รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563

Somchart Phaeumnart
Somchart Phaeumnartครูผู้ช่วย à Maesariang Boripatsuksa School

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" SAR2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ก
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า
ข
คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖3
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ว่าโรงเรียน
สามารถผลิตผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ครบถ้วนตามความคาดหวังของสังคม ตลอดจนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนได้รวบรวมผลการประเมินและสรุปเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self Assessment Report : SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด และการ
ประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ข้อมูลในการรายงานการ
ประเมินตนเองครั้งนี้เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 25๖3 เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ
5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 รายการผลการประเมิน
ตนเอง ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และส่วนที่ 5 ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็น
การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานของโรงเรียน และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จนสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๔
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามที่โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ได้จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ข้าพเจ้าและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจำปีแล้ว ปรากฏว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้อง กับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
๒๕๖3 จึงมีมติให้ ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”และขอให้ทางโรงเรียนได้นำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามที่ กำหนดไว้ต่อไป
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๕
สารบัญ
เรื่อง หน้า
• คำนำ
• ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
• สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1
1.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 1
1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 1
1.3 การนำเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 1
1.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 4
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 5
2.1 ข้อมูลทั่วไป 5
2.1.1 สภาพพื้นที่ของสถานศึกษา 5
2.1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 5
2.1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 6
2.1.4 ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจำโรงเรียน เอกลักษณ์ประจำตัว
นักเรียน คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกล
ยุทธ์ระดับองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปณิธาน จุดเน้นและจุดเด่น
ของโรงเรียน
6
2.1.5 แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 8
2.2 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 9
2.3 ข้อมูลครูและบุคลากร 10
2.4 ข้อมูลนักเรียน 10
2.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11
๒.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 12
ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 13
3.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 13
3.1.1 ระดับคุณภาพ 13
3.1.2 กระบวนการพัฒนา 13
3.1.3 ผลการพัฒนา 15
3.1.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน
18
3.1.5 จุดเด่น 20
3.1.6 จุดควรพัฒนา 20
3.1.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 20
3.2 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 21
3.2.1 ระดับคุณภาพ 21
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๖
สารบัญ
เรื่อง หน้า
3.2.2 กระบวนการพัฒนา 21
3.2.3 ผลการพัฒนา 22
3.2.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน
24
3.2.5 จุดเด่น 28
3.2.6 จุดควรพัฒนา 28
3.2.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 29
3.3 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 30
3.3.1 ระดับคุณภาพ 30
3.3.2 กระบวนการพัฒนา 30
3.3.3 ผลการพัฒนา 32
3.3.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน
34
3.3.5 จุดเด่น 34
3.3.6 จุดควรพัฒนา 35
3.3.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 35
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 36
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕63 36
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 37
• ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ปีการศึกษา 2563
38
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
ภายใน และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
40
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6)
ปีการศึกษา 2563
46
• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 47
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
1.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” รหัสสถานศึกษา 1058420353 ตั้งอยู่เลขที่ 315 หมู่ที่ 1
บ้านท่าข้าม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แม่ฮ่องสอน โทรศัพ ท์ 05 3 -6 8 1 2 5 1 โทรสาร 0 5 3 -681 336 Website : www.boripat.ac.th
E-mail : tk.boripat@gmail.com Facebook : Boripat เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีบุคลากรสายบริหารจำนวน ๓ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 103 คน โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง
ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561
1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) โรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ วันที่ 13 -15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีผลการประเมินดังนี้
ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีมาก
ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีมาก
ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพดีมาก
1.3 การนำเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
จากสถานการณ์ VUCA World ซึ่งมีความผันผวน ไม่มีความแน่นอน มีความซับซ้อน คลุมเครือใน
สถานการณ์โลกและการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในรอบปี
การศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั่วโลก รวมทั้งส่งผลกระทบการศึกษาในหลายแง่มุม การ
ดำเนินงานเพื่อรักษาระดับคุณภาพและปรับเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพตามสถานการณ์โลก จำเป็นอย่างยิ่งต้องวางแผนชิง
รุกและเชิงรับ เพื่อเผชิญความเสี่ยงด้านต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือแบบองค์รวมทั้งในและนอกสถานศึกษา ทุกฝ่าย
ดำเนินการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโลก และมุ่งพัฒนาเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อม ด้านความรู้
ด้านอาชีพ ด้านสมรรถนะสำคัญของการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจของนักเรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดย่อมเกิดจากการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดย
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าวประสบผลสำเร็จและมีผลทำให้นักเรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ได้นั้น สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในโรงเรียนต้องมี
ความทันสมัย มีคุณภาพ กระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียนและมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ซึ่งปัจจัยเกื้อหนุน
เหล่านี้ส่งผลทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านมา การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุน ควบคุมการดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA จึงทำให้มีผลการประเมินมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ส่งเสริมการใช้ ICT ในการ
เรียนรู้และการนำเสนอผลงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทำงานกลุ่ม ฝึกทักษะเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามที่ดี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นภายในกลุ่มทำงานของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๒
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พัฒนาการจัดการเรียนแบบ online ในสถานการณ์โควิด-19
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุม สามารถรับ
บริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาจากเจ้าของภาษา (จัดจ้างครู
ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและวิทยากรพิเศษ) ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการทำโครงงาน ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และทักษะการคิดขั้นสูง ด้าน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนนำเสนอนวัตกรรมที่ได้จากการทำโครงงานและเข้า
ร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น และสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการแนะแนว ให้นักเรียนค้นพบตัวเอง ด้วยการวัดความถนัดทางอาชีพ
จากระบบส่งเสริมการมีงานทำ เว็บไซด์กรมการจัดหางาน มุ่งเน้นให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทำ
แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการการศึกษาต่อ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร สถาบันการศึกษา สาขา คณะ
ที่นักเรียนสนใจ เมื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนร้อยละ 95.50 มีเป้าหมายใน
การศึกษาต่อที่ชัดเจน สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ตนเองสนใจ และเข้าใจวิธีการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั้ง
สถาบันที่เข้าร่วมระบบ TCAS (อปท.) และสถาบันที่สมัครรับตรง นักเรียนร้อยละ 85 ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่
ตนเองสนใจ นักเรียนร้อยละ 15 ได้ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ทั้งนี้ อาจมีการแสวงหา
แนวทางความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน และการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา/สอบตรง และระบบ TCAS ส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในเรื่องของการแต่งกาย มีความประพฤติและสุขภาพจิตที่ดี
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ได้รับการดูแลและส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอย่างชัดเจน เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการที่
ทางโรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน“มารยาทงาม”(งามกาย:ยิ้ม ไหว้ ทักทาย งาม
วาจา:พูดจาไพเราะ งามใจ:จิตสาธารณะ) เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า“สร้างคนดีสู่สังคม” สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ครูที่ปรึกษามีบทบาท
ดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึงควบคู่กับการสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายทำให้
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวกเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกำหนดมีผลสัมฤทธิ์ระดับ3ขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ65.49เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โดยมีผลการประเมินระดับดี (๒) ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๕๖ ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินระดับดี (๒) ขึ้นไป ร้อยละ ๙๕.๖๕
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๓
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4)
โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี โดยมีการประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน (SWOT) เพื่อ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านและ
ข้อเสนอแนะจาก สมศ.รอบสี่ เรียนรู้รับมือและบริหารจัดการในสถานการณ์ VUCA World ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
วางแผนชิงรุกและเชิงรับ ในสถานการณ์ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน โดยความร่วมมือแบบองค์รวมทั้งในและนอกสถานศึกษา ทุกฝ่ายดำเนินการ
ขับเคลื่อนพร้อมกัน โดยนำปัญหา สถานการณ์ความเสี่ยงวิเคราะห์ เพื่อวางแผนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา ถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สรุปผลโครงการเพื่อ
สะท้อนความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ร่วมกันกำหนดบทบาทและหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนด พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเป็นแบบอย่างได้ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
งาน มีโครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรครูทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 บริหารอัตรากำลัง
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ เป็นไปตามอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ก.ค.ศ. กำหนด นอกจากนี้
โรงเรียนยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก โดยมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทุกคนและจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องตามเป้าหมายของสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเฉพาะ
ด้าน เช่นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาและสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) โดยกำหนดให้ครูแต่ละคนมีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อ
ปีการศึกษา พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเป็นครูมือ
อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มที่
เรียนรู้ในโรงเรียน (On site) และกลุ่มการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) นำเทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆ เช่น
แอพพลิเคชั่น Google Classroom, Google Meet, Zoom, Line และ Google form เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยใช้ Platform ให้
สอดคล้องกับระบบงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุก
ฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษาได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน และมีช่องทางให้บริการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร สำหรับประชาชน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ได้ที่ เว็ปไซต์โรงเรียน www.boripat.ac.th และ Facebook :
boripat จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่
ชุมชน เป็นต้น ควบคู่กับการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นแนวทางให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๔
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
(ระดับ 4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู
ครูรักเด็ก และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมมีความสุข ได้ลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้
ห้องเรียนที่มีสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้ง
นำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) เข้ามาสร้างสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่
คุณภาพของสังคมโลก มีกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันระหว่างครูภายในและภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) โรงเรียนได้มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาครูผู้สอน ให้มี
ความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom และการจัดทำสื่อโดยใช้
เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education เรียนบน Platform ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์
ที่หลากหลาย และพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ On Demand เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถ
เข้าถึงการจัดกิจกรรมการ โดยพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดการเรียนการสอนแบบ Online, On site และ
On air โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Meet, Zoom, Line, Google form, Google classroom เป็นต้น ในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ ครูจะประเมินเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน ไม่เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน เพื่อให้เกิดข้อมูลสะท้อนกลับในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น สอดแทรกควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาความรู้ทาง
วิชาชีพและนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อนำผลที่ได้มาใช้พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน มีการพัฒนาที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน
แบบ Online ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
1.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม
ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสู่การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก
แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนาครูผู้สอนผ่านการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
เป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติงานที่ 7 พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างครอบคลุมทั่วถึง
แผนปฏิบัติงานที่ 8 พัฒนาศักยภาพครูในการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC)
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๕
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลทั่วไป
2.1.1 สภาพพื้นที่ของสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย) แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) Maesarieng Boripat Suksa
ที่อยู่ เลขที่ 315 หมู่ 1 บ้านท่าข้าม
ตำบล บ้านกาศ
อำเภอ แม่สะเรียง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ 58110
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้อำนวยการ นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
วันเดือนปีที่ก่อตั้งโรงเรียน 1 พฤศจิกายน 2477
หมายเลขโทรศัพท์ 053-681251
หมายเลขโทรสาร 053-681336
เว็บไซด์โรงเรียน http://www.boripat.ac.th
E-mail. boripat@obec.go.th
ระดับที่เปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
เขตบริการของโรงเรียน พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
2.1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
สืบเนื่องจากจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ดำรง
ตำแหน่งอภิรัฐมนตรีและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มณฑล
พายัพ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2472 ได้ทรงดำริก่อตั้งโรงเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนแม่สะเรียง
“บริพัตรศึกษา” นำมาซึ่งความปีติยินดีของเหล่าคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียงอย่าง
ที่สุด ต่อมาภายหลังทายาทแห่งราชสกุล ได้สืบสานพระดำริในการอุปถัมภ์ค้ำชูและให้ความสำคัญแก่โรงเรียนแม่สะเรียง
“บริพัตรศึกษา” เพิ่มขึ้นตามลำดับ จนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2508 หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร มาเยี่ยมโรงเรียน
พร้อมมอบทุนบริพัตรและตราประจำตระกูลให้ไว้เป็นตราประจำโรงเรียน และในพ.ศ.2531 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์
บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พร้อมด้วยจางวางสนิท แก้วสีเขียว ได้มาเยี่ยมโรงเรียนและให้การสนับสนุน
โรงเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมให้ชื่ออาคารใฝ่เรียน
“จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” ด้วยสายสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดระหว่างโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กับราชสกุลที่ดำเนิน
มาอย่างยาวนาน โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ได้กรุณาสนับสนุนอุปถัมภ์
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” หลากหลายด้าน ทั้งการสมทบเงินกองทุนบริพัตร การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนโรงเรียน แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” เป็นประจำทุกปี การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาและได้รับความ
เมตตาเป็นองค์ประธานในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น
ประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความรัก ศรัทธา ในสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๖
2.1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 65 ไร่ 2 งาน
โดยมีอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชลประทานแม่สะเรียง
ทิศใต้ ติดต่อกับ สนามกีฬาอำเภอแม่สะเรียง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ท่าอากาศยานแม่สะเรียง (สนามบินแม่สะเรียง)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ที่ดินของราษฎร
2.1.4 ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจำโรงเรียน เอกลักษณ์ประจำตัวนักเรียน คำขวัญ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ระดับองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปณิธาน จุดเน้น
 ตราสัญลักษณ์
 สีประจำโรงเรียน เขียว-เหลือง
 ธง
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสัก
 คำขวัญ จริยนิสัย พลานามัยดี มีปัญญา สามัคคี
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมุนีศรีบริพัตรมงคล
 วิสัยทัศน์
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จัดการศึกษาได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองงานพระราชดำริ
 พันธกิจ
1.พัฒนาการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ยกระดับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสถานศึกษา
4. สนองงานพระราชดำริ
 เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ มีสุขภาวะที่ดี ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ดำรงตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๗
5. ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 อัตลักษณ์ มารยาทงาม
