Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kontrakten som
Verktøy I IT-prosjekteR
Nima IKT-kontrakter
Mars 2014
Tema for todagerskurset
•  Innledning	
  –	
  utvikling	
  innen	
  IKT	
  området	
  
•  Outsourcing	
  av	
  IKT	
  tjen...
skuffen
Få kontrakten opp fra
Kontrakten	
  er	
  
et	
  fundament	
  i	
  
vår	
  sivilisasjon	
  
Kontrakt:
”skriftlig eller
muntlig enighet
mellom to eller flere
parter om forhold av
rettslig karakter”
BakgrunnsreP	
  &	
  RePskildefaktorer	
  
1.  Lovtekster	
  eller	
  forskri>er	
  	
  
2.  Lovforarbeider	
  og	
  ePerf...
Superior
Specialis
posterior
lex
Lex superior
rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang
Lex specialis
spesielle regler går foran generelle regler
Lex posterior
yngre regler går foran eldre regler
✔	
  
✔	
  
✔	
  
✔	
  
Pkt 1.3 i SSA-T Tolking – rangordning
1.  Den	
  generelle	
  avtaleteksten	
  går	
  foran	
  bilagene.	
  
2.  Bilag	
  ...
FIASKO	
  
Blir	
  prosjektet	
  en	
  
eller	
  
SUKSESS	
  
Hva	
  
Når	
  
Pris	
  
…står	
  i	
  kontrakten	
  
Hva	
  
Når	
  
Pris	
  
…står	
  i	
  kontrakten	
  
skal stå!
Upresise	
  kontraktsvilkår	
  
Leverandør	
  
Tilbudsuborming	
  er	
  
ikke	
  fakturerbart	
  
Kunde	
  
Kravspesifiseri...
”Det er
dessverre
ikke
forbudt å
inngå en
dårlig
avtale”
…prosjektlederen	
  overlates	
  
Al	
  å	
  kjempe	
  med	
  vilkårene	
  i	
  
kontrakten	
  
interessentanalyse
Hvem har interesser i leveransen?
Scope	
  –	
  innenfor	
  og	
  utenfor	
  
kontrakt	
  
•  Unngå	
  å	
  levere	
  for	
  mye	
  
•  Må	
  ha	
  detaljer...
Fastprisspøkelset
Tjenester:	
  ✖

Standardiserte	
  ytelser:	
  ✔	
  
•  Stålkontroll	
  på	
  scope	
  
•  Hvem	
  vet	
...
Tjenester:	
  ✔

Standardiserte	
  ytelser:	
  ✔	
  
Ikke	
  fullt	
  så	
  
skummelt,	
  men	
  
likevel	
  vikAg	
  å	
 ...
Foto:	
  Nina	
  Aldin	
  Thune	
  
1	
  mong	
  =	
  NOK	
  6	
  MRD	
  overskridelse	
  
Statoil 1987-1988"
dårlig forpr...
Gjør	
  det	
  opplagte.	
  
Alt	
  dreier	
  seg	
  om	
  penger.	
  
Kontrakten	
  er	
  din	
  beste	
  venn.	
  
Gjør	
  det	
  opplagte.	
  
•  Alle	
  feil	
  er	
  gjort	
  av	
  andre	
  før	
  
•  Metodikken	
  er	
  kjent	
  
•  ...
0	
   5	
   10	
   15	
   20	
   25	
   30	
  
Aldri	
  
Ikke	
  så	
  o>e	
  
Varierer	
  
O>e	
  
Bestandig	
  
-Jeg ber...
Sørg	
  for	
  at	
  alle	
  
prosjektmedarbeidere	
  
kjenner	
  kravene	
  i	
  
kontrakten	
  	
  
…og	
  vurder	
  om	...
Det	
  beste	
  
alternaAvet	
  Al	
  en	
  
perfekt	
  kontrakt	
  
er	
  skikkelige	
  
risikoanalyser	
  og	
  
forhold...
Risikoanalyse
1 2 3 4 5
Konsekvens
Veldig
alvorlig
5
Alvorlig 4
Moderat 3
Liten 2
Ubetydelig 1
Veldig lav Lav Moderat Høy ...
Risikoanalysen	
  
-­‐husk	
  rePslige	
  
aspekter	
  
 
Alt	
  dreier	
  seg	
  om	
  penger?	
  
Aksjonærer	
  
SkaPebetalere	
  
Leverandør	
  Prosjektleder	
  
Kunde	
  
 
	
  
Kontrakten	
  er	
  din	
  beste	
  venn.	
  
Hvorfor?	
  
