Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

O-NET ม.6-ลำดับและอนุกรม

241 492 vues

Publié le

O-NET ม.6-ลำดับและอนุกรม

 1. 1. เอกสารเตรียมความพร้อม การทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (Ordinary – National Educational Test: O-NET) สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเรื่อง ลาดับตศาสตร์ ชาคณิ และอนุกรมชื่อ–สกุล ชั้น ม.6/ เลขที่รวบรวมและเรียบเรียงโดย นายนฤพนธ์ สายเสมา กศ.บ. (คณิตศาสตร์)ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโคกยางวิทยา อาเภอปราสาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~2~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม สรุปเนื้อหาสาระสาคัญ เรือง ลาดับและอนุกรม ่
 3. 3. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~3~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม 1 1 11. พจน์ที่ 31 ของลำดับเลขคณิต  20 ,  30 ,  60 ,… เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51) 5 1. 12 2. 13 9 3. 20 7 4. 15 302. ป้ำจุ๊เริ่มขำยขนมครกในวันที่ 3 มกรำคม ในวันแรกขำยได้กำไร 100 บำท และในวันต่อๆ ไปจะขำยได้กำไรเพิ่มขึ้นจำกวันก่อนหน้ำวันละ 100 บำท ข้อใดต่อไปนี้เป็นวันที่ของเดือน มกรำคมที่ป้ำจุ๊ขำยได้เฉพำะกำไรในวันนั้น 340 บำท (O-NET: ปี กศ.48/49) 1. วันที่ 24 2. วันที่ 25 3. วันที่ 26 4. วันที่ 27
 4. 4. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~4~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม3. ถ้ำ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่ง a30 – a10 = 30 แล้ว ผลต่ำงร่วมของลำดับเลข คณิตนี้ มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50) 1. 1.25 2. 1.5 3. 1.75 4. 2.04. ลำดับเลขคณิตในข้อใดต่อไปนี้มีบำงพจน์เท่ำกับ 40 (O-NET: ปี กศ.51/52) 1. an = 1 – 2n 2. an = 1 + 2n 3. an = 2 – 2n 4. an = 2 + 2n
 5. 5. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~5~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม5. ลำดับเลขคณิต -43, -34, -25, … มีพจน์ที่มีค่ำน้อยกว่ำ 300 อยูกี่พจน์ (O-NET ปี กศ. ่ 53/54)6. กำหนดให้ 3 , 1, 1 , … เป็นลำดับเลขคณิต ผลบวกของพจน์ที่ 40 และ พจน์ที่ 42 เท่ำกับ 2 2 ข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53) 1. -18 2. -19 3. -37 4. -38
 6. 6. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~6~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม7. ถ้ำผลบวกและผลคูณของสำมพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี d เป็นผลต่ำงร่วมเท่ำกับ 15 และ 80 ตำมลำดับแล้ว d2 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49) 1. 1 2. 4 3. 9 4. 168. ลำดับในข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเรขำคณิต (O-NET: ปี กศ.49/50) 1. an = 2n32n 2. an = 2n + 4n 2 3. an = 3 n 4. an = (2n)n
 7. 7. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~7~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม9. ลำดับเรขำคณิตในข้อใดต่อไปนี้ มีอัตรำส่วนร่วมอยู่ในช่วง (0.3, 0.5) (O-NET: ปี กศ.48/49) 5 25 1. 3, 4 , 48 2. 2, 4 , 8 3. 4, 3, 9 4. 5, 4, 16 3 9 8 510. พจน์ที่ 16 ของลำดับเรขำคณิต 625 , 1 , 125 , ... เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ 1 1 125 5 (O-NET: ปี กศ.49/50) 1. 25 5 2. 125 3. 125 5 4. 625
 8. 8. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~8~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม11. กำหนดให้ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเรขำคณิต พิจำรณำลำดับต่อไปนี้ (ก) a1 + a3, a2 + a4, a3 + a5, … (ข) a1a2, a2a3, a3a4, … 1 (ค) a , a1 , a1 , … ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.50/51) 1 2 3 1. ทั้งสำมลำดับเป็นลำดับเรขำคณิต 2. มีหนึ่งลำดับไม่เป็นลำดับเรขำคณิต 3. มีสองลำดับไม่เป็นลำดับเรขำคณิต 4. ทั้งสำมลำดับไม่เป็นลำดับเรขำคณิต12. ใน 40 พจน์แรกของลำดับ an = 3 + (-1)n มีกี่พจน์ที่มีค่ำเท่ำกับพจน์ที่ 40 (O-NET ปี กศ.52/53) 1. 10 2. 20 3. 30 4. 40