 เอกลักษณ์ สร้างคนดีสู่สังคม
 คติธรรมของโรงเรียน ปัญญา ปทีโป ปัญญาคือดวงประทีป
 จุดเน้น
1. จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนเป็นนวัตกร
2. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
4. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น
 นโยบายของโรงเรียน
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนมี
ความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ
ประเทศชาติ
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
5. พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู และการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
6. นิเทศติดตามโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน
 ประเภทและลักษณะโรงเรียน
1. เป็นโรงเรียนหลัก เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีนักเรียน
ไป-กลับ และมีนักเรียนอยู่หอพัก
2. เป็นโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เป็นโรงเรียนตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4. เป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. เป็นโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน
6. เป็นสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
8. เป็นโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล
9. เป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว
10. เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
11. เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center
: HCEC) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๘
2.1.5 แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา
1. สำนักงานผู้อำนวยการ
2. อาคารสิริยิ่งคุณากร
3. อาคารประชาเขตเสกสรร
4. อาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
5. อาคารสุขุมพันธ์นิมิต
6. อาคารรณฤทธิ์เทพสิงห์
7. อาคารฝึกงาน
8. หอพักนักเรียนมูลนิธิ RDF
9. หอพักนักเรียนโรงเรียน
10. อาคารภูพิงค์บุหลัน
11. อาคารงานอาคารสถานที่
12. อาคารพยาบาล
13. โรงยิมพลศึกษา
14. โรงอาหารเก่า
15. โรงอาหารปกเกศธัญทิพย์
16. อาคารบ้านพักครูชาย
17. โรงจอดรถจักรยานยนต์
18. ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
19. บ้านพักครู
20. คอกปศุสัตว์
21. สวนพอสมควร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๙
2.2 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๐
2.3 ข้อมูลครูและบุคลากร
ประเภทของบุคลากร
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด
รวม
ชาย หญิง ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี สูงกว่า
ป.ตรี
ผู้อำนวยการ 1 - - - ๑ ๑
รองผู้อำนวยการ - ๒ - - ๒ ๒
ครูประจำการ ๒3 63 - ๖9 ๑๗ 86
ครูอัตราจ้าง - - - - - -
นักการ / พนักงานขับรถ ๑ ๑ - ๒ - ๒
ลูกจ้างชั่วคราว 5 ๘ 8 ๕ 13
พนักงานราชการ ๒ ๑ - ๓ - ๓
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - - - -
ครูชาวต่างชาติ ๑ - - ๑ - ๑
เจ้าหน้าที่ - - - - - -
อื่น ๆ - - - - - -
รวมทั้งสิ้น 33 75 8 80 20 108
2.4 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 19/ 03/ 2563)
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,714คนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี้
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
ม.๑ 7 106 148 254 36.29
ม.๒ 7 102 150 252 36.00
ม.๓ 7 88 155 243 34.71
รวมม.ต้น 21 296 453 749 35.67
ม.๔ 10 135 235 370 37.00
ม.๕ 10 110 204 314 31.40
ม.๖ 9 101 180 281 31.22
รวมม.ปลาย 29 346 619 965 33.28
รวมทั้งหมด 50 642 1,072 1,714 34.28
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๑
2.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย/เครื่องมือการวัดและประเมินผล
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3
ขึ้นไปร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 65.49 แปลผลเทียบกับค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
สูงกว่าเกณฑ์ แยกตามกลุ่มสาระดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ภาษาไทย 70.65
คณิตศาสตร์ 50.38
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56.37
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 58.53
สุขศึกษาและพลศึกษา 84.32
ศิลปะ 89.57
การงานอาชีพ 77.07
ภาษาต่างประเทศ 65.73
รวม 65.49
แสดงแผนภูมิร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ
2563 70.65 50.38 56.37 58.25 84.32 89.57 77.07 65.73
จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 65.49
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๒
๒.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ม.3
ปี 2562
ปี 2563
เปรียบเทียบ
(โรงเรียน)
ปี
2563
เปรียบเทียบ
(โรงเรียน/
จังหวัด)
ปี
2563
เปรียบเทียบ ปี 2563 เปรียบเทียบ
(โรงเรียน) (โรงเรียน) (จังหวัด) (สังกัด)
(โรงเรียน/
สังกัด)
(ประเทศ)
(โรงเรียน/
ประเทศ)
ภาษาไทย 57.21 57.31 +0.17% 50.31 +13.91% 55.18 +3.86% 54.29 +5.56%
คณิตศาสตร์ 28.09 25.02 -10.92% 21.61 +15.77% 25.82 -3.09% 25.46 -1.72%
วิทยาศาสตร์ 30.84 30.31 -1.71% 28.05 +8.05% 30.17 +0.46% 29.89 +1.40%
อังกฤษ 34.04 36.25 +6.49% 29.48 +22.96% 34.14 +6.18% 34.38 +5.43%
+/-ค่าเฉลี่ย 37.55 37.22 -0.86 32..36 +3.55 36.33 +2.46 36.01 +3.38
จากตารางพบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนแต่สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ม.6
ปี 2562
ปี 2563
เปรียบเทียบ
(โรงเรียน)
ปี
2563
เปรียบเทียบ
(โรงเรียน/
จังหวัด)
ปี
2563
เปรียบเทียบ ปี 2563 เปรียบเทียบ
(โรงเรียน) (โรงเรียน) (จังหวัด) (สังกัด)
(โรงเรียน/
สังกัด)
(ประเทศ)
(โรงเรียน/
ประเทศ)
ภาษาไทย 40.16 45.16 +12.45% 40.62 +11.18% 45.22 -0.13% 44.36 +1.80%
คณิตศาสตร์ 22.18 22.03 -0.68% 20.96 +5.10% 26.33 -16.33% 26.04 -15.40%
วิทยาศาสตร์ 27.59 30.89 +11.96% 29.64 +4.22% 33.04 -6.51% 32.68 -5.48%
อังกฤษ 25.21 27.07 +7.38% 24.83 +9.02% 29.73 -8.95% 29.94 -9.59%
สังคม ฯ 36.18 35.21 -2.68% 34.23 +2.86% 36.32 -3.06% 35.93 -2.00%
+/-ค่าเฉลี่ย 30.26 32.07 +5.97 30.01 +6.71 34.13 -6.02 33.49 -5.08
จากตารางพบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปี 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับจังหวัดแต่ต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๓
ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเลิศ (ระดับ 4)
ดีเลิศ (ระดับ 4)
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ
ดีเลิศ (ระดับ 4)
3.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
3.1.1 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ (ระดับ 4)
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ (ระดับ 4)
1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา
1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
ดีเลิศ (ระดับ 4)
ดี (ระดับ 3)
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
ดีเลิศ (ระดับ 4)
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
3.1.2 กระบวนการพัฒนา
Planning 1. โรงเรียนกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๔
2. ประชุมครูกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
ที่วางไว้
4. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
5. กำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงาน/กิจกรรม
Do ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่วางไว้ จำนวน 31 โครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. โครงการงานแนะแนว
10. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
12. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน
13. โครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
14. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15. โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต (Samsung Smart Learning Center)
16. โครงการงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
17. โครงการห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
18. โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
19. โครงการงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
20. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย
21. โครงการธนาคารโรงเรียน
22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (สอร.)
23. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดที่พักนอนประจำในโรงเรียนสำหรับนักเรียนห่างไกลและถิ่น
ทุรกันดาร
24. โครงการโรงเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
25. โครงการพัฒนางานโครงการพระราชดำริ
26. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
27. โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
28. โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
29. โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
30. โครงการ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๕
31. โครงการ To Be Number One
Check 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนละ 1ครั้ง
2.วัดและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. วัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ประเมินผลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5. ประเมินผลสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมของนักเรียน
6. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
7. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานการแข่งขันของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Action 1. นำผลการประเมินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แต่ละภาคเรียน เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีต่อไป
2. จัดทำแผนงาน/ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
3. จัดทำแผนพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) พัฒนาความสามารถในการคิด การพัฒนาทักษะนักเรียนสู่การเป็นนวัตกร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
4. รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อกำหนดกลยุทธ์
พัฒนา
5. แจ้งผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุง
6. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น
3.1.3 ผลการพัฒนา
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้
ตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นการพิจารณา ที่ ๑.๑
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน
๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 78.50 สูงกว่าเป้าหมาย
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ
ร้อยละ ๖๐.00 ร้อยละ 84.66 สูงกว่าเป้าหมาย
๑.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
ร้อยละ ๖๐.00 ร้อยละ 86.41 สูงกว่าเป้าหมาย
๑.๒ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
ร้อยละ ๖๐.00 ร้อยละ 81.37 สูงกว่าเป้าหมาย
๑.๓ นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
ร้อยละ ๖๐.00 ร้อยละ 86.20 สูงกว่าเป้าหมาย
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ร้อยละ ๖๕.00 ร้อยละ 54.66 ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563