Kontrakten	
  
sier	
  HVA	
  som	
  skal	
  
leveres…	
  	
  
…og	
  er	
  derfor	
  
det	
  beste	
  
verktøyet	
  for	
  
prosjektledelse	
  
Når,	
  pris,	
  hvordan,	
  hvem,	
  
hvor	
  mange,	
  i	
  hvilken	
  
rekkefølge	
  er	
  også	
  vikAg…	
  
	
  
…men...
Hva	
  gjør	
  man	
  
med	
  uklare	
  
vilkår?	
  	
  
tolkes	
  mot	
  den	
  som	
  burde	
  formulert	
  seg	
  klare...
Stonehenge,	
  3100-­‐1600	
  f.Kr.	
  -­‐	
  3	
  faser	
  –	
  20	
  millioner	
  Amer	
  
Gjør	
  det	
  opplagte.	
  
Alt	
  dreier	
  seg	
  om	
  penger.	
  
Kontrakten	
  er	
  din	
  beste	
  venn.	
  
	
  
...
Opphavsrett	
  
	
  Til kildekode
Åndsverkloven - eksemplarfremstilling
§	
  2.	
  OpphavsrePen	
  gir	
  innen	
  de	
  grenser	
  som	
  er	
  
angiP	
  i...
Viktige lisensvilkår
•  BruksreP	
  
•  Evigvarende	
  eller	
  element	
  av	
  lisens	
  i	
  
vedlikeholdsavtalen?	
  
...
Spesialitetsprinsippet i åvl.
§	
  39a.Har	
  opphavsmannen	
  overdraP	
  
reP	
  Al	
  å	
  bruke	
  verket	
  på	
  en	...
spesialitetsprinsippet
•  Avtaler	
  skal	
  tolkes	
  i	
  opphavsmannens	
  
favør	
  
•  Kan	
  ikke	
  utnyPe	
  verke...
kontraktstyper
	
  
	
  
Konsulentkjøp
•  Bistand	
  -­‐	
  innsatsforpliktelse	
  
•  Oppdrag	
  /	
  prosjekt	
  -­‐	
  
resultatansvar	
  
Standardkontrakter
•  Statens	
  Standardavtaler	
  –	
  DIFI	
  
•  PS2000	
  –	
  Dataforeningen	
  
•  IKT-­‐Norge	
  
Statens standardavtaler - ssa
•  KonsulenPjenester	
  (SSA-­‐O,	
  SSA-­‐B)	
  
•  Kjøpsavtalene	
  (SSA-­‐K)	
  
•  Tilpa...
Egne avtaler
•  Fordeler	
  og	
  ulemper	
  
•  Vs.	
  leverandørens	
  standardkontrakter	
  /
beAngelser	
  
Obligasjonsrettslige
	
  
	
  prinsipperLes	
  kjøpsloven!	
  
Mangler og forsinkelse
avtalt	
  
-­‐levert	
  
=mangel	
  
•  Kontraktsbrudd	
  
•  Forsinkelse	
  
•  Vesentlig	
  
kont...
Prinsippene	
  i	
  LOA	
  §	
  5	
  er	
  både	
  føringer	
  for	
  prosedyren	
  og	
  tolkningsmomenter	
  for	
  regl...
Forskjell på å ha rett
og få rett
LePere	
  å	
  lage	
  en	
  god	
  avtale	
  enn	
  å	
  løse	
  problemer	
  i	
  rePe...
Vurdering av prosessrisiko
Leverandør	
  
Erstatning	
  +	
  
saksomkostninger	
  
omdømme	
  
Oppdragsgiver	
  
forsinkel...
 
	
  
Skytjenester
NIMA	
  IKT-­‐kontraktsrePskurs,	
  4.	
  Al	
  5.	
  mars	
  
v/advokat	
  Kjell	
  Steffner	
  
Ta i ...
datatilsynet
”Virksomheter	
  som	
  tar	
  i	
  bruk	
  
nePskytjenester	
  er	
  juridisk	
  ansvarlig,	
  
og	
  må	
  ...
tema
1. Et	
  lite	
  utvalg	
  av	
  tjenestevilkår	
  
2. Personvernreglene	
  og	
  -­‐
prinsippene	
  
3. Håndhevelse	...
Europeiske	
  menneskere?ghetskonvensjon	
  
Art	
  8.	
  ReTen	
  Ul	
  respekt	
  for	
  privatliv	
  og	
  
familieliv	...
Utfordring
Lovlig håndtering av
på tvers av jurisdiksjoner
personopplysninger	
  
