Herrera historia de_la_iglesia_antigua

K

libros

Historia de la Iglesia Antigua.
Manual del Maestro
Compilador
Jaime Morales Herrera
! "#$%
&'() ) ) *
+ , * - ) . *
&
!
/ 0+, *
" ! /
#
" # 1+
' + 23# , 4 5 5
$
" $ '
" % 6
' + 73 , 4 5 5
%
" & 1+ 8
' + 932: , 4 5 5
&
" ' 1+ '
' + 2 32% , 4 5 5
'
" ( '
' + 2$3:; , 4 5 5
(
" ) ' <
' + :23:7 , 4 5 5
) =
* * + * "+
2& & 2;>&
:& / + , 4 5 5)
) *
- & 7>
& - < & 2;>&
4. * = )
= ) ,
& / 5 & 6
, , 1
& 0 ,
4 5 5) - & :7>
7& = - & :;>
* * + * "
2& ' 237 &
:& 0 - * ?
&
,& -
&
& 5 ;; ) * 7;;
* " , +
2& 4 5 5) 8 2) ?@A /8&
" =& B:7&;;@0 (&
:& )
? A80CDDD& & E& 0 &
& ' - ?
-1 F &
' A80? A80F &
& - ? B2;&;;@0
,& ?B:7&;;@0
& ?B7;&;;@0
/ - &
!
" ! +
- . / 01 2 3 0 /
%# A • 8 *
.
• ' -
• / *
1
A
9;39% 6 • ' ) ) *
• / - 5
-
9 322$ 8 1 •
• ' 1 , )
,
22$32 •
• / + 8 1
2%232 ; • +
• ' , 5
:;:3:22 0
0
• ,
: 73: % = • 0 1 <
:#93:72 6 • G
• 0 -
•
=
- . / 01 2 3 0 /
:7$3:%; H • / -
-
• / - ,
; 3 22 6
4
• /
• / - ) I,
• 8
-
• 0 -
#
" # 4 56 "
4 78 . / 0 8
, • '
1 5
• !
)
•
1 +
• @ ,
• J ,
*
• A , ' )
, -
• 5, ,
• H , * ,
4 • 0
• '
• I
• 0
• H
• 8
• 8 +
• -
•
" (
• / ,
+
• +
=
• @ ,
• ' -
"- ( &
• 6 + ' * . &
4 78 . / 0 8
• • & 2%; • @ +-
•
• 1 "
() )
6
• 5, +
• A , ' -
,
• A , '
•
•
• =
• 8
• ! G
• 0 = * -
A
• * =
,
• 4 =
• , 5
• ,
• /
,
• - , *
+ 0
• , =
• !
4 78 . / 0 8
+ • + • !
• ' +
5
• 6 , " 5 (
• ' , 5)0
• 6 +
J 5
' ) + , -
• +
'
• 6 * <
0 :
8 9
' + 23# 4 5 5
2& K' L" & 2(
:& 6 5 1 + " & :(&
& K' + + 1 + < L" & :(
#& K' - L" & :(
7& 6 , M M& * 1 & " & :(
%& - - 5 , - )
= & " & :(
$& K < < + + L" & (
& K' + * LK <L" & (
9& K < 5 * , L" & #(
2;& KN < , ) , * L" & #(
22& M- M < , * , 1 +)
I5 ) J * " & #(&
$
" $ * +
: - . 3/ 9 / 0 8
' A :#93:79
&'&
A 8
, 1 6
,+ -
+
• @ +
+
• ' + ,+
+&
• - ,
,+
+ &
' 6
H
6 6
6
- * < +
• '
+
&
• = &
•
&
• ' +
, &
" %
8 - /
0 A
8
• 3!, * , , 1
&
0
" (
• * , - - &
• ' - , ) * &
0
"- ( 8
• !, ,
- ) &
0 ' • 0 * - & " , (
- &
• , - &
0 H
" (
' A • !, " 5, ( 5
, , &
0 H
"- (
'
'
• & @ - , ) 1 +)
+)' * < &
• ' - + = , &
0 H /
'
'
• / + / , ,
, &
0
8 9
' + 73 4 5 5
2& K < A -
L" & 7(
:& K < * L" & 7(
& , 1 6
, " & 7(&
#& = M M" & %(&
7& , , + " & %(
%& K < , 1 L" & %(
$& , , 1
" & %(&
& KN < L" & $(
9& K' - - L" & $(
2;& , " & $(&
22& " & (&
2:&K' . L" & (
2 &K + L" & (
2#&K' - *
L" & (
27& = " & (&
2%& = - M M&
" & (
%
" & 4 56 " "
4 78 /
" (
8 I5
, 0
• ' .
,
• G
<
0 ,
" )
(
0 ,
=
• @ 6
• -
'
, A
=
• '
0 3
" , (
I
4 /
• '
,
O&
" (
• + 0
&
0 #
8 9
' + 932: 4 5 5
2& 0 . 4 5 5)K' /* L
" & 9(
:& KN < ' , - -+L" & 9(
& 0 . 4 5 5)K' '
1 +L" & 9(
#& KN < , 8 L" & 9(
7& K + = L" & 9(&
%& K' J 5 ! + L"
9(&
$& - , 1 0 0 " &
2;(&
& 0 . 4 5 5)K' 6
L" & 2;(&
9& KN < M - ML" & 2;(&
2;&K' 1 M + ML
" & 2;(&
22&K' - - , L" & 22(
2:&KN < L" & 22(
2 & + , . 4 5 5" & 22(
2#&6 , 1 + " & 22(&
27&0 . 4 5 5)KN < - L&
2%&KN < - 4 8 L" & 22(
2$&K' - L" & 2:(&
2 &K J * < L" & 2:(&
29&6 , , ' &
:;&K J * < L" & 2:(&
&
" ' 4 56 "
4 78 /
• ' +
&
• / 5 &
A A • /
. ) '
6 3 ,
6 3 , &
• - *
'
• / 5
' - , ,
/
- 0
- A ,
• ' 5
8 ,
0
' 1 +
• '
)
0 7
8 9
' + 2 32% 4 5 5
2& K , ' LK'
L" & 2 (
:& KN < 5 ' , ' L" &
2 (
& = + M, , M ' " & 2 (&
#& K <4 5 5 '
+ L" & 2 (&
7& K' = 4 5 5 - ' L" & 2 (&
%& ' - ) , - 1
' " & 2 (&
$& K' - , , ' L" & 2#(
& K' + , ' ' L" & 2#(
9& KN < M ML" & 27(
2;&K < , - , * L" & 27(
22&KN < M , ML" & 27(
2:&KN < - ,+ L" & 27(
2 & KN < - M ML" & 2%(
'
" ( " *
4 78 /
'
• ,
, * 5
&
+ • , )
6 )
&
0 3 ' • / 6 *
, , 1
1 )
, ,
0 3 ' • / 6
)
*
&
0 %
8 9
' + 2$3:; 4 5 5
2& K J 5 ' A L" & 2$(&
:& KN < ' A LKN <
' L" & 2$(
& K - L" & 2 (
#& K M , - 0 ML" & 29(
7& K < 5 - = L" & 29(
%& K' I L" & :;(
$& K <H + I 4 L" & :;(
& K < 4 A L"' & :;(
9& 6 , 4 A 5
' " & :;(&
(
" ) + ;
9 - . / / 0
/ /
0 / / 0
A :7 '
1
, A
, '
!
• 6 1 " )
, * (
&
• ' &
• I ' A
' 2 8
4 A 5
4 A
' - A
' A
G 5
- + 0
'
- # 2 8 '
A
6 <
+
1
'
9 - . / / 0
/ /
0 / / 0
' #72 /
6
6 5 '
5 )
, &
' &
' 77 ' P8 ' + Q
- &
-
'
' % ;3
% 2
' H 5
' 1
A $ $ ' H 6
* &
0 $
8 9
' + :23:7 4 5 5
2& 6 , , , " & :2(&
:& KN < 5 , L" & :2(
& K < 4 5 5 , - L" & :2(&
#& - , = < 8 ., " & :2(
7& KN < - + M' ML" & ::(
%& K' - ,1 ' L" & ::(&
$& KN < 5 ' - L" & ::(
& K' , 4 5 5 L" & : (
9& K' I, +L" & : (
2;&KN < , 5 + L" & :#(
22&KN < , + L" & :#(
2:&KN < + - L" & :#(
2 &KN < + + , , , +L
2#&KN < + , , , +L
27&K , 0 +L" & :#(
2%&K , 0 +L" & :#(
/
4 0 90 9
2& '
:& ' *8 1
& 6 4
#& G ,
7& ' - - 6 2
%& ' 8 A 8
1
Papiro de Hamburgo, Stadtbibliothek, inv. Nº 103; 210 x 85 mm. Del 14 de junio del 250. Patrologia
Orientalis, XVIII, p. 358.
OA6 ' 2
+ "
"G (
&&& < ) , )< , )* + &
, ? . / &
6 < ' )/ < ) , ,+
= 1 + ) , ,
C , E& 0 , )< 0 J *)
) . &&&) 5
&
) + &
' 3 + * , ) 1 )M* 1
+ *)*) - )
< M& - <)
) , + , , )*
, + & ) J 5
, ) - - * )
* + )
- ) ) * )
+ ) , 3 ) -
) * R ) & A
= J ) ) -
,< ) + ?M/
1 * + + *
)< M&
)* ,< ,+ -
0 J &
/ , & 6 <
= + 8 - )/ * -
1 ) <
)* ,< , ' J &
, )
< * - - &
C , E ' , * 1+ R 4
C , E R , =
* ,< ' -
< & A - , < *
, , ) )
, ) , ?
' ) - ) G )
' ) 4 ) =
8 )* < & 0 , ) C
1E ' * 8 , )
- < &
,< ) , ) ,
, & )C , , E C E G ) 8 )
8 ) * - R -
&
0 = , , / )*
1 )C , E- - . 1+ )*
, )*
5 &
* ,
C E R 0 , + ,< )
0 & ,< , )*
) + &
- , )
+ ) + , ,
R + + )
) - )* .
) - &
, H
, & 8 ,< , C<
5 E1 I C*E - ' - &
OA6 ' :
" 5 * ,
" 5
) & S)9%" 8 1 (?0 J ) +
, - & KN < 1
5 , LA
, , "
(? <) ) < <
& ":( T - " (
R , ) ,
< " ( *
,1 R 5 , " ()
- ) " ( , &
) +
" (& " ( / ,
" (& +
- ) + ), 1 5
R , ) & A ) - )-
- - , ) 1 - =,
, " ! ()
& "#( ) < )
) & T )
) - "
( ) &
"7( + ,
& N , , "
() , - -
+)* + - * )
- )* + ' " (
) . ) ,
" " ( < ,+
, & "%( ! ) * , ,+ ) 1
* < " ! !
" (R ,+ ) ,+ 1 )
J ) ) J & 8 ,<
* * ' "
! (& "$( ) - , *
+ + -1 , *
' "
" " ( *
, , 1 1 " ( * )
)- + ) - , )
) ) < & 8
) , *
" () .
& ,+ +5
,+ " () - & " (
< ) )
, " (& < ,
* " "
(& "9( ) ) ,
1& ) , .
?0 ) - ) ) )
) , = ) & T
) ,< *
1 &
* & "2;( 5 )
) 5 - )*
" ( ) )
* - ,
& 6 - < ,
, + &
) & S)9$" 8 1 (?' 0 )
= -
" (& A
" " () ) ) +
) -1& A , - "
(& 0 * - ) )
? " "
( * * , - ) , ) -
) )
"" ! (&
) )
* 1 , * &
OA6 '
"
"6 4 (
+ 5 ' ), 1 6 ) , =
-&
& G ?
# ) , - +
' ?
+ , +? $ % &
+ ? & $ &
' &
+ 1?( ) * *)&
+ ? - ) $
% &
+ ?+
, - .&
+ ? / $ " $ " &
+ 6 ? %&
0 ' - - ?
6 ) + R
H , ) 6 R
1) < R
, ) H R
0 ) - + - R
) R
C E ) R
J ) - R
) R
- ) R
) - R
) R
) R
) R
) R
) R
) R
0 ) * R
' ) @ R
. ) 0 R
6 ) 6 R
1 ) - R
) R
) * R
) *R
) < R
- ) - R
- ) - &
1 + 0 ) 1)
* 1R ?
% + ' &R* ?
% & 6
+ 0 , * 1)
1 1 + 0 * %2
$ &
& 8 ,< - ?
, , 6 )
' @ )* , 5 &
# ' 5 8 ?
4<
O=
/ +
A.
6
. A <" <(
*
"' (
27;0
, 0 ?
,
<
' '
)0 , +
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
0 0 - ?
+
+ ) , ' ) )
5
6
!
, +
A .
,
0 - +
U +
+
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
1 0 " , ( ?
,
8 ,+
,
,
,
,
,
,
,
3 0 A 8 ) 0
' * ?
, ?
.
.
. /
.
)
+ , ) . ?
'
-
8
4
G
'
8
8
G
,
)
) + ) . ?
0
) ,+
