Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

พระราชดำรัส 5.2 ถอดบทเรียน ความคิดเห็น

612 vues

Publié le

จากระยะเวลา 4 เดือนที่มีการสอนนอกจากการให้ความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติให้ผุ้เรียนเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษ ผู้สอนพยายามปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนการศึกษา เช่นการทำตนเองเป็นเยี่ยงอย่างในเรื่องการตรงต่อเวลา การตรวจงานที่เน้นเรื่องคุณภาพพร้อมทั้งการตรงต่อเวลา และเน้นการทำงานที่ไม่ลอกผลงานผู้อื่น และที่เน้นมากที่สุดคือก่อนการเรียนจะให้ผู้เรียน ท่องพระราชดำรัสทุกครั้งก่อนการเข้าเรียน บัดนี้ผู้เรียนแต่ละคนได้ถอดบทเรียนและความรู้สึก ตลอดจนการน้อมนำมาปฏิบัติเกิดมงคลในชีวิต ขอเริ่มต้นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ดังต่อไปนี้

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

พระราชดำรัส 5.2 ถอดบทเรียน ความคิดเห็น

  1. 1. 1 พระราชดารัส คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทา แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียนหมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัด การทางานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ปราณีต ให้สุจริตแจ่มใส และ เฉลียวฉลาดมีเหตุผลเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จากระยะเวลา 4 เดือนที่มีการสอนนอกจากการให้ความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติให้ผุ้เรียนเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษ ผู้สอนพยายามปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนการศึกษา เช่นการทาตนเองเป็นเยี่ยงอย่างในเรื่องการตรงต่อเวลา การตรวจ งานที่เน้นเรื่องคุณภาพพร้อมทั้งการตรงต่อเวลา และเน้นการทางานที่ไม่ลอกผลงานผู้อื่น และที่เน้นมากที่สุดคือก่อนการเรียนจะ ให้ผู้เรียน ท่องพระราชดารัสทุกครั้งก่อนการเข้าเรียน บัดนี้ผู้เรียนแต่ละคนได้ถอดบทเรียนและความรู้สึก ตลอดจนการน้อม นามาปฏิบัติเกิดมงคลในชีวิต ขอเริ่มต้นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ดังต่อไปนี้ จงบอกเหตุผลหรือข้อคิดที่ว่าท่านได้อะไรจากที่พูด พูดเพื่ออะไร พูดแร้วได้อะไร หรือท่านได้นาไปใช้ตรงไหนบ้าง นาย คาสิงห์ พลอย... เลขที่ 1 - ได้รู้จักหน้าที่ของตนเอง คือการศึกษาเล่าเรียนและการทางานต่างๆให้เป็น พูดไปเพื่อเป็นการเตือนใจให้เราตั้งใจเรียน หนังสือ ให้รู้วิชาฝึกหัดต่างๆการทางานต่างๆให้เป็นอบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดให้สุจริตแจ่มใสเฉลียว ฉลาด แล้วนาไปใช้ในการตั้งใจเรียนละเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง นายจักรกริช ไชย... เลขที่ 2 - พูดเพื่อเป็นข้อเตือนใจว่าเราเป็นนักเรียนมีหน้าที่ต้องเรียน - เพื่อมีความรู้แล้วเราก็จะสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดี - เพื่อยึดจิตใจให้นึกที่จะทาแต่ความดี นายชลทิศ กุ.. เลขที่3 - ได้ประโยชน์ในการพูดทาให้เรารู้จักหน้าที่เราเป็นเด็กจะต้องตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง - พูดไปเพื่อจักได้มีความมุ่งมั่นพัฒนาในวิชานั้นๆ - นาไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นหลักในการใช้ชีวิต