 
	
  
tjenestevilkår
Et lite utvalg av
Tjenestene	
  er	
  
interessante,	
  men	
  
både	
  bransjen	
  og	
  
tjenestevilkårene	
  
fremstår	
  i	
  dag	
  som...
Tilgjengelighet	
  
Forpliktelser	
  
Sikkerhet	
  
Personvern	
  
Erstatning	
  
Jurisdiksjon	
  
Data	
  innelåst	
  
Op...
Lovvalg & verneting
Switzerland	
  if	
  domiciled	
  in	
  Europe	
  
California,	
  USA	
  
Kunde:	
  Irland	
  –	
  Mic...
Oppetid
Available	
  24	
  hours	
  a	
  day,	
  7	
  days	
  a	
  week	
  
99.9%	
  
99.9%	
  
strives	
  for	
  100%	
  ...
Tap av data
YOU	
  EXPRESSLY	
  UNDERSTAND	
  AND	
  AGREE	
  THAT	
  GOOGLE	
  AND	
  PARTNERS	
  SHALL	
  NOT	
  BE	
  L...
ERSTATNING
$500,000	
  OR	
  THE	
  AMOUNT	
  PAID	
  BY	
  YOU	
  HEREUNDER	
  IN	
  THE	
  12	
  MONTHS	
  
INGEN	
  AV	...
Personvern-
Litt om
reglene	
  	
  
Menneskerettighetsutvalget
Ny	
  GRL	
  §	
  102	
  	
  
Enhver	
  har	
  Ret	
  Al	
  Respekt	
  for	
  sit	
  Privatliv	...
Personopplysningsloven
§	
  1.	
  Lovens	
  formål	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Formålet	
  med	
  denne	
  loven	
  er...
Personopplysninger
”Opplysninger	
  og	
  
vurderinger	
  som	
  kan	
  
knyPes	
  Al	
  en	
  
enkeltperson”	
  
Behandling
”enhver	
  bruk	
  av	
  
personopplysninger,	
  som	
  f.eks.	
  
innsamling,	
  registrering,	
  
sammensAlli...
Behandlingsansvarlig
”den	
  som	
  bestemmer	
  formålet	
  
med	
  behandlingen	
  av	
  
personopplysninger	
  og	
  hv...
databehandler
”den	
  som	
  behandler	
  
personopplysninger	
  på	
  vegne	
  av	
  
den	
  behandlingsansvarlige”	
  
Sensitive personopplysninger
a)	
  rasemessig	
  eller	
  etnisk	
  bakgrunn,	
  eller	
  
poliAsk,	
  filosofisk	
  eller	
...
Vilkår for å behandle personopplysnger
Samtykke	
  
Behandling	
  er	
  fastsaP	
  i	
  lov	
  	
  
Oppfylle	
  en	
  avta...
Behandling av sensitive opplysninger
Behandlingen	
  oppfyller	
  et	
  av	
  de	
  alminnelige	
  vilkårene	
  
for	
  be...
Konsesjon
Det	
  kreves	
  konsesjon	
  fra	
  
DataAlsynet	
  for	
  å	
  behandle	
  
sensiAve	
  personopplysninger	
  ...
personvernprinsippene
1.  Samtykke	
  eller	
  annet	
  rePslig	
  grunnlag	
  
2.  Proporsjonalitet	
  
3.  Formålsbestem...
Samtykke
Behandling	
  av	
  
personopplysninger	
  skal	
  i	
  
størst	
  mulig	
  grad	
  være	
  
basert	
  på	
  
•  ...
Informert
•  Navn	
  og	
  adresse	
  på	
  behandlingsansvarlig	
  
•  Hva	
  opplysningene	
  skal	
  brukes	
  Al	
  
•...
Frivillig
•  Hva	
  spørres	
  det	
  ePer?	
  
•  Hvor	
  belastende	
  vil	
  et	
  samtykke	
  
være?	
  
•  Er	
  kons...
uttrykkelig
AkAv	
  handling	
  
– at	
  du	
  har	
  samtykket	
  
– hvilke	
  behandlinger	
  samtykket	
  
gjelder	
  
...
proporsjonalitet
•  Innsamling	
  og	
  behandling	
  i	
  overensstemmelse	
  
med	
  lovverket	
  
•  Rimelig	
  i	
  fo...
 
