Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

طراحی کارخانه

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Hooshmand[1]
Hooshmand[1]
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 33 Publicité

طراحی کارخانه

 1. 1. طراحی کارخانه کشتی سازی برای فعالیت در بخش ساخت و تعمیر شناورها
 2. 2. چشم انداز طرح <ul><ul><li>در شرایط فعلی بازار خوبی در هم در بخش ساخت و هم در بخش تعمیرات شناورها وجود دارد . </li></ul></ul><ul><ul><li>تعمیر شناورها، پول ساز و دارای سود بسیار می باشد و رقابت شدیدی در این قسمت وجود دارد در حالیکه ساخت شناور دارای سوددهی کافی نیست ولی تقاضا برای آن وجود دارد . </li></ul></ul><ul><ul><li>برای دوام در شرایط بازار کار و فائق آمدن بر مسایل مالی کارخانه طرح باید قابلیت ساخت و تعمیر شناورها را داشته باشد . </li></ul></ul>
 3. 3. چشم انداز طرح <ul><li>مشکلات طرح </li></ul><ul><ul><li>فرآیندهای ساخت شناور بسیار متفاوت از فعالیتهای تعمیر و نگهداری کشتی می باشد . </li></ul></ul><ul><ul><li>هر کدام از بخشهای ساخت و تعمیر به فضاها و تجهیزات خاص خود نیاز دارند که قرار دادن آنها در کنار هم به گستردگی کارخانه و پیچیدگی کار کارخانه منجر می شود . </li></ul></ul><ul><ul><li>بازار کار وضعیت پایدار ندارد و پیش بینی مطمئنی برای آن نمی توان انجام داد . لذا تهیه همه تجهیزات به هدر دادن منابع مالی است . </li></ul></ul>
 4. 4. چشم انداز طرح <ul><li>راه حل </li></ul><ul><ul><li>تقسیم متناسب امکانات و منابع در دو بخش ساخت و تعمیرات </li></ul></ul><ul><ul><li>در هم آمیختن فعالیتهای دو بخش مجزا با بهره برداری از مشابهتهای آنان </li></ul></ul><ul><ul><li>راه اندازی کارگاههای صنعتی در زمینه های مختلف برای سرویس دهی به فعالیتهای کارخانه </li></ul></ul><ul><ul><li>توجه ویژه به استفاده از پیمانکاران و واگذاری بعضی از فعالیتها به بیرون از کارخانه </li></ul></ul>
 5. 5. مطالعه پلان کارخانجات کشتی سازی <ul><li>ساختار گردش کار </li></ul><ul><ul><li>فرآیند تولید به سه بخش عمده تقسیم می شود : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ساخت بدنه (Hull construction) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>تجهیزسازی بدنه (Outfitting) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>رنگ (Painting) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>در کنار این سه بخش عمده قسمتهای دیگری نیز وجود دارند که در قالب کارگاههای صنعتی به سه بخش فوق سرویس دهی می کنند . مانند : </li></ul></ul><ul><ul><li>لوله کشی – برق – نجاری – نصب موتور – تراشکاری و ... </li></ul></ul>
 6. 6. مطالعه پلان کارخانجات کشتی سازی <ul><li>تکامل در پلان کارخانجات کشتی سازی </li></ul><ul><ul><li>پلان کارخانجات بصورت جهشی از نسل اول آن در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم به نسل چهارم در سال 1980 تغییر یافته است . </li></ul></ul><ul><ul><li>این تکامل برای کارخانجات خیلی بزرگ تا نسل ششم هم ادامه یافته است . </li></ul></ul><ul><ul><li>بیشترین دلیل این تکاملها، تغییر روشهای تجهیز سازی بوده است . </li></ul></ul><ul><ul><li>در نسل چهارم کشتی سازیها قسمتهای ساخت بدنه، تجهیز سازی بدنه و رنگ در هم ادغام شده اند . </li></ul></ul>
 7. 7. مطالعه پلان کارخانجات کشتی سازی <ul><li>نمونه کارخانه نسل چهارم ( U شکلی ) </li></ul>
