Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ppt maiden launch of 2nd edition on of kingdom of shiva

758 vues

Publié le

Maiden Launch of 2nd Edition of
Kingdom of Shiva
On 26.03.2015 at 5.00pm by
Shri K Rosaiah
Hon’ble Governor of Tamilnada,
a close personnel friend of Sivkishen
at his residence in the presence of
Sri Dr.K.V.P.Ramachandra Rao
Member of Parliament, Chairman of the Advisory
Committee on Public Affairs, Public Utilities and Public
Welfare Activities and a classmate of Sivkishen
along with other close friends, who contributed to its
editing and family members

 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/jjLcw ◀ ◀ ◀ ◀
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/thmt33f } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/thmt33f } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/thmt33f } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/thmt33f } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/thmt33f } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/thmt33f } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Ppt maiden launch of 2nd edition on of kingdom of shiva

 1. 1. Maiden Launch of 2nd Edition of Kingdom of ShivaKingdom of Shiva On 26.03.2015 at 5.00pm  by  Shri K RosaiahShri K Rosaiah  Hon’ble Governor of Tamilnada, a close personnel friend of Sivkishena close personnel friend of Sivkishen  at his residence in the presence of  Sri Dr K V P Ramachandra RaoSri Dr.K.V.P.Ramachandra Rao Member of Parliament, Chairman of the Advisory  Committee on Public Affairs Public Utilities and PublicCommittee on Public Affairs, Public Utilities and Public  Welfare Activities and a classmate of Sivkishen along with other close friends who contributed to itsalong with other close friends, who contributed to its  editing and family members
 2. 2. Shri K Rosaiah, Hon’ble Governor of Tamilnada   Sri. Sivkishen, Author       Sri Dr. K.V.P. Ramachandra  Rao, MP Maiden Launch of 2nd Edition on of Kingdom of Shiva On 26.03.2015 at 5.00pm, Hyderabad Kingdom of Shiva
