Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
หน่วยที่ 1
หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
หัวข้อบรรยาย ช่วงที่ 1
การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลกับกระบวนการเรียนการสอน
จุดมุ่งหมายและ...
การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
QiuZ1-1
การวัดผล (Measurement)
หมายถึง กระบวนการหาปริมาณหรือจานวนของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้เคร...
การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
การวัดผล
กายภาพ
วัดน้าหนัก
วัดระยะทาง
วัดเวลา
วัดความสัมพันธ์
จิตภาพ
พฤติกรรมด้านพุทธิพิ...
การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
การวัดผลการศึกษา
หมายถึง กระบวนการหาปริมาณความสามารถเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ต้องการ อันสืบเ...
การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
การทดสอบ (Test) เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล
การทดสอบทางการศึกษา
หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่าง...
การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
การประเมินผล (Evaluation)
หมายถึง การตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการ
วัดผล โดย...
การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
พฤติกรรม
คุณลักษณะ
เครื่องมือ
ที่ใช้วัด
ผลจาก
การวัด
มาตรฐาน
หรือเกณฑ์
การ
ตัดสินใจ
การท...
ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลกับกระบวนการเรียนการสอน
ปรัชญาหรือหลักการ
จุดมุ่งหมาย
พฤติกรรมก่อนเรียน
แผนการสอน
สรุปรวมเนื้อห...
บทบาทของการวัดผลในการเรียนการสอน
oการประเมินผลก่อนเรียน
เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเดิมของผู้เรียน
oการประเมินผลระหว่า...
10.00 น. พัก
ปรัชญาของการวัดผลการศึกษา
แนวคิดหลักของ ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล
ผู้บุกเบิกงานวัดผลทางการศึกษาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504
และได้บัญญั...
จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา
วัดผลเพื่อวินิจฉัย
วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตาแหน่ง
วัดผลเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ
วัดผลเพื...
ประเภทของการวัดผลการศึกษา
QiuZ4
ประเภทการวัดผล
การศึกษา
การวัดผลอิงกลุ่ม
การวัดผลอิงเกณฑ์
จุดเด่น จุดด้อย
1. เกิดการแข่งขันมากและ
พยายามแสดงสมรรถภาพที่มี
อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตนเอง
2. สะดวกในการออกข้อสอบ
เพราะใช...
จุดเด่น จุดด้อย
1. เป็นการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือเพื่อนได้มาก
3. เ...
ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์
หลักการ ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล ยึดการเรียนเพื่อรอบรู้
จุดมุ่งหมาย เพื่อวัดความสามารถของผู้เร...
ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์
คะแนนที่
ได้จาก
การวัดผล
-ควรมีการกระจายมากเพื่อให้
ได้ค่าอานาจจาแนกที่สูง
-บอกได้ว่าผู้เรียนทาไ...
ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์
การหา
คุณภาพ
-การวิเคราะห์
รายข้อ
-ความ
เที่ยงตรง
-ความเชื่อมั่น
เน้นความยากง่ายและค่าอานาจ
จาแน...
12.00 น. พัก
• ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน
ช่วยให้ทราบสภาวะความรู้ความสามารถของตนเองทาให้
ทราบว่าตนเองควรจะพยายามปรับปรุงตรงไหนช่วยในการ
ตัด...
• ประโยชน์ต่อการแนะแนว
ใช้พิจารณาส่งเสริมการกระทากิจกรรมพิเศษหรือกลุ่มสนใจ
ใช้ในการแนะนาทางการเลือกวิชาเรียน การศึกษา เลือ...
• ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
ช่วยให้ทราบว่าบุตรหลานของตนมีความสามารถเด่นด้อยทางใด
มีปัญหาใดที่ควรให้ความช่วยเหลือร่วมกับทางโรงเร...
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความยุติธรรม
3. มีความขยันและอดทน
4. มีความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ
5. มีความรับผิดชอบสูง
6. ...
เป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์
เป็นการวัดทางอ้อม
มีความคลาดเคลื่อน
ผลการวัดอยู่ในรูปของความสัมพันธ์
เป็นการที่ไม่มีศูนย์แท้
ธรรมช...
มาตรานามบัญญัติ
มาตราเรียงอันดับ
มาตราอันตรภาค
มาตราอัตราส่วน
มาตราการวัด
QiuZ5
วัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน
เลือกใช้เครื่องมือที่ดีและเหมาะสม
ระวังความคลาดเคลื่อนของการวัด
ประเมินผลการวัดให้ถู...