 8. 8. مطالعه پلان کارخانجات کشتی سازی <ul><li>نمودار طراحی پلان کارخانجات </li></ul><ul><ul><li>Muther در سال 1973 روشی را برای طراحی یک کارخانه کشتی سازی بکارگرفت که بعداً الگویی برای طراحی دیگر کارخانجات کشتی سازی شد . </li></ul></ul><ul><ul><li>این نمودار در پاسخ به این دو سوال اساسی طرح شد : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>کارخانه چه نوع شناوری و با چه اندازه ای را تولید خواهد کرد؟ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>پروژه ساخت شناور چقدر بطول خواهد انجامید؟ </li></ul></ul></ul>
 9. 9. مطالعه پلان کارخانجات کشتی سازی <ul><li>نمودار طراحی پلان کارخانجات </li></ul><ul><ul><li>جوابی که به این دو سوال داده می شود دارای مولفه های زیر است : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>نوع شناورهای تولیدی P </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>تعداد پروژه ها Q </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>مسیرهای انجام کار R </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>سرویسهای پشتیبانی S </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>زمان T </li></ul></ul></ul>
 10. 10. مطالعه پلان کارخانجات کشتی سازی <ul><li>نمودار طراحی پلان کارخانجات </li></ul><ul><ul><li>مواردی که در طراحی پلان مهم است عبارتند از : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>مهمترین مسئله در طراحی پلان نحوه گردش منابع شامل پرسنل، مواد، اطلاعات است . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>تصمیم گیری در مورد استقرار دائمی همه تجهیزات یا بخشی از آن و استفاده از پیمانکار یا خرید قطعات و نیازمندیها </li></ul></ul></ul>
 11. 11. روش طراحی کارخانه در مطالعه حاضر <ul><li>مطالعه حاضر مبتنی بر سه بخش است که هر کدام با توجه به فعالیتهای جاری در آن بخش توسعه یافته اند : </li></ul><ul><ul><li>طراحی پلان فقط برای ساخت کشتی </li></ul></ul><ul><ul><li>طراحی پلان فقط برای تعمیر کشتی </li></ul></ul><ul><ul><li>طراحی پلان ترکیبی </li></ul></ul><ul><li>در طراحی پلانها از اطلاعات کارخانجات کوچک مشابه که دارای توان عملیاتی بر روی کشتیهایی با تناژ 1000 تا 5000 بودند استفاده شده چند فرض ساده درباره تولید و میزان آن در کارخانه و پروژه های مختلف، میزان حجم تعمیرات در نظر گرفته شده و فضاهای مورد نیاز از جداول تقریبی محاسبه و بعد با توجه به گردش کار جانمایی می شود . </li></ul>
 12. 12. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی
 13. 13. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی <ul><li>اجزای اصلی کارخانه ساخت کشتی </li></ul><ul><ul><li>بر اساس مطالعاتی که متخصصان بر روی شش کشتی سازی مطرح آسیای شرقی انجام داده اند، موارد زیر را به عنوان اجزای اصلی یک کارخانه کشتی سازی مشخص کرده اند : </li></ul></ul>
 14. 14. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی <ul><li>جانمایی فضاها و تجهیزات </li></ul><ul><ul><li>مهمترین بحث در طراحی کارخانه گردش نحوه گردش منابع در آن می باشد . </li></ul></ul><ul><ul><li>در ساخت کشتی بیشترین حجم کاری به سمت سالن فلزکاری و کارگاههای آن است تا از حجم کاری و زمان صرف شده در محل نصب کاسته شود . بنابراین ترافیک کاری بالایی از سایر قسمتها به سوی آن وجود دارد . </li></ul></ul><ul><ul><li>کارگاههایی یا فعالیتهایی که در ارتباط شدید هستند باید نزدیک هم باشند . </li></ul></ul><ul><ul><li>بنابراین باید میزان وابستگی واحدها به همدیگر ارزیابی و در جانمایی لحاظ شود </li></ul></ul>
 15. 15. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی <ul><li>ارتباط کاری واحدها با همدیگر </li></ul>