	
  
Regelbrudd
Konsekvenser av
Tilsyn og sanksjoner
DataAlsynet	
  
•  SystemaAsk	
  og	
  offentlig	
  fortegnelse	
  over	
  innmeldte	
  
behandlinger	...
LYNX	
  advokaWirma	
  DA	
  
Hieronymus	
  Heyerdahls	
  gate	
  1	
  
N-­‐0160	
  Oslo	
  
Kjell	
  Steffner	
  
ks@lynxl...
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter

814 vues

Publié le

Inngåeelse og oppfølging av IKT-kontrakter

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter

 1. 1. Kontrakten som Verktøy I IT-prosjekteR Nima IKT-kontrakter Mars 2014
 2. 2. Tema for todagerskurset •  Innledning  –  utvikling  innen  IKT  området   •  Outsourcing  av  IKT  tjenester     •  Kjøp  av  IT  konsulenter   •  Reklamasjoner  på  tjenester   •  Kjøp  av  programvare  og  maskinvare   •  Dri>stjenester   •  Kildekode  og  re?gheter  Al  programvare     •  Gjennomgang  av  kildekode  kontrakt   •  SLA  –  begrepet,  hva  er  en  god  SLA?     •  Ulike  kontraktstyper/standarder  innen  IKT-­‐området     •  Vanlige  prismodeller  innen  IKT     •  Kontraktsinngåelse     •  Kontraktens  betydning  for  resultatet   •  Oppfølging  av  IKT  kontrakter     •  Endringshåndtering/  -­‐problemaAkk     hPp://lynxlaw.no/  
 3. 3. skuffen Få kontrakten opp fra
 4. 4. Kontrakten  er   et  fundament  i   vår  sivilisasjon  
 5. 5. Kontrakt: ”skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter”
 6. 6. BakgrunnsreP  &  RePskildefaktorer   1.  Lovtekster  eller  forskri>er     2.  Lovforarbeider  og  ePerfølgende  uPalelser   3.  Re3spraksis,  særlig  fra  HøyestereP.   4.  Andre  myndigheters  praksis   5.  Privates  praksis  (for  eksempel  kontraktspraksis).   6.  Juridisk  teori   7.  Reelle  hensyn   Innholdet  i  en  rePsregel  
 7. 7. Superior Specialis posterior lex
 8. 8. Lex superior rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang
 9. 9. Lex specialis spesielle regler går foran generelle regler
 10. 10. Lex posterior yngre regler går foran eldre regler
 11. 11. ✔   ✔   ✔   ✔  
 12. 12. Pkt 1.3 i SSA-T Tolking – rangordning 1.  Den  generelle  avtaleteksten  går  foran  bilagene.   2.  Bilag  1  går  foran  de  øvrige  bilagene.     3.  I  den  utstrekning  det  fremgår  klart  og  utvetydig   hvilket  punkt  eller  hvilke  punkter  som  er  endret,   erstaPet  eller  gjort  Allegg  Al,  skal  følgende   motstridprinsipper  gjelde:   a)  Bilag  2  går  foran  bilag  1.   b)  Bilag  8  går  foran  den  generelle  avtaleteksten.   c)  Hvis  den  generelle  avtaleteksten  henviser  endringer  Al  et   annet  bilag  enn  bilag  8,  går  slike  endringer  foran  den   generelle  avtaleteksten.   d)  Bilag  9  går  foran  de  øvrige  bilagene.  
 13. 13. FIASKO   Blir  prosjektet  en  
 14. 14. eller   SUKSESS  
 15. 15. Hva   Når   Pris   …står  i  kontrakten  
 16. 16. Hva   Når   Pris   …står  i  kontrakten   skal stå!
 17. 17. Upresise  kontraktsvilkår   Leverandør   Tilbudsuborming  er   ikke  fakturerbart   Kunde   Kravspesifisering   samAdig  med   andre  oppgaver  
 18. 18. ”Det er dessverre ikke forbudt å inngå en dårlig avtale”
 19. 19. …prosjektlederen  overlates   Al  å  kjempe  med  vilkårene  i   kontrakten  
 20. 20. interessentanalyse Hvem har interesser i leveransen?
 21. 21. Scope  –  innenfor  og  utenfor   kontrakt   •  Unngå  å  levere  for  mye   •  Må  ha  detaljert  forståelse   av  hva  som  skal  leveres   •  Angi  hva  som  ligger   utenfor   •  Forsinkelser,  overforbruk  og   ukontrollerte  endringer   Scope creep This   phenomenon   can   occur  when  the  scope  of   a   project   is   not   properly   defined,   documented,   or   controlled  