  2. 2. 2 นายชวกิจ ศรีเพ็ชร... เลขที่4 - พูดเพื่อจะได้จา จาเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน - จะได้มีความอดทน มีวินัย สุจริต ต่อชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า - เพื่อที่เราจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่ดี มีความสามารถเฉลียวฉลาดมีเหตุผล นายทรงวิทย์ พูน.. เลขที่ 5 - ใช้ไปเพิ่มความรู้ศึกษาต่อในมหาลัย - ใช้สื่อสารในประชาคมอาเซียน - ใช้สะกด แปลคาต่างๆในภาษาอังกฤษได้ นายธวัชชัย กะชิ..เลขที่6 - ได้สอนประชาชนที่ท่านรัก - เพื่อให้ประชาชนของท่านเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และสามารถพัฒนาตนเองและคนรอบข้างได้ - ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทุกคน และทาหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตของเราและประเทศ นาย ปัญญา นวนประ...เลขที่7 - เพื่อให้สานึกในหน้าที่ของนักเรียน - ทาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน - ทาให้มีความเฉลียวฉลาดต่อการทางานของเรา เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า นายมงคล พรหมมา...เลขที่8 - ให้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้มีความรู้ - นาความรู้ที่ได้นั้นมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองสังคม - การมีเหตุผลในการตัดสินใจ นาย วิชญ์พล นาค.. เลขที่9 - ข้อคิดที่ได้จากการพูดคือการได้รู้ว่าทุกคนต่างก็มีหน้าที่ต้องทาจึงควรตั้งใจทาให้ดีที่สุด - พูดไปเพื่อเตือนสติของเราเองว่าจะต้องทาหน้าที่ของเราคือการศึกษาเล่าเรียนให้ดีที่สุดเพื่อในอนาคตข้างหน้าเราอาจ ได้ใช้ความรู้ของเรามาพัฒนาบ้านเมือง - พูดแล้วได้รู้ว่าต้องเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราต้องทา
  3. 3. 3 นายศุภณัฐ คะเล..เลขที่10 - เพื่อจักได้นาไปใช้เตือนสติว่ายังมีหน้าที่ต้องทาเป็นเด็ก - แล้วได้แนวคิดว่า “ คนทุกคนมีหน้าที่” ได้ความเป็นระเบียบแผนในการนาเดินชีวิต - ได้นาไปใช้ตรงที่เราอ่อนแอต่ออุปสรรคใดๆ ที่จักไปอ่อนแอต่ออุปสรรคนั้นๆ เพื่อไปให้ทาในเรื่องที่ทาอยู่นั้นๆ นาย สิทธิโชค นา...เลขที่11 - ผมได้ข้อคิดจากประโยชน์ “แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก “ คือ รู้ว่าหน้าที่ของตนคือ ตั้งใจเรียนให้พ่อแม่ภูมิใจ - ทาให้ผมเป็นคนที่มีความประพฤติดี - ทาให้ผมตั้งใจเรียน เพื่อจะได้ เป็นอนาคตของชาติต่อไป นางสาว กาญจนา เครือง... เลขที่12 - สามารถเป็นคติให้เรายามเราท้อและหมดแรง - ทาให้มีความซื่อสัตย์ต่อคนอื่นมีเหตุผลเวลาจะทาอะไร - ทาให้มีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น เพื่ออนาคตและการได้รับความรู้วิชาแล้วนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี นางสาว กาญติมา สมร..เลขที่13 - ได้ข้อคิดว่าทุกคนย่อมมีหน้าที่ต้องทา - พูดไปเพื่อเป็นข้อคิดและนาไปปฎิบัติตาม - พูดแล้วได้แรงบันดาลใจเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเอง และแก่ชาติบ้านเมือง นางสาว จุฑาทิพย์ โจทร์.. เลขที่14 - ได้ข้อคิดและข้อเตือนใจว่า ไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ควรทาหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดและเต็มความสามารถ - พูดไปเพื่อให้เราได้ข้อคิด เพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าควรทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด - พูดแล้วได้ข้อคิดขึ้นมาและก็มีบางส่วนที่นาไปใช้ไว้เตือนใจในการใช้ชีวิตประจาวัน ไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ควร ทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและควรทางานต่างๆด้วยตัวเอง นางสาว ชลิสา แดง.. เลขที่15 - ได้รับเนื้อหาสาระจากการพูด - พูดไปเพื่อได้ฝึกการพูดที่ดีและถูกต้อง - พูดแล้วจะได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้หรือเวลาจาเป็นที่เราต้องการพูด นางสาว ฐิติมา บุริน..เลขที่16 - จะต้องเรียนให้ตั้งใจ ไม่หนีเรียน เชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์ - เราเป็นเด็กเราต้องหัดทางาน ช่วยงานบ้าน (ในสิ่งที่ตัวเองทาได้) - เราทาผิดพลาดอะไรไป เราต้องมีเหตุผล นางสาว ณัฐรินีย์ พนม..เลขที่17
