รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

Kongkrit Pimpa
Kongkrit Pimpaนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู à โรงเรียนวังทองพิทยาคม

'

รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
เลขที่ 171/5 หมู่ที่ 4 ถนนหาดยาว-คลองบางไผ่ ตาบลสานักท้อน
อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
…………………………………………………………………………….
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
สังกัด : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมาย และหลักการในด้าน
คุณภาพการศึกษา ตามหมวด 6 มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จึงได้จัดทารายงานประจาปีฉบับนี้ โดยคณะทางานที่วิทยาลัย
แต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางนาไปสู่
การพัฒนาการดาเนินงานของวิทยาลัยต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู-อาจารย์ และ
บุคลากรทุกฝ่าย ที่ร่วมกันทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาการนักเรียน-นักศึกษา ของวิทยาลัยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคาแนะนาที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จะเป็นแนวทางที่จาเป็นสาหรับการวางแผนพัฒนา และแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
โอกาสต่อไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
เมษายน 2558
สารบัญ
เรื่อง หน้า
คานา ก
สารบัญ ข
บทสรุปผู้บริหาร 1
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป 4
2. สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 4
3. ประวัติสถานศึกษา 4
4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 9
5. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 9
6. ข้อมูลด้านการบริหาร 12
7. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ 13
8. จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 15
9. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 15
10. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 16
ตอนที่ 2 การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 17
2 แผนปฏิบัติการประจาปี 18
3. รายงานด้านงบประมาณ 41
4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 42
ตอนที่ 3 การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา 52
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 70
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 78
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 99
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 101
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 105
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 114
สารบัญ (ต่อ)
ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 120
2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา 124
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 125
ภาคผนวก
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพจากการประเมินคุณภาพรอบสาม
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.
บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
1. ระดับตัวบ่งชี้
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 32 ตัวบ่งชี้
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 2 ตัวบ่งชี้
2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 7 มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน - มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จุดเด่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช มีการจัดโครงสร้าง และนโยบายในด้านการบริหารจัดการที่มี
ความชัดเจน ทั้งในด้านการบริหารหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านการนิเทศกากับช่วยเหลือ มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งส่งผลให้กลไก
ในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารงานมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนกลยุทธ์ และระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหาร
แบบการกระจายอานาจ และมีส่วนร่วมโดยกาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา
ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉลี่ย
1 5 5 5 1 1 - 4 5 5 31 3.88
2 5 5 5 5 5 25 5.00
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 59 4.92
4 5 5 5.00
5 5 5 10 5.00
6 5 5 5 5 20 5.00
7 5 5 10 5.00
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉลี่ย
1 5 5 5 3 1 - 5 5 5 34 4.25
2 5 5 5 5 5 25 5.00
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 59 4.92
4 5 5 5.00
5 4 5 9 4.50
6 5 5 5 5 20 5.00
7 5 4 9 4.50
ตัวบ่งชี้ที่
1. วิทยาลัยมีการจัดองค์การ นโยบายและการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. วิทยาลัยมีการดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง
4. บุคลากรในวิทยาลัยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดทั้ง
ทางด้านการเรียนการสอน และด้านพฤติกรรมต่าง ๆ
5. วิทยาลัยมีการใช้งบประมาณโดยยึดหลักความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ทาให้ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
6. วิทยาลัยมีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบในทุกๆ ด้านอย่างมีเป้าหมายส่งผลต่อสถานศึกษาให้
ประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการและใช้ยุทธศาสตร์และการบริหารงานเชิงรุกแนว
ใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์และเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
8. สถานที่ และอาคารเรียนมีเพียงพอต่อการศึกษาและสะดวกสบายทาให้บรรยากาศในการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยห้องเรียนติดแอร์ทุกห้อง พร้อมมีห้องปฏิบัติการต่างๆ
เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องซาวด์แล็ปที่ทันสมัย
9. วิทยาลัยมีการจัดตั้งโครงการสภานักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักระบบประชาธิปไตยและบทบาท
สาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูอาจารย์ในการดูแล แก้ไขปัญหาของผู้เรียนไปสู่
การปฏิบัติที่ดี
10. วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้ได้ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจน
นักเรียนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
จุดควรพัฒนา
1. สถานศึกษาต้องพัฒนา ตัวบ่งชี่ที่ 1.4 และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net) และวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็น
ที่ยอมรับของสังคมภายนอก ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1. จัดทาโครงการติวก่อนสอบ V-net เพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียน
2. จัดทาโครงการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการสอบ และนาผลคะแนนไปใช้
พัฒนาและปรับปรุง
3. เข้าร่วมโครงการทดสอบ Pre V-net
4. สถานศึกษาเพิ่มการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การเรียน การสอน และพัฒนาศักยภาพของครู
และผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
5. สถานศึกษาควรเพิ่มประสทิธิภาพการจัดระบบดูแลนักเรียน
6. สถานศึกษาควรจัดทาโครงการการเพิ่มมูลค่าหรือหารายได้จากวัสดุฝึก ให้ได้ตามเกณฑ์ที่
สมศ.กาหนด
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษาพ.ศ.2557
ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ( รหัสสถานศึกษา 21100035 )
1.2 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2544
1.3 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 171/5 หมู่ที่ 4 ถนนหาดยาว-คลองบางไผ่ ตาบลสานักท้อน
อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
หมายเลขโทรศัพท์ 038-030-442-5 โทรสาร 038-030-443
เว็บไซต์ www.pattanavechschool.com
1.4 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ระยอง
สังกัด: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
 ย่านธุรกิจการค้า  ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ
 ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน  ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน
 ใกล้นิคมอุตสาหกรรม  อื่น ๆ (ระบุ) ใกล้สนามบินอู่ตะเภา
3. ประวัติสถานศึกษา
โรงเรียนพัฒนเวช เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัด สานักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 171/5 หมู่ที่ 4 ถนนหาดยาว-คลองบางไผ่ ตาบล
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130 บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่จานวน 11 ไร่
61 ตารางวา ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2544 ตามหลักสูตรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชา
พาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามใบอนุญาตเลขที่ 140/2544 โดยมี
นางสมศรี มาลีเวช เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ช่วงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา และการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนเวชจาแนกการพัฒนาในแต่ละปีการศึกษา ตาม
รายละเอียดดังนี้
ปีการศึกษา 2544
โรงเรียนพัฒนเวช ได้ดาเนินการขออนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น 12 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสาหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ตาม
คาร้อง ที่ 1/2544 ลงวันที่ 4 มกราคม 2544 ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ -
/2544 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป ต่อมาในวันที่ 9 มิถุนายน 2544 โรงเรียนพัฒนเวช
ดาเนินการ ขออนุญาตใช้อาคารเรียนตามคาร้องที่ 9/2544 โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนชั้นที่ 1
ของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จานวน 6 ห้องเรียน และนานักเรียนเข้าเรียนได้ ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 133/2544 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป ต่อมา
โรงเรียนพัฒนเวชได้ดาเนินการ ขออนุญาตให้เพิ่มประเภทโรงเรียน และเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ตามคาร้องที่ 2/2544 ลงวันที่ 30 มกราคม 2544 โดยได้รับอนุญาตให้โรงเรียนเพิ่ม
ประเภทโรงเรียน และเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน จากเดิมประเภทสามัญศึกษาเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นประเภทสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประเภทอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 140/2544 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2544 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
ปีการศึกษา 2545
โรงเรียนพัฒนเวช ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาต
จัดตั้ง เลขที่ 2/2545 ลงวันที่ 17 เมษายน 2545 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 โดยใช้ชื่อพัฒนเวช
บริหารธุรกิจ อักษรย่อ พบธ. เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา
พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เริ่มเปิด
ทาการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา
ปีการศึกษา 2546
โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการขออนุญาตขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ตามคาร้องที่ 1/2546 ลงวันที่ 30 มกราคม 2546 โดยได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด ตามใบอนุญาตเลขที่ 011/2546 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2546
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจได้ดาเนินการขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย ตามคาร้องที่ 10/2546 ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา
พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีและสาขาการตลาด รอบบ่าย ระหว่างเวลา
15.30 น.– 21.00 น. ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ตามใบอนุญาตเลขที่ 122/2546 ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2546
ในวันที่ 29 กันยายน 2546 โรงเรียนได้ดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทาการสอน
ตามคาร้องที่ 12/2546 ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทาการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากเดิมเปิดสอน
ระหว่างเวลา 08.30 น.– 15.30 น. เป็นเปิดสอนระหว่างเวลา 08.00 น. – 21.00 น. ตามใบอนุญาตเลขที่
121/2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 อนุญาตตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป ต่อมา
โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจได้ดาเนินการขออนุญาตรับนักเรียนเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2546 ตามคาร้อง ที่ 13/2546 ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 โรงเรียนได้รับอนุญาตรับนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชีและสาขาการตลาด (รอบบ่าย) ใบอนุญาตเลขที่ 123/2546 ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2546 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนพัฒนเวช
บริหารธุรกิจ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบแรก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี นับจากการ