) U
,
,
,
,
,
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+
+
+
+
+
+ A 8 &
& 8 ,< - ?
+ 5 6 , , , , *
, , ) - 4 * ,
&
# 6 < -< ) < *
) , - '
6 ) ,< )
' @ - . ' )
0 - )
. ) 5 0 J *
0 , + ? . + ) 1)$
& $ " '
$ & " $
' & $ '
& &
0 0 ,< , , ) "
) 1 )
* +)- 1
) , 1 '< A R*1
' 0 J 0 *
- * -
&
1 ) ) )
&
) - 1 +) ,
, ) ) + * &
O , , H )C E
)* -
&
/ - + , * ,
) + )* *
5 , 5? &
H& T .
- . ) , ) - ) < ,
* A 8
) 0 , , ?
# 0 ' A ) - 2 , *
' 4 ) - 1 R
0 ' ' ) 8
H 1) 1 , R
0 ' O- ) A -
, ' ) '
1 + )* ) ,
&
0 ' ' ) )*
) , ' ) 1+ A *
)1 6 * 5 )- &
0 ,< * * 0 )
) < ,
* , & J , 0
, ' ?
) , , ' ' ) * ,
' R ) , , , 4
A 5 R ) , , I ) ,
' R ) , , ) ,
' R ) , , 8 - ) ,
1 +R ) , , ' ) ,
1 +R ) , , ,
R ) , , , ) ,
R ) , , +) , R
) , , R
) , , ) ,
R
1 ) + , / G )
, ' R = - )
- , V ) R
) , * = )
C J 5E . 0 )*
- * ) <
6 . + ) + R
) * + - ,
) * < )
, R
3 ) 0 ) ,
. * - & KN <
* + , + - 5 )*
6 * * L )
, ) 0 )
, ,
* , * R
- R 1 )
N * ) + )* - < )
, 1 & 5 )
1) = , ) + 0
& 0 , ) 1
* - ) 6
, ) R
) , ) ) +
) , , )
, R
) , 0 ) , )
5 )* ,
+ )* ,<
) R
) , 5 5)* ,
5 , 5 I ) *
+ R < )
, 1 , ? !
R
) - ) , ) , ,
, , * R
) , 5
, , , ) ,
, ) ) ,
, R* - ) ,<
6 * - R
) , ! + ) , ,
5) , + )
+ , 5 R
) , , ' * ,
' ) * ,
* * , , *
! + ) , ) *
, * . ) ,
5 R
) , ! ) , )
, * *
, R
) , , , 0 ) -
* , 5 - R
) +, * , , ) J )
, &
H& / - 1
) ' ,
R <
* 5 ?
) , - ?
) ' 0 ) '< ' ) 1
' )* - 8 ) - *
R
, ) ,
0 ' -
, <
, 8
,
, G
-
-
-
-
, +
, I ,<
, 0
,
, 8 )
, I <
, <
- - /
- -
, , - 0
, , 0 * +) +
, +
, 5 / ) + ,
, 4 ,
,
, 1 / "/, , (
' , ' ) H
, $+
, A
, , ) 1 * 3
, 0 0=
,
8
,
, , / %
, + '
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, , 4 ) <
) . - 1 -
, -
, + 5 %
, + /
-
-
-
, + - $
, / ,
, 6 ,
, ' ,
-
-
-
-
, 4 , ) 1 * 3 ,
, , -
, -
, 8
, / ) ,< G
, -
, *4
, ) * =
, G )
, '
, ' ) 1 +
, 8 '
, ,
, 8
, ' ) 4
, H ,
, G ) 4
, G
+ . ,
+ , .
N *
/ ,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
G + - ) ,
) , *
-
O * ) 0 )A )' )
)I + ) , ) , 0 )G *I
) ,< , ) )
H )G - )0 , ) ) ) )
A )0 , )' )6 ) ) ) ) )
' ) = ) J ) A ' )
= '+ )/ )6 ) ) * )
1 + * +) ' *
) * + 1+ * 1 *
) * , - ) J
, )* '
) , * )*
, + &
OA6 ' #
- " < +
= ) )
) .
1 + - ?
0
0 ) ) :7? C' E = 1 + )
, , ' "
7 ! (&
2 ):3 ?C , E 1 + )
) , , )* 1 ) ,
' 1 + R *
- ) * , 1 & -
-, &
8 ) 27)##):37?":(
5 + = + - 5
- ,+ "
(& ) , )A
, * ,
, ) , " "
" (& " ( , , )' )
,+ 1 8,
" +
+ (R = , " !
() ) +
) ) ,< ' )
- * * , * V 5 &
"#( - 5 - , ,
-)* ) < ) "
()*
< " (&
) + ,
, - ) , " !()
+)
& "7( A ,+ - 1 " (
)* , - " ( 5
, ) , & )
- , * = ) ,
" () + , ., )
- &
' ) )H)2& ,
, ) <
, 1 * )-
+ 1 & :& ) 1 )6 *6 ) <
, * , + 1 2& -
- -)* <, 5
= &
'-& + 0 " =
+(&
" 7 "9%322$(
) & S)9%" 8 1 (?0 J ) +
, - & KN < 1
5 , LA
, , "
(? <) ) < <
& ":( T - " (
R , ) ,
< " ( *
,1 R 5 , " ()
- ) " ( , &
) +
" (& " ( / ,
" (& +
- ) + ), 1 5
R , ) & A ) - )-
- - , ) 1 - =,
, " ! ()
& "#( ) < )
) & T )
) - "
( ) &
"7( + ,
& N , , "
() , - -
+)* + - * )
- )* + ' " (
) . ) ,
" " ( < ,+
, & "%( ! ) * , ,+ ) 1
* < " ! !
" (R ,+ ) ,+ 1 )
J ) ) J & 8 ,<
* * ' "
! (& "$( ) - , *
+ + -1 , *
' "
" " ( *
, , 1 1 " ( * )
)- + ) - , )
) ) < & 8
) , *
" () .
& ,+ +5
,+ " () - & " (
< ) )
, " (& < ,
* " "
(& "9( ) ) ,
1& ) , .
?0 ) - ) ) )
) , = ) & T
) ,< *
1 &
* & "2;( 5 )
) 5 - )*
" ( ) )
* - ,
& 6 - < ,
, + &
) & S)9$" 8 1 (?' 0 )
= -
" (& A
" " () ) ) +
) -1& A , - "
(& 0 * - ) )
? " "
( * * , - ) , ) -
) )
"" ! (&
) )
* 1 , * &
"22$32 %(
, ) ' ) H)9)2 " = ) %
)% )732;(?W G ? ,+ , 0
4 ) + ) . & , )
, 1 = ) ,
, * * & :&
) , - 5 *
) ,
, ) , )*
* & - ) 1 )
) . = & & )
* , . * )
. . - & X <
) *
Y& 8 &
8 "2 %32%2(
) % ):)9& C E)
1 ) )
-< @ , , ) ,
J 5 ' & T + 5 & 2;&
* )* +
* ?M0 &M22& )
) 5 J
) - ) - ) ) ,
* & 2:&
' )- ) -< , @ , )
. 5 -< "&&&( 27& @ ,
- R / ) ,<
) 1 , 5 ) @ ,
, ?2%& K < ,
, . ) - ) ) )
) ) - ) ) -
, LA 15 )X @ , Z)
+ 1 '< ) , ) 0 & 2$&
@ , ) , ) ,< / * 1?
< . ,< & 2 & ) / &
T ) - - ,< &
0 ) % " , )
' ) H):%)32;(? / , * -
, 1 - 5 5 )
) ) ) ) , *
) . & 9 ) A *
6 ) , < )
)* ) , )
& 2; +
&
, ) , * -
) G ) , &
8 ) )" J 29$L( )2& )
+ , 1 , ,
* ) , ? <
, * = ., < *
R
5 ., 1 R
- ) , ) 1
< ) +
' , - ? 1 ) )
+ )
& :"&&&( / ?
"&&&( #& 1
, W Y& 0 1 *
- , + = +? &
K , )
L@ , "&&&( %&
, ) ) =
) , , )
1 ,< &
R
) 5 ,+ * -
,+ R* & $& +
? )
) R 1 ,
= ) )
"&&&(
)2& 0 )K <
1
L? , + :&
' ) 5
* , ,
- R - *
) + ,
- * & & 0
) - ) * 1 5
1 R ). .,
? - , ) = #& ' <
1 , ) )
) 5 , ) + )
) ., " ,
< (? = + * 5
) ) ) ) ) )
7& A < ) , +
- - 5 - ? < *
, * - ) )
< * < , & X4 +
- 5 * ,
J Z%& ) )
) ,< ,. , & +) ,
0
, R . )
8 1 < , + ) )
, - ) ,+ -
' 6 *
, ) ) - )
- * + & $& 8 1
,+ , ) , ,+ &
& X0 Z ,
* & * J )-
* & K < J )1 L0 )
K < ,< L 0 )K < ,
L ,
& ' 1 *
., , *
= * - & 9& 0
,< + R , )
) , ,1
&
- ) ,+ , & 2;&
+ <
15 &
- & 0
"&&&( 2 & ?W0 * Y& 6 R
< + & X + R
. , 1 + ZW0 *) ) *
K < 1 L' - )* ?K < +
LY& A < - R )
) + & 2#"&&&( 0 ) *
) R ,
- ) , & , )
- & "&&&( 2%& - ) ,
R + & ) , &
) + *
) ) * ) , )
5&&& , , + ,
, & "&&&( 2 & T
, "&&&( , < .
) , &"&&&( 29& + - )
* , )*
, :;& G )K < - , ?
W YLK < ,< W Y) L
K < < ,< W Y
LK0 < . 5
, + L0 W Y ,
. ) .
, &
)2& KN < < L
, & 6 ) -
. ) , & W ,
4 0 ) Y& ! ?W
/ 8 ) , ) * Y&
A , ' * /
R
, * &
H)& ) 5 ) ,
* & 0 .
* ) , ) ) ,
& ) <
* ) #& )
?WXA = ZY& T ,+
&
H)2& G1< * & ,+
+ )
, & I , & , &
,< - ?
& 0 , )< R
, , :& +8, ) *
1 , ) 0
+ ,+ 6 )
5 &
5 ) ,+ , < R
'< - ) 5
& & ' R < +
A - - 5
' + - 5 &
< - ?
- ) ) A
, & #& 8 ,< ,+ 6 )
J A - R
) - ,+ 5 )
,< & A +? 1 )
+ ) & 8 ,< < R
, "&&&( $& 6 ?K < *
< 1 + ) 1 ) )
) ) L8 1 )
- R H "
1 + (R " =
(R +) H & & ' +
, - 15 1 )
) , - &
H)9& K6 L K6 ,<
* L ,< , )
) J 5) , & ,
V * + + &
) ,
* ) < * , + )
, + & 2;& / + -
)"
() &
, V &
/ = "29 3:22(
, ) ' )H)2?T ,< 0
) <
)
1 +& / 6 - )
) * 8 , )* - +
* < ) J
6 &
, ) ' )H)#)2? ) ) < - )
, & ' < )
- , C! + E*
+ . - +
) , &
3 ": 73: (
, ) ' )H): ?'
1 - J ) = '< & )
- 1 ) +
- ) -
1- ) , J 5
& G ! + , 0 , )
, &
":#93:72(
, ) ' ) H)9)2? , ) G ) ,+
J ) 6 ) ) G )
& G , )*
' & :T ) 1 ) ,
< ) ' ,
, ' ) * <
- -) = *
, < 15&
, ) ' )H)#2)2?T ) G , ) ,
+) , -
1 + , 1 6 ?W ) 5
) J & 8
* ) < - ) *
= ,
+& : < = *
, +) 5
+ ? Y&
/ )/ )#)23 ? - )
J ) 1 = , 6 & K <
1 L' ,
, - ) 5
6 - + & ,
= ) ,+ 6 * )
, , )- 1< & A
) ) 1 * )
+ 6 )-
&
* 0 ":7 3:%;(
, ) ' )H )22):#& T , 1 C6
6 * 6+ E ? W0 , ) C
1 +E * )
) ,+ = )6 )6 * / *
)G * ) )*
) , ?G )
, *N & , 6 - *
-
* , ) )
- * & :7& - ) )
, 1 ) 1 )
< ) *
* ) )
& T) , )6 )
* Y&
0 ":%;3:% (
, ) ' )H )2& = *
- ) ) *
, 5 , ) *, , )
6 )
' ) , & :& 0 , ) ,
+ , )
, , )
- ) ,
& & KN < * , ,
* L +
- ) 1 * , , ) , )
, * ) - )
< , -& / , *
) . J
&
0 ": #3 ;7(
, ) ' )H )#):& - *
, , ) - J )
) . * )
6 *H & T
) + , ,
) , + - ,<
+ < &
. , 5 + *
+
& & - ) + 1<
- * -
* - )
5 +) , + ) )
) ) + ) +
' ) ) - - '
* , + & #&
< , < )
,< , )
+ , * ,
. )*
+ , ) . ) , - * .
, 5&
, ) ' )H ):)& &&&H ) R *
, ,
& #& < J 6 *
