Publicité

Siro bezpecnostni-list-084.040

Koral Italy, Tišnov
12 Mar 2013
Siro bezpecnostni-list-084.040
Siro bezpecnostni-list-084.040
Siro bezpecnostni-list-084.040
Siro bezpecnostni-list-084.040
Publicité
Siro bezpecnostni-list-084.040
Siro bezpecnostni-list-084.040
Siro bezpecnostni-list-084.040
Prochain SlideShare
Siro bezpecnostni-list-084.028Siro bezpecnostni-list-084.028
Chargement dans ... 3
1 sur 7
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Siro bezpecnostni-list-084.040

  1. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 1 Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000 Datum revize v ČR: 1.8.2009 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 23.6.2006 Název výrobku: Texturovací pasta, speciální kolorovací pasta 084.040 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace přípravku Italský název přípravku: PASTA TESTURIZZATA, Sistema tintometrico Colours Studio Číslo výrobku: 084.040 Český název: Texturovací pasta, speciální kolorovací pasta Doporučený účel použití: průmyslové lakování Identifikace dovozce v ČR Jméno/obchodní jméno: KORAL ITALY spol. s. r. o. Sídlo (místo podnikání) dovozce: Ostrovec 1861, 666 01 Tišnov. Identifikační číslo: DIČ: CZ 634 807 51 Telefon: 00420 549 410 517 Fax: 00420 549 418 111 Nouzové telefonní číslo dovozce: Neuvedeno. Identifikace zahraničního výrobce: Jméno/obchodní jméno: SIRO Srl Sídlo (místo podnikání) zahraničního výrobce: Via Meucci, 5 Z.I. Selve, 35033 TEOLO (PD), Italy Telefon: 0039 049 9901122 Informace podává v Itálii: Centro Antiveleni dell'Ospedale NIGUARDA di Milano Nouzové telefonní číslo: Tel.: 0039 02 66101029 0039 02 64442523 Informace v případě nehody podává v ČR Nouzové telefonní číslo pro celou ČR: Nepřetržitě +420 224 919 293 +420 224 915 402 +420 224 914 575 Adresa: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Výrobek je kapalina, která může vzplanout, přijde-li při méně než 21° do styku s otev řeným ohněm či jiskrou. C Při akutním kontaktu je látka škodlivá a při vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou je látka zdraví nebezpečná. Při vniknutí do očí způsobuje látka podstatné podráždění, které může trvat déle než 24 hodin. 3. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU Chemická charakteristika přípravku: Komponenty přípravku (nejde o nebezpečné látky podle výrobce) ve směsi rozpouštědel (butylacetát a ropné rozpouštědlo, které podle písemného potvrzení fy SIRO ze dne 12. dubna 2000 obsahuje méně než 0,1 % benzenu). Přípravek představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích č. 356/2003 Sb. ve změní pozdějších změn. CAS Koncentrace Výstražný symbol nebezpečnosti a čísla R-vět čisté Chemický název EINECS [%] látky: Indexové č. ES 64742-95-6 Xn SOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ), 265-199-0 2,51 – 10,00 R 37 LEHKÁ AROMATICKÁ R 65 649-356-00-4
  2. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 2 Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000 Datum revize v ČR: 1.8.2009 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 23.6.2006 Název výrobku: Texturovací pasta, speciální kolorovací pasta 084.040 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR 108-67-8 Xi MESITYLEN 203-604-4 0,01 – 2,50 R 37 R 51-53 601-025-00-5 95-63-6 Xn 1,2,4-TRIMETHYLBENZEN 202-436-9 2,51 – 10,00 R 20, 36/37/38 R 51-53 601-043-00-3 108-65-6 2-METHOXY-1-METHYLETHYL- Xi 203-603-9 10,01 – 25,00 ACETÁT R 36 607-195-00-7 1330-20-7 Xn XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) 215-535-7 2,51 – 10,00 R 20/21 R 38 601-022-00-9 100-41-4 Xn ETHYLBENZEN 202-849-4 0,01 – 2,50 R 20 601-023-00-4 Poznámky - plné znění uvedených R-vět najdete v kapitole 15. 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nadýchání: Vyveďte postiženého ze zamořeného prostoru a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Event. vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvětrejte místnosti. Při styku s kůží: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části kůže umyjte teplou vodou a mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Při otevřených víčkách nejméně 10 minut vyplachujte čistou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Poté překryjte oči sterilní gázou nebo čistým suchým kapesníkem. Zajistěte lékařské vyšetření. Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Za žádných okolností se nepokoušejte vyvolat zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu. Lze podat petrolátum, nikdy ne mléko nebo tuky jakéhokoliv druhu. Další údaje: Okamžité, zpožděné i dlouhodobé příznaky a účinky vyvolané expozicí, doporučení pro lékařskou první pomoc a event. léčbu: Možná aspirační bronchopneumonie po vdechnutí kapaliny (nikoliv par, kdy je vznik tohoto stavu vyloučen) ohrožuje život. Léčba je symptomatická. Údaj o nutnosti umístění i použití speciálních prostředků pro první pomoc vč. léků a přístrojů (týká se jen některých látek): Speciální prostředky nejsou nutné. 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU Vhodná hasiva: V případě požáru haste práškovými halonovými přístroji, oxidem uhličitým (CO2) a pěnou. Nevhodná hasiva (zejména ta, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů) - Neuvedena. Zvláštní nebezpečí (upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení): Při požáru vzniká kouř, může docházet k vzniku oxidu uhelnatého (CO) a uhličitého (CO2). Nevdechujte zplodiny hoření. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj), popř. celotělovou ochranu. Další údaje: Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou.