ประเมินครั้งสุดท้าย
ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามคาร้องที่ 3/2547 ลงวันที่ 26 มกราคม 2547 ใบอนุญาตเลขที่ 124/2547 โดยขอ
อนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนหลักสูตรสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ในอัตราปีละไม่เกิน
5,730 บาท โดยแบ่งเก็บเป็น 2 ภาคเรียนๆ ละเท่า ๆ กัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป ในวันที่ 26
มกราคม 2547 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจดาเนินการขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรสาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ตามคาร้องที่ 2/2547 ลงวันที่ 26 มกราคม 2547 โดยได้รับอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตรสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป ตามใบอนุญาตเลขที่ 012/2547
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547
ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการขออนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนชนิด
คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จานวน 1 หลัง ตามคาร้องที่ 3/2548 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2548 โดยได้รับ
อนุญาตตามใบอนุญาต เลขที่ 175/2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2548 ต่อมาใน
วันที่ 16 ธันวาคม 2548 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจดาเนินการขออนุญาตใช้อาคารเรียน และขยาย
ความจุการรับนักเรียน ตามคาร้องที่ 7,8/2548 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร
เรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 4 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง และขยายความจุการรับนักเรียนจากเดิม
540 คน เป็น 720 คน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548
ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมอื่น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามใบอนุญาตเลขที่ 169/2549 ตามคา
ร้องที่ 10,11/2549 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2549 และให้ยกเลิกใบอนุญาตเลขที่ 051/2545 ลงวันที่ 19
เมษายน 2545 และใบอนุญาตเลขที่ 015/2546 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็น
ต้นไป
ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ดาเนินการขออนุญาตเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา
2549 ตาม คาร้องที่ 2/2550 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550 โดยอนุญาตเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจาปี
การศึกษา 2549 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หน่วยกิตละ 420 บาท
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หน่วยกิตละ 450 บาท
ตามใบอนุญาตเลขที่ 026/2550 อนุญาตตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป ต่อมาเมื่อ
โรงเรียนมีนักเรียนเข้ารับการศึกษาจานวนมากขึ้น โรงเรียนจึงพัฒนาขยายอาคารเรียนให้พอเหมาะ
สาหรับการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการขอ
อนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 16 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง
ตามคาร้องที่ 3/2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 108/2550 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2550 ต่อมาในวันที่ 25 กันยายน 2550 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจได้ขออนุญาตรับ
นักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ตามคาร้องที่ 7/2550 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 ซึ่งโรงเรียนได้รับอนุญาต
ให้รับนักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามใบอนุญาตเลขที่ 189/2550 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550 ตั้งแต่ ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต่อมาโรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
จากเดิมโรงเรียน “พัฒนเวชบริหารธุรกิจ” เป็นโรงเรียน “พัฒนเวชเทคโนโลยี”
ตามใบอนุญาตเลขที่ 177/2550ลงวันที่ 21กันยายน 2550อนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2550เพื่ออนาคตในการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในวันที่
2 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยีได้ดาเนินการขออนุญาตใช้ตราโรงเรียนเพื่อให้
สอดคล้องกับชื่อโรงเรียนที่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ตามใบอนุญาตเลขที่ 177/2550 ลงวันที่ 21
กันยายน 2550 ตามคาร้องที่ 9/2550 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ตามใบอนุญาต
เลขที่ 206/2550 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี ได้ดาเนินการขออนุญาตใช้อาคารเรียน ตามคาร้องที่ 9/2552
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 16 ห้องเรียน
จานวน 1 หลัง และอนุญาตให้ขยายความจุการรับนักเรียน จากเดิม จานวน 720 คน เป็น 1,440 คน ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 28/2552 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ในปี
การศึกษา 2552 โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสอง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1 ห้อง และ
ห้องประชุมสัมมนาในการจัดการเรียนการสอน แนะแนวการศึกษาทั้งภายในภายนอก เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี ได้ดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียน ตามคา
ร้องที่ 1/2554 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยอนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงอายุนักเรียนจากเดิมรับ
นักเรียนที่มีอายุอย่างต่า 15 ปี เป็นรับนักเรียนที่มีอายุอย่างต่า 14 ปี เป็นต้นไป เนื่องจากมีนักเรียนที่
ศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 14 ปี มาสมัครเข้าเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 20/2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ในวันที่
22 สิงหาคม 2554 โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยีได้ดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
จัดตั้งโรงเรียน ตามคาร้องที่ 3/2554 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) ตามมาตรา 28 โรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ทั้ง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาจใช้คาว่า “วิทยาลัย
อาชีวศึกษา” หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบชื่อ แทนคาว่า “โรงเรียน” ได้โดยโรงเรียนได้รับ
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 2 ชื่อ ประเภท ระดับการศึกษา ได้
ดังนี้ ข้อ 4 โรงเรียนนี้มีชื่อว่าจากเดิมโรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน
เวช และเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม PATTANAVECH TECHNOLOGY COLLEGE
เปลี่ยนเป็น Pattanavech Technological College ข้อ 6 เครื่องหมาย/ตราโรงเรียน จากเดิมภายในวงกลม
ซ้อนกันด้านบนเขียนชื่อโรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็นชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่จริง และใช้งาน ณ วันที่รายงาน มีดังนี้
อาคารเรียน จานวน 3 หลัง แบ่งออกเป็น 3 อาคารเรียนดังนี้
- อาคารเรียนที่ 1 อาคาร A.
- อาคารเรียนที่ 2 อาคาร B.
- อาคารเรียนที่ 3 อาคาร C.
อาคารประกอบ จานวน 1 หลัง ดังนี้
- โรงอาหาร
จานวนห้องเรียนในแต่ละอาคารเรียน รวมทั้งสิ้น 11 ห้อง โดยแบ่งตามอาคารเรียน ดังนี้
- อาคารเรียนที่ 1 อาคาร A. มีห้องเรียน จานวน 4 ห้อง
- อาคารเรียนที่ 2 อาคาร B. มีห้องเรียน จานวน - ห้อง
- อาคารเรียนที่ 3 อาคาร C. มีห้องเรียน จานวน 7 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ จานวน 9 ห้อง ดังนี้
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางการตลาด จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางการขาย จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการสานักงาน จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 0 ห้อง
- โรงฝึกงาน จานวน 0 ห้อง
ห้องพักครู จานวน 2 ห้อง ดังนี้
- อาคารA. ห้อง A.102 จานวน 1 ห้อง
- อาคารA. ห้อง A.103 จานวน 1 ห้อง
ห้องประกอบ จานวน 5 ห้อง
- ห้องพยาบาล จานวน 1 ห้อง
- ห้องประชุม จานวน 2 ห้อง
- ห้องสมุด จานวน 1 ห้อง
- ห้องแนะแนว จานวน 1 ห้อง
5. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
5.1 โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย/แผนก/งาน
งานจัดหาบุคลากร
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์
แผนภูมิการจัดองค์กรวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายธุรการและการเงิน
งานพัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษา
งานนิเทศครู
งานจัดทาคู่มือครู
งานดูแลควบคุม และประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
กลุ่มงานหลักสูตร
กลุ่มงานการเรียนการสอน
กลุ่มงานวัดผล และประเมินผล
กลุ่มงานกิจกรรม
กลุ่มงานห้องสมุด
กลุ่มงานฝึกงาน และนิเทศฝึกงาน
กลุ่มงานปกครอง
งานวางแผนการตลาด
งานติดต่อประสานงาน
งานผลิตสื่อโฆษณา
งานเทคโนโลยี และสารสนเทศ
งานแนะแนวภายนอก-ภายใน
งานวางแผน และดาเนินงานตามนโยบาย
งานสารบรรณ
งานทะเบียน และสถิติ
งานบัญชี และการเงิน
งานพัสดุ และครุภัณฑ์
งานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง
งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ
งานประกันอุบัติเหตุ
งานกองทุนนักเรียน-นักศึกษา
งานอื่น ๆ แม่บ้าน
งานประกันคุณภาพ
รองผู้อานวยการ
งานประชาสัมพันธ์
งานวิจัย และพัฒนาฯ
-9-
6. ข้อมูลด้านการบริหาร
6.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
ที่ ชื่อ – สกุล ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
1. นางสมศรี มาลีเวช ประธานกรรมการ (ผู้รับใบอนุญาต) 13
2. นายศิริศักดิ์ มาลีเวช กรรมการ (ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ) 13
3. ร.อ.เสวก พ่วงบัลลังก์ กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง) 3
4. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์ กรรมการ (ผู้แทนครู) 3
5. นางสาวอรอนงค์ มลคลธนวัฒน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 3
6. นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ กรรมการ/เลขานุการ (ผู้แทนครู) 3
6.2 ผู้รับใบอนุญาต นางสมศรี มาลีเวช
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 13 ปี
6.3 ผู้จัดการ นายศิริศักดิ์ มาลีเวช
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท
สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษามหาบัณฑิต
ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 13 ปี
6.4 ผู้อานวยการ นายศิริศักดิ์ มาลีเวช
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท
สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษามหาบัณฑิต
ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2549 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 ปี
6.5 รองผู้อานวยการ นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท
สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษามหาบัณฑิต
ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี
7. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ประเภทบุคลากร
จานวน
(คน)
สถานภาพ
ใบประกอบ
วิชาชีพ
วุฒิการศึกษา
ครูประจา
ครูพิเศษ
มี
ไม่มี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่า
ปริญญาตรี
ผู้รับใบอนุญาต 1 - - 1 - - - 1 -
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ 1 - - 1 - - 1 - -
รองผู้อานวยการ 1 - - 1 - - 1 - -
ครู 22 20 2 9 13 - 2 20 -
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - -
บุคลากรสนับสนุน 4 - - - 4 - - 2 2
รวม 29 20 3 9 13 - 4 20 2
ครูประจา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา
ครูพิเศษ หมายถึง ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยี
การศึกษางานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู
และ บุคลากรทางการศึกษา
จาแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชา/สาขางาน
จานวน
(คน)
สถานภาพ
ใบประกอบ
วิชาชีพ
วุฒิการศึกษา
ครูประจา
ครูพิเศษ
มี
ไม่มี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่า
ปริญญาตรี
ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สามัญ
6
7
5
4
6
7
4
3
-
-
1
1
3
2
2
2
3
5
3
2
-
-
-
-
-
1
-
1
6
6
5
3
-
-
-
-
รวม 22 20 2 9 13 - 2 20 -
8. จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
( ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน )
หลักสูตร/ประเภทวิชา
ชั้นปี
รวม
1 2 3
ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช. 115 - 89 - 102 - 306 -
ปวส. 67 - 66 - - - 133 -
ปวช.
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
34
16
65
115
-
-
-
-
25
17
47
89
-
-
-
-
29
18
55
102
-
-
-
-
88
51
167
306
-
-
-
-
ปวส.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36
-
31
-
-
-
32
9
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
9
56
-
-
-
รวม 67 - 66 - - - 133 -
9. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก
คน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก และทานุบารุง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและ ผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 1-5