6 + 5 )
= - 0 ) =
*
- )*
- , * , + -
- & 7& 8 )
< , ? )
1 )*
)- 5 - &
, ) ' )H %)& <) ,
) )* 0 )
)
* & 9& T
, ? ,
, , )* ) 1
) ) * , )
, , , ) ,+ ) ) * = )
* + & 2;& . )
) , 1 ,
, - *
& K' ) ) + ,
) , - ) )8 , *
L6 ) ,+ *
, &
/ )/ )S3S ?/ 4
, J *) 1 ,
) - + , - * +
, & / , +
*) , , ) ,
* * & ' , *)
1 ) , 1) )
, & + ) ,
*
+ , < ., &
C6 E
+ , 5
& + ,
* - ,
- * &
, & )
& + ) - ) ? ,
, - + 1) -
, 5 * , <R )
1 ) ,+ , ) , 1
) - <
, & 0 5) ) - *
* - 1 & )
) < ,+
* ., R
, )
), ), 5
& + , )
- *) - ) .
& & ) ,
*) + * ) '< )
) - 5) ) ,
) '< ,
- - - & S & 0 ,
+ - , * * - 8 )
, : -, ) <
& + - )
, , * , , &
+ 1 + ) 5 ) , )
5) < 5 ) 5 .
C A E - J
1- * , * - - &
*, 6 R , * R
, +R * 1 ) * & )
<
, + +
+ - , - & 0 6 )
) ) ,<
) , *
- & + ) -
) * *) <
) , ,
& S & + , ,
- - *
* - ) -
* +R - + 1 )
+ 1 ) , R
, ) , , * , & ' )
+) ) *
) + , , ,
* & - * )
) ) ,
) * . - & "'-& , ) ' )
H )7(&
/ )/ )SH? + )
, - ) ,<
& T) ) , 1 H *
- - & G
* - * ) + *
& G ,< ,+ *
) , * , - )
J * &
= * 1 - * . +
) ) &
/
& / ,
, )
, , - - & / , R
, *) -
- 15 , ) *
, - -
- ? , ) ) 1 -
& 0 ,+ ,< = * '
R
& ' ) = )
5, ) , , &
' ) , ,
) - )
) + )
6 &
, ) ' )H )2:)2?KN < *
, ) ,
, , L
5 ) , R
) ' R ,
) , 5 , 1)* + , 1 - ) *
-= , J ) R*
, 5) 1 * * + 5
, * ) 1 +& &:
K < +)
, ) ) R*
- + - -
L ) , ) *
) 1,
)
+ & "&&&( %& ! ) ) - )
+ ) & J
) J R ) < -
- ) * , ) + ,
* , , $& *
- , * J 5 )
, , = , )
, * + 1 , * )
, + * -
) )
&
3 2 " [ 2;(
, ) ' ) H )9)2& 1 *
8 , , & /
, 5 - )
+ R , 1 * +
) , 5 , 1 *
* , ) - ,
5 ) * & :& ! ) 5)
+ , * ? 1 ,
, * = +
)* 1, & + ,+
5
+ & & T , * +
, ) J )
5 ) R )
)* 5 R* . , 5
+ , ) 1 *
1 ) * & #& T )
) - *
+) ) )* ) - )
, - 5 * 5 )
, + &
, ) ' ) S)2):& +) )0 , )
)
, +&
0 ? & W' * ) *
J ) + )
, *
) ) + , 1
) , & #&
, * , ) 1
5 + )
, & 7& ' ) )
)
J ) + )15 ) . , 5
) 1 * 1
, +) ,
) ) . -
) *
5 * 15 ,
)* ,
, 1
, & %& ) , , )
*
) ) Y&
0 " [ 22(
, ) ' )H )2$)2& / )
,+
6 *) ) + )
- 6 * ) < )
) - )
* ) ** )
* * , )
- & :& ) ) ,
, )*
+ ) < ? &
W '< 4 H =+ ) ) +-
= )4 = ) = )8 , = )0 =
) = )' = )
= ) = ) , = )8 , , )
)' ) ) R
#& * '< G H ' + G<= )
+- = )8 , , ) )' )
) R7& * '< H / /
+ G<=) ) +- = ) 8 , , )
)' ) ) ) ,
) & %&
* )* -
5 - * * .,
* ,< ) + ,
) , & $& ) ,
. 5 ) , *
) J )
5 , ) )
. * ) * +
)*< ) , ,
& & )
, , ) .
1 )* . , * -
& 9& * + * <
+ , +
)-1 , * ,
, ) + =
,< 1 )
* * - + )
., &
< 1 , , & 2;& ) ,
) , 6 )
* * ) - ) )
*
Y& 22& 8 *
, & N < < )
= &
/ )/ )SSSH?W
, * <
)A ) *
* ) ,<
,+ , ,
& - ) ,+
* 5 ) * + ,
) , 5 ,+
, 5 ) , + )
. , , * ) * ,+
, * + * & 8
) 5 ) &
) *
* , )
6 ) , +
* , , ) +
= ,< * - )
*
) , &
, & +
) ) , 6
) * * ) -
5 *
Y&
" 223 $(
/ ) )##?T ,+
& 1 ) + ) ,+ ,
+ +
) , , & 1 +
* . , ,+ 0 1<
* * ,+ ) ,
* < & 0 )* 5
1 ) )' )
* )
= * 1 & , =
- 1 , ) :$ , )*
N , - & ' - J
, 6 * ,
, & ,+ *)
S = + ) , ,
' & 1< ) , )
& 5 * 5 &
/ 1< - - * , ,
= ?* < < &
+ *
& ., ) , 1
) , ) ) )
) ' + & - )
, ) *
, 0, & 0 , + +
& 5 )
* , &
) ) , * 6 =
, + , & 1< 1 R<
* ) , )
+ ) 8+, & @ 5
+ ) ' ,
- 0 * , & 6 <
- = ) * -
, & 0 ' ) < + )
+ = , +& )
,+ , ) ,
, < & 6 <)
0 ) .,
* - , ) , * - ) &
, ) ' )S)$)2? W0 ) + & '
) )
+ )
) ., )*)
, ) * )
, + - *
, , , -
) ) + )
, * - *
,
, 1 & :& 5 )
) ' )*
, < ) ) * 5 )
= - ., ) .
= + + , R
, ) < . * , )
* ) * )
, , - ., & N )
* * Y&
OA6 ' 7
" -
-
+
C E
C E - )
, 8 - &
0 -
- *
)* *
1 6+ )
A - *
8 )* ,< )
)
) -
, * - )*
-
& / - &
N < , &
C E
T ) 0 *
)
- &
C E
T!) 0) 08!T6
'@ 6!&
C E
J 
'< )4 * ) )N )
8 1 ) 6 ) )
, * )
:; *
OA6 ' %
" + * " " "
/ , < , - . &
Marcion
c.140
Ireneo
130-202
Viejo
Latin
150-70
Muratorio
c.170
Tertuliano
150-220
Viejo
Siriaco
200
Origenes
185-254
Hipolito
200-25
Eusebio
325-40
Códice
Vaticano
325-50
Códice
Sinai
325-425
Atanasio
367
Amfilocio
380
Peshitta
375-400
Cartago
c.397
Códice
Alejandrino
425-75
Mateo o i i i i i i i i i i i i i i i
Marcos o i i i i i i i i i i i i i i i
Lucas i i i i i i i i i i i i i i i i
Juan o i i i i i i i i i i i i i i i
Hechos o i i i i i i i i i i i i i i i
Romanos i i i i i i i i i i i i i i i i
1 Corintios i i i i i i i i i i i i i i i i
2 Corintios i i i i i i i i i i i i i i i i
Galatas i i i i i i i i i i i i i i i i
Efesios i i i i i i i i i i i i i i i i
Filipenses i i i i i i i i i i i i i i i i
Colosenses i i i i i i i i i i i i i i i i
1 Tesalonicenses i i i i i i i i i i i i i i i i
2 Tesalonicenses i i i i i i i i i i i i i i i i
1 Timoteo o i i i i i i i i m i i i i i i
2 Timoteo o i i i i i i i i m i i i i i i
Tito o i i i i i i i i m i i i i i i
Filemón i i i i i i i o i i i i o i i i
Hebreos o o o o o i d o i i i i o i i i
Santiago o o o o o i d o d m i i o i i i
1 Pedro o i o o i i i i i m i i o i i i
2 Pedro o o o o o o o o d m i i i o i i
1 Juan o i i i i i o o i m i i i i i i
2 Juan o i i i o o d o d m i i i o i i
3 Juan o o i o o o d o d m i i i o i i
Judas o o i i i o d o d m i i i o i i
Apocalipsis o i i i i o i i i m i i i o i i
Hermas o i o o o o i o r m i o o o o o
Barnabé o o o o o o i o r m i o o o o o
Didache o o o o o o i o r m o o o o o o
ApocPedro o o o i o o o o o m o o o o o o
1Clemente o o o o o o o o o m o o o o o i
2Clemente o o o o o o o o o m o o o o o i
> 08 " - (
> " (
> " * = ,& 9?2 (
> / " (
> . 1 " +- (
/
!
2:&/ + 0 + <
2 & < < = *
8 &
2#& * , * &
27& &
2%& , - & 1& *! ) ) *
*', &
2$&/ * &
2 & + 0 J * + M M&
29&/ < * * -= . &
:;& - &
:2& - , 5 , 1) , , ,
A * ) &
::& 1 + "0 ()I5 "G () J "0 () "0 8 (&
/8 0 &?)
2& 6 , ,+ 5 ,+ 1 + * &
:& , 6 , &
& G ' * G 6 &
#& 6 , 1 1 ) )
*1 ) )* . &
7& P 6 Q&
%& ,+ + , &
$& / G * 1 ) )I &
& P6 - Q - &
9& &
2;& ' ) ) )8 )8 - )! + *8 &
22& I *H +&
2:& * = &
2 & * + &
2#& ) * &
27& 0 . + J 5 + - +
J 5 -+ & T)
5 ,+ , . ) + + &
2%& P Q*P . Q&
/8 0 @?!#
2& , + ,+, * &
:& / - -+ / * 1 + & T
- -+ * . ) &
& &
#& &
7& @ ) 8 - ) = , )
= )* &
%& / = * + * &
$& *G :; &
& 0 -&
9& / ,+ - - &
2;& ' ' *A &
22& ' , , - ,+ &
2:& @ + * , , &
2 & 0 , 5 J ) 6 ) 5
& , , 5 * ,
* , )* , + ) 0 J &
, ) ) , 1 &
2#& @ 1 + ? , ) , * &
27& P/ Q&
2%& @ , A - +&
2$& / , 1 6 &
2 & 4 ) ; , 22&
29& @ + *S) , '
&
:;& ' 2 &'&
% #18#9
2& I5 - ' &
:& ' ) = )* , &
) , , ) * , &
& + + < , ) &
#& - , &
7& ' + 6 )* , , - &
%& 5 & / 5
&
$& / &
& , + ' 6 &
9& P Q P- Q&
2;& * , ) ,
- &
22& P . Q&
2:& &
2 & P Q - , ,+ &
6"+ !(?#A
2& :7
:& 0 5 ) * , - & ' J
= &
& ! ,1 * , ,+
& 5 5 1 + 1
&
#& @ , 5, - ' A &
7& + &
%& = , ) < - 1 , ' )*
+ , * + * 1,
&
$& 6 , 1 I )* 1
&
& 0 + &
9& @ * , , *- , 4 &
J * 5 ?X4 , Z)X4 , Z)X4 , Z&
6"+ #!?#&
2& , , * ,
, ) , * 5 = , ) J X ,
, ZT , ,< 5 & , )
&
:& , 5 - * ) * - *
&
& I 1 ) + &
#& PX6 Z@ , .) ) , J 1 )
) ) )* Q&
7& P , Q&
%& - &
$& / , &
& 0 - &&& ), * & 6 * +
+ ) , &
9& / &
2;& G + * &
22& ' , , , , ) ,
* , , , +&
2:& G 5
& 6 + + ,
&
2 & , & +
1 &
2#& - , , &
27& , -+ 6 1 &
16. @ * ) - , & /
6 - , 6 & / - , + &
) 5 &
Herrera historia de_la_iglesia_antigua