 22. 22. Fastprisspøkelset Tjenester:  ✖ Standardiserte  ytelser:  ✔   •  Stålkontroll  på  scope   •  Hvem  vet  best  av  kunde  og   leverandør  –  hvor  bør   risikoen  ligge?  Varierer   •  Medvirkningsforpliktelse   •  Skikkelige  risikoanalyser  
 23. 23. Tjenester:  ✔ Standardiserte  ytelser:  ✔   Ikke  fullt  så   skummelt,  men   likevel  vikAg  å  ha   kontroll  
 24. 24. Foto:  Nina  Aldin  Thune   1  mong  =  NOK  6  MRD  overskridelse   Statoil 1987-1988" dårlig forprosjektering," tekniske feilvurderinger," dårlig prosjektledelse   Si nei i tide!Og dokumenter underveis
 25. 25. Gjør  det  opplagte.   Alt  dreier  seg  om  penger.   Kontrakten  er  din  beste  venn.  
 26. 26. Gjør  det  opplagte.   •  Alle  feil  er  gjort  av  andre  før   •  Metodikken  er  kjent   •  Les  kontrakten   •  Prosjektledere  må  si  nei  i  Ade  
 27. 27. 0   5   10   15   20   25   30   Aldri   Ikke  så  o>e   Varierer   O>e   Bestandig   -Jeg ber prosjektmedarbeiderne lese kontrakten Spørreundersøkelse  gjennomført  i  april  2012  mot  prosjektledere  i  NFP/TEKNA  i  samarbeid  med  LYNX  advokaKirma  
 28. 28. Sørg  for  at  alle   prosjektmedarbeidere   kjenner  kravene  i   kontrakten     …og  vurder  om  enkelte   interessenter  også  skal  få  slik  informasjon  
 29. 29. Det  beste   alternaAvet  Al  en   perfekt  kontrakt   er  skikkelige   risikoanalyser  og   forholdsregler  
 30. 30. Risikoanalyse 1 2 3 4 5 Konsekvens Veldig alvorlig 5 Alvorlig 4 Moderat 3 Liten 2 Ubetydelig 1 Veldig lav Lav Moderat Høy Veldig høy Sannsynlighet
 31. 31. Risikoanalysen   -­‐husk  rePslige   aspekter  
 32. 32.   Alt  dreier  seg  om  penger?  
 33. 33. Aksjonærer   SkaPebetalere   Leverandør  Prosjektleder   Kunde  
 34. 34.     Kontrakten  er  din  beste  venn.  
 35. 35. Hvorfor?  
 36. 36. Kontrakten   sier  HVA  som  skal   leveres…    
 37. 37. …og  er  derfor   det  beste   verktøyet  for   prosjektledelse  
 38. 38. Når,  pris,  hvordan,  hvem,   hvor  mange,  i  hvilken   rekkefølge  er  også  vikAg…     …men  hva  er  vikAgst  
 39. 39. Hva  gjør  man   med  uklare   vilkår?     tolkes  mot  den  som  burde  formulert  seg  klarere     jus≠matemaAkk     -­‐>Risikoanalyse   -­‐>Endringsordre     ”Hercules”  
 40. 40. Stonehenge,  3100-­‐1600  f.Kr.  -­‐  3  faser  –  20  millioner  Amer  
 41. 41. Gjør  det  opplagte.   Alt  dreier  seg  om  penger.   Kontrakten  er  din  beste  venn.     Få  kontrakten  opp  fra  skuffen  
 42. 42. Opphavsrett    Til kildekode
 43. 43. Åndsverkloven - eksemplarfremstilling §  2.  OpphavsrePen  gir  innen  de  grenser  som  er   angiP  i  denne  lov,  enereP  Al  å  råde  over   åndsverket  ved  å  fremsAlle  varig  eller   midlerAdig  eksemplar  av  det  og  ved  å  gjøre  det   Algjengelig  for  almenheten,  i  opprinnelig  eller   endret  skikkelse,  i  oversePelse  eller   bearbeidelse,  i  annen  liPeratur-­‐  eller  kunstart   eller  i  annen  teknikk.  
 44. 44. Viktige lisensvilkår •  BruksreP   •  Evigvarende  eller  element  av  lisens  i   vedlikeholdsavtalen?   •  Eksklusiv  /  ikke-­‐eksklusiv?   •  Geografisk  begrensning  /  verdensomspennende?   •  ”Sitelisens”   •  Hvor  omfaPende  er  egentlig  den?   •  Overdragelse  AllaP?   •  Salg  av  virksomhet  /  aksjer  /  outsourcing   •  Hvilke  re?gheter  har  kunden  Al  spesialAlpasninger?   Gjenbrukbart?  Eksklusivt?  