 3. 3. 26.03.2015 ాయంతర్ము 5.00 గం ౌరవ య కొణిజేటి ోశయయ్, త ళ ాడు ాషట్ర్ గవరన్రు ా ి ొంత ాసం లో ర్ వకి ెన్ ా ి ో ముఖయ్ అ ధులు మ ియు కుటుంభ సభుయ్లు కింగ్ డం ఆఫ్ వ ( వ ామార్ జయ్ము) ీవ్ య ముదర్ణ గర్ంథ ఆ షక్ర స ాన్ ల లో….. 
 4. 4. ర్ వకి ెన్ ా ి ాదర ౌరవ ము ా ఆ వ సుత్ నన్ ౌరవ య కొణిజేటి ోశయయ్ ారు, త ళ ాడు ాషట్ర్ గవరన్రు.
 5. 5. Dr కే ీ ామచ ద ావు MP ారు తన బాలయ్ ేన్హితు ెన వకి ెన్ ా ిర్ Dr. కే ీ ామచందర్ ావు MP ారు తన బాలయ్ ేన్హితు ైన ర్ వకి ెన్ ా ి పర్సం ిసూత్ అ త ేర్మ ో అ నం ిసూత్ , “ కృ ి వలన ా త ాల ా ికి పూరవ్ ాహి ైభవం అందుబాటులో ఉంటుం ి కృ ికి ధనయ్ ాదములు. “
 6. 6. ౌరవ య కొణిజేటి ోశయయ్ ా ి ాదర ౌరవ ము ా సతక్ ిసుత్ నన్ ర్ వకి ెన్, గర్ంథ కరత్ వ ామార్ జయ్ము
 7. 7. రకాల తుర్ డు అ త అనదం ో సతక్ ిసుత్ నన్ ర్ వకి ెన్, గర్ంథ కరత్ వ ామార్ జయ్ము
 8. 8. ర్ వకి ెన్, గర్ంథ కరత్ వ ామార్ జయ్ము ా ి ాదర ౌరవ ము ా సతక్ ిసుత్ నన్ ౌరవ య కొణిజేటి ోశయయ్ ారు.
 9. 9. ర్ Dr. కే ీ ామచందర్ ావు MP  ా ి ాదర ౌరవ ము ా సతక్ ిసుత్ నన్ ర్ వకి ెన్, గర్ంథ కరత్ వ ామార్ జయ్ము
 10. 10. రకాల బాలయ్ ేన్హితు ైన ర్ Dr. కే ీ ామచందర్ ావు MP ా ి ాదర ౌరవ ము ా సతక్ ిసుత్ నన్ ర్ వకి ెన్, గర్ంథ కరత్ వ ామార్ జయ్ము
 11. 11. ౌరవ య కొణిజేటి ోశయయ్, త ళ ాడు ాషట్ర్ గవరన్రు, ాజకీయ ాణుకుయ్డు కింగ్ డం ఆఫ్ వ ( వ ామార్ జయ్ము) ీవ్ య ముదర్ణ గర్ం ా న్ 26.03.2015 ాయంతర్ము 5.00 గం ా ి ొంత ాసం లో ే ర్ Dr. కే ీ ామచందర్ ావు MP మ ియు పరసప్ర ముఖయ్ ేన్హితుల సమకష్ము లో ఆ షక్ ిం ారు
 12. 12. ౌరవ య కొణిజేటి ోశయయ్, త ళ ాడు ాషట్ర్ గవరన్రు, ాజకీయ ాణుకుయ్డు కింగ్ డం ఆఫ్ వ ( వ ామార్ జయ్ము) ీవ్ య ముదర్ణ గర్ం ా న్ 26.03.2015 ాయంతర్ము 5.00 గం ా ి ొంత ాసం లో ే ర్ Dr. కే ీ ామచందర్ ావు MP మ ియు పరసప్ర ముఖయ్ ేన్హితుల సమకష్ము లో ఆ షక్ ిం ారుప్ య్ న్ క్ త ావ్త ర్ వకి ెన్ ా ి ై ిక ప ి ోధన మ గర్ంథ రచన, ాం ి ాయ్ న్ సంపూరణ్ం ా గు ిత్ం , ఆద ిం ౌర ం ారు ా ి పర్సంగము లో " ఇంతటి అ ీవ్ యర ం రు... పర్సంగము ల , ఇంతట అ వ్ య రచన వ ామార్ జయ్ము మ గర్ంథ ివ్ య ముదర్ణ ఆ షక్రణ ా ేతుల ద ా జరగటము ాకు చలా ఆనంద ాకము ా ఉం ి . ఈ మ ోహర ైన పుసత్క పఠనం ఒక జాఞ్ న సంపద అం ిసుత్ ం ి . పర్ ఒకక్రూ తపప్క చద ా . దటి ముదర్ణ డుదలైన దటి ెండు ెలల కాలంలో ే పర్పంచ ాయ్పత్ ై పుసత్క పర్చురణ రంగంలో అచచ్రయ్ కర ెన నూతన ఒరవ ికి కారంచుటుతు పూ ి ా పచు ిత ెనకర ౖన నూతన ఒరవ క ర్కారంచుటుట్ తు పూ త్ ా పర్చు త ౖన గర్ం ాల న్ంటి ాహి ిర్యులు ోతం ేసుకు ాన్రు. దటి ముదర్ణ ఇ చ్న ఉ ాస్ న్ మ ింత ెటిట్ంపు ో అంద నన్ నన్ సవరణలు ా ం మ ింత ఓరుప్ ో ెండవ ముదణ ా ేడు ర్ వ కిషన్ ారు ఈ గం ా న్ముదర్ణ ా డు ర్ వ కషన్ ారు ఈ గర్ం ా న్ ాహితయ్ లాషులకు అం ించటం యం ో సం ోషం. ేను భగవంతు ి కో ే ి ర్ వకిషన్ ా ికి మం అయుషు ఆ ోగయ్ము పర్ ా ించమ , ఇటువంటి మ గర్ంధముయ్ శవ్ ాయ్పత్ ై ార య సంసక్ృ క ారస ావ్ కి పర్ క ై అజ ామర ై ో ాల ఆ సూత్ వకిషన్ ా ికి ా నందనలు."