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมารางวัลที่ได้รับดังนี้
รางวัลที่ได้รับของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาตามโครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เกียรติบัตรในวันที่ 3 กรฎาคม 2558 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
10. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ผลิตนักเรียน-นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาชีพ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลยึดมั่นในหลักการและเหตุผล มีบุคลิกภาพ
ทัศนคติ ค่านิยมและบุคลิกภาพที่ดีตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยถึงพร้อมด้วยคุณธรรม พัฒนาตนให้
เจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีความคิดอิสระและสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ มีความชาญ
ฉลาดในการนาความรู้ไปใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญาวิทยาลัย
ปัญญาดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
ปรัชญาของวิทยาลัยเป็นแนวคิดหรือหลักการ หรือวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ฯ ที่กาหนดขึ้นมา
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะตามที่วิทยาลัยต้องการ หลักสูตร โดยสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ของสังคม ด้วยการมุ่งผลิตนักเรียนให้มีนิสัยรักการทางานมีความใฝ่รู้ในวิชาชีพ และดารงชีวิตที่ดีใน
สังคมอย่างมีคุณค่า
ปัญญาดี หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับ
มีความรู้ทางด้านต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ พัฒนาให้นักเรียนมีความคิด มีสติปัญญาดีโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้
มีคุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม และฝึกระเบียบวินัยในการทางาน
ความอดทน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สร้างสรรค์สังคม การนาเอาความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และนา
ความมีคุณธรรมไปใช้ในการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น
1.2วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ผลิตนักเรียน-นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาชีพ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลยึดมั่นในหลักการและเหตุผล มีบุคลิกภาพ
ทัศนคติ ค่านิยมที่ดีตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม พัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าอยู่
ตลอดเวลา มีความคิดอิสระและสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ มีความชาญฉลาดในการนา
ความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการแก้ปัญหา ร่วมไปถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
1.3 เอกลักษณ์
ผู้เรียนมีบุคลิกภาพดี
1.4 อัตลักษณ์
กล้าคิด กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี
2. แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้จัดทาแผนพัฒนาเล่มใหม่ขึ้นเนื่องจากเล่มเดิมสิ้นสุดการ
ดาเนินงาน แผนพัฒนานี้มีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 ตามมาตรฐานสถานศึกษาที่
ตั้งเป้าหมายไว้ และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะพัฒนาครอบคลุม
การจัดการศึกษาในทุกด้าน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด และมาตรฐานของสถานศึกษา
ตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ดาเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน-นักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนอีกทั้งยังรวมไปถึงการ
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้สาหรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่แต่ละระดับชั้น ให้เกิดการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านสติปัญญา กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
โดยมีการดาเนินการดังนี้
- ศูนย์ฝึกทหารวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ ทาการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปี 2557 ได้จัดประชุมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์สมุทร อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ในวันพุทธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 1 ท่าน คือ นายฉัตรมงคล ตรีวิทย์
- สานักงานจัดหางานระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2557 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และขยายเครือข่ายด้านการแนะแนวอาชีพ รวมทั้งพัฒนาองค์
ความรู้ให้กับเครือข่ายแนะแนวอาชีพ จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ ระยอง
อาเภอเมืองระยอง ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจานวน 2 ท่าน คือ
1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์
2. นางสาวณัชชรีย์ วงษ์วิเชียร
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ
อนุมัติให้ดาเนิน โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 31
กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน
เวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจานวน 2 ท่าน คือ
1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์
2. นางสาวรัตนา บุญศรี
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ
ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนสาหรับครูบรรจุใหม่
ประจาปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจานวน 2 ท่าน
คือ
1. นางสุวรรณี บุรีมาตร์
2. นางสาวขนิษฐา แก้วธานี
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กาหนดจัดประชุมสรุปผลการ
ดาเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในโรงเรียนเอกชน ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา
และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน คือ
1. นางโสภนา พ่วงบัลลังก์
2. นางสาวธัชกร สิงห์ทอง
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคีและการนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ
กรุงเทพมหานคร ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม จานวน 2 ท่าน คือ
1. นางสุวิมล จันทร์แดง
2. นางสาวสุกัลยา ดวงทาวัง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 มีนโยบายการปรับปรุงพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ โดยกาหนดให้มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับสถานศึกษาทั้งในภาครัฐบาลและ
เอกชน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม
2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ทาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน คือ
1. นางณัชชรีย์ วงษ์วิเชียร
2. นางสาวรัตนา บุญศรี
- สานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ได้จัดประชุมอาสาสมัครเครือข่ายแนะแนวอาชีพ
ครั้งที่ 2/2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพได้รับความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการแนะ
แนวอาชีพ ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารย์
ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 3 มุขหน้า ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน คือ
1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์
2. นางณัชชรีย์ วงษ์วิเชียร
- โรงพยาบาลบ้านฉางร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดาเนินงานแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร และจากการศึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพบว่า การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวแตกแยก ทางโรงพยาบาลบ้านฉางได้จัดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง เยาวชนไทยเข้มแข็งใน
กลุ่มภาคีเครือข่ายและแกนนาครอบครัว ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมหยาดน้าริน
โรงพยาบาลบ้านฉาง เวลา 08.30 น. ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
จานวน 1 ท่านคือ นางโสภนา พ่วงบัลลังก์
- สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กาหนดจัดประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจาปีครั้งที่ 39 พ.ศ. 2557 เรื่อง ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาเอกชน
สู่ความเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอุดรธานี ชั้น 4
ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทางวิทยาลัยเทคโนโลยี
พัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 6 ท่าน คือ
1. นายศิริศักดิ์ มาลีเวช
2. นางชิดชนก มาลีเวช
3. นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ
4. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์
5. นางณัชชรีย์ วงษ์วิเชียร
6. นางสาวจิราวรรณ แหงมงาม
- บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จากัด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย EASY-ACC
ACCOUNTING SYSTEM ได้แนะนาโปรแกรมบัญชีสาหรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในหมวดวิชาชีพสาขางานบัญชี ชื่อวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ใน
หัวข้อ “การบัญชีกับโปรแกรมบัญชีภาษาไทย EASY-ACC” ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30-
17.00 น. ณ ห้องสิตารมย์พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจานวน 2 ท่าน คือ
1. นางสาวกัญจ์ชลิการ์ กันทะเจตน์
2. นางสุวรรณี บุรีมาตร์
- หน่วยศึกษานิเทศก์โดยโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ได้ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ พัฒนาชุด
กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเยาวชนอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สาหรับการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนในระดับ ปวช.
จึงจัดประชุมปฏิบัติการทาความเข้าใจเพื่อเตรียมการขยายผลการใช้เครื่องมือดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 6-8
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน คือ
1. นางโสภนา พ่วงบัลลังก์
2. นางสาวธัชกร สิงห์ทอง
- ด้วยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จะจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจาปี 2557 เพื่อสร้างพลัง
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบห่วงโซ่คุณภาพในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสุวิมล จันทร์แดง
2. นางสาวสุกัลยา ดวงทาวัง
- ด้วยสานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กาหนดจัดประชุมอาสาสมัครเครือข่ายแนะแนวอาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพได้รับความรู้ และได้พัฒนาองค์
ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจ
พิจารณ์ ศาลากลาง จังหวัดระยอง ชั้น 3 มุขหน้า (หน้าลิฟท์) ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์
2. นางสาวณัชชรีย์ คาไพ
- ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กาหนดจัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ให้กับสถานศึกษา
เอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีผลการปประเมินภายนอกรอบสามไม่รับรองมาตรฐาน
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ
2. นางสาวกัญญ์ชลา ช่างแต่ง
- ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้รับอนุมัติจัดอบรมการ
นาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
กาหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสุวิมล จันทร์แดง
2. นางสาวสุกัลยา ดวงทาวัง
- ด้วยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 กาหนดการประกวดครูเอกชนดีเด่นจังหวัดระยอง ระดับอาชีวศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนกวงฮั้ว ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสุวิมล จันทร์แดง
2. นางสาววาสิฏฐี สินทร
3. นายเหมันต์ สร้อยคีรี
- เนื่องด้วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ได้กาหนดห้วงการฝึก
ภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 ประจาปีการศึกษา 2557 ได้เชิญผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร
ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาหาร ฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ค่ายนวมินทราชินี อาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม คือ
นายฉัตรมงคล ตรีวิทย์
- ด้วยอาเภอบ้านฉาง ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลวันแห่ง
ความรัก เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดระยอง โดยมีกาหนด
จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ว่าการอาเภอบ้านฉาง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทางอาเภอบ้านฉาง
จึงขอเชิญผู้แทนจากวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมในเทศกาล
วันแห่งความรัก ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอ
บ้านฉาง ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม คือ
นางโสภนา พ่วงบัลลังก์
- ด้วยโรงเรียนสัตหีบ กาหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทราบข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ ทาง
โรงเรียนสัตหีบ จึงขอรับการสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวศึกษา
ต่อ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์
2. นางณัชชรีย์ คาไพ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