 45. 45. Spesialitetsprinsippet i åvl. §  39a.Har  opphavsmannen  overdraP   reP  Al  å  bruke  verket  på  en  bestemt   måte  eller  ved  bestemte  midler,  har   erververen  ikke  reP  Al  å  gjøre  det  på   andre  måter  eller  ved  andre  midler.  
 46. 46. spesialitetsprinsippet •  Avtaler  skal  tolkes  i  opphavsmannens   favør   •  Kan  ikke  utnyPe  verket  på  andre  måter   enn  avtalt   •  F.eks.  ikke  endre  kildekoden  selv,  ikke   opprePholde  et  historisk  arkiv  (read   only)  uten  Allatelse  
 47. 47. kontraktstyper    
 48. 48. Konsulentkjøp •  Bistand  -­‐  innsatsforpliktelse   •  Oppdrag  /  prosjekt  -­‐   resultatansvar  
 49. 49. Standardkontrakter •  Statens  Standardavtaler  –  DIFI   •  PS2000  –  Dataforeningen   •  IKT-­‐Norge  
 50. 50. Statens standardavtaler - ssa •  KonsulenPjenester  (SSA-­‐O,  SSA-­‐B)   •  Kjøpsavtalene  (SSA-­‐K)   •  Tilpasningsavtalen  (SSA-­‐T)   •  Programutviklingsavtalen  (SSA-­‐U)   •  Smidigavtalen  (SSA-­‐S)   •  Vedlikeholdsavtalene  (SSA-­‐V)   •  Dri>savtalen  (SSA-­‐D)   hPp://anskaffelser.no/ikt/temasider/statens-­‐standardavtaler-­‐ssa  
 51. 51. Egne avtaler •  Fordeler  og  ulemper   •  Vs.  leverandørens  standardkontrakter  / beAngelser  
 52. 52. Obligasjonsrettslige    prinsipperLes  kjøpsloven!  
 53. 53. Mangler og forsinkelse avtalt   -­‐levert   =mangel   •  Kontraktsbrudd   •  Forsinkelse   •  Vesentlig   kontraktsbrudd   Re?ng  /  omlevering  /  prisavslag  /  Albakehold   av  kjøpesum  /  erstatning  /  dagbot  /  heving  
 54. 54. Prinsippene  i  LOA  §  5  er  både  føringer  for  prosedyren  og  tolkningsmomenter  for  reglene  i  LOA/FOA  
 55. 55. Forskjell på å ha rett og få rett LePere  å  lage  en  god  avtale  enn  å  løse  problemer  i  rePen  
 56. 56. Vurdering av prosessrisiko Leverandør   Erstatning  +   saksomkostninger   omdømme   Oppdragsgiver   forsinkelse,  saksomkostninger,   gebyr,  erstatning,  omdømme    
 57. 57.     Skytjenester NIMA  IKT-­‐kontraktsrePskurs,  4.  Al  5.  mars   v/advokat  Kjell  Steffner   Ta i bruk på lovlig vis
 58. 58. datatilsynet ”Virksomheter  som  tar  i  bruk   nePskytjenester  er  juridisk  ansvarlig,   og  må  sørge  for  at   personopplysningene  behandles  i  tråd   med  personvernregelverket.”  
 59. 59. tema 1. Et  lite  utvalg  av  tjenestevilkår   2. Personvernreglene  og  -­‐ prinsippene   3. Håndhevelse  av   personvernreglene  
 60. 60. Europeiske  menneskere?ghetskonvensjon   Art  8.  ReTen  Ul  respekt  for  privatliv  og   familieliv     ”Enhver  har  reP  Al  respekt  for  siP  privatliv  og   familieliv,  siP  hjem  og  sin  korrespondanse.”  
 61. 61. Utfordring Lovlig håndtering av på tvers av jurisdiksjoner personopplysninger  
 62. 62.     tjenestevilkår Et lite utvalg av
 63. 63. Tjenestene  er   interessante,  men   både  bransjen  og   tjenestevilkårene   fremstår  i  dag  som  
 64. 64. Tilgjengelighet   Forpliktelser   Sikkerhet   Personvern   Erstatning   Jurisdiksjon   Data  innelåst   OpphavsreP   Svake vilkår
 65. 65. Lovvalg & verneting Switzerland  if  domiciled  in  Europe   California,  USA   Kunde:  Irland  –  Microso>:  kundens  hjemAng   Laws  of  California,  San  Fransisco  legal  venue   Norge   Switzerland  
 66. 66. Oppetid Available  24  hours  a  day,  7  days  a  week   99.9%   99.9%   strives  for  100%  upAme  and  availability   ePerstrebe  god  kvalitet  på  tjenesten  Al  enhver  Ad   The  Service  Is  Available  “As  Is”  