 9. 9. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~9~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม13. กำหนดให้ a1, a2, a3 เป็นลำดับเรขำคณิต โดยที่ a1 = 2 และ a3 = 200 ถ้ำ a2 คือค่ำ ในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้แล้ว ข้อดังกล่ำวคือข้อใด (O-NET: ปี กศ.51/52) 1. -20 2. -50 3. 60 4. 10014. ลำดับเรขำคณิตลำดับหนึ่งมีผลบวกและผลคูณของ 3 พจน์แรกเป็น 13 และ 27 ตำมลำดับ ถ้ำ r เป็นอัตรำส่วนร่วมของลำดับนี้แล้ว r + 1 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ r (O-NET ปี กศ.53/54) 1. 10 3 2. 73 3. 4 3 4. 13
 10. 10. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~ 10 ~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม15. กำหนดให้ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเรขำคณิต ในสวนป่ำนแห่งหนึ่ง เจ้ำของปลูกต้นยู คำลิปตัสเป็นแถว ดังนี้ แถวแรก 12 ต้น แถวที่สอง 14 ต้น แถวที่สำม 16 ต้น โดยปลูก เพิ่มเช่นนี้ ตำมลำดับเลขคณิต ถ้ำเจ้ำของปลูกต้นยูคำลิปตัสไว้ทั้งหมด 15 แถว จะมีต้นยู คำลิปตัสในสวนป่ำนี้ทั้งหมดกี่ต้น (O-NET ปี กศ.52/53) 50 k16.  (1  ( 1) ) k มีค่ำเท่ำกับเท่ำใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49) k 1 1. 1300 2. 1350 3. 1400 4. 1450
 11. 11. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~ 11 ~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม17. ถ้ำผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมหนึ่ง คือ Sn = 3n2 + 2 แล้วพจน์ที่ 10 ของ อนุกรมนี้มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49) 1. 57 2. 82 3. 117 4. 30218. ถ้ำ a เป็นจำนวนจริงลบ และ a20 + 2a – 3 = 0 แล้ว 1 + a + a2 + … + a19 มีค่ำ เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49) 1. -2 2. -3 3. -4 4. -5
 12. 12. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~ 12 ~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม19. ถ้ำ a2 = 8 และ a5 = -64 แล้ว ผลบวกของ 10 พจน์แรกของลำดับนี้เท่ำกับข้อใด (O- NET ปี กศ.52/53) 1. 2,048 2. 1,512 3. 1,364 4. 1,02420. ค่ำของ 1 + 6 + 11 + 16 + … + 101 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52) 1. 970 2. 1020 3. 1050 4. 1071
 13. 13. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~ 13 ~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม21. ถ้ำ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่ง a2, + a3, + … + a9 = 100 แล้ว S10 = a1 + a2, + … + a10 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51) 1. 120 2. 125 3. 130 4. 13522. กำหนดให้ S = {101, 102, 103, …, 999} ถ้ำ a เท่ำกับผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมด ใน S และ b เท่ำกับผลบวกของจำนวนคู่ทั้งหมดใน S แล้ว b – a มีค่ำเท่ำกับข้อใด ต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50) 1. -550 2. -500 3. -450 4. 450
 14. 14. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~ 14 ~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม23. กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของลำดับเลขคณิต a1, a2, a3, … ถ้ำ S5 = 90 และ s10 = 5 แล้ว a11 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54) 1. -39 2. -38 3. -37 4. -3624. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุกรมเรขำคณิตที่มี 100 พจน์ (O-NET: ปี กศ.51/52) 1. 1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) + … + 199 2. 1 + 1 + 1 + … + 2n1 1 + … + 199 3 5  1 3. 1 + 2 + 4 + … + (2 ) + … + 2199 n–1 1 1 1 4. 1 + 125 + 3125 + … + 2 n 1 + … + 199 1 5 5 5
 15. 15. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~ 15 ~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม25. ผลบวกของอนุกรมเรขำคณิต 1 – 2 + 4 – 8 + … + 256 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51) 1. -171 2. -85 3. 85 4. 17126. ผลบวกของอนุกรมเรขำคณิต 1 + (-2) + 4 + (-8) + … + 256 เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)
 16. 16. ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ~ 16 ~ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลาดับและอนุกรม27. กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขำคณิต ซึ่งมีอัตรำส่วนร่วมเท่ำกับ 2 ถ้ำ S10 – S8 = 32 แล้ว พจน์ที่ 9 ของอนุกรมนี้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51) 1. 16 3 2. 20 3 3. 26 3 4. 32 3

×