Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

KD Belfast 22.-23. august 2013

296 vues

Publié le

Výjazdové konzulárne dni Slovenského veľvyslanectva v Belfaste v dňoch 22.-23. augusta 2013. Poskytovanie konzulárnych služieb občanom SR: podanie žiadosti o cestovný pas, osvedčenie o štátnom občianstve, zápis narodenia/sobáša do osobitnej matriky SR, osvedčenie podpisu/kópie/prekladu.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

KD Belfast 22.-23. august 2013

 1. 1. KONZULÁRNE DNI V BELFAST 22.-23. augusta 2013 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne
 2. 2. Page  2 KONZULÁRNE DNI V BELFAST  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne www.mzv.sk/londyn organizuje Konzulárne dni v Manchester.   KDE: Royal Colege of Midwives Merrion Business Centre 58 Howard Street BT1 6PJ Belfast KEDY: 22. augusta 2013 (štvrtok): 9:00–13:00, 14:00-18:00 23. augusta 2013 (piatok): 9:00-13:00, 14:00-18:00
 3. 3. Page  3 Merrion Business Centre 58 Howard Street BT1 6PJ Belfast KONZULÁRNE DNI V BELFAST
 4. 4. Page  4 Konzulárne dni budú zamerané na konzulárne úkony, pri ktorých sa podľa zákona vyžaduje osobná prítomnosť žiadateľa:  CESTOVNÝ PAS SR  PREVZATIE VYSTAVENÉHO CESTOVNÉHO PASU  OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE  ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠA, ÚMRTIA  OSVEDČENIE PODPISU, KÓPIE, PREKLADU KONZULÁRNE DNI V BELFAST
 5. 5. Page  5 Áno, na podanie žiadosti je potrebné si vopred dohodnúť presný čas a termín podania žiadosti. Objednať sa môžete: na tel. čísle 020-7313-6470 pondelok - štvrtok od 8:30–13:00 a od 14:00-16:45 piatok od 8:30–13:00 a od 14:00-15:30 TREBA SA VOPRED OBJEDNAŤ?
 6. 6. Page  6 UPOZORNENIE Spolu s originálmi dokladov, potrebných na podanie žiadosti, je potrebné zo všetkých originálov vopred vyhotoviť KÓPIE a priniesť spolu s ORIGINÁLMI. Bez predloženia ORIGINÁLOV dokladov (napr. pas, občiansky preukaz, rodný list, sobášny list atď) a zároveň ich kópií nebude možné žiadosť prijat!!!
 7. 7. Page  7 CESTOVNÝ PAS SR www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝ PAS
 8. 8. Page  8 AKO POŽIADAŤ O NOVÝ PAS? SOM DRŽITEĽOM aspoň jedného z nasledovných dokladov:  platného cestovného pasu SR  platného občianskeho preukazu SR  platného osvedčenia o štátnom občianstve SR *  platného potvrdenia o štátnom občianstve SR*   slovenského rodného listu  poplatok * osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jeho vydania Pokiaľ ste držiteľom aspoň jedného platného dokladu uvedeného vyššie, môžete si požiadať o nový cestovný pas SR. Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝ PAS.
 9. 9. Page  9 ŽIADOSŤ O CESTOVNÝ PAS www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝ PAS
 10. 10. Page  10 ŽIADOSŤ O CESTOVNÝ PAS Všetci žiadatelia (vrátane detí) o biometrický pas sa podrobia fotografickému snímaniu tváre, žiadatelia starší ako 12 rokov aj snímaniu odtlačkov prstov a nasnímaniu podpisu na elektronický tablet.
 11. 11. Page  11 KEDY BUDE PAS HOTOVÝ? VYBAVENIE NOVÉHO CESTOVÉHO PASU TRVÁ PRIBLIŽNE 2 MESIACE ODO DŇA PODANIA ŽIADOSTI. www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝ PAS O tom, že Váš pas bol vystavený a je pripravený na prevzatie Vás budeme informovať telefonicky.
 12. 12. Page  12 KDE SI VYZDVIHNEM VYSTAVENÝ PAS?  OSOBNE NA VEĽVYSLANECTVE SR V LONDÝNE alebo  POŠTOU PO PREDLOŽENÍ PREDPLATENEJ SPIATOČNEJ OBÁLKY „Pre – paid SPECIAL DELIVERY envelope “* * predplatenú spiatočnú obálku „Pre-paid Special Delivery envelope“ treba podať súčasne so žiadosťou o cestovný pas
 13. 13. Page  13 KTO MÓŽE PREVZIAŤ PAS? 1. Cestovné pasy občanom mladším ako 15 rokov a občanom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 18 ods. 1 zákona) 2. Cestovné pasy občanom starším ako 15 rokov Vyhotovený cestovný pas si občan starší ako 15 rokov prevezme v mieste podania žiadosti o jeho vydanie osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občan môže cestovný pas prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zákona). UPOZORNENIE: V prípade príbuzného je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah k osobe, ktorej cestovný pas má byť prevzatý, vydaný príslušným orgánom Slovenskej republiky (napr. rodný list, sobášny list). V prípade osvedčenia plnej moci na zastupovanie (v slovenskom jazyku) osvedčenej iným ako slovenským (notár, matrika, zastupiteľský úrad) orgánom (napr. notárom v USA) je potrebné k notárskemu osvedčeniu zabezpečiť osvedčenie tzv. apostilu.
 14. 14. Page  14 OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / ŠTÁTNE OBČIANSTVO