Recommandé

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช par
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชKongkrit Pimpa
782 vues20 diapositives
รายละเอียดแต่ละคณะ TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ par
รายละเอียดแต่ละคณะ TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายละเอียดแต่ละคณะ TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดแต่ละคณะ TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่thunnattapat
425 vues100 diapositives
จุดเน้นที่ 7 par
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7Suwakhon Phus
564 vues14 diapositives
ศิลปากร par
ศิลปากรศิลปากร
ศิลปากรkrunoony
352 vues9 diapositives
Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instructor ... par
Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instructor ...Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instructor ...
Development of Web-based Training to Develop Job Competencies for Instructor ...Panita Wannapiroon Kmutnb
669 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จาก YouTube และ Padlet par
การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จาก YouTube และ Padletการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จาก YouTube และ Padlet
การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จาก YouTube และ PadletEric Nattawut Matluang
162 vues15 diapositives
13นิตยา par
13นิตยา13นิตยา
13นิตยาssuserea9dad1
110 vues13 diapositives
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน55 1 par
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน55 1การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน55 1
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน55 1Pimpisut Plodprong
17.7K vues28 diapositives
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 par
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552Nang Ka Nangnarak
5.6K vues212 diapositives
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา par
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษามาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษาkruthai40
282 vues212 diapositives
การบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่ par
การบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่การบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่
การบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่prangkupk
1.9K vues9 diapositives

Tendances(7)

การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จาก YouTube และ Padlet par Eric Nattawut Matluang
การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จาก YouTube และ Padletการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จาก YouTube และ Padlet
การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จาก YouTube และ Padlet
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน55 1 par Pimpisut Plodprong
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน55 1การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน55 1
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน55 1
Pimpisut Plodprong17.7K vues
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 par Nang Ka Nangnarak
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
Nang Ka Nangnarak5.6K vues
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา par kruthai40
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษามาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา
kruthai40282 vues
การบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่ par prangkupk
การบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่การบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่
การบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่
prangkupk1.9K vues
1332 20210713 nichakarn_kaewchan par ssuserea9dad1
1332 20210713 nichakarn_kaewchan1332 20210713 nichakarn_kaewchan
1332 20210713 nichakarn_kaewchan
ssuserea9dad1101 vues

En vedette

การพัฒนาองค์การ (Organization Development:OD) par
การพัฒนาองค์การ (Organization Development:OD)การพัฒนาองค์การ (Organization Development:OD)
การพัฒนาองค์การ (Organization Development:OD)DrDanai Thienphut
4.2K vues33 diapositives
การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า par
การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้าการจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า
การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้าNattapakwichan Joysena
22.6K vues16 diapositives
Chapter 4 แนวคิดการพัฒนาองค์การ par
Chapter 4 แนวคิดการพัฒนาองค์การChapter 4 แนวคิดการพัฒนาองค์การ
Chapter 4 แนวคิดการพัฒนาองค์การwanna2728
30.9K vues26 diapositives
Chapter 5 กระบวนการพัฒนาองค์การ par
Chapter 5 กระบวนการพัฒนาองค์การChapter 5 กระบวนการพัฒนาองค์การ
Chapter 5 กระบวนการพัฒนาองค์การwanna2728
33.2K vues32 diapositives
หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรม par
หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรมหน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรม
หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรมMint NutniCha
100.1K vues43 diapositives
Chapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การ par
Chapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การChapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การ
Chapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การwanna2728
46.9K vues33 diapositives

En vedette(6)

การพัฒนาองค์การ (Organization Development:OD) par DrDanai Thienphut
การพัฒนาองค์การ (Organization Development:OD)การพัฒนาองค์การ (Organization Development:OD)
การพัฒนาองค์การ (Organization Development:OD)
DrDanai Thienphut4.2K vues
การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า par Nattapakwichan Joysena
การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้าการจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า
การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า
Chapter 4 แนวคิดการพัฒนาองค์การ par wanna2728
Chapter 4 แนวคิดการพัฒนาองค์การChapter 4 แนวคิดการพัฒนาองค์การ
Chapter 4 แนวคิดการพัฒนาองค์การ
wanna272830.9K vues
Chapter 5 กระบวนการพัฒนาองค์การ par wanna2728
Chapter 5 กระบวนการพัฒนาองค์การChapter 5 กระบวนการพัฒนาองค์การ
Chapter 5 กระบวนการพัฒนาองค์การ
wanna272833.2K vues
หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรม par Mint NutniCha
หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรมหน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรม
หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรม
Mint NutniCha100.1K vues
Chapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การ par wanna2728
Chapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การChapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การ
Chapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การ
wanna272846.9K vues