  3. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 3 Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000 Datum revize v ČR: 1.8.2009 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 23.6.2006 Název výrobku: Texturovací pasta, speciální kolorovací pasta 084.040 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky , zejména k ochraně pokožky. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Nekuřte. Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte proniknutí do povrchových vodotečí i spodních vod. Zabaňte proniknutí do půdy. Doporučené metody čistění a zneškodnění: Pokryjte vhodným absorbujícím materiálem (písek, infusoriová hlinka, Vapex, universální absorpční materiály) a shromážděte v dobře uzavřených nádobách. Snažte se výrobek nashromáždit tak, aby jej bylo možné ještě použít. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Další údaje: Zbytky přípravku odstraňte velkým množstvím vody. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče popř. jiný místně kompetentní orgán. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Pokyny pro zacházení: Opatření pro bezpečné nakládání s přípravkem: Při obvyklém používání přípravku (v souladu s návodem) nejsou žádná specifická opatření nutná. Další zvláštní požadavky vč. zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem: Nevdechujte páry, zabraňte kontaktu s pokožkou, nejezte a nepijte. Ochrana před požárem nebo výbuchem: Při práci nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení. Pokyny pro skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte v originálním a dobře uzavřeném balení v suchu a v chladnu v dobře větraných místnostech. Zabraňte ozáření přímým slunečním světlem. Nejvyšší přístupné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: odpadá Další zvláštní požadavky vč. typu materiálu pro obal: odpadá Ochrana před požárem nebo výbuchem: Při práci ve skladu nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení. Podmínky pro bezpečné společné skladování: Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy. Zabraňte vstupu na pracoviště nepovoleným osobám. Udržujte mimo dosah oxidačních činidel, silných alkálií a kyselin. Uchovávejte mimo dosah dětí. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Technická opatření (případně jiná opatření na omezení expozice): Při práci používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Zajistěte účinné větrání. Kontrolní parametry: Expoziční limity Číslo CAS Chemický název Koncentrace [%] TLW – TWA [mg/m3] PEL / NPK-P [mg/m3] SOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ), LEHKÁ 64742-95-6 2,51 – 10,00 254 200 / 1000 AROMATICKÁ 123-86-4 BUTYL-ACETÁT 10,01 – 25,00 711 950 / 1200 95-63-6 1,2,4-TRIMETHYLBENZEN 2,51 – 10,00 125 100 / 250 108-65-6 2-METHOXY-1-METHYLETHYL-ACETÁT 10,01 – 25,00 369 270 / 550 1330-20-7 XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) 2,51 – 10,00 434 200 / 400 100-41-4 ETHYLBENZEN 0,01 – 2,50 434 200 / 500 108-67-8 MESITYLEN 0,01 – 2,50 125 100 / 250 Poznámky: PEL – nejvyšší přípustný expoziční limit. NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť. TLW –TWA – prahová hodnota limitu-časově vážený průměr. Doporučená/é metoda/y měření látek v pracovním ovzduší: Plynová chromatografie. Doporučené postupy monitorování expozice osob: Nejsou k dispozici. Omezování expozice pracovníků: Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením. Ochrana dýchacích cest: Používejte patřičné ochranné pomůcky. Ochrana očí: Při běžném použití není nutná.
