Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

DLL_FILIPINO4_Q2_W3_newedumaymay.docx

  1. The creator/editor of this DLL does not claim ownership over its contents such as (pictures, illustrations, stories, etc.). This DLL is only intended as reference for teachers. The creator/editor shall/does not allow/permit any individual to sell this Daily Lesson Log or to share without his/her permission. @edumaymay DAILY LESSON LOG School: Grade Level: IV Teacher: @edumaymay Learning Area: FILIPINO Teaching Dates and Time: November 21 – 25, 2022 (WEEK 3) Quarter: SECOND I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code sa bawat kasanayan) Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyar pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan F4PT-IIb-1.12 Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan/ kaalaman F4PB-IIa-17 Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di- pamilyar pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan F4PT-IIb-1.12 Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan/ kaalaman F4PB-IIa-17 Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyar pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan F4PT-IIb-1.12 Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan/ kaalaman F4PB-IIa-17 Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyar pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan F4PT-IIb-1.12 Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan/ kaalaman F4PB-IIa-17 Summative Test/ Weekly Progress II. NILALAMAN (Subject Matter) Kahulugan ng mga Salitang Pamilyar at Di-Pamilyar Kahulugan ng mga Salitang Pamilyar at Di-Pamilyar Paghuhula Gamit ang Dating Karanasan Paghuhula Gamit ang Dating Karanasan III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay sa Pagtuturo TG pp: 118 - 120 TG pp: 118 - 120 TG pp: 118 - 120 TG pp: 118 - 120 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
  2. The creator/editor of this DLL does not claim ownership over its contents such as (pictures, illustrations, stories, etc.). This DLL is only intended as reference for teachers. The creator/editor shall/does not allow/permit any individual to sell this Daily Lesson Log or to share without his/her permission. @edumaymay 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa LRDMS B. Iba pang Kagamitang Panturo PowerPoint Presentation, Projector, Larawan, Activity Sheet PowerPoint Presentation, Projector, Larawan PowerPoint Presentation, Projector PowerPoint Presentation, Projector IV. PAMAMARAAN A. Balik –Aral sa nakaraang Aralin o pasimula sa bagong aralin (Drill/Review/ Unlocking of difficulties) Magpakita ng mga larawan. Punan ang patlang ng wastong pang-uring dapat gamitin sa bawat larawan. 1. ________ na sundalo’t pulis. 2. _________ na doktor at nars 3. _____ na opisyales ng gobyerno 4. _________ na magsasaka 5. ___________ na basurero Ipakita ang mga larawan sa mga mag-aaral. Panuto: Hulaan at ilagay sa wastong pagkasunod-sunod ng mga larawan. Magbalik-aral Ano ang salitang naglalarawan sa tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari? Ano ang tatlong kaantasan ng pang-uri? Pumili ng isa sa sumusunod na paksa. Ilarawan ito gamit ang natutuhang kaantasan ng pang- uri. A. hinahangaang tao B. paboritong lugar C. bagay na gusto mong bilhin D. masayang pangyayari sa sarili E. pangyayari sa pamayana Summative Test/ Weekly Progress B.Paghahabi sa layunin ng aralin (Motivation) Mula sa kahon, piliian ang salitang tinutukoy. 