Recommandé

เฉลยสอวนBio60 par
เฉลยสอวนBio60เฉลยสอวนBio60
เฉลยสอวนBio60Wichai Likitponrak
195.2K vues20 diapositives
10บรรณานุกรม par
10บรรณานุกรม10บรรณานุกรม
10บรรณานุกรมkrupornpana55
34.1K vues6 diapositives
การศึกษารายกรณี นายอิทธิพงษ์ ขำจีด รหัสนักศึกษา 5846702035 par
การศึกษารายกรณี นายอิทธิพงษ์ ขำจีด รหัสนักศึกษา 5846702035การศึกษารายกรณี นายอิทธิพงษ์ ขำจีด รหัสนักศึกษา 5846702035
การศึกษารายกรณี นายอิทธิพงษ์ ขำจีด รหัสนักศึกษา 5846702035Itthipong Khamjeed
1.1K vues16 diapositives
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1 par
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1KruKaiNui
109.4K vues2 diapositives
ประวัติผู้วิจัย par
ประวัติผู้วิจัยประวัติผู้วิจัย
ประวัติผู้วิจัยYanee Chaiwongsa
23.1K vues1 diapositive
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร par
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพรข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพรNontaporn Pilawut
3.4K vues26 diapositives

Contenu connexe

Tendances

หนังสือแจ้งการประชุมฯสมัยสามัญ ๕๔ par
หนังสือแจ้งการประชุมฯสมัยสามัญ ๕๔หนังสือแจ้งการประชุมฯสมัยสามัญ ๕๔
หนังสือแจ้งการประชุมฯสมัยสามัญ ๕๔หนุ่มน้อย ดาร์จีลิ่ง
29.3K vues4 diapositives
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน par
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันแบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันเซิฟ กิ๊ฟ ติวเตอร์
193.5K vues30 diapositives
รายงาน การพัฒนาตนเอง par
รายงาน การพัฒนาตนเองรายงาน การพัฒนาตนเอง
รายงาน การพัฒนาตนเองChainarong Maharak
79.8K vues15 diapositives
เฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้น par
เฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้นเฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้น
เฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้นWichai Likitponrak
20.5K vues12 diapositives
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล par
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล natdhanai rungklin
11.6K vues34 diapositives
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx par
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxJessie SK
5.5K vues30 diapositives

Tendances(20)

รายงาน การพัฒนาตนเอง par Chainarong Maharak
รายงาน การพัฒนาตนเองรายงาน การพัฒนาตนเอง
รายงาน การพัฒนาตนเอง
Chainarong Maharak79.8K vues
เฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้น par Wichai Likitponrak
เฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้นเฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้น
เฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้น
Wichai Likitponrak20.5K vues
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล par natdhanai rungklin
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
natdhanai rungklin11.6K vues
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx par Jessie SK
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
Jessie SK5.5K vues
โครงสร้างหลักสูตรมัธยม par wangasom
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมโครงสร้างหลักสูตรมัธยม
โครงสร้างหลักสูตรมัธยม
wangasom138.2K vues
ประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์ ประถมศึกษาปีที่6 par ARM ARM
ประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์ ประถมศึกษาปีที่6ประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์ ประถมศึกษาปีที่6
ประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์ ประถมศึกษาปีที่6
ARM ARM20.4K vues
ปก par nakaenoi
ปกปก
ปก
nakaenoi86.5K vues
กระดาษคำตอบ20ข้อ par wisheskerdsilp
กระดาษคำตอบ20ข้อกระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อ
wisheskerdsilp5K vues
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2 par sarawut chaicharoen
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2
sarawut chaicharoen12.5K vues
มวลอะตอม มวลโมเลกุล มวลไอออน par พัน พัน
มวลอะตอม มวลโมเลกุล มวลไอออนมวลอะตอม มวลโมเลกุล มวลไอออน
มวลอะตอม มวลโมเลกุล มวลไอออน
พัน พัน29.5K vues
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓ par kruthai40
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
kruthai40136.7K vues
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3 par O'Orh ChatmaNee
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
O'Orh ChatmaNee92.2K vues
คู่มือสภานักเรียน par krupornpana55
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
krupornpana55113.7K vues

Similaire à รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563

SAR2564_BORIPAT.pdf par
SAR2564_BORIPAT.pdfSAR2564_BORIPAT.pdf
SAR2564_BORIPAT.pdfchartthai
100 vues78 diapositives
SAR-2565-BS.pdf par
SAR-2565-BS.pdfSAR-2565-BS.pdf
SAR-2565-BS.pdfchartthai
52 vues74 diapositives
คู่มือภาคสนามประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน) par
คู่มือภาคสนามประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน)คู่มือภาคสนามประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน)
คู่มือภาคสนามประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน)krupornpana55
18.1K vues117 diapositives
คู่มือ Nt par
คู่มือ Ntคู่มือ Nt
คู่มือ NtNirut Uthatip
1.4K vues32 diapositives

Similaire à รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563 (20)

