Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

I30201 1-ส่วนหน้า

1 038 vues

Publié le

ส่วนหน้าแผนการสอน IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

I30201 1-ส่วนหน้า

  1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (I30201) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นายนฤพนธ์ สายเสมา กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  2. 2. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สพม. ๓๓ ที่ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ้างถึง คาสั่งโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ที่ /๒๕๕๘ ลว. พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ จานวน ๑ เล่ม ตามสิ่งที่อ้างถึง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายนฤพนธ์ สายเสมา ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ รหัสวิชา I๓๐๒๐๑ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จานวน ๒ ห้อง ห้องละ ๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต รวม ๔ คาบ/สัปดาห์ ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต (นายนฤพนธ์ สายเสมา) ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียน ผู้อานวยการ เรียน ผู้อานวยการ (นายบุญสิทธิ์ วานุนาม) หน.กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ / /๒๕๕๘ นายพรรณา ลอยทอง) รองผู้อานวยการ / /๒๕๕๘ คาสั่ง/ข้อเสนอแนะของผู้อานวยการโรงเรียน
  3. 3. (นายชูเดช อาพันทอง) ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร / /๒๕๕๘
  4. 4. คานา รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (I30201) เป็นรายวิชาสาหรับนักเรียนในโรงเรียน มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ คาปรึกษา ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนจึงได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (I30201) ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย อีกทั้งเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับคุณครูที่เข้าสอนแทนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดสอนแทน ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับผู้ใช้ ที่สาคัญ ผลที่ เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้จะส่งผลต่อนักเรียน อันเป็นเป้าหมายสาคัญ ของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป นฤพนธ์ สายเสมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): kruaun@gmail.com เว็บไซต์: http://coolAun.com เรียนรู้กับครูอั๋น เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้ มิถุนายน 2558
  5. 5. สารบัญ เรื่อง หน้า บันทึกข้อความ ก คานา ค สารบัญ ง คาอธิบายรายวิชา 1 ผลการเรียนรู้ 1 โครงสร้างรายวิชา 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปุจฉา 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ค้นคว้าหาวิธี 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิสัชนา 9 แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เปิดประเด็นปัญหา 12 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เส้นทางสู่คาตอบ 19 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แสวงหาความรู้ในประเด็นที่สนใจ 25 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 30 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 37 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 43 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 49 ภาคผนวก ภาคผนวก ก เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 56 ภาคผนวก ข แนวทางและเกณฑ์การวัดและประเมินผล 65

×