 13. 13. కింగ్ డం ఆఫ్ వ ( వ ామార్ జయ్ము) మ గర్ంధ సం ిపత్ రూప పర్చురణ ే ాలను ౌరవ ర్ కొణిజేటి ోశయయ్ ా ికి వ ిసుత్ నన్ ర్ వకి ెన్, (గర్ంథ కరత్,  వ ామార్ జయ్ము).
 14. 14. • ర్ వకి ెన్, గర్ంథ కరత్ వ ామార్ జయ్ము ా ికి గర్ంధ ఆ షక్రణ సందరభ్ము ా అ ానందము ో ా ిసుత్ నన్ ౌరవ య కొణిజేటి ోశయయ్ ారు .
 15. 15. వ ామార్ జయ్ మ గర్ం ా న్ కూలంకషం ా ప ి లన ా ంకూలంకషం ప లన ం చకక్ ముందు మాటను సువరణ్కష్ ాలు ా గూ ిచ్ మ గర్ంద మ నన్ చకక్టి మాటలలో ొ ి ిన ే ోద్ ి గ్ ె ెకర్ొ ి ిన ర్ ే ోద్ ింగ్ ( ై ెకట్ర్ ఆఫ్ ాయ్ ా గూర్ ప్ ఆఫ్ ఇడుయ్కేశనల్ ఇ ిట్ టూయ్షనస్) ా ి సతక్ ిసుత్ నన్ ౌరవ యసతక్ సుత్ నన్ రవ య కొణిజేటి ోశయయ్ ారు
 16. 16. వ ామార్ జయ్ మ గర్ం ా న్ రూపకలప్నలో తన వంతు స య స కా ాలు అం ిం న అకష్ర సరసవ్ ాకట్ర్ ర్మ వసుపర్ద ా ి సతక్ ిసుత్ నన్ ౌరవ య కొణిజేటి ోశయయ్ ారు.
 17. 17. వ ామార్ జయ్ మ గర్ం ా న్ అకష్ర కూరుప్లో ో ాలను స ి ిదుద్ టకై త ల్ ో సమం ా తన వంతు స య స కా ాలు అం ిం న అకష్ర సరసవ్ ాకట్ర్ ర్మ వసుపర్ద ా ి పు ర్క కుమా ి హిరణయ్ అ ి ా ి సతక్ ిసుత్ నన్ ౌరవ య కొణిజేటి ోశయయ్ ారు.
 18. 18. KINGDOM OF SHIVA FAMILY
 19. 19. వ ామాజయ్ మ గ ధ రచనలో భరకు ే ోడు ా ోడు ా ె తన అకష్ ాల కూరు కు మ ి త ో ాగుల ి వ ామాజాయ్ మవ ామార్ జయ్ మ గర్ంధ రచనలో భరత్కు ోడు ా ోడు ా ంతన అకష్ ాల కూరుప్ కు మ ింత ో ాగుల ిద్ వ ామార్ జాయ్ మ గర్ం ా కి మ ింత వ ెన్ను కూ ిచ్ ప ిమళ పుసత్క ాజం ా ిచ్ ిద్దుద్ టలో అహ ిన్శం శర్ ం , తన సరవ్ ావ్ న్ పుసత్క జయా కి అ ిప్ం న మ ఇలాల్ లు గర్ంధ కరత్ ర్ వ కిషన్ ా ి ధరమ్ప న్ ర్ ల త ా ి ఆ ాయ్యం ా సతక్ ిసుత్ నన్ ర్ వ కిషన్ .. (ఈ అదుభ్త మ గర్ంధం ికే అంకితం ేయబ ిన ి ).
 20. 20. గంధము ె ౌరవ యగర్ంధము ౖ రవ య కొణిజేటి ోశయయ్ ారు ఇషట్ పూ ిత్ ా ి ిద్నఇషట్ పూ త్ ద్న సంతకము ో నన్ కూతురు ీ ిత్.త్ The best and most  beautiful things in the  world cannot be seen or  even touched ‐ they must  be felt with the heart.   This is what theThis is what the  contribution  of Deepti  who put her best for  successfully Reaching  M h th t illiMahagranth to millions .

×