SAR2564_BORIPAT.pdf par chartthai
SAR2564_BORIPAT.pdfSAR2564_BORIPAT.pdf
SAR2564_BORIPAT.pdf
chartthai100 vues
คู่มือภาคสนามประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน) par krupornpana55
คู่มือภาคสนามประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน)คู่มือภาคสนามประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน)
คู่มือภาคสนามประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน)
krupornpana5518.1K vues
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน) par pairat13
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน)ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน)
pairat1346.6K vues
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน par Boonlert Sangdee
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Boonlert Sangdee239 vues
เกณฑ์สมศ.รอบ3 par arsad20
เกณฑ์สมศ.รอบ3เกณฑ์สมศ.รอบ3
เกณฑ์สมศ.รอบ3
arsad2013.6K vues
(ร่าง)ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สมศ พ ศ_๒... par Apirak Potpipit
(ร่าง)ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สมศ พ ศ_๒...(ร่าง)ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สมศ พ ศ_๒...
(ร่าง)ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สมศ พ ศ_๒...
Apirak Potpipit448 vues
แนวทางการเขียนรายงานSar par Suriyen Butimarn
แนวทางการเขียนรายงานSarแนวทางการเขียนรายงานSar
แนวทางการเขียนรายงานSar
Suriyen Butimarn2.1K vues
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา par Boonlert Sangdee
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
Boonlert Sangdee2.2K vues
ค่าเป้าหมาย2565.pdf par chartthai
ค่าเป้าหมาย2565.pdfค่าเป้าหมาย2565.pdf
ค่าเป้าหมาย2565.pdf
chartthai1.4K vues
แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556 par ToTo Yorct
แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556
แผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๕ด้าน ปีการศึกษา 2556
ToTo Yorct3.9K vues
Rahe model เรื่อง เลขยกกำลัง par 8752584
Rahe model เรื่อง เลขยกกำลังRahe model เรื่อง เลขยกกำลัง
Rahe model เรื่อง เลขยกกำลัง
8752584114 vues
ค่าเป้าหมาย2566.pdf par chartthai
ค่าเป้าหมาย2566.pdfค่าเป้าหมาย2566.pdf
ค่าเป้าหมาย2566.pdf
chartthai24 vues

Plus de Somchart Phaeumnart

สารสนเทศภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564 par
สารสนเทศภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564สารสนเทศภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564
สารสนเทศภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564Somchart Phaeumnart
400 vues92 diapositives
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ปี2563 par
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ปี2563สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ปี2563
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ปี2563Somchart Phaeumnart
387 vues121 diapositives
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 par
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563Somchart Phaeumnart
551 vues86 diapositives
SAR โรงเรียนปี 2561 par
SAR โรงเรียนปี 2561SAR โรงเรียนปี 2561
SAR โรงเรียนปี 2561Somchart Phaeumnart
1.9K vues116 diapositives
ท้าลมหนาว แม่สะกั๊วะ par
ท้าลมหนาว แม่สะกั๊วะท้าลมหนาว แม่สะกั๊วะ
ท้าลมหนาว แม่สะกั๊วะSomchart Phaeumnart
107 vues18 diapositives
สารคดี เที่ยวแม่ลาน้อย Today in Maelanoi par
สารคดี เที่ยวแม่ลาน้อย Today in Maelanoiสารคดี เที่ยวแม่ลาน้อย Today in Maelanoi
สารคดี เที่ยวแม่ลาน้อย Today in MaelanoiSomchart Phaeumnart
147 vues17 diapositives

Plus de Somchart Phaeumnart(20)

สารสนเทศภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564 par Somchart Phaeumnart
สารสนเทศภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564สารสนเทศภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564
สารสนเทศภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ปี2563 par Somchart Phaeumnart
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ปี2563สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ปี2563
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ปี2563
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 par Somchart Phaeumnart
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สารสนเทศโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ท้าลมหนาว แม่สะกั๊วะ par Somchart Phaeumnart
ท้าลมหนาว แม่สะกั๊วะท้าลมหนาว แม่สะกั๊วะ
ท้าลมหนาว แม่สะกั๊วะ
สารคดี เที่ยวแม่ลาน้อย Today in Maelanoi par Somchart Phaeumnart
สารคดี เที่ยวแม่ลาน้อย Today in Maelanoiสารคดี เที่ยวแม่ลาน้อย Today in Maelanoi
สารคดี เที่ยวแม่ลาน้อย Today in Maelanoi
สารคดี ละมุนลิ้นกลิ่นเมืองยวม par Somchart Phaeumnart
สารคดี ละมุนลิ้นกลิ่นเมืองยวมสารคดี ละมุนลิ้นกลิ่นเมืองยวม
สารคดี ละมุนลิ้นกลิ่นเมืองยวม
SAR2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ปีก... par Somchart Phaeumnart
SAR2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ปีก...SAR2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ปีก...
SAR2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ปีก...
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี2557 par Somchart Phaeumnart
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี2557สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี2557
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี2557
คู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventor par Somchart Phaeumnart
คู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventorคู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventor
คู่มือการอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย MIT App Inventor
Somchart Phaeumnart10.5K vues
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1 par Somchart Phaeumnart
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน1
คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย par Somchart Phaeumnart
 คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
Somchart Phaeumnart10.9K vues
วารสารโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" par Somchart Phaeumnart
วารสารโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"วารสารโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
วารสารโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56 par Somchart Phaeumnart
 รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56 รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56
รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56
คำอธิบายรายวิชา เทคโน4 par Somchart Phaeumnart
คำอธิบายรายวิชา เทคโน4คำอธิบายรายวิชา เทคโน4
คำอธิบายรายวิชา เทคโน4
สรุปแบบสอบถามค่ายอนุชน Copy par Somchart Phaeumnart
สรุปแบบสอบถามค่ายอนุชน  Copyสรุปแบบสอบถามค่ายอนุชน  Copy
สรุปแบบสอบถามค่ายอนุชน Copy
สรุปแบบสอบถามค่ายอนุชน Copy par Somchart Phaeumnart
สรุปแบบสอบถามค่ายอนุชน  Copyสรุปแบบสอบถามค่ายอนุชน  Copy
สรุปแบบสอบถามค่ายอนุชน Copy
M93โครงการชุมนุม วาดภาพกราฟิก par Somchart Phaeumnart
M93โครงการชุมนุม วาดภาพกราฟิกM93โครงการชุมนุม วาดภาพกราฟิก
M93โครงการชุมนุม วาดภาพกราฟิก