  4. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 4 Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000 Datum revize v ČR: 1.8.2009 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 23.6.2006 Název výrobku: Texturovací pasta, speciální kolorovací pasta 084.040 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice. Ochrana kůže (tj. ochrana celého těla): Používejte ochranný oděv, který poskytuje úplnou ochranu pokožky. Další údaje: Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Tj. zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte a zabraňte styku s očima. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Popř. pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Obecné informace: Skupenství (při 20 ° C): viskózní kapalina Barva: černá Zápach (vůně): pro prostředek typická vůně Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: Hodnota pH (20 ° 1 % roztok: C) nestanovena Bod (teplota) tání (°C): nestanoven Bod (rozmezí teplot) varu (° C): nestanoven Bod vzplanutí (° C): 25 Hořlavost: - Bod hoření (°C): nestanoven Samozápalnost: neuvedena Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): nestanovena dolní mez (% obj.): 0,6 při 20° c Oxidační vlastnosti: nestanoveny Tenze par (při 20° C): nestanovena Relativní hustota (při 20° C): nestanovena Rozpustnost (při 20° C): - ve vodě: nerozpustný - tucích včetně specifikace oleje použitého jako rozpouštědlo: nestanovena Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoven Další údaje: - Hustota par: nestanovena - Viskozita: nestanovena Rychlost odpařování: nestanovena Další informace: - Maximální experimentální bezpečná spára (MESG): nestanovena - Index lomu: nestanoven 10. STÁLOST A REAKTIVITA Podmínky, za nichž je přípravek stabilní: Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat nebo které mohou způsobit nebezpečnou reakci: Odpadá. Látky a materiály, s nimiž přípravek nesmí přijít do styku: Vyhněte se kontaktu s hořlavinami. Výrobek by mohl vzplanout. Nebezpečné produkty rozkladu: (Uvedou se nebezpečné látky, které vznikají při rozkladných nebo jiných reakcích výrobku např. polymerace, a jsou nebezpečné pro zdraví člověka). Za normálního způsobu použití nevznikají. Potřeba stabilizátoru v přípravku: odpadá Možnosti nebezpečné exotermní reakce: odpadá Význam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku: odpadá Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku s vodou: nejsou známy Možnosti rozkladu přípravku na nestabilní produkty: odpadá Nebezpečí polymerace: nebezpečná polymerace neprobíhá Další údaje: Odpadá.
  5. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 5 Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000 Datum revize v ČR: 1.8.2009 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 23.6.2006 Název výrobku: Texturovací pasta, speciální kolorovací pasta 084.040 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Akutní toxicita přípravku: Při posuzování toxikologických účinků manipulace s výrobkem je třeba brát v potaz koncentraci každé jednotlivé složky produktu. Akutní toxicita komponent přípravku: Chemický název Výsledek Dávka Testovací živočichové LD50 orálně 4300 mg/kg Potkan XYLEN LD50 dermálně >1700 mg/kg Králík LDO orálně 50mg/kg člověk LD50 orálně 8532 mg/kg Potkan 2-METHOXY-1-METHYLETHYL-ACETÁT LD50 dermálně >5000mg/kg králík Xylen: účinky akutní expozice,příznaky intenzivní expozice: Dermatitida, ekzém, podráždění očí a dýchacích cest. Inhalace výparů může způsobit závratě, bolesti hlavy, nevolnost, potíže s koordinací, podrážděnost, narkotické stavy, anémii a parestézii rukou a chodidel. Subchronická - chronická toxicita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nezpůsobují chronickou otravu. Dráždivost přípravku: pro kůži: Odmašťuje a dráždí. pro oči: Dráždí. Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena. Karcinogenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou karcinogenem. Přípravek neobsahuje benzen. Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako mutagenní. Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci. Zkušenosti u člověka, informace o různých způsobech expozice přípravku nebo látkám v něm obsaženým: Při používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka. Narkotické účinky: Rozpouštědla obsažená v přípravku mají narkotický účinek, který se projevuje v závislosti na koncentraci a době působení. Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen. Je hodnocen podle bodu vzplanutí s přihlédnutím ke konvenční výpočtové metodě (podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.) Další údaje: Odpadá 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Ekotoxicita přípravku Pro přípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici. Používejte bezpečné pracovní postupy, abyste zamezili úniku výrobku do vnějšího prostředí. Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy: Přípravek je slabě nebezpečný pro vodu. LC50 96 hod., ryby (mg.l-1) Nestanovena. EC50 48 hod., dafnie (mg.l-1) Nestanovena. -1 IC50 72 hod., řasy (mg.l ) Nestanovena. Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy: LC50 96 hod., ryby (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici. EC5048 hod., dafnie (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici. -1 IC50 72 hod., řasy (mg.l ) Údaje nejsou k dispozici. Rozložitelnost: Nestanovena. Toxicita pro ostatní prostředí: Nestanovena. Další údaje: CHSK: Nestanovena. BSK5: Nestanovena. Další údaje: Přípravek nesmí (nekontrolovaně) vniknout do povrchových a spodních vod, ani do kanalizace. Rovněž nesmí znečistit půdu.