Recommandé

Albanian Quran Only par
Albanian Quran OnlyAlbanian Quran Only
Albanian Quran Onlyzakir2012
130 vues335 diapositives
Fort Nelson, Canada par
Fort Nelson, CanadaFort Nelson, Canada
Fort Nelson, CanadaGlobal CCS Institute
561 vues18 diapositives
I'm in Charge and Other Business Myths par
I'm in Charge and Other Business MythsI'm in Charge and Other Business Myths
I'm in Charge and Other Business MythsBill Leoniy
267 vues51 diapositives
Passion A/S - Aalborg den 29. Februar par
Passion A/S - Aalborg den 29. FebruarPassion A/S - Aalborg den 29. Februar
Passion A/S - Aalborg den 29. FebruarShareplay
280 vues46 diapositives
ensayoytea.pdf par
ensayoytea.pdfensayoytea.pdf
ensayoytea.pdfMiriamZeerpa
51 vues12 diapositives
Homero odisseia (pdf) par
Homero  odisseia (pdf)Homero  odisseia (pdf)
Homero odisseia (pdf)AndreRodrigues89
1.6K vues557 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Diversitatculturalunesco par
DiversitatculturalunescoDiversitatculturalunesco
Diversitatculturalunescoemmsantboi
253 vues3 diapositives
Professor's kit campu kiva 2010 11 par
Professor's kit campu kiva 2010 11 Professor's kit campu kiva 2010 11
Professor's kit campu kiva 2010 11 kivaspeakers
219 vues20 diapositives
Squarelle Tonacity - Multi-channel Plan par
Squarelle Tonacity - Multi-channel Plan Squarelle Tonacity - Multi-channel Plan
Squarelle Tonacity - Multi-channel Plan Nuno Martins
1.1K vues11 diapositives
Het Nieuwe Werkoverleg 5 juli 2013 par
Het Nieuwe Werkoverleg 5 juli 2013Het Nieuwe Werkoverleg 5 juli 2013
Het Nieuwe Werkoverleg 5 juli 2013Ruben van der Laan
2K vues19 diapositives
Curso dedanielrivas par
Curso dedanielrivasCurso dedanielrivas
Curso dedanielrivasYAHWEHMISALVACION
229 vues27 diapositives
Dossier somos nosotros par
Dossier somos nosotrosDossier somos nosotros
Dossier somos nosotrosGarcia Fernández
490 vues22 diapositives

Tendances(20)

Diversitatculturalunesco par emmsantboi
DiversitatculturalunescoDiversitatculturalunesco
Diversitatculturalunesco
emmsantboi253 vues
Professor's kit campu kiva 2010 11 par kivaspeakers
Professor's kit campu kiva 2010 11 Professor's kit campu kiva 2010 11
Professor's kit campu kiva 2010 11
kivaspeakers219 vues
Squarelle Tonacity - Multi-channel Plan par Nuno Martins
Squarelle Tonacity - Multi-channel Plan Squarelle Tonacity - Multi-channel Plan
Squarelle Tonacity - Multi-channel Plan
Nuno Martins1.1K vues
V Convencion de Agronegocios UPC - Isabel Quicaña par Hernani Larrea
V Convencion de Agronegocios UPC - Isabel QuicañaV Convencion de Agronegocios UPC - Isabel Quicaña
V Convencion de Agronegocios UPC - Isabel Quicaña
Hernani Larrea194 vues
Reglementation chasse au grand gibier pdf par usbeck
Reglementation chasse au grand gibier pdfReglementation chasse au grand gibier pdf
Reglementation chasse au grand gibier pdf
usbeck451 vues
Intro to Strategic Communications: Glidden Paint par Emma Behrens
Intro to Strategic Communications: Glidden PaintIntro to Strategic Communications: Glidden Paint
Intro to Strategic Communications: Glidden Paint
Emma Behrens1.1K vues
QNet presents QVI Club - July 2011 par QNET Ltd
QNet presents QVI Club - July 2011QNet presents QVI Club - July 2011
QNet presents QVI Club - July 2011
QNET Ltd1.5K vues

En vedette

Historia de la eclesiología par
Historia de la eclesiologíaHistoria de la eclesiología
Historia de la eclesiologíaUpaep Online
1.2K vues2 diapositives
10.12.10 1st Article Almighty Father Creator par
10.12.10 1st Article Almighty Father Creator10.12.10 1st Article Almighty Father Creator
10.12.10 1st Article Almighty Father CreatorJustin Morris
353 vues19 diapositives
Eclesiologia ibaderj parte 1 professor Dangelo Nascimento. par
Eclesiologia ibaderj parte 1 professor Dangelo Nascimento.Eclesiologia ibaderj parte 1 professor Dangelo Nascimento.
Eclesiologia ibaderj parte 1 professor Dangelo Nascimento.Dangelo Nascimento
412 vues34 diapositives
Culto en os si iii y iv, marlonperez par
Culto en os si iii y iv, marlonperezCulto en os si iii y iv, marlonperez
Culto en os si iii y iv, marlonperezmirandafrancisco
319 vues10 diapositives
003 la eclesiologia en hechos par
003 la eclesiologia en hechos003 la eclesiologia en hechos
003 la eclesiologia en hechosIsmael Antonio Serrano España
435 vues41 diapositives

En vedette(20)

Historia de la eclesiología par Upaep Online
Historia de la eclesiologíaHistoria de la eclesiología
Historia de la eclesiología
Upaep Online1.2K vues
10.12.10 1st Article Almighty Father Creator par Justin Morris
10.12.10 1st Article Almighty Father Creator10.12.10 1st Article Almighty Father Creator
10.12.10 1st Article Almighty Father Creator
Justin Morris353 vues
Eclesiologia ibaderj parte 1 professor Dangelo Nascimento. par Dangelo Nascimento
Eclesiologia ibaderj parte 1 professor Dangelo Nascimento.Eclesiologia ibaderj parte 1 professor Dangelo Nascimento.
Eclesiologia ibaderj parte 1 professor Dangelo Nascimento.
LO QUE ENSEÑO EL RABINO DE NAZARET par Ricardo Mojica
LO QUE ENSEÑO EL RABINO DE NAZARETLO QUE ENSEÑO EL RABINO DE NAZARET
LO QUE ENSEÑO EL RABINO DE NAZARET
Ricardo Mojica561 vues
La eclesiología en la historia par Diffusor Fidei
La eclesiología en la historiaLa eclesiología en la historia
La eclesiología en la historia
Diffusor Fidei1.1K vues
Los padres apostolicos - Kirsopp Lake - Epistola de Bernabé español par Zafnat Panea
Los padres apostolicos - Kirsopp Lake - Epistola de Bernabé españolLos padres apostolicos - Kirsopp Lake - Epistola de Bernabé español
Los padres apostolicos - Kirsopp Lake - Epistola de Bernabé español
Zafnat Panea152 vues
ASÍ FUE LA IGLESIA PRIMITIVA- JOSÉ SOBRINO par BRIAN MOORE
ASÍ FUE LA IGLESIA PRIMITIVA- JOSÉ SOBRINOASÍ FUE LA IGLESIA PRIMITIVA- JOSÉ SOBRINO
ASÍ FUE LA IGLESIA PRIMITIVA- JOSÉ SOBRINO
BRIAN MOORE6.1K vues
Nueva comunidad par faeuca
Nueva comunidadNueva comunidad
Nueva comunidad
faeuca220 vues

Similaire à Herrera historia de_la_iglesia_antigua

Manual AASHto 93 par
Manual AASHto 93Manual AASHto 93
Manual AASHto 93Andres Palacios
278 vues4 diapositives
The translation of the meaning of the holy quran in albanian par
The translation of the meaning of the holy quran in albanian The translation of the meaning of the holy quran in albanian
The translation of the meaning of the holy quran in albanian Bd Islam
327 vues335 diapositives
PDF STIR PRJ.pdf par
PDF STIR PRJ.pdfPDF STIR PRJ.pdf
PDF STIR PRJ.pdfAmiraKebache
4 vues51 diapositives
A Creative Partnership And An Innovative And Effective Multimedia English Lan... par
A Creative Partnership And An Innovative And Effective Multimedia English Lan...A Creative Partnership And An Innovative And Effective Multimedia English Lan...
A Creative Partnership And An Innovative And Effective Multimedia English Lan...Jim Webb
2 vues11 diapositives
Iphone app possibilities par
Iphone app possibilitiesIphone app possibilities
Iphone app possibilitiesJenny Chang
381 vues28 diapositives
Dosage form - internal solutions.pdf par
Dosage form - internal solutions.pdfDosage form - internal solutions.pdf
Dosage form - internal solutions.pdfIbrahim Abdullah
29 vues12 diapositives