  4. 4. 4 - เราทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทา - ต้องศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะได้มีวิชาความรู้ไปทางานในด้านต่างๆ - เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ใช่แต่ตัวเอง นางสาว ธัญลักษณ์ ผม..เลขที่18 - นาไปใช้ในชีวิตประจาวันด้านความประพฤติในการดารงชีวิตอยู่ต่อผู้อื่น - นาความรู้ที่มีเรามีนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม - เพื่อที่จะทาให้เราต้องมองโลกในแง่ที่ดีและหมั่นเพียรในการเรียนการทาอะไรให้ประสมผมสาเร็จ นางสาว นันทกานต์ อรุณศิริสม.. เลขที่19 - การเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ - พูดที่จะได้ทาอย่างที่เราพูดเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือที่ต่างๆ - ต้องเรียนเพื่อที่จะทาให้เรามีความรู้ไม่ขี้เกียจอย่างเดียว นางสาว น้าทิพย์ กล่อม... เลขที่ 20 - ให้รู้เราเป็นเด็ก ยังมีอนาคตที่ยาวไกล ไม่ไม่ออกนอกลู่นอกทาง - ควรตั้งใจเรียน ใฝ่รู้ ไปให้ถึงฝั่งของตนเอง เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป - การนาความรู้ที่เรียนมาใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ นาวสาว บัณฑิตา ถิ่นวิ... เลขที่21 - ได้พูดเพื่อให้จา เพื่อให้คิดตาม - ได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ - ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง นางสาว เบญจมาภรณ์ คนิตพิพัฒ.. เลขที่22 - นาพระราชดารัสไปใช้ ไปประพฤติ - ตั้งใจศึกษาเพื่ออนาคตของเราและชาติบ้านเมือง - สอนคนรุ่นหลังๆ ต่อไปว่า เราโชคดีที่มีท่านทุกวันนี้ นางสาว ปัทมา สุ.. เลขที่ 23 - เพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง - เพื่อศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้และมีเหตุผล - เพื่อเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม นางสาว ปาริชาต ม่วง.. เลขที่24 - ข้อคิดที่ได้จากการที่เราพูดคือ ไม่ว่าคนเราจะเด็กหรือแก่ทุกคนย่อมมีหน้าที่ของตนเอง พูดไปเพื่อเตือนสติของเรา สิ่งที่ ดิฉันนาไปใช้ คือ ทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่เดือดร้อนใคร และเป็นประโยชน์ได้มากที่สุด
  5. 5. 5 นางสาว พัชราภา เสาว.. เลขที่ 25 - ได้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ การศึกษา ความประพฤติ ความคิดจิตใจ - ได้ท่องจาเมื่อจาแล้วจะได้นาไปใช้ - เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นที่มีความรู้ นางสาว ฟ้าชมพู แช่ม.. เลขที่26 - ทาให้มีคติพจน์ของตนเองเอาไว้เตือนสติเรา - เพื่อให้ทุกคนมีการศึกษาที่ดี และทาให้เราเป็นคนดีอีกด้วย - นาไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนได้ ยามเราทุกข์หรือท้อ นางสาว มัณฑนา แผ้วพล..เลขที่27 - พูดเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียน - เพื่อให้เราตระหนักถึงการทางานต่างๆและการประพฤติของตนเอง - เพื่อให้เรานาความรู้ ความสามารถต่างๆที่ได้เรียนมานามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง นางสาว มุกดา ผล.. เลขที่28 - พูดเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน - พูดแล้วนาไปประพฤติและสานึก - พูดแล้วจะต้องตั้งใจเรียน นางสาวรัตนา ทุรา..เลขที่29 - ทาให้ได้เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง - ได้ข้อคิดในการประพฤติปฎิบัติตน - นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (ใช้ในการเรียนและดารงชีวิต) นางสาวราตรี เรือง..เลขที่30 - ได้รู้ว่าทุกคนมีหน้าที่เป็นของตนเองและควรทาหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด - เพื่อจะได้นาในสิ่งที่พูดมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันให้ดียิ่งขึ้น - นาไปใช้คือการศึกษาเล่าเรียน จะได้เรียนสูงๆ และทาประโยชน์ต่อสังคม นางสาววิภรพร เพประ...