 67. 67. Tap av data YOU  EXPRESSLY  UNDERSTAND  AND  AGREE  THAT  GOOGLE  AND  PARTNERS  SHALL  NOT  BE  LIABLE  TO  YOU  FOR  ANY   DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  CONSEQUENTIAL  OR  EXEMPLARY  DAMAGES,  INCLUDING  BUT  NOT   LIMITED  TO,  DAMAGES  FOR  LOSS  OF  PROFITS,  GOODWILL,  USE,  DATA  OR  OTHER  INTANGIBLE  LOSSES     You  are  responsible  for  maintaining  and  protecAng  all  of  your  stuff.  Dropbox  will  not  be  liable  for  any  loss  or   corrupAon  of  your  stuff,  or  for  any  costs  or  expenses  associated  with  backing  up  or  restoring  any  of  your  stuff.   påtar  seg  ikke  ansvar  for  feil,  mangler,  tap  av  Kundens  data   YOU  EXPRESSLY  UNDERSTAND  AND  AGREE  THAT  EVERNOTE,  ITS  SUBSIDIARIES,  AFFILIATES  AND  LICENSORS,  AND   OUR  AND  THEIR  RESPECTIVE  OFFICERS,  EMPLOYEES,  AGENTS  AND  SUCCESSORS  SHALL  NOT  BE  LIABLE  TO  YOU  FOR   ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  CONSEQUENTIAL  OR  EXEMPLARY  DAMAGES,  INCLUDING  BUT  NOT   LIMITED  TO,  DAMAGES  FOR  LOSS  OF  PROFITS,  GOODWILL,  USE,  DATA,  COVER  OR  OTHER  INTANGIBLE  LOSSES  
 68. 68. ERSTATNING $500,000  OR  THE  AMOUNT  PAID  BY  YOU  HEREUNDER  IN  THE  12  MONTHS   INGEN  AV  PARTENE  KAN  HOLDES  ANSVARLIG  UNDER  DENNE  AVTALEN  FOR   MER  ENN  BELØPET  SOM  KUNDEN  BETALTE  TIL  GOOGLE  I  LØPET  AV  DE  TOLV   MÅNEDENE  FØR  AKTIVITETEN  SOM  FØRTE  TIL  ERSTATNINGSANSVARET.   $100,000  OR  THE  AMOUNT  PAID  BY  CUSTOMER  TO  DROPBOX  DURING  THE   TWELVE  MONTHS  PRIOR  TO  THE  EVENT  GIVING  RISE  TO  LIABILITY   under  ingen  omstendighet  utbetale  noen  erstatning  som  oversAger  det   Kunden  har  innbetalt  siste  12  måneder   SHALL  IN  NO  EVENT  EXCEED  THE  AMOUNT  OF  FEES  PAYABLE  BY  CUSTOMER   TO  EVERNOTE  UNDER  THIS  AGREEMENT  DURING  THE  TWELVE  MONTH   PERIOD  IMMEDIATELY  PRECEDING  THE  INITIATON  OF  ANY  CLAIM  
 69. 69. Personvern- Litt om reglene    
 70. 70. Menneskerettighetsutvalget Ny  GRL  §  102     Enhver  har  Ret  Al  Respekt  for  sit  Privatliv  og   Familieliv,  sit  Hjem  og  sin  KommunikaAon.       Det  paaligger  Statens  Myndigheder  at  sikre  et  Værn   om  den  personlige  Integritet  og  om  personlige   Oplysninger.  SystemaAsk  IndhenAng,  Opbevaring   og  Brug  af  Oplysninger  om  Andres  personlige   Forhold  kan  kun  finde  Sted  i  Henhold  Al  Lov.      
 71. 71. Personopplysningsloven §  1.  Lovens  formål                Formålet  med  denne  loven  er  å  beskyPe  den   enkelte  mot  at  personvernet  blir  krenket   gjennom  behandling  av  personopplysninger.                Loven  skal  bidra  Al  at  personopplysninger   blir  behandlet  i  samsvar  med  grunnleggende   personvernhensyn,  herunder  behovet  for   personlig  integritet,  privatlivets  fred  og   Alstrekkelig  kvalitet  på  personopplysninger.      
 72. 72. Personopplysninger ”Opplysninger  og   vurderinger  som  kan   knyPes  Al  en   enkeltperson”  
 73. 73. Behandling ”enhver  bruk  av   personopplysninger,  som  f.eks.   innsamling,  registrering,   sammensAlling,  lagring  og   utlevering  eller  en  kombinasjon   av  slike  bruksmåter”  
 74. 74. Behandlingsansvarlig ”den  som  bestemmer  formålet   med  behandlingen  av   personopplysninger  og  hvilke   hjelpemidler  som  skal  brukes”  
 75. 75. databehandler ”den  som  behandler   personopplysninger  på  vegne  av   den  behandlingsansvarlige”  
 76. 76. Sensitive personopplysninger a)  rasemessig  eller  etnisk  bakgrunn,  eller   poliAsk,  filosofisk  eller  religiøs  oppfatning,   b)  at  en  person  har  vært  mistenkt,  siktet,   Altalt  eller  dømt  for  en  stra€ar  handling,   c)  helseforhold,   d)  seksuelle  forhold,   e)  medlemskap  i  fagforeninger  