Similaire à รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

คำนำ par
คำนำคำนำ
คำนำnang_phy29
2.6K vues2 diapositives
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 7 par
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 7ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 7
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 7โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
363 vues4 diapositives
E0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8a3e0b988e0b8b2e0b887e0b887e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b... par
E0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8a3e0b988e0b8b2e0b887e0b887e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b...E0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8a3e0b988e0b8b2e0b887e0b887e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b...
E0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8a3e0b988e0b8b2e0b887e0b887e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b...rungaroonnoumsawat
41 vues24 diapositives
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน par
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานtassanee chaicharoen
3.5K vues6 diapositives
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ... par
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ...แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ...
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ...Totsaporn Inthanin
1.3K vues208 diapositives

Similaire à รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557(20)

E0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8a3e0b988e0b8b2e0b887e0b887e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b... par rungaroonnoumsawat
E0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8a3e0b988e0b8b2e0b887e0b887e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b...E0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8a3e0b988e0b8b2e0b887e0b887e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b...
E0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8a3e0b988e0b8b2e0b887e0b887e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b...
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน par tassanee chaicharoen
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ... par Totsaporn Inthanin
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ...แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ...
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ...
Totsaporn Inthanin1.3K vues
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 par Nattapon
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
Nattapon4.7K vues
ประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิต par tassanee chaicharoen
ประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิตประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิต
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป par Watcharasak Chantong
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน par Prachyanun Nilsook
บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอนบทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

Plus de Kongkrit Pimpa

รวมงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ปีการศึกษา 2557 par
รวมงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ปีการศึกษา 2557รวมงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ปีการศึกษา 2557
รวมงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ปีการศึกษา 2557Kongkrit Pimpa
359 vues22 diapositives
โครงงานวิชาชีพของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557 par
โครงงานวิชาชีพของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557โครงงานวิชาชีพของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงงานวิชาชีพของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557Kongkrit Pimpa
234 vues36 diapositives
วิจัยในชั้นเรียน ปี57 par
วิจัยในชั้นเรียน ปี57วิจัยในชั้นเรียน ปี57
วิจัยในชั้นเรียน ปี57Kongkrit Pimpa
12.5K vues60 diapositives
ปก par
ปกปก
ปกKongkrit Pimpa
197 vues1 diapositive
สารบัญ par
สารบัญสารบัญ
สารบัญKongkrit Pimpa
598 vues5 diapositives
วิจัยบทที่ 1 5 par
วิจัยบทที่ 1 5วิจัยบทที่ 1 5
วิจัยบทที่ 1 5Kongkrit Pimpa
5K vues59 diapositives

Plus de Kongkrit Pimpa(10)

รวมงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ปีการศึกษา 2557 par Kongkrit Pimpa
รวมงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ปีการศึกษา 2557รวมงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ปีการศึกษา 2557
รวมงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ปีการศึกษา 2557
Kongkrit Pimpa359 vues
โครงงานวิชาชีพของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557 par Kongkrit Pimpa
โครงงานวิชาชีพของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557โครงงานวิชาชีพของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงงานวิชาชีพของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557
Kongkrit Pimpa234 vues
วิจัยในชั้นเรียน ปี57 par Kongkrit Pimpa
วิจัยในชั้นเรียน ปี57วิจัยในชั้นเรียน ปี57
วิจัยในชั้นเรียน ปี57
Kongkrit Pimpa12.5K vues
ประกาศคุณูปการ par Kongkrit Pimpa
ประกาศคุณูปการประกาศคุณูปการ
ประกาศคุณูปการ
Kongkrit Pimpa947 vues