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2563

 • 3. คำนำ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ว่าโรงเรียน สามารถผลิตผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง ครบถ้วนตามความคาดหวังของสังคม ตลอดจนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รวบรวมผลการประเมินและสรุปเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด และการ ประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ข้อมูลในการรายงานการ ประเมินตนเองครั้งนี้เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 25๖3 เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 รายการผลการประเมิน ตนเอง ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และส่วนที่ 5 ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็น การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานของโรงเรียน และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการ ประเมินตนเองของโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จนสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี
 • 4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๔ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามที่โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ได้จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ข้าพเจ้าและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจำปีแล้ว ปรากฏว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง กับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 จึงมีมติให้ ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”และขอให้ทางโรงเรียนได้นำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนดไว้ต่อไป
 • 5. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๕ สารบัญ เรื่อง หน้า • คำนำ • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา • สารบัญ ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1 1.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 1 1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 1 1.3 การนำเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 1 1.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 4 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 5 2.1 ข้อมูลทั่วไป 5 2.1.1 สภาพพื้นที่ของสถานศึกษา 5 2.1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 5 2.1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 6 2.1.4 ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจำโรงเรียน เอกลักษณ์ประจำตัว นักเรียน คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกล ยุทธ์ระดับองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปณิธาน จุดเน้นและจุดเด่น ของโรงเรียน 6 2.1.5 แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 8 2.2 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 9 2.3 ข้อมูลครูและบุคลากร 10 2.4 ข้อมูลนักเรียน 10 2.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11 ๒.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 12 ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 13 3.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 13 3.1.1 ระดับคุณภาพ 13 3.1.2 กระบวนการพัฒนา 13 3.1.3 ผลการพัฒนา 15 3.1.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตาม มาตรฐาน 18 3.1.5 จุดเด่น 20 3.1.6 จุดควรพัฒนา 20 3.1.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 20 3.2 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 21 3.2.1 ระดับคุณภาพ 21
 • 6. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๖ สารบัญ เรื่อง หน้า 3.2.2 กระบวนการพัฒนา 21 3.2.3 ผลการพัฒนา 22 3.2.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตาม มาตรฐาน 24 3.2.5 จุดเด่น 28 3.2.6 จุดควรพัฒนา 28 3.2.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 29 3.3 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 30 3.3.1 ระดับคุณภาพ 30 3.3.2 กระบวนการพัฒนา 30 3.3.3 ผลการพัฒนา 32 3.3.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตาม มาตรฐาน 34 3.3.5 จุดเด่น 34 3.3.6 จุดควรพัฒนา 35 3.3.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 35 ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 36 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕63 36 ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 37 • ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ปีการศึกษา 2563 38 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน ภายใน และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 40 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 46 • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 47
 • 7. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑ ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” รหัสสถานศึกษา 1058420353 ตั้งอยู่เลขที่ 315 หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน โทรศัพ ท์ 05 3 -6 8 1 2 5 1 โทรสาร 0 5 3 -681 336 Website : www.boripat.ac.th E-mail : tk.boripat@gmail.com Facebook : Boripat เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหารจำนวน ๓ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 103 คน โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ.2561 1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) โรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ วันที่ 13 -15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีผลการประเมินดังนี้ ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีมาก ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีมาก ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพดีมาก 1.3 การนำเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จากสถานการณ์ VUCA World ซึ่งมีความผันผวน ไม่มีความแน่นอน มีความซับซ้อน คลุมเครือใน สถานการณ์โลกและการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในรอบปี การศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั่วโลก รวมทั้งส่งผลกระทบการศึกษาในหลายแง่มุม การ ดำเนินงานเพื่อรักษาระดับคุณภาพและปรับเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพตามสถานการณ์โลก จำเป็นอย่างยิ่งต้องวางแผนชิง รุกและเชิงรับ เพื่อเผชิญความเสี่ยงด้านต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือแบบองค์รวมทั้งในและนอกสถานศึกษา ทุกฝ่าย ดำเนินการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโลก และมุ่งพัฒนาเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อม ด้านความรู้ ด้านอาชีพ ด้านสมรรถนะสำคัญของการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง ตอบสนองความต้องการ ความสนใจของนักเรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดย่อมเกิดจากการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดย ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าวประสบผลสำเร็จและมีผลทำให้นักเรียน บรรลุผลการเรียนรู้ได้นั้น สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในโรงเรียนต้องมี ความทันสมัย มีคุณภาพ กระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียนและมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ซึ่งปัจจัยเกื้อหนุน เหล่านี้ส่งผลทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านมา การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมเป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่ให้การส่งเสริมและ สนับสนุน ควบคุมการดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA จึงทำให้มีผลการประเมินมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) โรงเรียนมีการ จัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพผู้เรียนในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ส่งเสริมการใช้ ICT ในการ เรียนรู้และการนำเสนอผลงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทำงานกลุ่ม ฝึกทักษะเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นภายในกลุ่มทำงานของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
 • 8. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๒ เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พัฒนาการจัดการเรียนแบบ online ในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุม สามารถรับ บริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาจากเจ้าของภาษา (จัดจ้างครู ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและวิทยากรพิเศษ) ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการทำโครงงาน ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และทักษะการคิดขั้นสูง ด้าน ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนนำเสนอนวัตกรรมที่ได้จากการทำโครงงานและเข้า ร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น และสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษาใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการแนะแนว ให้นักเรียนค้นพบตัวเอง ด้วยการวัดความถนัดทางอาชีพ จากระบบส่งเสริมการมีงานทำ เว็บไซด์กรมการจัดหางาน มุ่งเน้นให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทำ แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการการศึกษาต่อ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร สถาบันการศึกษา สาขา คณะ ที่นักเรียนสนใจ เมื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนร้อยละ 95.50 มีเป้าหมายใน การศึกษาต่อที่ชัดเจน สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ตนเองสนใจ และเข้าใจวิธีการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั้ง สถาบันที่เข้าร่วมระบบ TCAS (อปท.) และสถาบันที่สมัครรับตรง นักเรียนร้อยละ 85 ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่ ตนเองสนใจ นักเรียนร้อยละ 15 ได้ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ทั้งนี้ อาจมีการแสวงหา แนวทางความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาระบบการ เรียนการสอน และการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา/สอบตรง และระบบ TCAS ส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในเรื่องของการแต่งกาย มีความประพฤติและสุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ได้รับการดูแลและส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอย่างชัดเจน เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติด การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการที่ ทางโรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ผู้เรียนมีพฤติกรรม ที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน“มารยาทงาม”(งามกาย:ยิ้ม ไหว้ ทักทาย งาม วาจา:พูดจาไพเราะ งามใจ:จิตสาธารณะ) เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า“สร้างคนดีสู่สังคม” สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ครูที่ปรึกษามีบทบาท ดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึงควบคู่กับการสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายทำให้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวกเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ โรงเรียนกำหนดมีผลสัมฤทธิ์ระดับ3ขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ65.49เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โดยมีผลการประเมินระดับดี (๒) ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๕๖ ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินระดับดี (๒) ขึ้นไป ร้อยละ ๙๕.๖๕
