Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Naruemon Soonthong
Bangbowitthayakhom School
สร้างชุดการติดตั้งโปรแกรมได้
โฟลเดอร์ไฟล์ติดตั้ง พร้อมไฟล์ประกอบ
(Readme/Logo/License)
 เป็ นไฟล์บีบอัด ให้นักเรียนทำกำรแตกไฟล์ จะได้ 1 โฟลเดอร์ ชื่อ setup
 นักเรียนสร้ำงโฟลเดอร์ตนเองใหม่ ในโฟลเดอร์ setup ตั...
ตัวอย่ำงไฟล์ logo.bmp
ตัวอย่ำงไฟล์ Readme.rtf
ตัวอย่ำงไฟล์ License.txt
Rollback
• ถ้ำกำรติดตั้งมีข้อผิดพลำด สำมำรถย้อนกลับไปที่เกิดข้อผิดพลำดนั้นได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด
Self
Repair• เมื่อ...
1
•ไฟล์โปรเจ็กต์ที่ทดสอบแล้ว
2
•ไฟล์ Readme.rtf
•เป็ นไฟล์คำแนะนำเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน (rtf คือ ชนิดไฟล์ Rich Text Format)
...
1. เปิ ดโปรเจ็กต์ที่ทดสอบแล้ว
และเข้ำสู่หน้ำต่ำง Project >
Properties…
2. เลือก Application และคลิกเลือก Assembly Informa
3. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง Assembly
Information
แก้ไขรำยละเอียดของโปรแกรม ได้แก่
Title คือ ชื่อโปรแกรม
Description คือ รำยล...
4. เลือกเมนูBuild > Build tic tac toe
5. เลือกเมนูFile > Add > New Project…
6. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง Add New Project เลือก Installed Templates
7. จะปรำกฏหน้ำต่ำง File System ของไฟล์ Setup1
8. คลิกขวำที่ Setup1
และเลือกคำสั่ง Properties
9. ปรำกฏหน้ำต่ำง Setup1 Property Pages
Output file name คือ ชื่อของไฟล์ติดตั้ง ซึ่งมีนำมสกุลเป็ น .msi
Package files คือ ชนิดของชุดติดตั้ง มี 3 แบบ ได้แก่
- As loose uncompressed files เป็ นชนิดที่ไม่ต้องบีบอัดชุดไฟล์ติดตั้ง
...
10. เลือก Prerequisites… ที่ช่องของ Installation URL:
จะปรำกฏหน้ำต่ำง Prerequisites… เลือกโปรแกรมที่จำเป็ นในกำรติดตั้ง จำกนั้นคลิกปุ่ ม OK
11. เลือก เมนูView > Editor > File System
12. คลิกเลือก Application Folder ในหน้ำต่ำง Properties ที่ช่อง DefaultLocation
กำหนดตำแหน่งกำรติดตั้งเข้ำไปในโฟลเดอร์ ซึ่ง...
13. เลือก Project > Add > Project Output…
เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง
เลือก Project
ที่ต้องกำรให้เป็ น
Primary Output
และคลิกปุ่ ม OK
จำกนั้นจะมีกำรเพิ่ม
Primary output มำให้
14. เพิ่ม Folder เพื่อเก็บไฟล์ที่จำเป็ นต่อกำรออกแบบหน้ำจอในชุดติดตั้ง
โดยคลิกขวำที่ Application Folder เลือกคำสั่ง Add > ...
14.1 ตั้งชื่อ Folder ให้สื่อควำมหมำย เช่น resources
14.2 คลิกขวำที่ Folder resources เลือก Add > File
15. เลือกไฟล์ที่เตรียมไว้ และคลิกเลือก OK
จะปรำกฏไฟล์ที่เลือกในหน้ำต่ำงของ File System
16. เลือกเมนูView > Editor > User Interface เพื่อทำกำรออกแบบลำดับ
กำรทำงำนของชุดติดตั้ง
จะปรำกฏหน้ำต่ำง
User Interface Designer
ที่แสดงลำดับกำรทำงำนของชุดติดตั้ง
มี 3 ลำดับ คือ
ลำดับที่ 1 Start
ลำดับที่ 2 Progr...