Similaire à Herrera historia de_la_iglesia_antigua(20)

The translation of the meaning of the holy quran in albanian par Bd Islam
The translation of the meaning of the holy quran in albanian The translation of the meaning of the holy quran in albanian
The translation of the meaning of the holy quran in albanian
Bd Islam327 vues
A Creative Partnership And An Innovative And Effective Multimedia English Lan... par Jim Webb
A Creative Partnership And An Innovative And Effective Multimedia English Lan...A Creative Partnership And An Innovative And Effective Multimedia English Lan...
A Creative Partnership And An Innovative And Effective Multimedia English Lan...
Jim Webb2 vues
Iphone app possibilities par Jenny Chang
Iphone app possibilitiesIphone app possibilities
Iphone app possibilities
Jenny Chang381 vues
National Space Biomedical Research Institute par Healthegy
National Space Biomedical Research InstituteNational Space Biomedical Research Institute
National Space Biomedical Research Institute
Healthegy245 vues
Témoignage Open B&B par Open_BandB
Témoignage Open B&BTémoignage Open B&B
Témoignage Open B&B
Open_BandB280 vues
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) par Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K vues
Three Fields Capital (2011 04 07) par bertmarchio
Three Fields Capital (2011 04 07)Three Fields Capital (2011 04 07)
Three Fields Capital (2011 04 07)
bertmarchio613 vues
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 1 - CTEX, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 par Falcão Brasil
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 1 - CTEX, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 1 - CTEX, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 1 - CTEX, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009
Falcão Brasil672 vues
Daysenr -calidad_de_servicio_qos_ par erikalejo
Daysenr -calidad_de_servicio_qos_Daysenr -calidad_de_servicio_qos_
Daysenr -calidad_de_servicio_qos_
erikalejo62 vues
El ranking de las eps 2013 par viluvedu
El ranking de las eps 2013El ranking de las eps 2013
El ranking de las eps 2013
viluvedu225 vues
Inventory verification par boydaemon
Inventory verificationInventory verification
Inventory verification
boydaemon296 vues
Órganos Cervicales - Obstetricia- UCHILE par Tamini Lechuga
Órganos Cervicales - Obstetricia- UCHILEÓrganos Cervicales - Obstetricia- UCHILE
Órganos Cervicales - Obstetricia- UCHILE
Tamini Lechuga733 vues

Plus de kiko pdf

Lewis s-chafer-el-hombre-espiritual-v-2-o-x-eltropical par
Lewis s-chafer-el-hombre-espiritual-v-2-o-x-eltropicalLewis s-chafer-el-hombre-espiritual-v-2-o-x-eltropical
Lewis s-chafer-el-hombre-espiritual-v-2-o-x-eltropicalkiko pdf
811 vues91 diapositives
Lewis sperry chafer__grandes_temas_biblicos par
Lewis sperry chafer__grandes_temas_biblicosLewis sperry chafer__grandes_temas_biblicos
Lewis sperry chafer__grandes_temas_biblicoskiko pdf
1.5K vues164 diapositives
Lee strobel-encuentra-al-jesus-verdadero par
Lee strobel-encuentra-al-jesus-verdaderoLee strobel-encuentra-al-jesus-verdadero
Lee strobel-encuentra-al-jesus-verdaderokiko pdf
523 vues71 diapositives
La familia-genesis par
La familia-genesisLa familia-genesis
La familia-genesiskiko pdf
2.8K vues73 diapositives
La santa biblia (versión biblia de jerusalén, 1976) par
La santa biblia (versión biblia de jerusalén, 1976)La santa biblia (versión biblia de jerusalén, 1976)
La santa biblia (versión biblia de jerusalén, 1976)kiko pdf
242 vues1294 diapositives
John owen la_tentacion par
John owen la_tentacionJohn owen la_tentacion
John owen la_tentacionkiko pdf
341 vues56 diapositives

Plus de kiko pdf(20)

Lewis s-chafer-el-hombre-espiritual-v-2-o-x-eltropical par kiko pdf
Lewis s-chafer-el-hombre-espiritual-v-2-o-x-eltropicalLewis s-chafer-el-hombre-espiritual-v-2-o-x-eltropical
Lewis s-chafer-el-hombre-espiritual-v-2-o-x-eltropical
kiko pdf811 vues
Lewis sperry chafer__grandes_temas_biblicos par kiko pdf
Lewis sperry chafer__grandes_temas_biblicosLewis sperry chafer__grandes_temas_biblicos
Lewis sperry chafer__grandes_temas_biblicos
kiko pdf1.5K vues
Lee strobel-encuentra-al-jesus-verdadero par kiko pdf
Lee strobel-encuentra-al-jesus-verdaderoLee strobel-encuentra-al-jesus-verdadero
Lee strobel-encuentra-al-jesus-verdadero
kiko pdf523 vues
La familia-genesis par kiko pdf
La familia-genesisLa familia-genesis
La familia-genesis
kiko pdf2.8K vues
La santa biblia (versión biblia de jerusalén, 1976) par kiko pdf
La santa biblia (versión biblia de jerusalén, 1976)La santa biblia (versión biblia de jerusalén, 1976)
La santa biblia (versión biblia de jerusalén, 1976)
kiko pdf242 vues
John owen la_tentacion par kiko pdf
John owen la_tentacionJohn owen la_tentacion
John owen la_tentacion
kiko pdf341 vues
John owen la_gloria_de_cristo par kiko pdf
John owen la_gloria_de_cristoJohn owen la_gloria_de_cristo
John owen la_gloria_de_cristo
kiko pdf345 vues
Holwerda israel_plan_dios par kiko pdf
Holwerda israel_plan_diosHolwerda israel_plan_dios
Holwerda israel_plan_dios
kiko pdf458 vues
Hoekema biblia futuro par kiko pdf
Hoekema biblia futuroHoekema biblia futuro
Hoekema biblia futuro
kiko pdf348 vues
Fred dickason-la-posesion-demoniaca-y-el-cristiano par kiko pdf
Fred dickason-la-posesion-demoniaca-y-el-cristianoFred dickason-la-posesion-demoniaca-y-el-cristiano
Fred dickason-la-posesion-demoniaca-y-el-cristiano
kiko pdf776 vues
Endurecimiento del corazon par kiko pdf
Endurecimiento del corazonEndurecimiento del corazon
Endurecimiento del corazon
kiko pdf1.3K vues
El unico dios verdadero por paul washer par kiko pdf
El unico dios verdadero por paul washerEl unico dios verdadero por paul washer
El unico dios verdadero por paul washer
kiko pdf3.1K vues
D. l moody la oración que prevalece par kiko pdf
D. l moody  la oración que prevaleceD. l moody  la oración que prevalece
D. l moody la oración que prevalece
kiko pdf1.1K vues
Cosmovision de la familia par kiko pdf
Cosmovision de la familiaCosmovision de la familia
Cosmovision de la familia
kiko pdf2.1K vues
Comentario sobre-apocalipsis par kiko pdf
Comentario sobre-apocalipsisComentario sobre-apocalipsis
Comentario sobre-apocalipsis
kiko pdf326 vues
Cheung espada dios par kiko pdf
Cheung espada diosCheung espada dios
Cheung espada dios
kiko pdf195 vues
Barclay palabras griegas_del_nt par kiko pdf
Barclay palabras griegas_del_ntBarclay palabras griegas_del_nt
Barclay palabras griegas_del_nt
kiko pdf141 vues
Armadura completa del soldado par kiko pdf
Armadura completa del soldadoArmadura completa del soldado
Armadura completa del soldado
kiko pdf499 vues
Apocalipsis par kiko pdf
ApocalipsisApocalipsis
Apocalipsis
kiko pdf588 vues

Dernier

Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas. par
Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas.Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas.
Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas.IvanLechuga
74 vues13 diapositives
PEC_2023-24.pdf par
PEC_2023-24.pdfPEC_2023-24.pdf
PEC_2023-24.pdfceiplasanejas
68 vues64 diapositives
Presentación1.pptx par
Presentación1.pptxPresentación1.pptx
Presentación1.pptxcordovarubiela24
24 vues10 diapositives
números en ingles par
números en ingles números en ingles
números en ingles MelisaDelCarmenEspit
47 vues13 diapositives
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas... par
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...IvanLechuga
83 vues16 diapositives
textos y visiones 07 dgo par
textos y visiones 07 dgotextos y visiones 07 dgo
textos y visiones 07 dgoExamenes Preparatoria Abierta
103 vues3 diapositives

Dernier(20)

Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas. par IvanLechuga
Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas.Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas.
Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas.
IvanLechuga74 vues
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas... par IvanLechuga
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...
Meta 1.2. Conocer los enfoques educativos con los que se instruido a personas...
IvanLechuga83 vues
RES 2796-023 A 33(2).pdf par gabitachica
RES 2796-023 A 33(2).pdfRES 2796-023 A 33(2).pdf
RES 2796-023 A 33(2).pdf
gabitachica38 vues
VOCABULARIO NAVIDAD.pdf par Gema Rua
VOCABULARIO NAVIDAD.pdfVOCABULARIO NAVIDAD.pdf
VOCABULARIO NAVIDAD.pdf
Gema Rua27 vues
Presentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdf par LauraJuarez87
Presentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdfPresentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdf
Presentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdf
LauraJuarez8767 vues
Meta 1.3. Comparar las definiciones y caracterìsticas de la cultura sorda. par IvanLechuga
Meta 1.3. Comparar las definiciones y caracterìsticas de la cultura sorda. Meta 1.3. Comparar las definiciones y caracterìsticas de la cultura sorda.
Meta 1.3. Comparar las definiciones y caracterìsticas de la cultura sorda.
IvanLechuga63 vues