ให้ความสาคัญกับการประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอน
ควรใช้การสอบเพื่อค้นหาสมรรถภาพของผู้เรียน
อย่าสอนเพื่อสอบหรือสอนให้ตร...
กิจกรรมปัญหาการวัดและประเมินการศึกษา
ปัญหาการวัดและประเมินการศึกษา
การวัดและประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การวัดและประเมิน...
• แบ่งกลุ่มเป็นห้ากลุ่ม ทุกกลุ่มเลือกเจ้าบ้านเพื่อเป็นผู้ดาเนินการและจดบันทึก เจ้า
บ้านดาเนินการสนทนาเพื่อสรุปปัญหาการวัดแ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา

๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา

 1. 1. หน่วยที่ 1 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
 2. 2. หัวข้อบรรยาย ช่วงที่ 1 การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลกับกระบวนการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา คุณธรรมของนักวัดผลการศึกษา ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษาและมาตราการวัด หลักการและข้อคานึงเกี่ยวกับวัดผลการศึกษา
 3. 3. การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล QiuZ1-1 การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริมาณหรือจานวนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งมาวัด ผลจากการวัดจะอยู่ ในรูปของตัวเลข หรือสัญลักษณ์ หรือข้อมูล การวัดผล ขั้นตอนในการวัด กาหนดจุดมุ่งหมายการวัด สร้างเครื่องมือ ปฏิบัติการวัด นาเสนอผลการวัด เครื่องมือ
 4. 4. การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล การวัดผล กายภาพ วัดน้าหนัก วัดระยะทาง วัดเวลา วัดความสัมพันธ์ จิตภาพ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย พฤติกรรมด้านจิตพิสัย พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
 5. 5. การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล การวัดผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการหาปริมาณความสามารถเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่ต้องการ อันสืบเนื่องจากการเรียนการสอน โดย ใช้เครื่องมือทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งมาวัดผลออกจะ เป็นคะแนน ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือข้อมูล
 6. 6. การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล การทดสอบ (Test) เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล การทดสอบทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่ง ที่กระทาอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ความสามารถของผู้เรียน โดยใช้ข้อสอบหรือคาถามไป กระตุ้นให้สมองแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เป็นการวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย
 7. 7. การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการ วัดผล โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณา การประเมินผลการศึกษา หมายถึง การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการ วัดผลการศึกษา โดยอาศัยเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง QiuZ1-2
 8. 8. การวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล พฤติกรรม คุณลักษณะ เครื่องมือ ที่ใช้วัด ผลจาก การวัด มาตรฐาน หรือเกณฑ์ การ ตัดสินใจ การทดสอบ การวัดผล การประเมินผล
 9. 9. ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลกับกระบวนการเรียนการสอน ปรัชญาหรือหลักการ จุดมุ่งหมาย พฤติกรรมก่อนเรียน แผนการสอน สรุปรวมเนื้อหาตลอดภาค/ปี วัดผลก่อนเรียน วัดผลระหว่างเรียน วัดผลหลังเรียน บทบาทของการวัดผลการศึกษา
 10. 10. บทบาทของการวัดผลในการเรียนการสอน oการประเมินผลก่อนเรียน เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเดิมของผู้เรียน oการประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินผลช่วงที่กาลังดาเนินการเรียนการสอน o การประเมินผลรวม เป็นการประเมินผลรวบยอดหลังจากดาเนินการสอน จนจบกลุ่มเนื้อหาทั้งหมด QiuZ2
 11. 11. 10.00 น. พัก
 12. 12. ปรัชญาของการวัดผลการศึกษา แนวคิดหลักของ ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล ผู้บุกเบิกงานวัดผลทางการศึกษาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 และได้บัญญัติคติยึดถือในการปฏิบัติงาน วัดผลเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน
 13. 13. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา วัดผลเพื่อวินิจฉัย วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตาแหน่ง วัดผลเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ วัดผลเพื่อพยากรณ์ วัดผลเพื่อประเมินตัดสินQiuZ3
 14. 14. ประเภทของการวัดผลการศึกษา QiuZ4 ประเภทการวัดผล การศึกษา การวัดผลอิงกลุ่ม การวัดผลอิงเกณฑ์
 15. 15. จุดเด่น จุดด้อย 1. เกิดการแข่งขันมากและ พยายามแสดงสมรรถภาพที่มี อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตนเอง 2. สะดวกในการออกข้อสอบ เพราะใช้ฉบับเดียวกัน 3. ใช้ได้ดีในการสอบคัดเลือกผู้มี ความเป็นเลิศในกลุ่มและการ พยากรณ์ 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นแก่ตัว 2. ไม่สามารถนาคะแนนไปใช้ ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ได้ 3. เน้นการประเมินผลผู้เรียนไม่ เน้นการเรียนการสอน 4. ผู้ที่อยู่ในอันดับสุดท้ายของกลุ่ม อาจจะมีปมด้อยและท้อแท้ ผิดหวังได้ การวัดผลอิงกลุ่ม
 16. 16. จุดเด่น จุดด้อย 1. เป็นการประเมินเพื่อ ปรับปรุงการเรียนการ สอน 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเพื่อนได้มาก 3. เป็นการประเมินทั้งผู้เรียน และกระบวนการเรียนการ สอน 1. วิธีดาเนินการสอบค่อนข้างยุ่งยาก แก่ครู 2. ไม่เน้นความยากง่ายของข้อสอบ อาจทาให้คุณภาพการเรียนการ สอนต่าเนื่องจากขาดการกระตุ้นให้ ผู้เรียนแสดงสมรรถภาพของตนเอง อย่างเต็มที่ 3. กาหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมทาได้ยาก การวัดผลอิงเกณฑ์
 17. 17. ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ หลักการ ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล ยึดการเรียนเพื่อรอบรู้ จุดมุ่งหมาย เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียน แต่ละคนโดยเปรียบเทียบกับเพื่อน ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนแต่ละ คนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือ มาตรฐาน การแปล ความหมาย ผลการ ประเมิน -แปลโดยใช้คะแนนมาตรฐาน -ผลการประเมินจะออกมาในรูป ระบบทวิพันธ์ เช่น ได้/ตก เหมาะสม/ไม่เหมาะสม แต่ สามารถแปลงเป็นระบบเกรดได้ -แสดงให้ทราบว่าผู้เรียนมี ความสามารถเท่าใดเมื่อเทียบกับ ปริมาณทั้งหมดที่ทดสอบ -แปลโดยใช้คะแนนดิบ -ผลการประเมินจะออกมาในรูประบบ เกรด A ,B ,C ,D หรือ E -แสดงให้ทราบว่าผู้เรียนมี ความสามารถ เท่าใดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ การวัดผลอิงกลุ่ม VS อิงเกณฑ์
 18. 18. ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ คะแนนที่ ได้จาก การวัดผล -ควรมีการกระจายมากเพื่อให้ ได้ค่าอานาจจาแนกที่สูง -บอกได้ว่าผู้เรียนทาได้มากน้อย เพียงใดแต่บอกไม่ได้ว่าทาอะไร ได้บ้าง -ลักษณะและรูปแบบของการกระจายของ คะแนนไม่มีความสาคัญ -บอกได้เพียงว่าผู้เรียนทาอะไรได้บ้างเมื่อ เทียบกับเกณฑ์ การ นาไปใช้ -ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน สาหรับผู้เรียนทุกคน -ใช้ในกรณีต้องการคัดเลือก ผู้เรียนหรือใช้จัดตาแหน่ง -ใช้ในกรณีต้องการทราบว่าผู้เรียนได้ บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพียงใด และใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน -ไม่จาเป็นต้องใช้แบบทดสอบฉบับเดียว กันเพราะไม่มีการเปรียบเทียบกับคนอื่น การสร้าง เครื่องมือ เขียนตามจุดประสงค์ทั่วไปและ ต้องสุ่มเนื้อหามาเป็นอย่างดี เขียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การวัดผลอิงกลุ่ม VS อิงเกณฑ์
 19. 19. ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ การหา คุณภาพ -การวิเคราะห์ รายข้อ -ความ เที่ยงตรง -ความเชื่อมั่น เน้นความยากง่ายและค่าอานาจ จาแนกของข้อสอบเป็นสาคัญ เน้นความเที่ยงตรงทุกประเภท วิเคราะห์ผลจากการวัดครั้ง เดียวหรือวัดสองครั้งหลังสอนก็ ได้เพื่อดูความคงที่ภายในหรือ ความคงที่ของคะแนน ไม่คานึงถึงความยากง่ายของข้อสอบ เน้นความแตกต่างระหว่างการสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นสาคัญ เน้นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ โครงสร้าง วิเคราะห์ที่ผลจากการวัดก่อนเรียน และหลังเรียนว่าผู้ที่มีความรอบรู้แล้ว กับไม่รอบรู้แตกต่างกันอย่างไร การวัดผลอิงกลุ่ม VS อิงเกณฑ์