 • 9. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๓ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี โดยมีการประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน (SWOT) เพื่อ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านและ ข้อเสนอแนะจาก สมศ.รอบสี่ เรียนรู้รับมือและบริหารจัดการในสถานการณ์ VUCA World ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย วางแผนชิงรุกและเชิงรับ ในสถานการณ์ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน โดยความร่วมมือแบบองค์รวมทั้งในและนอกสถานศึกษา ทุกฝ่ายดำเนินการ ขับเคลื่อนพร้อมกัน โดยนำปัญหา สถานการณ์ความเสี่ยงวิเคราะห์ เพื่อวางแผนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา ถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สรุปผลโครงการเพื่อ สะท้อนความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ร่วมกันกำหนดบทบาทและหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่ สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนด พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเป็นแบบอย่างได้ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา งาน มีโครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรครูทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ เป็นไปตามอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ก.ค.ศ. กำหนด นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก โดยมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทุกคนและจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องตามเป้าหมายของสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเฉพาะ ด้าน เช่นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมภายในและ ภายนอกสถานศึกษาและสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) โดยกำหนดให้ครูแต่ละคนมีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อ ปีการศึกษา พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเป็นครูมือ อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มที่ เรียนรู้ในโรงเรียน (On site) และกลุ่มการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) นำเทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่น Google Classroom, Google Meet, Zoom, Line และ Google form เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยใช้ Platform ให้ สอดคล้องกับระบบงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุก ฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษาได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน และมีช่องทางให้บริการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร สำหรับประชาชน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ได้ที่ เว็ปไซต์โรงเรียน www.boripat.ac.th และ Facebook : boripat จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ ชุมชน เป็นต้น ควบคู่กับการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นแนวทางให้บรรลุเป้าหมายตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • 10. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๔ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการจัดการ เรียนการสอนของครูอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมมีความสุข ได้ลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้ ห้องเรียนที่มีสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้ง นำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข้ามาสร้างสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ คุณภาพของสังคมโลก มีกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกันระหว่างครูภายในและภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนได้มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาครูผู้สอน ให้มี ความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom และการจัดทำสื่อโดยใช้ เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education เรียนบน Platform ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ ที่หลากหลาย และพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ On Demand เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถ เข้าถึงการจัดกิจกรรมการ โดยพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดการเรียนการสอนแบบ Online, On site และ On air โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Meet, Zoom, Line, Google form, Google classroom เป็นต้น ในการ ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนในระบบออนไลน์ ครูจะประเมินเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน ไม่เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน เพื่อให้เกิดข้อมูลสะท้อนกลับในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น สอดแทรกควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาความรู้ทาง วิชาชีพและนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน กลับเพื่อนำผลที่ได้มาใช้พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน มีการพัฒนาที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน แบบ Online ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 1.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสู่การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนาครูผู้สอนผ่านการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง เป็นรูปธรรม แผนปฏิบัติงานที่ 7 พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างครอบคลุมทั่วถึง แผนปฏิบัติงานที่ 8 พัฒนาศักยภาพครูในการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
 • 11. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๕ ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 2.1 ข้อมูลทั่วไป 2.1.1 สภาพพื้นที่ของสถานศึกษา ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย) แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) Maesarieng Boripat Suksa ที่อยู่ เลขที่ 315 หมู่ 1 บ้านท่าข้าม ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58110 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อผู้อำนวยการ นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ วันเดือนปีที่ก่อตั้งโรงเรียน 1 พฤศจิกายน 2477 หมายเลขโทรศัพท์ 053-681251 หมายเลขโทรสาร 053-681336 เว็บไซด์โรงเรียน http://www.boripat.ac.th E-mail. boripat@obec.go.th ระดับที่เปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตบริการของโรงเรียน พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง 2.1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ สืบเนื่องจากจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ดำรง ตำแหน่งอภิรัฐมนตรีและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มณฑล พายัพ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2472 ได้ทรงดำริก่อตั้งโรงเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” นำมาซึ่งความปีติยินดีของเหล่าคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียงอย่าง ที่สุด ต่อมาภายหลังทายาทแห่งราชสกุล ได้สืบสานพระดำริในการอุปถัมภ์ค้ำชูและให้ความสำคัญแก่โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เพิ่มขึ้นตามลำดับ จนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2508 หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร มาเยี่ยมโรงเรียน พร้อมมอบทุนบริพัตรและตราประจำตระกูลให้ไว้เป็นตราประจำโรงเรียน และในพ.ศ.2531 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พร้อมด้วยจางวางสนิท แก้วสีเขียว ได้มาเยี่ยมโรงเรียนและให้การสนับสนุน โรงเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมให้ชื่ออาคารใฝ่เรียน “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” ด้วยสายสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดระหว่างโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กับราชสกุลที่ดำเนิน มาอย่างยาวนาน โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ได้กรุณาสนับสนุนอุปถัมภ์ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” หลากหลายด้าน ทั้งการสมทบเงินกองทุนบริพัตร การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนโรงเรียน แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” เป็นประจำทุกปี การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาและได้รับความ เมตตาเป็นองค์ประธานในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น ประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความรัก ศรัทธา ในสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป
 • 12. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๖ 2.1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 65 ไร่ 2 งาน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชลประทานแม่สะเรียง ทิศใต้ ติดต่อกับ สนามกีฬาอำเภอแม่สะเรียง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ท่าอากาศยานแม่สะเรียง (สนามบินแม่สะเรียง) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ที่ดินของราษฎร 2.1.4 ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจำโรงเรียน เอกลักษณ์ประจำตัวนักเรียน คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ระดับองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปณิธาน จุดเน้น  ตราสัญลักษณ์  สีประจำโรงเรียน เขียว-เหลือง  ธง  ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสัก  คำขวัญ จริยนิสัย พลานามัยดี มีปัญญา สามัคคี  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมุนีศรีบริพัตรมงคล  วิสัยทัศน์ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จัดการศึกษาได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองงานพระราชดำริ  พันธกิจ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 2. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. ยกระดับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสถานศึกษา 4. สนองงานพระราชดำริ  เป้าประสงค์ 1. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ มีสุขภาวะที่ดี ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดำรงตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม 4. นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