1. Payag 2. Hindi malapot 3. Sahog, rekado Sa pamamagitan ng laro, isagawa ang “Hulaan Mo!” Huhulaan ng mga mag-aaral ang mga tinutukoy na bagay na ginagawa at ginagamit nila. 1.Ginagamit mo ito sa pagsulat. Ano ito? 2.Ginagawa mo ito upang maging malinis at hindi Basahing ang teksto.. Pag-ibig at Pananalig Buong mundo ay nangangamba sa pinsalang dulot ng COVID-19. Kaya naman, sa Diyos nananatili ang pag-asa na Siyang magbibigay ng kaligtasang biyaya. Pananalig sa Kaniya ay palakasin, laging manalangin, patuloy na paggabay ay hilingin Ipahula sa mag-aaral ang maaaring mangyari sa sumusunod na sitwasyon. 1. Inaasikasong mabuti ni Mang Badong ang kaniyang mga tanim na gulay. Araw-araw niya itong dinidiligan, inaalisan ng damo at nilalagyan din niya ito ng pataba. 2. Isang araw ay tuwang-tuwa na naglalaro si Pepeng ng banka- Umayon sangkap Nalanghap malabnaw Katakam-takam
  3. The creator/editor of this DLL does not claim ownership over its contents such as (pictures, illustrations, stories, etc.). This DLL is only intended as reference for teachers. The creator/editor shall/does not allow/permit any individual to sell this Daily Lesson Log or to share without his/her permission. @edumaymay 4. Napakasarap Pag-amoy nang hindi inilapit sa ilong masira ang iyong ngipin. Ano ito? 3.Ginagawa mo ito pagkagising at bago matulog bilang pasasalamat sa Diyos. Ano ito? 4.Ginagawa mo ito upang madagdagan ang iyong kaalaman. Ano ito? 5.Ginagamit mo ito upang lagyan ng mga gamit sa paaralan. Ano ito? upang kalusugan at kaligtasan ay kamtin. Paghuhugas ng kamay ay ugaliin. Gayundin, social distancing ay ating sundin. Pagtitipon-tipon ay huwag ding ipilit gawin. Siyempre, ang pagsusuot ng face mask ay laging tuparin. Sa panahong ito na walang katiyakan, mahalaga ang bayanihan upang ang gaya nitong salot ay malampasan samahan pa nang taimtim na dasal sa Kataasan-taasan. Tunay na may katapusan ang lahat ng suliranin sa lahat ng may pag-ibig at pananalig. bangkaan habang umuulan. Mahina ang pangangatawan niya at may hika pa siya. C.Pag- uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presentation) Pamilyar ba sa inyo ang mga salitang ito? Pamilyar ba ang mga salitang ibinigay ninyo? 1. Ano ang pinag-uusapan sa binasang teksto? 2. Kanino nanatili ang pag-asa para sa kaligtasan ng mga tao? 3. Ano-ano ang mga dapat gawin upang maging ligtas sa panahong ito ng pandemya? 4. Hulaan mo ang maaring kalabasan kung walang bayanihan o pagtutulungan sa ating pamayanan, lalo ngayong panahon ng pandemya? 5. Paano ipakikita ang pag-ibig at pananalig sa panahong ito ng pandemya? Paano ba ang mabisang paghuhula sa maaaring mangyari gamit ang dating kaalaman o karanasan? D.Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan No I (Modeling) Ang pamilyar na salita ay ang mga salitang palasak na sa iyong pandinig o lagi mo ng naririnig sa araw araw. Halimbawa ng pamilyar na salita at ang kahulugan nito: 1.tanaw- tingin sa malayo 2.titigan - tingnan ng matagal 3.pananaw - paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay Maibibigay ang kahulugan ng salitangb pamilyar at di pamilyar sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1.Basahin at unawain ang binabasa. 2.Pansinin ang mga salitang ginamit sa pangungusap. 3.Ang mga salitang ginamit (context clue) ang Batay sa binasang teskto na “Pag- ibig at Pananalig”, muling isa- isahin ang mga ibinigay na hula gamit ang dating kaalaman at karanasan.  Ano ang mangyayari kung walang bayanihan o pagtutulungan sa panahon ng pandemya? Unawain ang mga sumusunod kung paano ang mabisang paghuhula sa maaaring mangyari gamit ang dating kaalaman o karanasan. 1. Basahin at unawain ang teksto. 2. Itala ang mahahalagang detalye mula sa teksto. 3. Suriin ang naitalang mahahalagang detalye mula sa