Herrera historia de_la_iglesia_antigua

 • 1. Historia de la Iglesia Antigua. Manual del Maestro Compilador Jaime Morales Herrera
 • 2. ! "#$% &'() ) ) * + , * - ) . * & ! / 0+, * " ! / # " # 1+ ' + 23# , 4 5 5 $ " $ ' " % 6 ' + 73 , 4 5 5
 • 3. % " & 1+ 8 ' + 932: , 4 5 5 & " ' 1+ ' ' + 2 32% , 4 5 5 ' " ( ' ' + 2$3:; , 4 5 5 ( " ) ' < ' + :23:7 , 4 5 5 ) = * * + * "+ 2& & 2;>& :& / + , 4 5 5) ) * - & 7> & - < & 2;>& 4. * = ) = ) , & / 5 & 6 , , 1 & 0 , 4 5 5) - & :7> 7& = - & :;>
 • 4. * * + * " 2& ' 237 & :& 0 - * ? & ,& - & & 5 ;; ) * 7;; * " , + 2& 4 5 5) 8 2) ?@A /8& " =& B:7&;;@0 (& :& ) ? A80CDDD& & E& 0 & & ' - ? -1 F & ' A80? A80F & & - ? B2;&;;@0 ,& ?B:7&;;@0 & ?B7;&;;@0 / - &
 • 5. ! " ! + - . / 01 2 3 0 / %# A • 8 * . • ' - • / * 1 A 9;39% 6 • ' ) ) * • / - 5 - 9 322$ 8 1 • • ' 1 , ) , 22$32 • • / + 8 1 2%232 ; • + • ' , 5 :;:3:22 0 0 • , : 73: % = • 0 1 < :#93:72 6 • G • 0 - • =
 • 6. - . / 01 2 3 0 / :7$3:%; H • / - - • / - , ; 3 22 6 4 • / • / - ) I, • 8 - • 0 -
 • 7. # " # 4 56 " 4 78 . / 0 8 , • ' 1 5 • ! ) • 1 + • @ , • J , * • A , ' ) , - • 5, , • H , * , 4 • 0 • ' • I • 0 • H • 8 • 8 + • - • " ( • / , + • + = • @ , • ' - "- ( & • 6 + ' * . &
 • 8. 4 78 . / 0 8 • • & 2%; • @ +- • • 1 " () ) 6 • 5, + • A , ' - , • A , ' • • • = • 8 • ! G • 0 = * - A • * = , • 4 = • , 5 • , • / , • - , * + 0 • , = • !
 • 9. 4 78 . / 0 8 + • + • ! • ' + 5 • 6 , " 5 ( • ' , 5)0 • 6 + J 5 ' ) + , - • + ' • 6 * <
 • 10. 0 : 8 9 ' + 23# 4 5 5 2& K' L" & 2( :& 6 5 1 + " & :(& & K' + + 1 + < L" & :( #& K' - L" & :( 7& 6 , M M& * 1 & " & :( %& - - 5 , - ) = & " & :( $& K < < + + L" & ( & K' + * LK <L" & ( 9& K < 5 * , L" & #( 2;& KN < , ) , * L" & #( 22& M- M < , * , 1 +) I5 ) J * " & #(&
 • 11. $ " $ * + : - . 3/ 9 / 0 8 ' A :#93:79 &'& A 8 , 1 6 ,+ - + • @ + + • ' + ,+ +& • - , ,+ + & ' 6 H 6 6 6 - * < + • ' + & • = & • & • ' + , &
 • 12. " % 8 - / 0 A 8 • 3!, * , , 1 & 0 " ( • * , - - & • ' - , ) * & 0 "- ( 8 • !, , - ) & 0 ' • 0 * - & " , ( - & • , - & 0 H " ( ' A • !, " 5, ( 5 , , & 0 H "- ( ' ' • & @ - , ) 1 +) +)' * < & • ' - + = , & 0 H / ' ' • / + / , , , &
 • 13. 0 8 9 ' + 73 4 5 5 2& K < A - L" & 7( :& K < * L" & 7( & , 1 6 , " & 7(& #& = M M" & %(& 7& , , + " & %( %& K < , 1 L" & %( $& , , 1 " & %(& & KN < L" & $( 9& K' - - L" & $( 2;& , " & $(& 22& " & (& 2:&K' . L" & ( 2 &K + L" & ( 2#&K' - * L" & ( 27& = " & (& 2%& = - M M& " & (
 • 14. % " & 4 56 " " 4 78 / " ( 8 I5 , 0 • ' . , • G < 0 , " ) ( 0 , = • @ 6 • - ' , A = • ' 0 3 " , ( I 4 / • ' , O& " ( • + 0 &
 • 15. 0 # 8 9 ' + 932: 4 5 5 2& 0 . 4 5 5)K' /* L " & 9( :& KN < ' , - -+L" & 9( & 0 . 4 5 5)K' ' 1 +L" & 9( #& KN < , 8 L" & 9( 7& K + = L" & 9(& %& K' J 5 ! + L" 9(& $& - , 1 0 0 " & 2;(& & 0 . 4 5 5)K' 6 L" & 2;(& 9& KN < M - ML" & 2;(& 2;&K' 1 M + ML " & 2;(& 22&K' - - , L" & 22( 2:&KN < L" & 22( 2 & + , . 4 5 5" & 22( 2#&6 , 1 + " & 22(& 27&0 . 4 5 5)KN < - L& 2%&KN < - 4 8 L" & 22( 2$&K' - L" & 2:(& 2 &K J * < L" & 2:(& 29&6 , , ' & :;&K J * < L" & 2:(&
 • 16. & " ' 4 56 " 4 78 / • ' + & • / 5 & A A • / . ) ' 6 3 , 6 3 , & • - * ' • / 5 ' - , , / - 0 - A , • ' 5 8 , 0 ' 1 + • ' )
 • 17. 0 7 8 9 ' + 2 32% 4 5 5 2& K , ' LK' L" & 2 ( :& KN < 5 ' , ' L" & 2 ( & = + M, , M ' " & 2 (& #& K <4 5 5 ' + L" & 2 (& 7& K' = 4 5 5 - ' L" & 2 (& %& ' - ) , - 1 ' " & 2 (& $& K' - , , ' L" & 2#( & K' + , ' ' L" & 2#( 9& KN < M ML" & 27( 2;&K < , - , * L" & 27( 22&KN < M , ML" & 27( 2:&KN < - ,+ L" & 27( 2 & KN < - M ML" & 2%(
 • 18. ' " ( " * 4 78 / ' • , , * 5 & + • , ) 6 ) & 0 3 ' • / 6 * , , 1 1 ) , , 0 3 ' • / 6 ) * &
 • 19. 0 % 8 9 ' + 2$3:; 4 5 5 2& K J 5 ' A L" & 2$(& :& KN < ' A LKN < ' L" & 2$( & K - L" & 2 ( #& K M , - 0 ML" & 29( 7& K < 5 - = L" & 29( %& K' I L" & :;( $& K <H + I 4 L" & :;( & K < 4 A L"' & :;( 9& 6 , 4 A 5 ' " & :;(&
 • 20. ( " ) + ; 9 - . / / 0 / / 0 / / 0 A :7 ' 1 , A , ' ! • 6 1 " ) , * ( & • ' & • I ' A ' 2 8 4 A 5 4 A ' - A ' A G 5 - + 0 ' - # 2 8 ' A 6 < + 1 '
 • 21. 9 - . / / 0 / / 0 / / 0 ' #72 / 6 6 5 ' 5 ) , & ' & ' 77 ' P8 ' + Q - & - ' ' % ;3 % 2 ' H 5 ' 1 A $ $ ' H 6 * &
 • 22. 0 $ 8 9 ' + :23:7 4 5 5 2& 6 , , , " & :2(& :& KN < 5 , L" & :2( & K < 4 5 5 , - L" & :2(& #& - , = < 8 ., " & :2( 7& KN < - + M' ML" & ::( %& K' - ,1 ' L" & ::(& $& KN < 5 ' - L" & ::( & K' , 4 5 5 L" & : ( 9& K' I, +L" & : ( 2;&KN < , 5 + L" & :#( 22&KN < , + L" & :#( 2:&KN < + - L" & :#( 2 &KN < + + , , , +L 2#&KN < + , , , +L 27&K , 0 +L" & :#( 2%&K , 0 +L" & :#(
 • 23. / 4 0 90 9 2& ' :& ' *8 1 & 6 4 #& G , 7& ' - - 6 2 %& ' 8 A 8 1 Papiro de Hamburgo, Stadtbibliothek, inv. Nº 103; 210 x 85 mm. Del 14 de junio del 250. Patrologia Orientalis, XVIII, p. 358.
 • 24. OA6 ' 2 + " "G ( &&& < ) , )< , )* + & , ? . / & 6 < ' )/ < ) , ,+ = 1 + ) , , C , E& 0 , )< 0 J *) ) . &&&) 5 & ) + & ' 3 + * , ) 1 )M* 1 + *)*) - ) < M& - <) ) , + , , )* , + & ) J 5 , ) - - * ) * + ) - ) ) * ) + ) , 3 ) - ) * R ) & A = J ) ) - ,< ) + ?M/ 1 * + + * )< M&
 • 25. )* ,< ,+ - 0 J & / , & 6 < = + 8 - )/ * - 1 ) < )* ,< , ' J & , ) < * - - & C , E ' , * 1+ R 4 C , E R , = * ,< ' - < & A - , < * , , ) ) , ) , ? ' ) - ) G ) ' ) 4 ) = 8 )* < & 0 , ) C 1E ' * 8 , ) - < & ,< ) , ) , , & )C , , E C E G ) 8 ) 8 ) * - R - & 0 = , , / )* 1 )C , E- - . 1+ )* , )* 5 & * , C E R 0 , + ,< )
 • 26. 0 & ,< , )* ) + & - , ) + ) + , , R + + ) ) - )* . ) - & , H , & 8 ,< , C< 5 E1 I C*E - ' - &
 • 27. OA6 ' : " 5 * , " 5 ) & S)9%" 8 1 (?0 J ) + , - & KN < 1 5 , LA , , " (? <) ) < < & ":( T - " ( R , ) , < " ( * ,1 R 5 , " () - ) " ( , & ) + " (& " ( / , " (& + - ) + ), 1 5 R , ) & A ) - )- - - , ) 1 - =, , " ! () & "#( ) < ) ) & T ) ) - " ( ) & "7( + , & N , , " () , - - +)* + - * ) - )* + ' " (
 • 28. ) . ) , " " ( < ,+ , & "%( ! ) * , ,+ ) 1 * < " ! ! " (R ,+ ) ,+ 1 ) J ) ) J & 8 ,< * * ' " ! (& "$( ) - , * + + -1 , * ' " " " ( * , , 1 1 " ( * ) )- + ) - , ) ) ) < & 8 ) , * " () . & ,+ +5 ,+ " () - & " ( < ) ) , " (& < , * " " (& "9( ) ) , 1& ) , . ?0 ) - ) ) ) ) , = ) & T ) ,< * 1 & * & "2;( 5 ) ) 5 - )* " ( ) ) * - ,
 • 29. & 6 - < , , + & ) & S)9$" 8 1 (?' 0 ) = - " (& A " " () ) ) + ) -1& A , - " (& 0 * - ) ) ? " " ( * * , - ) , ) - ) ) "" ! (& ) ) * 1 , * &
 • 30. OA6 ' " "6 4 ( + 5 ' ), 1 6 ) , = -& & G ? # ) , - + ' ? + , +? $ % & + ? & $ & ' & + 1?( ) * *)& + ? - ) $ % & + ?+ , - .& + ? / $ " $ " & + 6 ? %&
 • 31. 0 ' - - ? 6 ) + R H , ) 6 R 1) < R , ) H R 0 ) - + - R ) R C E ) R J ) - R ) R - ) R ) - R ) R ) R ) R ) R ) R ) R 0 ) * R ' ) @ R . ) 0 R 6 ) 6 R 1 ) - R ) R ) * R ) *R ) < R - ) - R - ) - & 1 + 0 ) 1) * 1R ?
 • 32. % + ' &R* ? % & 6 + 0 , * 1) 1 1 + 0 * %2 $ & & 8 ,< - ? , , 6 ) ' @ )* , 5 & # ' 5 8 ? 4< O= / + A. 6 . A <" <( * "' ( 27;0 , 0 ? , < ' ' )0 , + , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • 33. 0 0 - ? + + ) , ' ) ) 5 6 ! , + A . , 0 - + U + + , , , , , , , , , , , , , , , , 1 0 " , ( ? , 8 ,+ , , , , , , , 3 0 A 8 ) 0 ' * ?
