Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Dydaktyka ŁOWIECKA Joanna Kałużyńska
<ul><li>Dydaktyka łowiecka, to edukacja ukierunkowana na upowszechnianie kultury łowieckiej w świadomości społecznej  </l...
<ul><li>PODSTAWA PRAWNA </li></ul><ul><li>USTAWA : PRAWO ŁOWIECKIE (Dz. U. z 2005r. nr 127 poz. 1066) </li></ul><ul><li>A...
<ul><ul><li>MYŚLIWY POSTAĆ NIEZNANA </li></ul></ul><ul><ul><li>O deficycie wiedzy z zakresu łowiectwa i myślistwa świadcz...
<ul><li>Niewiedza młodych ludzi wynika z pewnością z braku obecności łowiectwa w programach edukacyjnych dla szkół. </li>...
<ul><ul><li>Wzrastające negatywne nastawienie społeczeństwa do myśliwych musi wyzwolić równoważne działania ze strony orga...
Zadania edukacyjne łowiectwa PZŁ i PGL Lasy Państwowe „Proces kształtowania świadomości ekologicznej odbywa się w bardzo...
Do zasadniczych celów edukacyjnych, realizowanych przez PZŁ, należą: - kształcenie wiedzy z zakresu ekologii i łowiectwa...
Tematyka zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotycząca zagadnień przyrodniczo- łowieckich powinna, z założenia, uwz...
Zagadnienia te mogą być realizowane, po nawiązaniu współpracy ze szkołami, w ramach obowiązujących programów nauczania pop...
JAK PROWADZIĆ EDUKACJĘ PRZYRODNICZO-ŁOWIECKĄ W SZKOLE? -planujemy współpracę z przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum ...
MATERIAŁY EDUKACYJNE MYŚLIWI- DZIECIOM Jak pokazać światu, że myśliwi zajmują się czymś więcej niż tylko strzelaniem do ...
Lekcje w oparciu o materiały edukacyjne „Myśliwi – dzieciom ” stanowią cykl lekcji opracowanych dla trzech grup wiekowych:...
 
 
 
 
 