  4. The creator/editor of this DLL does not claim ownership over its contents such as (pictures, illustrations, stories, etc.). This DLL is only intended as reference for teachers. The creator/editor shall/does not allow/permit any individual to sell this Daily Lesson Log or to share without his/her permission. @edumaymay 4.iniwan- nilisan ,inalisan 5.napagod-nahapo, nahirapang huminga Ang di pamilyar na salita ay ang mga salitang hindi laging naririnig sa araw-araw. Halimbawa ng di pamilyar na salita at ang mga kahulugan nito 1.gunamgunam- alaala, isip 2.lumilinggatong -nagbibigay ng kaguluhan sa isip 3.magpaumat-umat- magpakupad- kupad, mabagal 4.matangkakal- marunong tumingin,gumagabay 5.nakabadha- nakahiwatig o nakakita Paano magbigay ng kahulugan sa pamilyar at di pamilyar na salita? magbibigay tulong upang higit na maiintindihan ang pamilyar at di-pamilyar na salita. Hal: Sumilip ang dalaga sa durungawan upang makita ang taong nanghaharana. Ano ang kahulugan ng durungawan? Ang paghuhula ay isang kasanayan na lilinang sa iyong pagiging mapanuri at malikhain sa pag-iisip. Maaari mong gamitin ang iyong dating kaalaman o karanasan sa paghuhula ng maaaring mangyari. teskto. Tukuyin ang mga ebidensiya na magiging batayan sa paghuhula. 4. Mula sa mga nakalap na ebidensiya sa teksto iugnay ang iyong dating kaalaman at karanasan. Saka ka bumuo ng iyong sariling paghuhula sa maaaring mangyari sa teksto. 5. Pag-aralang mabuti ang binuong paghuhula at tiyaking angkop ito sa kabuoang nilalaman at mensahe ng teksto, gayundin kung batay sa mga nakalap na ebidensiya. 6. Sa kasanayang ito, maaari mo ring malaman kung tama ba o hindi ang iyong paghuhula. E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan No. 2. ( Guided Practice) Pangkatang Gawain. Pangkatin ang klase sa limang grupo. Bigyan ang bawat grupo ng babasahin. Panuto: Basahin at unawain ang ulat. Kaso ng COVID-19 sa Pilipinas Pataas ng Pataas (Pilipino Star Ngayon, August 11, 2020) Hindi pa rin masawata ang pagkalat ng coronavirus disease (COVID-19) sa pagdapo sa maraming tao sa bansa at patuloy pa rin ang pananalasa ng pandemyang ito sa Pilipinas, ngayong Martes, ika– 11 ng Agosto 2020, batay sa huling ulat ng Kagawaran ng Kalusugan. Iniulat ng kagawaran ang 2,987 pa ang kumpirmadong pasyente ng sakit, bagay na nagtutulak sa kabuuang talaan sa 139,538. Mula sa mga salita sa ibaba, tukuyin kung ano para sa iyo ang pamilyar at di-pamilyar na salita. Isulat ito sa angkop na hanay. Pangkatang Gawain Pangkatin ang klase sa limang grupo. Susubukang hulaan ng bawat pangkat ang maaaring mangyari sa mga ibibigay na sitwasyon. Sitwasyon 1. Bitbit ni Judith ang isang supot na itlog. Bigla siyang nadulas at napaupo. Sitwasyon 2. Nalimutan mong takpan ang niluto mong adobo. Biglang may nahulog sa kusina. Sitwsyon 3. Namimitas ng rambutan si Teresa. Tuwang-tuwa siya sa itaas ng puno. Mayamaya, bigla siyang napasigaw. Sitwasyon 4. Hinagupit ng marahas na bagyong Rolly ang Kabikolan, naging laman ito ng social media. Humanap ng kapareha. Dugtungan ang parirala upang mabuo ang pangungusap. Batay sa inyong karanasan at kaalaman hulaan ang maaaring kasunod na mangyayari sa sumusunod na sitwasyon. 1. Sa aking palagay kung lagi akong magdarasal _______. 2. Naniniwala ako na kapag nagtutulungan ang mga tao ______________________. 3. Dapat sumunod sa mga patakaran na pangkalusugan at pangkaligtasan gaya ng palaging paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask, social distancing at iba pa dahil kung hindi susunod ay ____________________.