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

 • 1. รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช เลขที่ 171/5 หมู่ที่ 4 ถนนหาดยาว-คลองบางไผ่ ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130 ……………………………………………………………………………. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สังกัด : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • 2. คานา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมาย และหลักการในด้าน คุณภาพการศึกษา ตามหมวด 6 มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงาน ต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จึงได้จัดทารายงานประจาปีฉบับนี้ โดยคณะทางานที่วิทยาลัย แต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางนาไปสู่ การพัฒนาการดาเนินงานของวิทยาลัยต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู-อาจารย์ และ บุคลากรทุกฝ่าย ที่ร่วมกันทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะนาไปสู่การ พัฒนาการนักเรียน-นักศึกษา ของวิทยาลัยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคาแนะนาที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้อง จะเป็นแนวทางที่จาเป็นสาหรับการวางแผนพัฒนา และแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน โอกาสต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช เมษายน 2558
 • 3. สารบัญ เรื่อง หน้า คานา ก สารบัญ ข บทสรุปผู้บริหาร 1 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 1. ข้อมูลทั่วไป 4 2. สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 4 3. ประวัติสถานศึกษา 4 4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 9 5. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 9 6. ข้อมูลด้านการบริหาร 12 7. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ 13 8. จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 15 9. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 15 10. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 16 ตอนที่ 2 การดาเนินงานของสถานศึกษา 1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 17 2 แผนปฏิบัติการประจาปี 18 3. รายงานด้านงบประมาณ 41 4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 42 ตอนที่ 3 การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา 52 มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 70 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 78 มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 99 มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 101 มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 105 มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 114
 • 4. สารบัญ (ต่อ) ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 120 2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา 124 3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 125 ภาคผนวก 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพจากการประเมินคุณภาพรอบสาม 2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.
 • 5. บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 1. ระดับตัวบ่งชี้ 1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 32 ตัวบ่งชี้ 1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 2 ตัวบ่งชี้ 2. ระดับมาตรฐาน 2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 7 มาตรฐาน 2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน - มาตรฐาน 3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จุดเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช มีการจัดโครงสร้าง และนโยบายในด้านการบริหารจัดการที่มี ความชัดเจน ทั้งในด้านการบริหารหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านการนิเทศกากับช่วยเหลือ มีระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งส่งผลให้กลไก ในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนกลยุทธ์ และระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหาร แบบการกระจายอานาจ และมีส่วนร่วมโดยกาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉลี่ย 1 5 5 5 1 1 - 4 5 5 31 3.88 2 5 5 5 5 5 25 5.00 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 59 4.92 4 5 5 5.00 5 5 5 10 5.00 6 5 5 5 5 20 5.00 7 5 5 10 5.00 มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉลี่ย 1 5 5 5 3 1 - 5 5 5 34 4.25 2 5 5 5 5 5 25 5.00 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 59 4.92 4 5 5 5.00 5 4 5 9 4.50 6 5 5 5 5 20 5.00 7 5 4 9 4.50 ตัวบ่งชี้ที่
 • 6. 1. วิทยาลัยมีการจัดองค์การ นโยบายและการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาให้ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. วิทยาลัยมีการดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี คุณภาพตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง 4. บุคลากรในวิทยาลัยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดทั้ง ทางด้านการเรียนการสอน และด้านพฤติกรรมต่าง ๆ 5. วิทยาลัยมีการใช้งบประมาณโดยยึดหลักความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ทาให้ผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น 6. วิทยาลัยมีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบในทุกๆ ด้านอย่างมีเป้าหมายส่งผลต่อสถานศึกษาให้ ประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ 7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการและใช้ยุทธศาสตร์และการบริหารงานเชิงรุกแนว ใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์และเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย 8. สถานที่ และอาคารเรียนมีเพียงพอต่อการศึกษาและสะดวกสบายทาให้บรรยากาศในการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยห้องเรียนติดแอร์ทุกห้อง พร้อมมีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องซาวด์แล็ปที่ทันสมัย 9. วิทยาลัยมีการจัดตั้งโครงการสภานักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักระบบประชาธิปไตยและบทบาท สาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูอาจารย์ในการดูแล แก้ไขปัญหาของผู้เรียนไปสู่ การปฏิบัติที่ดี 10. วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้ได้ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจน นักเรียนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ จุดควรพัฒนา 1. สถานศึกษาต้องพัฒนา ตัวบ่งชี่ที่ 1.4 และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน เฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net) และวิชา ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 • 7. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็น ที่ยอมรับของสังคมภายนอก ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 1. จัดทาโครงการติวก่อนสอบ V-net เพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียน 2. จัดทาโครงการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการสอบ และนาผลคะแนนไปใช้ พัฒนาและปรับปรุง 3. เข้าร่วมโครงการทดสอบ Pre V-net 4. สถานศึกษาเพิ่มการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การเรียน การสอน และพัฒนาศักยภาพของครู และผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 5. สถานศึกษาควรเพิ่มประสทิธิภาพการจัดระบบดูแลนักเรียน 6. สถานศึกษาควรจัดทาโครงการการเพิ่มมูลค่าหรือหารายได้จากวัสดุฝึก ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ สมศ.กาหนด
 • 8. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษาพ.ศ.2557 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 1.1 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ( รหัสสถานศึกษา 21100035 ) 1.2 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2544 1.3 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 171/5 หมู่ที่ 4 ถนนหาดยาว-คลองบางไผ่ ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130 หมายเลขโทรศัพท์ 038-030-442-5 โทรสาร 038-030-443 เว็บไซต์ www.pattanavechschool.com 1.4 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ระยอง สังกัด: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2. สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช  ย่านธุรกิจการค้า  ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ  ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน  ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน  ใกล้นิคมอุตสาหกรรม  อื่น ๆ (ระบุ) ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 3. ประวัติสถานศึกษา โรงเรียนพัฒนเวช เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัด สานักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 171/5 หมู่ที่ 4 ถนนหาดยาว-คลองบางไผ่ ตาบล สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130 บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่จานวน 11 ไร่ 61 ตารางวา ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 ตามหลักสูตรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชา พาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามใบอนุญาตเลขที่ 140/2544 โดยมี นางสมศรี มาลีเวช เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ช่วงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา และการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนเวชจาแนกการพัฒนาในแต่ละปีการศึกษา ตาม รายละเอียดดังนี้
 • 9. ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนพัฒนเวช ได้ดาเนินการขออนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริม เหล็ก 2 ชั้น 12 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสาหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ตาม คาร้อง ที่ 1/2544 ลงวันที่ 4 มกราคม 2544 ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ - /2544 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป ต่อมาในวันที่ 9 มิถุนายน 2544 โรงเรียนพัฒนเวช ดาเนินการ ขออนุญาตใช้อาคารเรียนตามคาร้องที่ 9/2544 โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนชั้นที่ 1 ของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จานวน 6 ห้องเรียน และนานักเรียนเข้าเรียนได้ ตาม ใบอนุญาตเลขที่ 133/2544 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป ต่อมา โรงเรียนพัฒนเวชได้ดาเนินการ ขออนุญาตให้เพิ่มประเภทโรงเรียน และเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ตามคาร้องที่ 2/2544 ลงวันที่ 30 มกราคม 2544 โดยได้รับอนุญาตให้โรงเรียนเพิ่ม ประเภทโรงเรียน และเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน จากเดิมประเภทสามัญศึกษาเปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นประเภทสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประเภทอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชาพาณิชยก รรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 140/2544 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนพัฒนเวช ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาต จัดตั้ง เลขที่ 2/2545 ลงวันที่ 17 เมษายน 2545 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 โดยใช้ชื่อพัฒนเวช บริหารธุรกิจ อักษรย่อ พบธ. เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เริ่มเปิด ทาการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการขออนุญาตขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ตามคาร้องที่ 1/2546 ลงวันที่ 30 มกราคม 2546 โดยได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด ตามใบอนุญาตเลขที่ 011/2546 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2546 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจได้ดาเนินการขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย ตามคาร้องที่ 10/2546 ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 ซึ่ง ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีและสาขาการตลาด รอบบ่าย ระหว่างเวลา