 15. 15. Page  15 NIE SOM DRŽITEĽOM ani jedného z uvedených dokladov  platný cestovný pas SR  občiansky preukaz SR  platné osvedčenie o štátnom občianstve SR *  platné potvrdenie o štátnom občianstve SR*  * osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jeho vydania Pokiaľ nie ste držiteľom platného cestovného pasu SR, platného občianskeho preukazu SR, platného osvedčenia o štátnom občianstve SR alebo platného potvrdenia o štátnom občianstve SR, k žiadosti o pas, je potrebné si najskôr požiadať o vydanie tzv. Osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR. Až po vydaní tohto osvedčenia je možné podať žiadosť o vydanie cestovného pasu SR . Tlačivo žiadosti a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / ŠTÁTNE OBČIANSTVO OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR
 16. 16. Page  16 OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR KTO PODÁVA ŽIADOSŤ: •osobne občan SR, ktorý získal občianstvo SR narodením, udelením, voľbou alebo uzavretím manželstva, •rodič (zákonný zástupca) za deti do 18 rokov, s platným dokladom totožnosti. AKÉ NÁLEŽITOSTI: •vyplnený formulár žiadosti •doklad totožnosti (aj neplatný) •rodný list žiadateľa •rodné listy rodičov, príp. starých rodičov ak sa narodili po 31.12.1953 •doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela/ky) •ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný obvodným úradom na ich predloženie •poplatok •fotokópie všetkých predkladaných dokumentov
 17. 17. Page  17 KEDY BUDE OSVEDČENIE HOTOVÉ? VYBAVENIE OSVEDČENIA TRVÁ PRIBLIŽNE 2-3 MESIACE ODO DŇA PODANIA ŽIADOSTI. Vystavené osvedčenie/potvrdenie o ŠO SR Vám zašleme poštou na Vami uvedenú adresu po predložení predplatenej spiatočnej obálky „Pre- paid Special Delivery envelope“.
 18. 18. Page  18 PLATNOSŤ OSVEDČENIA Osvedčenie o štátnom občianstve je platné 6 mesiacov odo dňa vydania osvedčenia. Nový cestovný pas je možné vybaviť len počas doby platnosti osvedčenia.
 19. 19. Page  19 ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY MV SR www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / ZÁPIS NARODENIA / ZÁPIS SOBÁŠA / ZÁPIS ÚMRTIA
 20. 20. Page  20 Podrobné informácie sú na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / ZÁPIS NARODENIA / ZÁPIS SOBÁŠA / ZÁPIS ÚMRTIA ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA
 21. 21. Page  21 Britské matričné listiny – rodný, sobášny a úmrtný list musia byť opatrené - apostille* - úradným prekladom do slovenského jazyka** *Podrobné informácie sú na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV ** Zastupiteľský úrad SR môže zabezpečiť za správny poplatok, len preklad britského rodného listu, (pri podávaní žiadosti o zápis o narodení ), alebo klient si môže zabezpečiť vyhotovenie prekladu aj sám. Preklad musí byť úplný vrátane diakritiky. ZÚ za správny poplatok správnosť prekladu overí. S prekladom britského sobášneho, úmrtného listu si Vám dovoľujeme odporučiť kontaktovať tzv. súdnych prekladateľov znalcov vedených v zozname JASPI. Link- http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm Preklady overené britskými prekladateľskými spoločnosťami musia byť legalizované apostillou cez Legalizačný úrad viď. www.mzv.sk/londyn sekcia Legalizácia dokladov. ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA
 22. 22. Page  22 OSVEDČENIE PODPISOV A KÓPIÍ www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / OSVEDČOVANIE PODPISOV A KÓPIÍ
 23. 23. Page  23 OSVEDČENIE PODPISU Osvedčením pravosti podpisu ZÚ SR osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal. Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: občan SR – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom; cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom. Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / OSVEDČOVANIE PODPISOV A KÓPIÍ POZNÁMKA: Ak žiadateľ listinu, ktorú chce použiť na úradné účely v SR, nepodpisuje priamo na ZÚ SR, môže byť podpis na listine overený britským notárom. Táto listina musí byť však následne opatrená apostilou, t.j. formou vyššieho overenia štátneho úradu - The Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office. Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV.
 24. 24. Page  24 OSVEDČENIE KÓPIÍ Osvedčením fotokópie sa osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. Pracovníci budú iba prijímať žiadosti o overenie fotokópii a overené žiadosti posielať poštou. Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: originál listiny, fotokópia listiny, správny poplatok v hotovosti alebo šekom za každú listinu predloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovný pas) predplatená spiatočná obálka POZNÁMKA: K osvedčeniu fotokópií verejných listín určených na použitie v zahraničí (napr. vo Veľkej Británii), musia byť predložené originály opatrené legalizačnou doložkou, t. j. apostille alebo superlegalizáciou (podľa toho, do ktorej krajiny je doklad určený) Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV
 25. 25. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne 25,Kensington Palace Gardens W8 4QY London Spojené kráľovstvo Tel.: 00442073136470 Fax: 0044207313648 ______________________ www.mzv.sk/londyn cons.london@mzv.sk Veľvyslanectvo SR v Londyne (Embassy of the Slovak Republic London)

×