 • 34. , ? . . . / . ) + , ) . ? ' - 8 4 G ' 8 8 G , ) ) + ) . ? 0 ) ,+ ) U , , , , , + + + + + + + + + + + , + + + + + + A 8 & & 8 ,< - ?
 • 35. + 5 6 , , , , * , , ) - 4 * , & # 6 < -< ) < * ) , - ' 6 ) ,< ) ' @ - . ' ) 0 - ) . ) 5 0 J * 0 , + ? . + ) 1)$ & $ " ' $ & " $ ' & $ ' & & 0 0 ,< , , ) " ) 1 ) * +)- 1 ) , 1 '< A R*1 ' 0 J 0 * - * - & 1 ) ) ) & ) - 1 +) , , ) ) + * & O , , H )C E )* - &
 • 36. / - + , * , ) + )* * 5 , 5? & H& T . - . ) , ) - ) < , * A 8 ) 0 , , ? # 0 ' A ) - 2 , * ' 4 ) - 1 R 0 ' ' ) 8 H 1) 1 , R 0 ' O- ) A - , ' ) ' 1 + )* ) , & 0 ' ' ) )* ) , ' ) 1+ A * )1 6 * 5 )- & 0 ,< * * 0 ) ) < , * , & J , 0 , ' ? ) , , ' ' ) * , ' R ) , , , 4 A 5 R ) , , I ) , ' R ) , , ) ,
 • 37. ' R ) , , 8 - ) , 1 +R ) , , ' ) , 1 +R ) , , , R ) , , , ) , R ) , , +) , R ) , , R ) , , ) , R 1 ) + , / G ) , ' R = - ) - , V ) R ) , * = ) C J 5E . 0 )* - * ) < 6 . + ) + R ) * + - , ) * < ) , R 3 ) 0 ) , . * - & KN < * + , + - 5 )* 6 * * L ) , ) 0 ) , , * , * R - R 1 ) N * ) + )* - < ) , 1 & 5 ) 1) = , ) + 0
 • 38. & 0 , ) 1 * - ) 6 , ) R ) , ) ) + ) , , ) , R ) , 0 ) , ) 5 )* , + )* ,< ) R ) , 5 5)* , 5 , 5 I ) * + R < ) , 1 , ? ! R ) - ) , ) , , , , * R ) , 5 , , , ) , , ) ) , , R* - ) ,< 6 * - R ) , ! + ) , , 5) , + ) + , 5 R ) , , ' * , ' ) * , * * , , *
 • 39. ! + ) , ) * , * . ) , 5 R ) , ! ) , ) , * * , R ) , , , 0 ) - * , 5 - R ) +, * , , ) J ) , & H& / - 1 ) ' , R < * 5 ? ) , - ? ) ' 0 ) '< ' ) 1 ' )* - 8 ) - * R , ) , 0 ' - , < , 8 , , G - - - -
 • 40. , + , I ,< , 0 , , 8 ) , I < , < - - / - - , , - 0 , , 0 * +) + , + , 5 / ) + , , 4 , , , 1 / "/, , ( ' , ' ) H , $+ , A , , ) 1 * 3 , 0 0= , 8 , , , / % , + ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , , 4 ) < ) . - 1 - , - , + 5 % , + / - - -
 • 41. , + - $ , / , , 6 , , ' , - - - - , 4 , ) 1 * 3 , , , - , - , 8 , / ) ,< G , - , *4 , ) * = , G ) , ' , ' ) 1 + , 8 ' , , , 8 , ' ) 4 , H , , G ) 4 , G + . , + , . N * / , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G + - ) , ) , * -
 • 42. O * ) 0 )A )' ) )I + ) , ) , 0 )G *I ) ,< , ) ) H )G - )0 , ) ) ) ) A )0 , )' )6 ) ) ) ) ) ' ) = ) J ) A ' ) = '+ )/ )6 ) ) * ) 1 + * +) ' * ) * + 1+ * 1 * ) * , - ) J , )* ' ) , * )* , + &
 • 43. OA6 ' # - " < + = ) ) ) . 1 + - ? 0 0 ) ) :7? C' E = 1 + ) , , ' " 7 ! (& 2 ):3 ?C , E 1 + ) ) , , )* 1 ) , ' 1 + R * - ) * , 1 & - -, & 8 ) 27)##):37?":( 5 + = + - 5 - ,+ " (& ) , )A , * , , ) , " " " (& " ( , , )' ) ,+ 1 8, " + + (R = , " ! () ) +
 • 44. ) ) ,< ' ) - * * , * V 5 & "#( - 5 - , , -)* ) < ) " ()* < " (& ) + , , - ) , " !() +) & "7( A ,+ - 1 " ( )* , - " ( 5 , ) , & ) - , * = ) , " () + , ., ) - & ' ) )H)2& , , ) < , 1 * )- + 1 & :& ) 1 )6 *6 ) < , * , + 1 2& - - -)* <, 5 = & '-& + 0 " = +(&
 • 45. " 7 "9%322$( ) & S)9%" 8 1 (?0 J ) + , - & KN < 1 5 , LA , , " (? <) ) < < & ":( T - " ( R , ) , < " ( * ,1 R 5 , " () - ) " ( , & ) + " (& " ( / , " (& + - ) + ), 1 5 R , ) & A ) - )- - - , ) 1 - =, , " ! () & "#( ) < ) ) & T ) ) - " ( ) & "7( + , & N , , " () , - - +)* + - * ) - )* + ' " ( ) . ) , " " ( < ,+ , & "%( ! ) * , ,+ ) 1
 • 46. * < " ! ! " (R ,+ ) ,+ 1 ) J ) ) J & 8 ,< * * ' " ! (& "$( ) - , * + + -1 , * ' " " " ( * , , 1 1 " ( * ) )- + ) - , ) ) ) < & 8 ) , * " () . & ,+ +5 ,+ " () - & " ( < ) ) , " (& < , * " " (& "9( ) ) , 1& ) , . ?0 ) - ) ) ) ) , = ) & T ) ,< * 1 & * & "2;( 5 ) ) 5 - )* " ( ) ) * - , & 6 - < , , + & ) & S)9$" 8 1 (?' 0 ) = -
 • 47. " (& A " " () ) ) + ) -1& A , - " (& 0 * - ) ) ? " " ( * * , - ) , ) - ) ) "" ! (& ) ) * 1 , * & "22$32 %( , ) ' ) H)9)2 " = ) % )% )732;(?W G ? ,+ , 0 4 ) + ) . & , ) , 1 = ) , , * * & :& ) , - 5 * ) , , ) , )* * & - ) 1 ) ) . = & & ) * , . * ) . . - & X < ) * Y& 8 & 8 "2 %32%2( ) % ):)9& C E) 1 ) ) -< @ , , ) ,
 • 48. J 5 ' & T + 5 & 2;& * )* + * ?M0 &M22& ) ) 5 J ) - ) - ) ) , * & 2:& ' )- ) -< , @ , ) . 5 -< "&&&( 27& @ , - R / ) ,< ) 1 , 5 ) @ , , ?2%& K < , , . ) - ) ) ) ) ) - ) ) - , LA 15 )X @ , Z) + 1 '< ) , ) 0 & 2$& @ , ) , ) ,< / * 1? < . ,< & 2 & ) / & T ) - - ,< & 0 ) % " , ) ' ) H):%)32;(? / , * - , 1 - 5 5 ) ) ) ) ) , * ) . & 9 ) A * 6 ) , < ) )* ) , ) & 2; + & , ) , * - ) G ) , &
 • 49. 8 ) )" J 29$L( )2& ) + , 1 , , * ) , ? < , * = ., < * R 5 ., 1 R - ) , ) 1 < ) + ' , - ? 1 ) ) + ) & :"&&&( / ? "&&&( #& 1 , W Y& 0 1 * - , + = +? & K , ) L@ , "&&&( %& , ) ) = ) , , ) 1 ,< & R ) 5 ,+ * - ,+ R* & $& + ? ) ) R 1 , = ) ) "&&&( )2& 0 )K < 1 L? , + :& ' ) 5 * , , - R - *
 • 50. ) + , - * & & 0 ) - ) * 1 5 1 R ). ., ? - , ) = #& ' < 1 , ) ) ) 5 , ) + ) ) ., " , < (? = + * 5 ) ) ) ) ) ) 7& A < ) , + - - 5 - ? < * , * - ) ) < * < , & X4 + - 5 * , J Z%& ) ) ) ,< ,. , & +) , 0 , R . ) 8 1 < , + ) ) , - ) ,+ - ' 6 * , ) ) - ) - * + & $& 8 1 ,+ , ) , ,+ & & X0 Z , * & * J )- * & K < J )1 L0 ) K < ,< L 0 )K < , L , & ' 1 * ., , *
 • 51. = * - & 9& 0 ,< + R , ) ) , ,1 & - ) ,+ , & 2;& + < 15 & - & 0 "&&&( 2 & ?W0 * Y& 6 R < + & X + R . , 1 + ZW0 *) ) * K < 1 L' - )* ?K < + LY& A < - R ) ) + & 2#"&&&( 0 ) * ) R , - ) , & , ) - & "&&&( 2%& - ) , R + & ) , & ) + * ) ) * ) , ) 5&&& , , + , , & "&&&( 2 & T , "&&&( , < . ) , &"&&&( 29& + - ) * , )* , :;& G )K < - , ? W YLK < ,< W Y) L K < < ,< W Y LK0 < . 5 , + L0 W Y , . ) . , &
 • 52. )2& KN < < L , & 6 ) - . ) , & W , 4 0 ) Y& ! ?W / 8 ) , ) * Y& A , ' * / R , * & H)& ) 5 ) , * & 0 . * ) , ) ) , & ) < * ) #& ) ?WXA = ZY& T ,+ & H)2& G1< * & ,+ + ) , & I , & , & ,< - ? & 0 , )< R , , :& +8, ) * 1 , ) 0 + ,+ 6 ) 5 & 5 ) ,+ , < R '< - ) 5 & & ' R < + A - - 5 ' + - 5 & < - ? - ) ) A
 • 53. , & #& 8 ,< ,+ 6 ) J A - R ) - ,+ 5 ) ,< & A +? 1 ) + ) & 8 ,< < R , "&&&( $& 6 ?K < * < 1 + ) 1 ) ) ) ) L8 1 ) - R H " 1 + (R " = (R +) H & & ' + , - 15 1 ) ) , - & H)9& K6 L K6 ,< * L ,< , ) ) J 5) , & , V * + + & ) , * ) < * , + ) , + & 2;& / + - )" () & , V & / = "29 3:22( , ) ' )H)2?T ,< 0 ) < ) 1 +& / 6 - ) ) * 8 , )* - +
 • 54. * < ) J 6 & , ) ' )H)#)2? ) ) < - ) , & ' < ) - , C! + E* + . - + ) , & 3 ": 73: ( , ) ' )H): ?' 1 - J ) = '< & ) - 1 ) + - ) - 1- ) , J 5 & G ! + , 0 , ) , & ":#93:72( , ) ' ) H)9)2? , ) G ) ,+ J ) 6 ) ) G ) & G , )* ' & :T ) 1 ) , < ) ' , , ' ) * < - -) = * , < 15& , ) ' )H)#2)2?T ) G , ) , +) , - 1 + , 1 6 ?W ) 5 ) J & 8
 • 55. * ) < - ) * = , +& : < = * , +) 5 + ? Y& / )/ )#)23 ? - ) J ) 1 = , 6 & K < 1 L' , , - ) 5 6 - + & , = ) ,+ 6 * ) , , )- 1< & A ) ) 1 * ) + 6 )- & * 0 ":7 3:%;( , ) ' )H )22):#& T , 1 C6 6 * 6+ E ? W0 , ) C 1 +E * ) ) ,+ = )6 )6 * / * )G * ) )* ) , ?G ) , *N & , 6 - * - * , ) ) - * & :7& - ) ) , 1 ) 1 ) < ) * * ) )
 • 56. & T) , )6 ) * Y& 0 ":%;3:% ( , ) ' )H )2& = * - ) ) * , 5 , ) *, , ) 6 ) ' ) , & :& 0 , ) , + , ) , , ) - ) , & & KN < * , , * L + - ) 1 * , , ) , ) , * ) - ) < , -& / , * ) . J & 0 ": #3 ;7( , ) ' )H )#):& - * , , ) - J ) ) . * ) 6 *H & T ) + , , ) , + - ,< + < & . , 5 + * +