  5. The creator/editor of this DLL does not claim ownership over its contents such as (pictures, illustrations, stories, etc.). This DLL is only intended as reference for teachers. The creator/editor shall/does not allow/permit any individual to sell this Daily Lesson Log or to share without his/her permission. @edumaymay Karamihan sa mga bagong ulat na naitala, ito ay galing sa mga sumusunod na lugar:  National Capital Region  Cavite  Laguna  Iloilo  Cebu Ngunit sa kabutihang-palad, higit na mas marami pa rin ang nakarekober sa COVID-19 sa ating bansa batay sa tala ay may kabuoang bilang na 68,432. Pinasalamatan ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang Russia dahil sa pangako nitong magbibigay ng bakuna sa Pilipinas oras na maihanda na ito. Ayon sa ulat tumuntong na sa 19.71 milyon ang kabuoang kaso ng COVID-19 sa buong daigdig. Sa taya ng World Health Organization (WHO), umabot na sa 728,013 ang namamatay sa sakit na ito. Gawin: Hanapin ang mga salitang pamilyar at di-pamilyar sa napakinggan/nabasang ulat sa “Kaso ng Covid-19 sa Pilipinas”. Ibigay ang kahulugan nito. F. Paglilinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment ( Independent Practice ) Pag-uulat ng Awtput Pag-uulat ng mga sagot. Presentasyon ng Awtput G. Paglalapat ng aralin sa pang araw araw na buhay (Application/Valuing) Ano ang kailangan nating gawin upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na COVID-19? Bakit mahalagang pag-aralan ang mga saliotang hindi pamilyar sa iyo? Bakit maahalagang matutuhan ang kasanayan sa paghuhula gamit ang dating kaalaman at karanasan? Bakit maahalagang matutuhan ang kasanayan sa paghuhula gamit ang dating kaalaman at karanasan? H.Paglalahat ng Aralin (Generalization) Ano ang pamilyar at di-pamilyar na salita? Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng salitang pamilyar at di-pamilyar? Ano ang paghuhula? Ano ang mga maaari mong gamitin sa paghuhula sa mga pangyayari? Paano ang mabisang paghuhula sa maaaring mangyari gamit ang dating kaalaman o karanasan?
  6. The creator/editor of this DLL does not claim ownership over its contents such as (pictures, illustrations, stories, etc.). This DLL is only intended as reference for teachers. The creator/editor shall/does not allow/permit any individual to sell this Daily Lesson Log or to share without his/her permission. @edumaymay I. Pagtataya ng Aralin Panuto: Ibigay ang kahulugan ng Pamilyar at Di-pamilyar na salita. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Binabagtas ng delivery van ang bayan ng Alcala at Gattaran upang maibigay ang relief goods. a. Linalaktawan c. iniiwan b. dinadaanan d. iniikotan 2. Ang mga produktong ginagawa ng mga etnikong Bagobo ay iisa lamang at walang kapara. a. kapareho c. sira b. kulay d. haaga 3. Nagkukumahog na umalis si Cora papuntang paaralan dahil mahuhuli na siya. a. Nagmamakaawa b. Nanggigigil c. Naglulupasay d. Nagmamadali 4. Natutulog na kami nang may naulinigan akong kumakaluskos sa likod ng bahay. Bumangon si Itay. a. nasunog c. narinig b. tumahol d. tumawa 5. Hindi ko masindihan ang lampara dahil kinuha ni Lolo ang kasapwego. a. lighter c. posporo b. gaas d. baterya Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyar na ginamit sa pangungusap sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa iyong sariling karanasan. Isulat ang sagot sa sagutang-papel. 