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

8 II 2012 - DYDAKTYKA ŁOWIECKA

1 732 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

8 II 2012 - DYDAKTYKA ŁOWIECKA

 1. 1. Dydaktyka ŁOWIECKA Joanna Kałużyńska
 2. 2. <ul><li>Dydaktyka łowiecka, to edukacja ukierunkowana na upowszechnianie kultury łowieckiej w świadomości społecznej </li></ul>
 3. 3. <ul><li>PODSTAWA PRAWNA </li></ul><ul><li>USTAWA : PRAWO ŁOWIECKIE (Dz. U. z 2005r. nr 127 poz. 1066) </li></ul><ul><li>Art. 34.  Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy: </li></ul><ul><li>  troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących; </li></ul><ul><li>STATUT , rozdział VII, oddział 2 § 34 p.7 </li></ul><ul><li>Do zadań Koła należy: </li></ul><ul><li>- współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego; </li></ul><ul><li>STATUT, rozdział III § 6 p.1.3 </li></ul><ul><li>Do zadań Zrzeszenia należy: </li></ul><ul><li>- Pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa; </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>MYŚLIWY POSTAĆ NIEZNANA </li></ul></ul><ul><ul><li>O deficycie wiedzy z zakresu łowiectwa i myślistwa świadczą chociażby badania przeprowadzone przez instytut badawczy Pentor (Łowiec Polski 2009/3). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tylko 2% ankietowanych kojarzyło myśliwego z działaniami na rzecz ochrony przyrody i ochrony zwierząt (dbałość o środowisko, opieka i dokarmianie zwierząt). </li></ul></ul><ul><ul><li>13% kojarzyło myśliwego z gajowym i leśniczym. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ludzie młodzi (15-29 lat) </li></ul></ul><ul><ul><li>25% nie potrafiło wymienić jakichkolwiek skojarzeń związanych z pojęciem „myśliwy ”. </li></ul></ul><ul><ul><li>20% społeczeństwa powyżej 15 lat nic nie wie o naszym istnieniu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkluzja opublikowanego artykułu jest jednoznaczna. Myśliwy w badaniach społecznych mieści się pomiędzy kłusownikiem a dewastatorem lasu. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Niewiedza młodych ludzi wynika z pewnością z braku obecności łowiectwa w programach edukacyjnych dla szkół. </li></ul><ul><li>Wśród młodzieży szkolnej znajdują się przyszli kandydaci na myśliwych. Nie oczekujmy, że bez rzetelnej wiedzy na temat łowiectwa zdobytej w wieku szkolnym ludzie ci będą nam przychylni gdy dorosną. </li></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Wzrastające negatywne nastawienie społeczeństwa do myśliwych musi wyzwolić równoważne działania ze strony organizacji łowieckich i myśliwych. Wobec rosnącej ilości zarzutów kierowanych do myśliwych nie można chować głowy w piasek. Myśliwi często zamiast podjąć merytoryczną dyskusję wypierają się polowań, twierdząc, że wyłącznie opiekują się zwierzyną, że ją tylko dokarmiają, chronią i hodują. Stają się przez to niewiarygodni, a taka postawa nie prowadzi do poznania prawdy o gospodarce łowieckiej i zmiany nieprzychylnego stosunku do łowiectwa. </li></ul></ul><ul><ul><li>To, czy w najbliższej przyszłości społeczeństwo będzie nas akceptować i naszą działalność łowiecką, w dużej mierze zależy od nas samych. </li></ul></ul>
 7. 7. Zadania edukacyjne łowiectwa PZŁ i PGL Lasy Państwowe „Proces kształtowania świadomości ekologicznej odbywa się w bardzo młodym wieku, dlatego niezwykle ważne jest prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży możliwie od najwcześniejszych lat. ” (Cieplak i in., 2005). Oprócz wychowania w rodzinie programowo elementy edukacyjne łowiectwa przekazywane są młodzieży przez trzy organizacje: Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe i szkołę.
 8. 8. Do zasadniczych celów edukacyjnych, realizowanych przez PZŁ, należą: - kształcenie wiedzy z zakresu ekologii i łowiectwa, - rozwój zainteresowań ekologicznych, przyrodniczych i łowieckich, - kształtowanie przyjaznego stosunku wobec łowiectwa i myśliwych oraz odpowiedzialności wobec przyrody i aktywności wobec zagrożeń ekologicznych, - ukazywanie łowieckiego dziedzictwa kulturowego, - wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, - pogłębianie wiedzy przyrodniczej o regionie, - ochrona i pomnażanie zasobów przyrody,
 9. 9. Tematyka zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotycząca zagadnień przyrodniczo- łowieckich powinna, z założenia, uwzględniać następujące zagadnienia: - środowisko przyrodnicze (biotop, łowisko, miejsce życia zwierząt), - życie zwierząt, w tym gatunków łownych i gatunków chronionych (m.in. wybrane elementy biologii gatunków, głosy zwierząt), - zadania łowiectwa w zakresie poprawy warunków bytowania zwierzyny (np. dokarmianie, zakładanie osłon, rola lizawek), - zadania myśliwych dotyczące regulacji populacji gatunków łownych, - zagrożenia dla egzystencji zwierząt (w tym kłusownictwo, drapieżniki synantropijne), - kulturotwórcza rola łowiectwa (tradycje, w tym słownictwo, sygnalistka, sztuka i twórczość łowiecka)
 10. 10. Zagadnienia te mogą być realizowane, po nawiązaniu współpracy ze szkołami, w ramach obowiązujących programów nauczania poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem różnorodnych form nauczania i metod dydaktycznych, a w szczególności poprzez: - udział myśliwego lub myśliwych np. na lekcji przyrody, edukacji przyrodniczej, - przeprowadzenie wykładu, pogadanki na temat ekologii, łowiectwa dostosowanego do wieku słuchaczy, - pokaz przedmiotów związanych z łowiectwem (z wyjątkiem broni), pokaz fotografii, demonstracja sygnałów łowieckich, głosów zwierząt, pokaz z wykorzystaniem środków audiowizualnych, - organizowanie wyjazdów, wycieczek do lasu połączonych z pokazem urządzeń łowieckich, znajdowaniem tropów zwierząt, zbieraniem żołędzi, dokarmianiem i obserwacją zwierzyny wspólnie z myśliwymi, - Organizację konkursów wiedzy przyrodniczo – łowieckiej
 11. 11. JAK PROWADZIĆ EDUKACJĘ PRZYRODNICZO-ŁOWIECKĄ W SZKOLE? -planujemy współpracę z przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum lub liceum - kontaktujemy się z dyrektorem placówki, nauczycielem np. przyrody
 12. 12. MATERIAŁY EDUKACYJNE MYŚLIWI- DZIECIOM Jak pokazać światu, że myśliwi zajmują się czymś więcej niż tylko strzelaniem do zwierząt?  Przyszedł czas, by przełamać stereotypy na temat myśliwych i łowiectwa. Pozwolić ludziom nas poznać nie tylko od strony strzelania, ale także od strony hodowli, ochrony oraz tradycji. Rozpoczynając od najmłodszego pokolenia pokażmy różnicę pomiędzy sarną a jeleniem i wreszcie nauczmy dzieci, ze sarna wcale nie jest żoną jelenia. Pokażmy zależności pomiędzy dobrze rozumianą ekologią a łowiectwem. Wytłumaczmy, że łowiectwo to nie tylko polowanie, ale gospodarka łowiecka prowadzona w zgodzie z wymogami środowiska, a nawet i to, że samo polowanie jest niezbędnym elementem przywracającym równowagę w przyrodzie. Najłatwiej zacząć od najmłodszych, czyli tych którzy nie zdążyli jeszcze przesiąknąć błędnymi wyobrażeniami o łowiectwie. Niebawem przyjdzie czas także i na dorosłych – gdy ich własne dziecko im powie, że zwierzę, które widzieli przy drodze, było sarną a nie jeleniem.  
 13. 13. Lekcje w oparciu o materiały edukacyjne „Myśliwi – dzieciom ” stanowią cykl lekcji opracowanych dla trzech grup wiekowych: <ul><li>dla dzieci w wieku 4-6 lat  </li></ul><ul><li>- dla dzieci w wieku 7-10 lat  </li></ul><ul><li>- dla dzieci w wieku 11-14 lat  </li></ul><ul><li>Dla każdej grupy wiekowej zostały opracowane po trzy tematy: </li></ul><ul><li>TEMAT I: Myśliwi, łowiectwo i zwierzęta polskich lasów, jezior i pól. </li></ul><ul><li>-TEMAT II: Rola drapieżników w łowisku </li></ul><ul><li>-TEMAT III: Gatunki łowne </li></ul>

×