 • 57. & & - ) + 1< - * - * - ) 5 +) , + ) ) ) ) + ) + ' ) ) - - ' * , + & #& < , < ) ,< , ) + , * , . )* + , ) . ) , - * . , 5& , ) ' )H ):)& &&&H ) R * , , & #& < J 6 * 6 + 5 ) = - 0 ) = * - )* - , * , + - - & 7& 8 ) < , ? ) 1 )* )- 5 - & , ) ' )H %)& <) , ) )* 0 ) ) * & 9& T , ? , , , )* ) 1
 • 58. ) ) * , ) , , , ) ,+ ) ) * = ) * + & 2;& . ) ) , 1 , , - * & K' ) ) + , ) , - ) )8 , * L6 ) ,+ * , & / )/ )S3S ?/ 4 , J *) 1 , ) - + , - * + , & / , + *) , , ) , * * & ' , *) 1 ) , 1) ) , & + ) , * + , < ., & C6 E + , 5 & + , * - , - * & , & ) & + ) - ) ? , , - + 1) - , 5 * , <R ) 1 ) ,+ , ) , 1 ) - < , & 0 5) ) - * * - 1 & )
 • 59. ) < ,+ * ., R , ) ), ), 5 & + , ) - *) - ) . & & ) , *) + * ) '< ) ) - 5) ) , ) '< , - - - & S & 0 , + - , * * - 8 ) , : -, ) < & + - ) , , * , , & + 1 + ) 5 ) , ) 5) < 5 ) 5 . C A E - J 1- * , * - - & *, 6 R , * R , +R * 1 ) * & ) < , + + + - , - & 0 6 ) ) ) ,< ) , * - & + ) - ) * *) < ) , , & S & + , , - - * * - ) -
 • 60. * +R - + 1 ) + 1 ) , R , ) , , * , & ' ) +) ) * ) + , , , * & - * ) ) ) , ) * . - & "'-& , ) ' ) H )7(& / )/ )SH? + ) , - ) ,< & T) ) , 1 H * - - & G * - * ) + * & G ,< ,+ * ) , * , - ) J * & = * 1 - * . + ) ) & / & / , , ) , , - - & / , R , *) - - 15 , ) * , - - - ? , ) ) 1 - & 0 ,+ ,< = * ' R & ' ) = ) 5, ) , , & ' ) , ,
 • 61. ) - ) ) + ) 6 & , ) ' )H )2:)2?KN < * , ) , , , L 5 ) , R ) ' R , ) , 5 , 1)* + , 1 - ) * -= , J ) R* , 5) 1 * * + 5 , * ) 1 +& &: K < +) , ) ) R* - + - - L ) , ) * ) 1, ) + & "&&&( %& ! ) ) - ) + ) & J ) J R ) < - - ) * , ) + , * , , $& * - , * J 5 ) , , = , ) , * + 1 , * ) , + * - ) ) &
 • 62. 3 2 " [ 2;( , ) ' ) H )9)2& 1 * 8 , , & / , 5 - ) + R , 1 * + ) , 5 , 1 * * , ) - , 5 ) * & :& ! ) 5) + , * ? 1 , , * = + )* 1, & + ,+ 5 + & & T , * + , ) J ) 5 ) R ) )* 5 R* . , 5 + , ) 1 * 1 ) * & #& T ) ) - * +) ) )* ) - ) , - 5 * 5 ) , + & , ) ' ) S)2):& +) )0 , ) ) , +& 0 ? & W' * ) * J ) + ) , * ) ) + , 1 ) , & #& , * , ) 1
 • 63. 5 + ) , & 7& ' ) ) ) J ) + )15 ) . , 5 ) 1 * 1 , +) , ) ) . - ) * 5 * 15 , )* , , 1 , & %& ) , , ) * ) ) Y& 0 " [ 22( , ) ' )H )2$)2& / ) ,+ 6 *) ) + ) - 6 * ) < ) ) - ) * ) ** ) * * , ) - & :& ) ) , , )* + ) < ? & W '< 4 H =+ ) ) +- = )4 = ) = )8 , = )0 = ) = )' = ) = ) = ) , = )8 , , ) )' ) ) R
 • 64. #& * '< G H ' + G<= ) +- = )8 , , ) )' ) ) R7& * '< H / / + G<=) ) +- = ) 8 , , ) )' ) ) ) , ) & %& * )* - 5 - * * ., * ,< ) + , ) , & $& ) , . 5 ) , * ) J ) 5 , ) ) . * ) * + )*< ) , , & & ) , , ) . 1 )* . , * - & 9& * + * < + , + )-1 , * , , ) + = ,< 1 ) * * - + ) ., & < 1 , , & 2;& ) , ) , 6 ) * * ) - ) ) * Y& 22& 8 * , & N < < ) = &
 • 65. / )/ )SSSH?W , * < )A ) * * ) ,< ,+ , , & - ) ,+ * 5 ) * + , ) , 5 ,+ , 5 ) , + ) . , , * ) * ,+ , * + * & 8 ) 5 ) & ) * * , ) 6 ) , + * , , ) + = ,< * - ) * ) , & , & + ) ) , 6 ) * * ) - 5 * Y& " 223 $( / ) )##?T ,+ & 1 ) + ) ,+ , + + ) , , & 1 +
 • 66. * . , ,+ 0 1< * * ,+ ) , * < & 0 )* 5 1 ) )' ) * ) = * 1 & , = - 1 , ) :$ , )* N , - & ' - J , 6 * , , & ,+ *) S = + ) , , ' & 1< ) , ) & 5 * 5 & / 1< - - * , , = ?* < < & + * & ., ) , 1 ) , ) ) ) ) ' + & - ) , ) * , 0, & 0 , + + & 5 ) * , & ) ) , * 6 = , + , & 1< 1 R< * ) , ) + ) 8+, & @ 5 + ) ' , - 0 * , & 6 < - = ) * - , & 0 ' ) < + ) + = , +& )
 • 67. ,+ , ) , , < & 6 <) 0 ) ., * - , ) , * - ) & , ) ' )S)$)2? W0 ) + & ' ) ) + ) ) ., )*) , ) * ) , + - * , , , - ) ) + ) , * - * , , 1 & :& 5 ) ) ' )* , < ) ) * 5 ) = - ., ) . = + + , R , ) < . * , ) * ) * ) , , - ., & N ) * * Y&
 • 68. OA6 ' 7 " - - + C E C E - ) , 8 - & 0 - - * )* * 1 6+ ) A - * 8 )* ,< ) ) ) - , * - )* - & / - & N < , & C E T ) 0 * ) - & C E T!) 0) 08!T6 '@ 6!& C E J '< )4 * ) )N ) 8 1 ) 6 ) ) , * ) :; *
 • 69. OA6 ' % " + * " " " / , < , - . & Marcion c.140 Ireneo 130-202 Viejo Latin 150-70 Muratorio c.170 Tertuliano 150-220 Viejo Siriaco 200 Origenes 185-254 Hipolito 200-25 Eusebio 325-40 Códice Vaticano 325-50 Códice Sinai 325-425 Atanasio 367 Amfilocio 380 Peshitta 375-400 Cartago c.397 Códice Alejandrino 425-75 Mateo o i i i i i i i i i i i i i i i Marcos o i i i i i i i i i i i i i i i Lucas i i i i i i i i i i i i i i i i Juan o i i i i i i i i i i i i i i i Hechos o i i i i i i i i i i i i i i i Romanos i i i i i i i i i i i i i i i i 1 Corintios i i i i i i i i i i i i i i i i 2 Corintios i i i i i i i i i i i i i i i i Galatas i i i i i i i i i i i i i i i i Efesios i i i i i i i i i i i i i i i i Filipenses i i i i i i i i i i i i i i i i Colosenses i i i i i i i i i i i i i i i i 1 Tesalonicenses i i i i i i i i i i i i i i i i 2 Tesalonicenses i i i i i i i i i i i i i i i i 1 Timoteo o i i i i i i i i m i i i i i i 2 Timoteo o i i i i i i i i m i i i i i i Tito o i i i i i i i i m i i i i i i Filemón i i i i i i i o i i i i o i i i Hebreos o o o o o i d o i i i i o i i i Santiago o o o o o i d o d m i i o i i i
 • 70. 1 Pedro o i o o i i i i i m i i o i i i 2 Pedro o o o o o o o o d m i i i o i i 1 Juan o i i i i i o o i m i i i i i i 2 Juan o i i i o o d o d m i i i o i i 3 Juan o o i o o o d o d m i i i o i i Judas o o i i i o d o d m i i i o i i Apocalipsis o i i i i o i i i m i i i o i i Hermas o i o o o o i o r m i o o o o o Barnabé o o o o o o i o r m i o o o o o Didache o o o o o o i o r m o o o o o o ApocPedro o o o i o o o o o m o o o o o o 1Clemente o o o o o o o o o m o o o o o i 2Clemente o o o o o o o o o m o o o o o i > 08 " - ( > " ( > " * = ,& 9?2 ( > / " ( > . 1 " +- (
 • 71. / ! 2:&/ + 0 + < 2 & < < = * 8 & 2#& * , * & 27& & 2%& , - & 1& *! ) ) * *', & 2$&/ * & 2 & + 0 J * + M M& 29&/ < * * -= . & :;& - & :2& - , 5 , 1) , , , A * ) & ::& 1 + "0 ()I5 "G () J "0 () "0 8 (& /8 0 &?) 2& 6 , ,+ 5 ,+ 1 + * & :& , 6 , & & G ' * G 6 & #& 6 , 1 1 ) ) *1 ) )* . &
 • 72. 7& P 6 Q& %& ,+ + , & $& / G * 1 ) )I & & P6 - Q - & 9& & 2;& ' ) ) )8 )8 - )! + *8 & 22& I *H +& 2:& * = & 2 & * + & 2#& ) * & 27& 0 . + J 5 + - + J 5 -+ & T) 5 ,+ , . ) + + & 2%& P Q*P . Q& /8 0 @?!# 2& , + ,+, * & :& / - -+ / * 1 + & T - -+ * . ) & & & #& & 7& @ ) 8 - ) = , ) = )* &
 • 73. %& / = * + * & $& *G :; & & 0 -& 9& / ,+ - - & 2;& ' ' *A & 22& ' , , - ,+ & 2:& @ + * , , & 2 & 0 , 5 J ) 6 ) 5 & , , 5 * , * , )* , + ) 0 J & , ) ) , 1 & 2#& @ 1 + ? , ) , * & 27& P/ Q& 2%& @ , A - +& 2$& / , 1 6 & 2 & 4 ) ; , 22& 29& @ + *S) , ' & :;& ' 2 &'& % #18#9 2& I5 - ' &
 • 74. :& ' ) = )* , & ) , , ) * , & & + + < , ) & #& - , & 7& ' + 6 )* , , - & %& 5 & / 5 & $& / & & , + ' 6 & 9& P Q P- Q& 2;& * , ) , - & 22& P . Q& 2:& & 2 & P Q - , ,+ & 6"+ !(?#A 2& :7 :& 0 5 ) * , - & ' J = &
 • 75. & ! ,1 * , ,+ & 5 5 1 + 1 & #& @ , 5, - ' A & 7& + & %& = , ) < - 1 , ' )* + , * + * 1, & $& 6 , 1 I )* 1 & & 0 + & 9& @ * , , *- , 4 & J * 5 ?X4 , Z)X4 , Z)X4 , Z& 6"+ #!?#& 2& , , * , , ) , * 5 = , ) J X , , ZT , ,< 5 & , ) & :& , 5 - * ) * - * & & I 1 ) + &
 • 76. #& PX6 Z@ , .) ) , J 1 ) ) ) )* Q& 7& P , Q& %& - & $& / , & & 0 - &&& ), * & 6 * + + ) , & 9& / & 2;& G + * & 22& ' , , , , ) , * , , , +& 2:& G 5 & 6 + + , & 2 & , & + 1 & 2#& - , , & 27& , -+ 6 1 & 16. @ * ) - , & / 6 - , 6 & / - , + & ) 5 &