEÀU (ngöôøi lôùn) Theá heä 1 Carbinoxamin Clemastin Dimethinden Diphenhyldramin Dimenhydrinat Pyrilamin Clophenidramin Brompheniramin Hydroxyzin Cyclizin Meclizin Promethazin Alimemazin Cardec, Clistin Tavist Fenistil Benadryl Dramamin Nisaval Clor – Trimeton Dimetan Atarax Marexin Antivert Phenergan Theralen 4 – 8 mg 1,3 – 2,7 mg 4 mg 25 – 50 mg 50 – 100 mg 25 – 50 mg 4 – 12 mg 4 – 12 mg 25 – 100 mg 50 mg 12,5 – 50 mg 10 – 25 mg 5 – 20 mgTheá heä 2 Terfenadin Acrivastin Cetirizin Astemizol Loratadin Teldan, Seldan Semprex Zyrtec, Cetrizet Hismanal, Scantihis Claritin Hieän nay khoâng sd 8 mg 5 – 10 mg 10 mg 10 mg Theá heä 3 Fexofenadin Desloratadin Levocetirizin Allegra, Telfast Aerius Xyzal 60 mg 5 mg
 20. 20.  Phaân loaïi theo theá heä • Theá heä thöù 1 - Öu ñieåm:reû tieàn, coù kinh nghieäm söû duïng, choáng say taøu xe, choáng noân - Nhöôïc ñieåm: Buoàn nguû, Taùc duïng ngaén, khaùng cholinergic nhieàu • Theá heä thöù 2 - Öu ñieåm: Ít hoặc khoâng buoàn nguû, taùc duïng daøi, khaùng cholinergic ít hôn. - Nhöôïc ñieåm: Gaây roái loaïn nhòp tim, töông taùc vôùi nhieàu thuoác. • Theá heä thöù 3 laø ñoàng phân (isomer) hoaëc caùc chaát chuyeån hoaù coøn taùc duïng cuûa nhöõng thuoác ôû theá heä 2 - Öu ñieåm: Khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm caùc thuoác theá heä 1,2. Ngoaøi ra coøn coù taùc duïng khaùng
 21. 21. Chæ ñònh • Dò öùng - Vieâm muõi dò öùng - Maøy ñay - Vieâm keát maïc • Say taøu xe, roái loaïn tieàn ñình. • Choáng noân
 22. 22. Choáng chæ ñònh • U xô tieàn lieät tuyeán • Glaucom goùc ñoùng • Nhöõng ngöôøi coù coâng vieäc caàn söï taäp trung, tænh taùo
 23. 23. Töông taùc thuoác • Taêng taùc duïng an thaàn khi duøng chung vôùi Benzodiazepin vaø alcol • Ketoconazol, Macrolid, erythromycin, Oleandomycin, Ciprofloxacin, Cimetidin, Disulfiram öùc cheá enzym chuyeån hoaù caùc anti H1 .

×