ลำดับที่ 1 Start
เป็ นกำรต้อนรับและยืนยันกำรติดตั้ง
โดยปกติมี 3 หน้ำจอ คือ
Welcome,
Installation Folder และ
Confirm Instal...
ลำดับที่ 2 Progress
เป็ นกำรติดตั้ง แสดงควำมคืบหน้ำ
กำรติดตั้ง มี 1 หน้ำจอ
ลำดับที่ 3 End เป็ นกำรเสร็จสิ้นกำรติดตั้ง
มี 1 หน้ำจอ คือ Finish
แต่สำมำรถเพิ่มตัวเลือกได้
เช่น กำรกำหนดให้เริ่มต้นโปรแกร...
17. ที่ Welcome เลือก Properties “BannerBitmap”
เพื่อกำหนดรูปโลโก้ที่เรำเตรียมไว้ โดย
17.1 เลือก Browse…
17.2 ที่ Look in: เลือก
Folder resources
ที่เรำใส่ข้อมูลเตรียมไว้
จะปรำกฏไฟล์ logo.bmp
ที่เตรียมไว้ ให้เรำคลิก
เลือกไฟล์ดั...
18. ที่ Start คลิกขวำ เลือกคำสั่ง Add Dialog
18.1 เมื่อปรำกฏ Dialog Bog “Add Dialog” เลือก Dialog “Read Me” คลิกปุ่ ม OK
18.2 คลิกขวำ Start > Add Dialog เมื่อปรำกฏ Dialog Bog “Add Dialog” เลือก
Dialog “License Agreement” คลิกปุ่ ม OK
19. เมื่อเพิ่ม Dialog Bog จะปรำกฏดังภำพ
19.1 จัดลำดับ โดยกำรคลิกขวำที่ Dialog ที่ต้องกำร
แล้วเลือกคำสั่ง Move Up หรือ Move Down ให้ตำแหน่งเป็ นไปตำมต้องกำร
ภำพกำร...
20. กำหนด Properties ของ ReadmeFile
20. กำหนด Properties ของ ReadmeFile
20. กำหนด Properties ของ ReadmeFile
21. กำหนด Properties ของ License Agreement
21. กำหนด Properties ของ License Agreement
21. กำหนด Properties ของ License Agreement
22. กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ ทุก Diglog เป็ น logo.bmp
22.1 คลิกที่ Dialog “Read Me” และเลือก Browse… ที่ Prope...
22. กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ ทุก Diglog เป็ น logo.bmp
22.1 คลิกที่ Dialog “Read Me” และเลือก Browse… ที่ Prope...
เลือกไฟล์ logo.bmp
ที่ Dialog “Read Me” จะปรำกฏชื่อไฟล์ logo.bmp ที่
Properties “BannerBitmap”
22.2 กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ Diglog “License Agreement”
เป็ น logo.bmp ตำมขั้นตอนในข้อ 22.1
22.3 กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ Diglog “Installation Folder”
เป็ น logo.bmp ตำมขั้นตอนในข้อ 22.1
22.4 กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ Diglog “Comfirm
Installation” เป็ น logo.bmp ตำมขั้นตอนในข้อ 22.1
23. คลิกขวำที่ Setup Project เลือก Build
24. คลิกขวำที่ Solution ‘tic tac toe’ เลือก Build Solution
เมื่อ Build เสร็จแล้วจะปรำกฏไฟล์ติดตั้งจำก Folder “Release” สำมำรถคัดลอกไฟล์ใส่ CD
หรือ Flash drive ไปติดตั้งที่เครื่องคอม...