 • 13. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๗ 5. ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 6. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อัตลักษณ์ มารยาทงาม  เอกลักษณ์ สร้างคนดีสู่สังคม  คติธรรมของโรงเรียน ปัญญา ปทีโป ปัญญาคือดวงประทีป  จุดเน้น 1. จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนเป็นนวัตกร 2. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 4. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น  นโยบายของโรงเรียน 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนมี ความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ ประเทศชาติ 3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 5. พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู และการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 6. นิเทศติดตามโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน  ประเภทและลักษณะโรงเรียน 1. เป็นโรงเรียนหลัก เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีนักเรียน ไป-กลับ และมีนักเรียนอยู่หอพัก 2. เป็นโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. เป็นโรงเรียนตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 4. เป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5. เป็นโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน 6. เป็นสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 8. เป็นโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 9. เป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว 10. เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 11. เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 14. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๘ 2.1.5 แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 1. สำนักงานผู้อำนวยการ 2. อาคารสิริยิ่งคุณากร 3. อาคารประชาเขตเสกสรร 4. อาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 5. อาคารสุขุมพันธ์นิมิต 6. อาคารรณฤทธิ์เทพสิงห์ 7. อาคารฝึกงาน 8. หอพักนักเรียนมูลนิธิ RDF 9. หอพักนักเรียนโรงเรียน 10. อาคารภูพิงค์บุหลัน 11. อาคารงานอาคารสถานที่ 12. อาคารพยาบาล 13. โรงยิมพลศึกษา 14. โรงอาหารเก่า 15. โรงอาหารปกเกศธัญทิพย์ 16. อาคารบ้านพักครูชาย 17. โรงจอดรถจักรยานยนต์ 18. ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 19. บ้านพักครู 20. คอกปศุสัตว์ 21. สวนพอสมควร
 • 15. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๙ 2.2 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
 • 16. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๐ 2.3 ข้อมูลครูและบุคลากร ประเภทของบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด รวม ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี ผู้อำนวยการ 1 - - - ๑ ๑ รองผู้อำนวยการ - ๒ - - ๒ ๒ ครูประจำการ ๒3 63 - ๖9 ๑๗ 86 ครูอัตราจ้าง - - - - - - นักการ / พนักงานขับรถ ๑ ๑ - ๒ - ๒ ลูกจ้างชั่วคราว 5 ๘ 8 ๕ 13 พนักงานราชการ ๒ ๑ - ๓ - ๓ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - - - - ครูชาวต่างชาติ ๑ - - ๑ - ๑ เจ้าหน้าที่ - - - - - - อื่น ๆ - - - - - - รวมทั้งสิ้น 33 75 8 80 20 108 2.4 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 19/ 03/ 2563) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,714คนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี้ ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย ชาย หญิง ต่อห้อง ม.๑ 7 106 148 254 36.29 ม.๒ 7 102 150 252 36.00 ม.๓ 7 88 155 243 34.71 รวมม.ต้น 21 296 453 749 35.67 ม.๔ 10 135 235 370 37.00 ม.๕ 10 110 204 314 31.40 ม.๖ 9 101 180 281 31.22 รวมม.ปลาย 29 346 619 965 33.28 รวมทั้งหมด 50 642 1,072 1,714 34.28
 • 17. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๑ 2.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย/เครื่องมือการวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 65.49 แปลผลเทียบกับค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเกณฑ์ แยกตามกลุ่มสาระดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ภาษาไทย 70.65 คณิตศาสตร์ 50.38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56.37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 58.53 สุขศึกษาและพลศึกษา 84.32 ศิลปะ 89.57 การงานอาชีพ 77.07 ภาษาต่างประเทศ 65.73 รวม 65.49 แสดงแผนภูมิร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ 2563 70.65 50.38 56.37 58.25 84.32 89.57 77.07 65.73 จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 65.49
 • 18. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๒ ๒.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ม.3 ปี 2562 ปี 2563 เปรียบเทียบ (โรงเรียน) ปี 2563 เปรียบเทียบ (โรงเรียน/ จังหวัด) ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2563 เปรียบเทียบ (โรงเรียน) (โรงเรียน) (จังหวัด) (สังกัด) (โรงเรียน/ สังกัด) (ประเทศ) (โรงเรียน/ ประเทศ) ภาษาไทย 57.21 57.31 +0.17% 50.31 +13.91% 55.18 +3.86% 54.29 +5.56% คณิตศาสตร์ 28.09 25.02 -10.92% 21.61 +15.77% 25.82 -3.09% 25.46 -1.72% วิทยาศาสตร์ 30.84 30.31 -1.71% 28.05 +8.05% 30.17 +0.46% 29.89 +1.40% อังกฤษ 34.04 36.25 +6.49% 29.48 +22.96% 34.14 +6.18% 34.38 +5.43% +/-ค่าเฉลี่ย 37.55 37.22 -0.86 32..36 +3.55 36.33 +2.46 36.01 +3.38 จากตารางพบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนแต่สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ม.6 ปี 2562 ปี 2563 เปรียบเทียบ (โรงเรียน) ปี 2563 เปรียบเทียบ (โรงเรียน/ จังหวัด) ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2563 เปรียบเทียบ (โรงเรียน) (โรงเรียน) (จังหวัด) (สังกัด) (โรงเรียน/ สังกัด) (ประเทศ) (โรงเรียน/ ประเทศ) ภาษาไทย 40.16 45.16 +12.45% 40.62 +11.18% 45.22 -0.13% 44.36 +1.80% คณิตศาสตร์ 22.18 22.03 -0.68% 20.96 +5.10% 26.33 -16.33% 26.04 -15.40% วิทยาศาสตร์ 27.59 30.89 +11.96% 29.64 +4.22% 33.04 -6.51% 32.68 -5.48% อังกฤษ 25.21 27.07 +7.38% 24.83 +9.02% 29.73 -8.95% 29.94 -9.59% สังคม ฯ 36.18 35.21 -2.68% 34.23 +2.86% 36.32 -3.06% 35.93 -2.00% +/-ค่าเฉลี่ย 30.26 32.07 +5.97 30.01 +6.71 34.13 -6.02 33.49 -5.08 จากตารางพบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปี 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับจังหวัดแต่ต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ
 • 19. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๓ ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ (ระดับ 4) ดีเลิศ (ระดับ 4) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ ดีเลิศ (ระดับ 4) 3.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 3.1.1 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ (ระดับ 4) ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ (ระดับ 4) 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) ดีเลิศ (ระดับ 4) ดี (ระดับ 3) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) ดีเลิศ (ระดับ 4) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 3.1.2 กระบวนการพัฒนา Planning 1. โรงเรียนกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะ พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
 • 20. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๔ 2. ประชุมครูกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่วางไว้ 4. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 5. กำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงาน/กิจกรรม Do ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่วางไว้ จำนวน 31 โครงการดังต่อไปนี้ 1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 8. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9. โครงการงานแนะแนว 10. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 11. โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 12. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน 13. โครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น 14. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15. โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต (Samsung Smart Learning Center) 16. โครงการงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” 17. โครงการห้องศูนย์อาเซียนศึกษา 18. โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 19. โครงการงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 20. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย 21. โครงการธนาคารโรงเรียน 22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (สอร.) 23. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดที่พักนอนประจำในโรงเรียนสำหรับนักเรียนห่างไกลและถิ่น ทุรกันดาร 24. โครงการโรงเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 25. โครงการพัฒนางานโครงการพระราชดำริ 26. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 27. โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม 28. โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 29. โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 30. โครงการ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 • 21. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า ๑๕ 31. โครงการ To Be Number One Check 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนละ 1ครั้ง 2.วัดและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. วัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด คำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาความสามารถในการสร้าง นวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ประเมินผลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ เป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5. ประเมินผลสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมของนักเรียน 6. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 7. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานการแข่งขันของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Action 1. นำผลการประเมินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แต่ละภาคเรียน เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในปีต่อไป 2. จัดทำแผนงาน/ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 3. จัดทำแผนพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) พัฒนาความสามารถในการคิด การพัฒนาทักษะนักเรียนสู่การเป็นนวัตกร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 4. รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อกำหนดกลยุทธ์ พัฒนา 5. แจ้งผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุง 6. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น 3.1.3 ผลการพัฒนา โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ ตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นการพิจารณา ที่ ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ค่าร้อยละ สรุปผลการ ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน ๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 78.50 สูงกว่าเป้าหมาย ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด คำนวณ ร้อยละ ๖๐.00 ร้อยละ 84.66 สูงกว่าเป้าหมาย ๑.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ร้อยละ ๖๐.00 ร้อยละ 86.41 สูงกว่าเป้าหมาย ๑.๒ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ร้อยละ ๖๐.00 ร้อยละ 81.37 สูงกว่าเป้าหมาย ๑.๓ นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ร้อยละ ๖๐.00 ร้อยละ 86.20 สูงกว่าเป้าหมาย ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ ๖๕.00 ร้อยละ 54.66 ต่ำกว่าเป้าหมาย