 16. 16. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی <ul><li>مسیر انجام فعالیتها در کارخانه ساخت کشتی </li></ul><ul><ul><li>بعد باز مشخص شدن میزان وابستگی واحدها به همدیگر جانمایی صورت می گیرد . </li></ul></ul><ul><ul><li>بعد از جانمایی فرضی واحدها، مسیر انجام فعالیتها بر روی آن رسم می شود . </li></ul></ul><ul><ul><li>با چندین مرتبه تکرار و امتحان جانمایی و مسیر فعالیتها، جانمایی تقریبی فضاها مشخص می شود . </li></ul></ul>
 17. 17. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی <ul><li>مثالی از مسیر انجام فعالیتها در کارخانه ساخت کشتی </li></ul>
 18. 18. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی <ul><li>جانمایی دقیق و محاسبه فواصل بین واحدها </li></ul><ul><ul><li>بعد از تعیین محل تقریبی واحدها باید فضا و ابعاد مورد نیاز را برای تک تک واحدها محاسبه کرد تا بتوان به جانمایی دقیق بر روی نقشه پرداخت . </li></ul></ul><ul><ul><li>میزان فضاها و ابعاد واحدها را می توان به دو طریق محاسبه کرد : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>از روی کشتی سازیهای مشابه </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>از روی جداول استاندارد تقریبی . در این جداول بر حسب چگالی های مورد نظر می توان به محاسبه فضاها پرداخت </li></ul></ul></ul>
 19. 20. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی <ul><li>پلان خام اولیه </li></ul>
 20. 21. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی <ul><li>پلان نهایی </li></ul><ul><ul><li>با بدست آمدن پلان خام اولیه که اندازه واقعی فضاها در آن اعمال شده و مسیر انجام کارها نیز در آن بهینه شده می توان چیدمانهای مختلفی را انجام داد و پلانهای نهایی را ارایه کرد و از بین آنها یکی را برای اجرا انتخاب کرد . </li></ul></ul>
 21. 22. طراحی پلان کارخانه برای ساخت کشتی <ul><li>یک نمونه چیدمان از پلان نهایی </li></ul>
 22. 23. طراحی پلان کارخانه برای تعمیر کشتی
 23. 24. طراحی پلان کارخانه برای تعمیر کشتی <ul><li>اجزای اصلی کارخانه تعمیر کشتی </li></ul>تجهیزات از آبگیری شناور، ستون فقرات یک کارخانه تعمیر کشتی می باشد .
 24. 25. طراحی پلان کارخانه برای تعمیر کشتی <ul><li>فرآیند طراحی و جانمایی </li></ul><ul><ul><li>فرآیندی که برای جانمایی و تهیه پلانها نهایی طی می شود، مشابه کارخانه ساخت کشتی است . </li></ul></ul>
 25. 26. طراحی پلان کارخانه برای تعمیر کشتی <ul><li>مثالی از پلان خام </li></ul>
 26. 27. طراحی پلان کارخانه برای تعمیر کشتی <ul><li>فرآیند طراحی و جانمایی </li></ul><ul><ul><li>فرآیندی که برای جانمایی و تهیه پلانها نهایی طی می شود، مشابه کارخانه ساخت کشتی است . </li></ul></ul>
 27. 28. طراحی پلان کارخانه ترکیبی برای ساخت و تعمیر کشتی
 28. 29. طراحی پلان کارخانه ترکیبی <ul><li>نحوه استخراج پلان نهایی </li></ul><ul><ul><li>با مطالعه دو نوع کارخانه قبلی و با در نظر گرفتن مشابهتها و تفاوتهای هر کدام اجزای لازم برای یک کارخانه مرکب در نظر گرفته می شود . </li></ul></ul><ul><ul><li>بعد از تعیین اجزای اصلی ابعاد و جانمایی مشابه موارد قبلی اعمال شده و پلان خام بدست می آید که از روی آن می توان چیدمانهای مختلفی را طراحی و مورد بحث قرار داد . </li></ul></ul>
 29. 30. طراحی پلان کارخانه ترکیبی <ul><li>اجزائ اصلی کارخانه ترکیبی </li></ul>
 30. 31. <ul><li>مثال از چیدمانهای نهایی </li></ul>
 31. 32. <ul><li>مثال از چیدمانهای نهایی </li></ul>
 32. 33. پایان

×