นำไฟล์ที่ได้มำติดตั้งในคอมพิวเตอร์
ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup1.msi
จะปรำกฏหน้ำต่ำง จำกนั้น คลิก
Next
2. ปรำกฏข้อมูลจำกไฟล์ Readme
คลิกปุ่ ม Next
3. ปรำกฏข้อมูลจำก
ไฟล์ License
โดยคลิกเลือก
I Agree
และคลิกปุ่ ม Next
4. ปรำกฏหน้ำจอ
ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง
ในกำรติดตั้ง
และคลิก Next
5. ปรำกฏหน้ำจอ
ให้ยืนยันกำรติดตั้ง
คลิก Next
6. เมื่อกำรติดตั้งเสร็จแล้ว
คลิกปุ่ ม close
เมื่อติดตั้งแล้ว สำมำรถเข้ำสู่โปรแกรมได้ ตัวอย่ำง
Setup project (csharp)
Setup project (csharp)
Setup project (csharp)
Setup project (csharp)
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Setup project (csharp)

226 vues

Publié le

การติดตั้งโปรแกรมแบบ Setup Project ใน Microsoft Visual Studio

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Setup project (csharp)

 1. 1. Naruemon Soonthong Bangbowitthayakhom School
 2. 2. สร้างชุดการติดตั้งโปรแกรมได้
 3. 3. โฟลเดอร์ไฟล์ติดตั้ง พร้อมไฟล์ประกอบ (Readme/Logo/License)
 4. 4.  เป็ นไฟล์บีบอัด ให้นักเรียนทำกำรแตกไฟล์ จะได้ 1 โฟลเดอร์ ชื่อ setup  นักเรียนสร้ำงโฟลเดอร์ตนเองใหม่ ในโฟลเดอร์ setup ตัวอย่ำงกำรตั้งชื่อ 5701วิศรุต  นักเรียนสร้ำงไฟล์ Readme.rtf (Rich Text Format) และบันทึกลงโฟลเดอร์ตนเอง  นักเรียนสร้ำงไฟล์ License.txt (Plain Text) และบันทึกลงโฟลเดอร์ตนเอง  นักเรียนสร้ำงไฟล์ logo.bmp (ขนำด 700 * 50 pixel) และบันทึกลงโฟลเดอร์ตนเอง
 5. 5. ตัวอย่ำงไฟล์ logo.bmp
 6. 6. ตัวอย่ำงไฟล์ Readme.rtf
 7. 7. ตัวอย่ำงไฟล์ License.txt
 8. 8. Rollback • ถ้ำกำรติดตั้งมีข้อผิดพลำด สำมำรถย้อนกลับไปที่เกิดข้อผิดพลำดนั้นได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด Self Repair• เมื่อแอพพลิเคชันที่ติดตั้งทำงำนผิดพลำด ซ่อมแซมด้วยตัวแอพพลิเคชันเองได้ Uninstall • ทำกำรถอนกำรติดตั้งได้ทั้งหมด ลบทุกไฟล์ ไม่เหลือไฟล์ขยะ หรือรีจิสทรีขยะ Advertisement • แทรกโฆษณำ หรือข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งำนมั่นใจ และเข้ำใจแอพพลิเคชันนั้น ๆ ได้
 9. 9. 1 •ไฟล์โปรเจ็กต์ที่ทดสอบแล้ว 2 •ไฟล์ Readme.rtf •เป็ นไฟล์คำแนะนำเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน (rtf คือ ชนิดไฟล์ Rich Text Format) 3 •ไฟล์ License.txt •เป็ นไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (txt คือ ชนิดไฟล์ Plain Text) 4 •ไฟล์ logo.bmp •เป็ นไฟล์ภำพโลโก้ในชุดติดตั้ง ควรมีขนำด 700 X 50 pixel
 10. 10. 1. เปิ ดโปรเจ็กต์ที่ทดสอบแล้ว และเข้ำสู่หน้ำต่ำง Project > Properties…
 11. 11. 2. เลือก Application และคลิกเลือก Assembly Informa
 12. 12. 3. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง Assembly Information แก้ไขรำยละเอียดของโปรแกรม ได้แก่ Title คือ ชื่อโปรแกรม Description คือ รำยละเอียด เช่น ติดตั้งโปรแกรมแปลงหน่วยสกุลเงิน Company คือ บริษัท/ผู้เขียนโปรแกรม เช่น นักเรียนชั้น ม.5@บบว. Product คือ เกี่ยวกับโปรแกรม เช่น โปรแกรมแปลงหน่วยสกุลเงิน Copyright คือ ลิขสิทธิ์