  6. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 6 Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000 Datum revize v ČR: 1.8.2009 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 23.6.2006 Název výrobku: Texturovací pasta, speciální kolorovací pasta 084.040 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Způsoby zneškodňování přípravku Postupuje se podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Zneškodňuje se jako zvláštní (nebezpečný) odpad na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu Dovozce je dle zákona č.477/2001 Sb. zařazen do systému sdruženého plnění zpětného odběru a využití odpadů z obalů společnosti EKO-KOM a.s. pod klientským číslem EK – F05030044. Další údaje Právní předpisy o odpadech v ČR Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č.381/2001 Sb. platném znění. Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.: Kód druhu odpadu: Název druhu odpadu: Kategorie odpadu: Kód podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy: 08 01 11 Odpady z barev a laků Nebezpečný Další údaje nejsou k dispozici. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Pozemní přeprava Dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č.64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ADR/RID IMO/IMDG Třída: 3 Třída: 3 Číslo UN: 1263 (BARVA) Číslo UN: 1263 Typ obalu: III Typ obalu: III Název: - Název: PAINT Zvláštní předpis 640E Další údaje: Odpadá. 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Tento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 REACH. Klasifikace a označování přípravku: Klasifikace a označení dle zákona 356/2003 Sb. Ve znění pozdějších změn a dle souvisejících předpisů, dle směrnic EU 67/548/EHS a 1999/45/ES ve znění pozdějších změn. Vyhláška 232/2004 Sb. ve znění pozdějších změn. Symboly: F – Vysoce hořlavý R – věty (úplné znění): R 10 Hořlavý R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R 51-53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 52-53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic S – věty (úplné znění): S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření S 23 Nevdechujte páry/aerosoly S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad Dodatkové označení pro aerosolová balení v Evropské unii: Odpadá Jiné předpisy: Zdravotnické předpisy: Nařízení vlády č 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.
  7. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 7 Datum vyhotovení v ČR: 10.9.2000 Datum revize v ČR: 1.8.2009 Datum posledního přepracování zahraničního listu (u dovážených přípravků): 23.6.2006 Název výrobku: Texturovací pasta, speciální kolorovací pasta 084.040 ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II. ČR Zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.Směrnice MZD ČSR č.48/1967 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti při práci. Předpisy na ochranu ovzduší: Odpadá. Požární předpisy: Podléhá předpisům o hořlavých kapalinách. Podle ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady je hořlavou kapalinou II. třídy nebezpečnosti. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 16. DALŠÍ INFORMACE Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka ( např. pokyny pro školení, preventivní lékařské prohlídky, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití přípravku apod.): Odpadá. Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Údaje výrobce a dovozce, dále databáze, a to zejména: TOMES 99 (Toxicology, Occupational Medicine and Environmental Science) a databáze firemní (např. MERCK 1996) a EUROLIST (obsahuje EINECS) a konečně katalogy firem MERCK, FLUKA, ALDRICH a SIGMA. Základní literatura: NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983) I. N.R.S. - Fiche Toxicologique CESIO - Classification and labelling of anionoc, nonionic surfctants (1990). Zdroje nejdůležitějších údajů: Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších vlastností a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění včetně prováděcích předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH. Bezpečnostní list byl dále vypracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem. Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze znalostí, které byly k dispozici v době jeho vytvoření. Vztahují se pouze ke specificky zde uvedenému produktu a nejsou zárukou jeho kvality. Je povinností uživatele výrobku přesvědčit se o vhodnosti a úplnosti těchto informací vzhledem k zamýšlenému specifickému použití. Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
Publicité