 20. 20. 12.00 น. พัก
 21. 21. • ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน ช่วยให้ทราบสภาวะความรู้ความสามารถของตนเองทาให้ ทราบว่าตนเองควรจะพยายามปรับปรุงตรงไหนช่วยในการ ตัดสินใจเลือกเรียนหรือเลือกอาชีพได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น • ประโยชน์ต่อครูผู้สอน ทราบจุดอ่อนของผู้เรียนทั้งรายบุคคลและส่วนรวมเป็นข้อมูล สาหรับพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องทางการสอนของครู ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา
 22. 22. • ประโยชน์ต่อการแนะแนว ใช้พิจารณาส่งเสริมการกระทากิจกรรมพิเศษหรือกลุ่มสนใจ ใช้ในการแนะนาทางการเลือกวิชาเรียน การศึกษา เลือกอาชีพ • ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ใช้ข้อมูลมาพิจารณาหรือศึกษาในเชิงวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ เรียนการสอน หลักสูตร แผนการสอน สื่อการเรียนตลอดจน คุณภาพของครู หรือการจัดวางตัวบุคคล เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจในเชิงการบริหาร ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา
 23. 23. • ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ช่วยให้ทราบว่าบุตรหลานของตนมีความสามารถเด่นด้อยทางใด มีปัญหาใดที่ควรให้ความช่วยเหลือร่วมกับทางโรงเรียนบ้าง เป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจเพื่อการส่งเสริมการศึกษาต่อเลือกอาชีพ • ประโยชน์ต่อการวิจัย เครื่องมือในการวัดและประเมินผล สามารถนาไปใช้เป็น เครื่องมือในการทาวิจัย ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็น ข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยต่อไป ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา
 24. 24. 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 2. มีความยุติธรรม 3. มีความขยันและอดทน 4. มีความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ 5. มีความรับผิดชอบสูง 6. ตรงต่อเวลา มีระบบ 7. สนใจเทคนิคการวัดผลอย่างสม่าเสมอ คุณธรรมของนักวัดผลการศึกษา
 25. 25. เป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์ เป็นการวัดทางอ้อม มีความคลาดเคลื่อน ผลการวัดอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ เป็นการที่ไม่มีศูนย์แท้ ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา
 26. 26. มาตรานามบัญญัติ มาตราเรียงอันดับ มาตราอันตรภาค มาตราอัตราส่วน มาตราการวัด QiuZ5
 27. 27. วัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน เลือกใช้เครื่องมือที่ดีและเหมาะสม ระวังความคลาดเคลื่อนของการวัด ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า หลักการวัดผลการศึกษา
 28. 28. ให้ความสาคัญกับการประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอน ควรใช้การสอบเพื่อค้นหาสมรรถภาพของผู้เรียน อย่าสอนเพื่อสอบหรือสอนให้ตรงกับข้อสอบ ควรใช้ผลการวัดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิด เขียนข้อสอบตามความสาคัญของการวิเคราะห์หลักสูตร อย่าใช้ผลการสอบไปพิจารณาความดีความชอบของครู การสอบ การวัดผล ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ข้อคานึงเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
 29. 29. กิจกรรมปัญหาการวัดและประเมินการศึกษา
 30. 30. ปัญหาการวัดและประเมินการศึกษา การวัดและประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน การนาเสนอผลการประเมินและการนาผลการประเมินไปใช้
 31. 31. • แบ่งกลุ่มเป็นห้ากลุ่ม ทุกกลุ่มเลือกเจ้าบ้านเพื่อเป็นผู้ดาเนินการและจดบันทึก เจ้า บ้านดาเนินการสนทนาเพื่อสรุปปัญหาการวัดและประเมินในประเด็นที่ได้รับ มอบหมาย (เวลา 10 นาที) • เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ “หมดเวลา” ให้เปลี่ยนกลุ่ม เหลือไว้แค่เจ้าบ้าน • เจ้าบ้านนาเสนอปัญหาการวัดและประเมินที่สรุปไว้ให้ผู้มาเยือนฟังพร้อมนาการ สนทนาเพื่อเติมเต็มปัญหาในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย (กลุ่มละ 4 นาที รวม เวลา 20 นาที) • เมื่อครบการเปลี่ยนกลุ่ม 5 กลุ่มจะกลับมาที่กลุ่มเดิม เจ้าบ้านเตรียมสรุป ประเด็นปัญหาของกลุ่มพร้อมนาเสนอ (เวลา 5 นาที) • เจ้าบ้านแต่ละกลุ่มนาเสนอ และร่วมกันวิพากษ์ สรุป (กลุ่มละ 5 นาที รวม เวลา 25 นาที) กระบวนการ

×