 13. 13. 4. เลือกเมนูBuild > Build tic tac toe
 14. 14. 5. เลือกเมนูFile > Add > New Project…
 15. 15. 6. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง Add New Project เลือก Installed Templates
 16. 16. 7. จะปรำกฏหน้ำต่ำง File System ของไฟล์ Setup1
 17. 17. 8. คลิกขวำที่ Setup1 และเลือกคำสั่ง Properties
 18. 18. 9. ปรำกฏหน้ำต่ำง Setup1 Property Pages Output file name คือ ชื่อของไฟล์ติดตั้ง ซึ่งมีนำมสกุลเป็ น .msi
 19. 19. Package files คือ ชนิดของชุดติดตั้ง มี 3 แบบ ได้แก่ - As loose uncompressed files เป็ นชนิดที่ไม่ต้องบีบอัดชุดไฟล์ติดตั้ง - In setup file เป็ นชนิดที่รวมทุกไฟล์ที่ติดตั้งไว้ที่ไฟล์ .msi - In cabinet file(s) เป็ นชนิดที่แยกเก็บชุดไฟล์ติดตั้งที่ถูกบีบอัดแล้วไว้หลำย ๆ ไฟล์ ซึ่งชนิดนี้เหมำะสำหรับกำรเก็บชุดไฟล์ติดตั้งในเครือข่ำย ในขั้นตอนนี้ เลือก Package files: เป็ นชนิด In setup file
 20. 20. 10. เลือก Prerequisites… ที่ช่องของ Installation URL:
 21. 21. จะปรำกฏหน้ำต่ำง Prerequisites… เลือกโปรแกรมที่จำเป็ นในกำรติดตั้ง จำกนั้นคลิกปุ่ ม OK
 22. 22. 11. เลือก เมนูView > Editor > File System
 23. 23. 12. คลิกเลือก Application Folder ในหน้ำต่ำง Properties ที่ช่อง DefaultLocation กำหนดตำแหน่งกำรติดตั้งเข้ำไปในโฟลเดอร์ ซึ่งปรำกฏดังนี้ โดย [ProgramFilesFolder] ตำแหน่งที่เก็บโฟลเดอร์ และ [Manufacturer] กับ [ProductName] นำมำจำก Assembly
 24. 24. 13. เลือก Project > Add > Project Output…
 25. 25. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง เลือก Project ที่ต้องกำรให้เป็ น Primary Output และคลิกปุ่ ม OK
 26. 26. จำกนั้นจะมีกำรเพิ่ม Primary output มำให้
 27. 27. 14. เพิ่ม Folder เพื่อเก็บไฟล์ที่จำเป็ นต่อกำรออกแบบหน้ำจอในชุดติดตั้ง โดยคลิกขวำที่ Application Folder เลือกคำสั่ง Add > Folder
 28. 28. 14.1 ตั้งชื่อ Folder ให้สื่อควำมหมำย เช่น resources 14.2 คลิกขวำที่ Folder resources เลือก Add > File
 29. 29. 15. เลือกไฟล์ที่เตรียมไว้ และคลิกเลือก OK
 30. 30. จะปรำกฏไฟล์ที่เลือกในหน้ำต่ำงของ File System
 31. 31. 16. เลือกเมนูView > Editor > User Interface เพื่อทำกำรออกแบบลำดับ กำรทำงำนของชุดติดตั้ง
 32. 32. จะปรำกฏหน้ำต่ำง User Interface Designer ที่แสดงลำดับกำรทำงำนของชุดติดตั้ง มี 3 ลำดับ คือ ลำดับที่ 1 Start ลำดับที่ 2 Progress และลำดับที่ 3 End โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 33. 33. ลำดับที่ 1 Start เป็ นกำรต้อนรับและยืนยันกำรติดตั้ง โดยปกติมี 3 หน้ำจอ คือ Welcome, Installation Folder และ Confirm Installation
 34. 34. ลำดับที่ 2 Progress เป็ นกำรติดตั้ง แสดงควำมคืบหน้ำ กำรติดตั้ง มี 1 หน้ำจอ
 35. 35. ลำดับที่ 3 End เป็ นกำรเสร็จสิ้นกำรติดตั้ง มี 1 หน้ำจอ คือ Finish แต่สำมำรถเพิ่มตัวเลือกได้ เช่น กำรกำหนดให้เริ่มต้นโปรแกรมทันทีที่ติดตั้งเสร็จ หรือกำหนดกำรอ่ำนไฟล์ Readme.txt