 • 10. 15.30 น.– 21.00 น. ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ตามใบอนุญาตเลขที่ 122/2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 ในวันที่ 29 กันยายน 2546 โรงเรียนได้ดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทาการสอน ตามคาร้องที่ 12/2546 ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทาการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากเดิมเปิดสอน ระหว่างเวลา 08.30 น.– 15.30 น. เป็นเปิดสอนระหว่างเวลา 08.00 น. – 21.00 น. ตามใบอนุญาตเลขที่ 121/2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 อนุญาตตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป ต่อมา โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจได้ดาเนินการขออนุญาตรับนักเรียนเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2546 ตามคาร้อง ที่ 13/2546 ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 โรงเรียนได้รับอนุญาตรับนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชีและสาขาการตลาด (รอบบ่าย) ใบอนุญาตเลขที่ 123/2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนพัฒนเวช บริหารธุรกิจ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบแรก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดให้ สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี นับจากการ ประเมินครั้งสุดท้าย ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา ตามคาร้องที่ 3/2547 ลงวันที่ 26 มกราคม 2547 ใบอนุญาตเลขที่ 124/2547 โดยขอ อนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนหลักสูตรสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ในอัตราปีละไม่เกิน 5,730 บาท โดยแบ่งเก็บเป็น 2 ภาคเรียนๆ ละเท่า ๆ กัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป ในวันที่ 26 มกราคม 2547 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจดาเนินการขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรสาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ตามคาร้องที่ 2/2547 ลงวันที่ 26 มกราคม 2547 โดยได้รับอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตรสาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป ตามใบอนุญาตเลขที่ 012/2547 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการขออนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จานวน 1 หลัง ตามคาร้องที่ 3/2548 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2548 โดยได้รับ
 • 11. อนุญาตตามใบอนุญาต เลขที่ 175/2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2548 ต่อมาใน วันที่ 16 ธันวาคม 2548 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจดาเนินการขออนุญาตใช้อาคารเรียน และขยาย ความจุการรับนักเรียน ตามคาร้องที่ 7,8/2548 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร เรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 4 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง และขยายความจุการรับนักเรียนจากเดิม 540 คน เป็น 720 คน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมอื่น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามใบอนุญาตเลขที่ 169/2549 ตามคา ร้องที่ 10,11/2549 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2549 และให้ยกเลิกใบอนุญาตเลขที่ 051/2545 ลงวันที่ 19 เมษายน 2545 และใบอนุญาตเลขที่ 015/2546 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็น ต้นไป ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ดาเนินการขออนุญาตเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2549 ตาม คาร้องที่ 2/2550 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550 โดยอนุญาตเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจาปี การศึกษา 2549 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หน่วยกิตละ 420 บาท 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หน่วยกิตละ 450 บาท ตามใบอนุญาตเลขที่ 026/2550 อนุญาตตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป ต่อมาเมื่อ โรงเรียนมีนักเรียนเข้ารับการศึกษาจานวนมากขึ้น โรงเรียนจึงพัฒนาขยายอาคารเรียนให้พอเหมาะ สาหรับการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการขอ อนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 16 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง ตามคาร้องที่ 3/2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 108/2550 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ต่อมาในวันที่ 25 กันยายน 2550 โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจได้ขออนุญาตรับ นักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ตามคาร้องที่ 7/2550 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 ซึ่งโรงเรียนได้รับอนุญาต ให้รับนักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามใบอนุญาตเลขที่ 189/2550 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550 ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต่อมาโรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิมโรงเรียน “พัฒนเวชบริหารธุรกิจ” เป็นโรงเรียน “พัฒนเวชเทคโนโลยี”
 • 12. ตามใบอนุญาตเลขที่ 177/2550ลงวันที่ 21กันยายน 2550อนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550เพื่ออนาคตในการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยีได้ดาเนินการขออนุญาตใช้ตราโรงเรียนเพื่อให้ สอดคล้องกับชื่อโรงเรียนที่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ตามใบอนุญาตเลขที่ 177/2550 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 ตามคาร้องที่ 9/2550 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ตามใบอนุญาต เลขที่ 206/2550 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี ได้ดาเนินการขออนุญาตใช้อาคารเรียน ตามคาร้องที่ 9/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 16 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง และอนุญาตให้ขยายความจุการรับนักเรียน จากเดิม จานวน 720 คน เป็น 1,440 คน ตาม ใบอนุญาตเลขที่ 28/2552 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ในปี การศึกษา 2552 โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรอง มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสอง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1 ห้อง และ ห้องประชุมสัมมนาในการจัดการเรียนการสอน แนะแนวการศึกษาทั้งภายในภายนอก เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี ได้ดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียน ตามคา ร้องที่ 1/2554 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยอนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงอายุนักเรียนจากเดิมรับ นักเรียนที่มีอายุอย่างต่า 15 ปี เป็นรับนักเรียนที่มีอายุอย่างต่า 14 ปี เป็นต้นไป เนื่องจากมีนักเรียนที่ ศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 14 ปี มาสมัครเข้าเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ตาม ใบอนุญาตเลขที่ 20/2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยีได้ดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร จัดตั้งโรงเรียน ตามคาร้องที่ 3/2554 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) ตามมาตรา 28 โรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ทั้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาจใช้คาว่า “วิทยาลัย อาชีวศึกษา” หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบชื่อ แทนคาว่า “โรงเรียน” ได้โดยโรงเรียนได้รับ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 2 ชื่อ ประเภท ระดับการศึกษา ได้ ดังนี้ ข้อ 4 โรงเรียนนี้มีชื่อว่าจากเดิมโรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน
 • 13. เวช และเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม PATTANAVECH TECHNOLOGY COLLEGE เปลี่ยนเป็น Pattanavech Technological College ข้อ 6 เครื่องหมาย/ตราโรงเรียน จากเดิมภายในวงกลม ซ้อนกันด้านบนเขียนชื่อโรงเรียนพัฒนเวชเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็นชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่จริง และใช้งาน ณ วันที่รายงาน มีดังนี้ อาคารเรียน จานวน 3 หลัง แบ่งออกเป็น 3 อาคารเรียนดังนี้ - อาคารเรียนที่ 1 อาคาร A. - อาคารเรียนที่ 2 อาคาร B. - อาคารเรียนที่ 3 อาคาร C. อาคารประกอบ จานวน 1 หลัง ดังนี้ - โรงอาหาร จานวนห้องเรียนในแต่ละอาคารเรียน รวมทั้งสิ้น 11 ห้อง โดยแบ่งตามอาคารเรียน ดังนี้ - อาคารเรียนที่ 1 อาคาร A. มีห้องเรียน จานวน 4 ห้อง - อาคารเรียนที่ 2 อาคาร B. มีห้องเรียน จานวน - ห้อง - อาคารเรียนที่ 3 อาคาร C. มีห้องเรียน จานวน 7 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จานวน 9 ห้อง ดังนี้ - ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย จานวน 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ จานวน 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง - ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี จานวน 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติการทางการตลาด จานวน 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติการทางการขาย จานวน 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติการสานักงาน จานวน 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 0 ห้อง - โรงฝึกงาน จานวน 0 ห้อง ห้องพักครู จานวน 2 ห้อง ดังนี้ - อาคารA. ห้อง A.102 จานวน 1 ห้อง - อาคารA. ห้อง A.103 จานวน 1 ห้อง ห้องประกอบ จานวน 5 ห้อง - ห้องพยาบาล จานวน 1 ห้อง
 • 14. - ห้องประชุม จานวน 2 ห้อง - ห้องสมุด จานวน 1 ห้อง - ห้องแนะแนว จานวน 1 ห้อง
 • 15. 5. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 5.1 โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย/แผนก/งาน งานจัดหาบุคลากร กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ แผนภูมิการจัดองค์กรวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายธุรการและการเงิน งานพัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษา งานนิเทศครู งานจัดทาคู่มือครู งานดูแลควบคุม และประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานหลักสูตร กลุ่มงานการเรียนการสอน กลุ่มงานวัดผล และประเมินผล กลุ่มงานกิจกรรม กลุ่มงานห้องสมุด กลุ่มงานฝึกงาน และนิเทศฝึกงาน กลุ่มงานปกครอง งานวางแผนการตลาด งานติดต่อประสานงาน งานผลิตสื่อโฆษณา งานเทคโนโลยี และสารสนเทศ งานแนะแนวภายนอก-ภายใน งานวางแผน และดาเนินงานตามนโยบาย งานสารบรรณ งานทะเบียน และสถิติ งานบัญชี และการเงิน งานพัสดุ และครุภัณฑ์ งานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานประกันอุบัติเหตุ งานกองทุนนักเรียน-นักศึกษา งานอื่น ๆ แม่บ้าน งานประกันคุณภาพ รองผู้อานวยการ งานประชาสัมพันธ์ งานวิจัย และพัฒนาฯ -9-
 • 16. 6. ข้อมูลด้านการบริหาร 6.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด ที่ ชื่อ – สกุล ตาแหน่งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการดารง ตาแหน่ง 1. นางสมศรี มาลีเวช ประธานกรรมการ (ผู้รับใบอนุญาต) 13 2. นายศิริศักดิ์ มาลีเวช กรรมการ (ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ) 13 3. ร.อ.เสวก พ่วงบัลลังก์ กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง) 3 4. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์ กรรมการ (ผู้แทนครู) 3 5. นางสาวอรอนงค์ มลคลธนวัฒน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 3 6. นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ กรรมการ/เลขานุการ (ผู้แทนครู) 3 6.2 ผู้รับใบอนุญาต นางสมศรี มาลีเวช คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษาศาสตร์บัณฑิต ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 13 ปี 6.3 ผู้จัดการ นายศิริศักดิ์ มาลีเวช คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษามหาบัณฑิต ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 13 ปี 6.4 ผู้อานวยการ นายศิริศักดิ์ มาลีเวช คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษามหาบัณฑิต ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2549 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 ปี 6.5 รองผู้อานวยการ นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษามหาบัณฑิต ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี
 • 17. 7. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ (ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) ประเภทบุคลากร จานวน (คน) สถานภาพ ใบประกอบ วิชาชีพ วุฒิการศึกษา ครูประจา ครูพิเศษ มี ไม่มี ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ากว่า ปริญญาตรี ผู้รับใบอนุญาต 1 - - 1 - - - 1 - ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ 1 - - 1 - - 1 - - รองผู้อานวยการ 1 - - 1 - - 1 - - ครู 22 20 2 9 13 - 2 20 - บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - - บุคลากรสนับสนุน 4 - - - 4 - - 2 2 รวม 29 20 3 9 13 - 4 20 2 ครูประจา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา ครูพิเศษ หมายถึง ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยี การศึกษางานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไป บุคลากรสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู และ บุคลากรทางการศึกษา
 • 18. จาแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน สาขาวิชา/สาขางาน จานวน (คน) สถานภาพ ใบประกอบ วิชาชีพ วุฒิการศึกษา ครูประจา ครูพิเศษ มี ไม่มี ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ากว่า ปริญญาตรี ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย/การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามัญ 6 7 5 4 6 7 4 3 - - 1 1 3 2 2 2 3 5 3 2 - - - - - 1 - 1 6 6 5 3 - - - - รวม 22 20 2 9 13 - 2 20 -
 • 19. 8. จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี ( ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน ) หลักสูตร/ประเภทวิชา ชั้นปี รวม 1 2 3 ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา ปวช. 115 - 89 - 102 - 306 - ปวส. 67 - 66 - - - 133 - ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม การบัญชี การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 34 16 65 115 - - - - 25 17 47 89 - - - - 29 18 55 102 - - - - 88 51 167 306 - - - - ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36 - 31 - - - 32 9 25 - - - - - - - - - 68 9 56 - - - รวม 67 - 66 - - - 133 - 9. เกียรติประวัติของสถานศึกษา ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก คน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก และทานุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน สถานศึกษาและ ผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน ประมาณค่า 1-5