เลขที่31 - เป็นข้อความที่สื่อถึงประโยชน์ของการเรียน ทาให้เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อ่านแล้วทาให้เรา คิดที่จะตั้งใจเรียนหาความรู้ให้มากๆ และเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้ขยันยิ่งขึ้น นางสาววิไลวรรณ์ จาบัว...เลขที่32 - ได้รู้ว่าแม้เราจะเป็นเด็กเราก็ต้องทาหน้าที่ คือ ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด - เพื่อให้เรากระตือรือร้นในคาพูดที่เรานั้นพูดออกไป
  6. 6. 6 - ได้นาไปใช้ทาหน้าที่ลูก และหน้าที่นักเรียน ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อจักได้นาไปพัฒนาต่อไป นางสาวสายฝน ตันเสีย...เลขที่33 - ใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้น - การพูดภาษาอังกฤษได้เป็นเรื่องที่ดี เพราะประเทศไทยจะเข้าอาเซียนแล้วเราจึงต้องหัดพูดภาษาอังกฤษให้มาก - พูดไปเพื่อให้เราได้เข้าใจ และมีความรู้ภาษอังกฤษให้มากๆ นางสาวสุกัญญา คิด...เลขที่34 - ได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน - เพื่อศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ - เพื่อเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติบ้านเมือง นางสาวสุดาพร กุล...เลขที่35 - เพื่อนาไปเป็นหลักในการดาเนินชีวิต - จะต้องทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด - เป็นคนดีและซื่อสัตย์สุจริต นางสาวสุดารัตน์ ไกร...เลขที่36 - ได้ความคิดจากที่พูด - พูดเพื่อเตือนสติตัวเองเพราะเรายังเด็กต้องเรียน - ได้นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน นางสาวหนึ่งฤทัย ปะ...เลขที่37 - นาไปปฏิบัติ - เพื่อให้พวกเรารู้จักคิดและรู้หน้าที่ - ได้ให้เรานาไปคิดและประพฤติตาม นางสาวอรพรรณ คลอง...เลขที่38 - เหตุผลที่ได้คือข้อคิดและมีความสุจริตในการทาข้อสอบ - พูดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่าน ตั้งใจทาเพื่อคะแนนดีๆ - นาไปใช้ในการสอบและชีวิตประจาวันได้ นางสาวอัญฑิมาพร สุมหิ...เลขที่39 - พูดไปเพื่อเตือนตัวเองในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน - ได้รู้จักหน้าที่ของตัวเราที่ต้องทาต่อสังคม ต่อบ้านเมือง - นาไปใช้ในเรื่องการทางานต่างๆ การคิดและสุจริตในทุกๆ เรื่อง
  7. 7. 7 นางสาวอาภาภรณ์ วิจิ...เลขที่40 - ได้นากลับไปคิดว่าตอนนี้มีหน้าที่เรียน ก็ควรตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด - รู้จักทางานให้เป็นระบบระเบียบ - เป็นมีเหตุผลในการตัดสินใจ ในการจะทาอะไรก็ตาม นางสาวอารียา เจียด...เลขที่41 - พูดให้เกิดข้อคิดให้แก่ตัวเองและสังคม - นามาใช่ในชีวิตประจาวันได้ และทาให้เรารู้จักหน้าที่ของตนเอง - เพื่อเป็นคติสอนใจ ให้เราทาแต่ความดีและสุจริต นางสาวเพชรรัตน์ รอด...เลขที่42 - พูดไปเพื่อให้เราเตือนตัวเองว่าเราเป็นเด็กควรทาอย่างไร มีหน้าที่อะไร - พูดไปเพื่อให้ตัวเราเอง เป็นนักเรียนก็ควรมีหน้าที่เรียน เป็นเด็กดี - พูดไปเพื่อให้ได้รู้ว่า การที่ต้องทาอะไรอย่างที่พูดไป เพื่อให้เป็นคนดี คนที่มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง นางสาวณัฐรินทร์ ฤทธิ...เลขที่43 - ได้ข้อคิดและแนวปฏิบัติตาม - พูดให้จาและนาไปปฏิบัติ - ได้นาไปปรับปรุงแก้ไขความประพฤติให้ดีขึ้น นางสาวสุดารัตน์ สุคา...เลขที่44 - ได้ความคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่ามีหน้าที่ต้องทา - ต้องเรียนรู้วิชา การทางานต่างๆ ให้เป็น File กระเป๋า Share…catdog0868659944-พระราชดารัส5.2 ถอดบทเรียนความคิดเห็น 2014Kitaya…………g0868659944-PooKitaya@......com

×