1. Pinananabikan ng mga bata tuwing sasapit ang Pasko dahil ito ay ang araw ng kapanganakan ni Hesus. pinananabikan: ____________ 2. Bumili ng bagong laptop si Aling Nena para sa kaniyang anak. laptop: __________________ 3. Ipinasok ni Rosa ang kaniyang pera sa kaniyang pitaka. pitaka: __________________ 4. Si Beth at Lita ay magkatoto simula pa ng bata pa sila. katoto: ___________________ 5. Pumupunta ng simbahan ang mag-anak na Cruz tuwing Linggo upang magpasalamat sa Diyos. simbahan: _______________ Panuto: Basahin at unawain ang talata. Batay sa talata hulaan ang maaaring mangyaring sa teksto. Dugtungan ang pahayag sa ibaba upang mabuo ang iyong paghuhula. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mahal na mahal ni Aling Minda ang kaniyang nag-iisang anak na si Jillian. Araw–araw ay hinahandaan niya ito ng masusustansiyang pagkain. Siya rin ang nag-aayos ng mga gamit nito sa paaralan. Sinisiguro rin niyang nagawa lahat ng kaniyang anak ang mga takdang-aralin at kumakain sa tamang oras. Tinitiyak din niya ang kalinisan ng katawan at silid-tulugan. Todo suporta rin siya sa mga aktibidad ng kaniyang anak sa paaralan. Dahil dito, si Jillian ay lumaking ___________________________ _. Nang tumanda na si Aling Minda, si Jillian ay _________________. Panuto: Hulaan ang maaaring mangyari sa sumusunod na sitwasyon gamit ang iyong dating kaalaman at karanasan. Piliin ang letra ng posibleng sagot sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1.Isang lugar ang pinabayaang maging marumi, hindi nalilinis ang mga daluyan ng tubig. 2. Maraming nakatambak na basura sa bahay nila Matt. Isang umaga, hiniwalay niya ang mga plastic, bote, lata at diyaryo na nagamit na. 3.Nakaisip ng magandang proyekto ang pangulo ng klase sa ikaapat na baitang tungkol sa problema sa basura sa kanilang paaralan. 4.Si Rita ay hindi kumakain ng mga gulay at prutas, mahilig siyang kumain ng junk foods. 5.Pagkauwi sa paaralan diretso na si Ramon sa computer shop para mag-facebook at inaabot siya ng hatinggabi. J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin (Assignment) Isulat sa iyong sagutang papel ang mga salitang di-pamilyar sa mga pangungusap. 1. Ang eroplano ay isang uri ng sasakyang panghimpapawid na tinatawag ding salipawpaw. 2. Nakakahilong sumakay sa tsubibo sa peryahan. Panuto: Magbahagi ng isang balitang iyong napanood, napakinggan o nabasa. Batay sa iyong kaalaman at karanasan hulaan ang maaari pang mangyari tungkol dito. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
  7. The creator/editor of this DLL does not claim ownership over its contents such as (pictures, illustrations, stories, etc.). This DLL is only intended as reference for teachers. The creator/editor shall/does not allow/permit any individual to sell this Daily Lesson Log or to share without his/her permission. @edumaymay 3. Walang pambayad sa pamasahe si Mikay dahil naiwan niya ang kanyang pitaka sa bahay nila. 4. Kinuha ni Lito ang salong-puwit at ibinigay sa kanyang lola. 5. Palaging nakadungaw si Faye sa durungawan dahil hinihintay niya ang kanyang bisita. V. Mga Tala VI. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawaing remediation C. Nakakatulong ba ang remedia? Bilang ng mag aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mag aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. Anong suliraninang aking nararanasan sulusyunan sa tulong ang aking punong guro at supervisor? G. Anong gagamitang pangturo ang aking nadibuho na nais kung ibahagi sa mga kapwa ko guro? Prepared by: Checked by: Teacher III School Principal I
Publicité