 36. 36. 17. ที่ Welcome เลือก Properties “BannerBitmap” เพื่อกำหนดรูปโลโก้ที่เรำเตรียมไว้ โดย
 37. 37. 17.1 เลือก Browse…
 38. 38. 17.2 ที่ Look in: เลือก Folder resources ที่เรำใส่ข้อมูลเตรียมไว้ จะปรำกฏไฟล์ logo.bmp ที่เตรียมไว้ ให้เรำคลิก เลือกไฟล์ดังกล่ำว และคลิกปุ่ ม OK
 39. 39. 18. ที่ Start คลิกขวำ เลือกคำสั่ง Add Dialog
 40. 40. 18.1 เมื่อปรำกฏ Dialog Bog “Add Dialog” เลือก Dialog “Read Me” คลิกปุ่ ม OK
 41. 41. 18.2 คลิกขวำ Start > Add Dialog เมื่อปรำกฏ Dialog Bog “Add Dialog” เลือก Dialog “License Agreement” คลิกปุ่ ม OK
 42. 42. 19. เมื่อเพิ่ม Dialog Bog จะปรำกฏดังภำพ
 43. 43. 19.1 จัดลำดับ โดยกำรคลิกขวำที่ Dialog ที่ต้องกำร แล้วเลือกคำสั่ง Move Up หรือ Move Down ให้ตำแหน่งเป็ นไปตำมต้องกำร ภำพกำรจัดลำดับแล้ว >>
 44. 44. 20. กำหนด Properties ของ ReadmeFile
 45. 45. 20. กำหนด Properties ของ ReadmeFile
 46. 46. 20. กำหนด Properties ของ ReadmeFile
 47. 47. 21. กำหนด Properties ของ License Agreement
 48. 48. 21. กำหนด Properties ของ License Agreement
 49. 49. 21. กำหนด Properties ของ License Agreement
 50. 50. 22. กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ ทุก Diglog เป็ น logo.bmp 22.1 คลิกที่ Dialog “Read Me” และเลือก Browse… ที่ Properties “BannerBitmap”
 51. 51. 22. กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ ทุก Diglog เป็ น logo.bmp 22.1 คลิกที่ Dialog “Read Me” และเลือก Browse… ที่ Properties “BannerBitmap”
 52. 52. เลือกไฟล์ logo.bmp
 53. 53. ที่ Dialog “Read Me” จะปรำกฏชื่อไฟล์ logo.bmp ที่ Properties “BannerBitmap”
 54. 54. 22.2 กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ Diglog “License Agreement” เป็ น logo.bmp ตำมขั้นตอนในข้อ 22.1
 55. 55. 22.3 กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ Diglog “Installation Folder” เป็ น logo.bmp ตำมขั้นตอนในข้อ 22.1
 56. 56. 22.4 กำหนด Properties “BannerBitmap” ของ Diglog “Comfirm Installation” เป็ น logo.bmp ตำมขั้นตอนในข้อ 22.1
 57. 57. 23. คลิกขวำที่ Setup Project เลือก Build
 58. 58. 24. คลิกขวำที่ Solution ‘tic tac toe’ เลือก Build Solution
 59. 59. เมื่อ Build เสร็จแล้วจะปรำกฏไฟล์ติดตั้งจำก Folder “Release” สำมำรถคัดลอกไฟล์ใส่ CD หรือ Flash drive ไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้
 60. 60. นำไฟล์ที่ได้มำติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup1.msi จะปรำกฏหน้ำต่ำง จำกนั้น คลิก Next
 61. 61. 2. ปรำกฏข้อมูลจำกไฟล์ Readme คลิกปุ่ ม Next
 62. 62. 3. ปรำกฏข้อมูลจำก ไฟล์ License โดยคลิกเลือก I Agree และคลิกปุ่ ม Next
 63. 63. 4. ปรำกฏหน้ำจอ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง ในกำรติดตั้ง และคลิก Next
 64. 64. 5. ปรำกฏหน้ำจอ ให้ยืนยันกำรติดตั้ง คลิก Next
 65. 65. 6. เมื่อกำรติดตั้งเสร็จแล้ว คลิกปุ่ ม close
 66. 66. เมื่อติดตั้งแล้ว สำมำรถเข้ำสู่โปรแกรมได้ ตัวอย่ำง

×