 • 20. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมารางวัลที่ได้รับดังนี้ รางวัลที่ได้รับของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาตามโครงการ เสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เกียรติบัตรในวันที่ 3 กรฎาคม 2558 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 10. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ผลิตนักเรียน-นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง วิชาชีพ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลยึดมั่นในหลักการและเหตุผล มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมและบุคลิกภาพที่ดีตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยถึงพร้อมด้วยคุณธรรม พัฒนาตนให้ เจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีความคิดอิสระและสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ มีความชาญ ฉลาดในการนาความรู้ไปใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
 • 21. ตอนที่ 2 การดาเนินงานของสถานศึกษา 1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 1.1 ปรัชญาวิทยาลัย ปัญญาดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม ปรัชญาของวิทยาลัยเป็นแนวคิดหรือหลักการ หรือวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ฯ ที่กาหนดขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะตามที่วิทยาลัยต้องการ หลักสูตร โดยสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ ของสังคม ด้วยการมุ่งผลิตนักเรียนให้มีนิสัยรักการทางานมีความใฝ่รู้ในวิชาชีพ และดารงชีวิตที่ดีใน สังคมอย่างมีคุณค่า ปัญญาดี หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับ มีความรู้ทางด้านต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ พัฒนาให้นักเรียนมีความคิด มีสติปัญญาดีโดยผสมผสาน เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ มีคุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม และฝึกระเบียบวินัยในการทางาน ความอดทน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สร้างสรรค์สังคม การนาเอาความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และนา ความมีคุณธรรมไปใช้ในการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น 1.2วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ผลิตนักเรียน-นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง วิชาชีพ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลยึดมั่นในหลักการและเหตุผล มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมที่ดีตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม พัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าอยู่ ตลอดเวลา มีความคิดอิสระและสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ มีความชาญฉลาดในการนา ความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการแก้ปัญหา ร่วมไปถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 1.3 เอกลักษณ์ ผู้เรียนมีบุคลิกภาพดี 1.4 อัตลักษณ์ กล้าคิด กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี
 • 22. 2. แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้จัดทาแผนพัฒนาเล่มใหม่ขึ้นเนื่องจากเล่มเดิมสิ้นสุดการ ดาเนินงาน แผนพัฒนานี้มีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 ตามมาตรฐานสถานศึกษาที่ ตั้งเป้าหมายไว้ และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะพัฒนาครอบคลุม การจัดการศึกษาในทุกด้าน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด และมาตรฐานของสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ดาเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน-นักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนอีกทั้งยังรวมไปถึงการ เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้สาหรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่แต่ละระดับชั้น ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านสติปัญญา กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยมีการดาเนินการดังนี้ - ศูนย์ฝึกทหารวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธ ศึกษาทหารเรือ ทาการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปี 2557 ได้จัดประชุมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์สมุทร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันพุทธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 1 ท่าน คือ นายฉัตรมงคล ตรีวิทย์ - สานักงานจัดหางานระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนว อาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2557 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และขยายเครือข่ายด้านการแนะแนวอาชีพ รวมทั้งพัฒนาองค์ ความรู้ให้กับเครือข่ายแนะแนวอาชีพ จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ ระยอง อาเภอเมืองระยอง ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจานวน 2 ท่าน คือ 1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์ 2. นางสาวณัชชรีย์ วงษ์วิเชียร - สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ อนุมัติให้ดาเนิน โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการ สอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน เวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจานวน 2 ท่าน คือ 1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์ 2. นางสาวรัตนา บุญศรี - สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • 23. ประถมศึกษาระยองเขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนสาหรับครูบรรจุใหม่ ประจาปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยองเขต 1 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจานวน 2 ท่าน คือ 1. นางสุวรรณี บุรีมาตร์ 2. นางสาวขนิษฐา แก้วธานี - สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กาหนดจัดประชุมสรุปผลการ ดาเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในโรงเรียนเอกชน ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน คือ 1. นางโสภนา พ่วงบัลลังก์ 2. นางสาวธัชกร สิงห์ทอง - สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคีและการนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม จานวน 2 ท่าน คือ 1. นางสุวิมล จันทร์แดง 2. นางสาวสุกัลยา ดวงทาวัง - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 มีนโยบายการปรับปรุงพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์ โดยกาหนดให้มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับสถานศึกษาทั้งในภาครัฐบาลและ เอกชน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน คือ 1. นางณัชชรีย์ วงษ์วิเชียร 2. นางสาวรัตนา บุญศรี - สานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ได้จัดประชุมอาสาสมัครเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 2/2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพได้รับความรู้และ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการแนะ แนวอาชีพ ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารย์
 • 24. ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 3 มุขหน้า ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ทางวิทยาลัย เทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน คือ 1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์ 2. นางณัชชรีย์ วงษ์วิเชียร - โรงพยาบาลบ้านฉางร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดาเนินงานแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควร และจากการศึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพบว่า การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นส่วนใหญ่มาจาก ครอบครัวแตกแยก ทางโรงพยาบาลบ้านฉางได้จัดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง เยาวชนไทยเข้มแข็งใน กลุ่มภาคีเครือข่ายและแกนนาครอบครัว ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมหยาดน้าริน โรงพยาบาลบ้านฉาง เวลา 08.30 น. ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม จานวน 1 ท่านคือ นางโสภนา พ่วงบัลลังก์ - สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กาหนดจัดประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจาปีครั้งที่ 39 พ.ศ. 2557 เรื่อง ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาเอกชน สู่ความเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอุดรธานี ชั้น 4 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทางวิทยาลัยเทคโนโลยี พัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 6 ท่าน คือ 1. นายศิริศักดิ์ มาลีเวช 2. นางชิดชนก มาลีเวช 3. นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ 4. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์ 5. นางณัชชรีย์ วงษ์วิเชียร 6. นางสาวจิราวรรณ แหงมงาม - บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จากัด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM ได้แนะนาโปรแกรมบัญชีสาหรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในหมวดวิชาชีพสาขางานบัญชี ชื่อวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ใน หัวข้อ “การบัญชีกับโปรแกรมบัญชีภาษาไทย EASY-ACC” ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30- 17.00 น. ณ ห้องสิตารมย์พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจานวน 2 ท่าน คือ 1. นางสาวกัญจ์ชลิการ์ กันทะเจตน์ 2. นางสุวรรณี บุรีมาตร์
 • 25. - หน่วยศึกษานิเทศก์โดยโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ได้ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ พัฒนาชุด กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเยาวชนอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สาหรับการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนในระดับ ปวช. จึงจัดประชุมปฏิบัติการทาความเข้าใจเพื่อเตรียมการขยายผลการใช้เครื่องมือดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน คือ 1. นางโสภนา พ่วงบัลลังก์ 2. นางสาวธัชกร สิงห์ทอง - ด้วยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจาปี 2557 เพื่อสร้างพลัง ภาคีเครือข่ายในรูปแบบห่วงโซ่คุณภาพในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสุวิมล จันทร์แดง 2. นางสาวสุกัลยา ดวงทาวัง - ด้วยสานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กาหนดจัดประชุมอาสาสมัครเครือข่ายแนะแนวอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพได้รับความรู้ และได้พัฒนาองค์ ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจ พิจารณ์ ศาลากลาง จังหวัดระยอง ชั้น 3 มุขหน้า (หน้าลิฟท์) ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์ 2. นางสาวณัชชรีย์ คาไพ - ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กาหนดจัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริม สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ให้กับสถานศึกษา เอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีผลการปประเมินภายนอกรอบสามไม่รับรองมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ 2. นางสาวกัญญ์ชลา ช่างแต่ง - ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้รับอนุมัติจัดอบรมการ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
 • 26. กาหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสุวิมล จันทร์แดง 2. นางสาวสุกัลยา ดวงทาวัง - ด้วยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยองเขต 1 กาหนดการประกวดครูเอกชนดีเด่นจังหวัดระยอง ระดับอาชีวศึกษา ประจาปี การศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนกวงฮั้ว ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสุวิมล จันทร์แดง 2. นางสาววาสิฏฐี สินทร 3. นายเหมันต์ สร้อยคีรี - เนื่องด้วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ได้กาหนดห้วงการฝึก ภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 ประจาปีการศึกษา 2557 ได้เชิญผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาหาร ฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ค่ายนวมินทราชินี อาเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม คือ นายฉัตรมงคล ตรีวิทย์ - ด้วยอาเภอบ้านฉาง ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลวันแห่ง ความรัก เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดระยอง โดยมีกาหนด จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ว่าการอาเภอบ้านฉาง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทางอาเภอบ้านฉาง จึงขอเชิญผู้แทนจากวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมในเทศกาล วันแห่งความรัก ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอ บ้านฉาง ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม คือ นางโสภนา พ่วงบัลลังก์ - ด้วยโรงเรียนสัตหีบ กาหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทราบข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ ทาง โรงเรียนสัตหีบ จึงขอรับการสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวศึกษา ต่อ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์ 2. นางณัชชรีย์ คาไพ