 77. 77. Vilkår for å behandle personopplysnger Samtykke   Behandling  er  fastsaP  i  lov     Oppfylle  en  avtale  med  den  registrerte   Behandlingsansvarlige  skal  kunne  oppfylle  en  rePslig   forpliktelse   Ivareta  den  registrertes  vitale  interesser   Ubøre  en  oppgave  av  allmenn  interesse   Utøve  offentlig  myndighet  
 78. 78. Behandling av sensitive opplysninger Behandlingen  oppfyller  et  av  de  alminnelige  vilkårene   for  behandling  av  personopplysninger   Den  registrerte  samtykker   Behandling    er  fastsaP  i  lov   Behandlingen  er  nødvendig  for  å  beskyPe  en  persons   vitale  interesser,  og  den  registrerte  ikke  er  i  stand  Al  å   samtykke   Behandling  av  frivillig  registrerte  opplysninger          
 79. 79. Konsesjon Det  kreves  konsesjon  fra   DataAlsynet  for  å  behandle   sensiAve  personopplysninger   DePe  gjelder  likevel  ikke  for  behandling  av  sensiAve  personopplysninger  som  er  avgiP  uoppfordret.  
 80. 80. personvernprinsippene 1.  Samtykke  eller  annet  rePslig  grunnlag   2.  Proporsjonalitet   3.  Formålsbestemthet   4.  Relevans  og  minimalitet   5.  Fullstendighet  og  kvalitet   6.  Informasjon  og  innsyn   7.  Informasjonssikkerhet   8.  Særlig  strenge  regler  ved  behandling  av   sensiAve  personopplysninger   9.  Anonymitet  og  sporfri  ferdsel  
 81. 81. Samtykke Behandling  av   personopplysninger  skal  i   størst  mulig  grad  være   basert  på   •  frivillig,     •  u3rykkelig  og     •  informert     samtykke.  
 82. 82. Informert •  Navn  og  adresse  på  behandlingsansvarlig   •  Hva  opplysningene  skal  brukes  Al   •  Om  opplysningene  skal  utleveres  Al  andre,  og   eventuelt  Al  hvem       •  Om  det  er  frivillig  å  gi  fra  seg  opplysningene   •  Informasjon  om  innsyn  i,  re?ng  og  sle?ng  av     •  Hvor  lenge  personopplysningene  vil  bli  behandlet   eller  oppbevart   •  At  samtykket  kan  trekke  
 83. 83. Frivillig •  Hva  spørres  det  ePer?   •  Hvor  belastende  vil  et  samtykke   være?   •  Er  konsekvensene  uforholdsmessige   om  du  ikke  samtykker?   Typisk  for  å  moPa  en  tjeneste  eller  bli  ansaP  
 84. 84. uttrykkelig AkAv  handling   – at  du  har  samtykket   – hvilke  behandlinger  samtykket   gjelder   – hvilke  virksomheter  samtykket  er   giP  Al  
 85. 85. proporsjonalitet •  Innsamling  og  behandling  i  overensstemmelse   med  lovverket   •  Rimelig  i  forhold  Al  den  registrerte   •  Registreringen  av  opplysninger  må  være   proporsjonal  med  formålet   •  I  valget  av  to  alternaAve  løsninger  ved   behandling  av  personopplysninger  skal  man   velge  det  alternaAvet  som  er  minst   personverninngripende  
 86. 86.     Regelbrudd Konsekvenser av
 87. 87. Tilsyn og sanksjoner DataAlsynet   •  SystemaAsk  og  offentlig  fortegnelse  over  innmeldte   behandlinger   •  Behandle  konsesjonssøknader   •  Kontrollere  at  lover  og  forskri>er  blir  fulgt     Konsekvens   •  Overtredelsesgebyr   •  Pålegg  om  endring  eller  opphør  av  ulovlige  behandlinger   •  Erstatning   •  Straff  
 88. 88. LYNX  advokaWirma  DA   Hieronymus  Heyerdahls  gate  1   N-­‐0160  Oslo   Kjell  Steffner   ks@lynxlaw.no   Tlf  905  11  901   TwiPer:  @KSteffner   hPp://lynxlaw.no/menneskene/kjell-­‐steffner/     Flere  presentasjoner  på  hPp://www.slideshare.net/kjellsteffner/    

×