วรสารเดือน พ.ค

สำเริง ยิ้มดี
สำเริง ยิ้มดีครู at โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่55 à โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่55

วรสารเดือน พ.ค

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ต้อนรับเปิดเทอม
	 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อติดตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ5นโยบาย7เป้าหมาย
ของเขตพื้นที่การศึกษา สู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net
ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net
ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร
	 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ประกาศนโยบาย
ส�ำคัญ 5 นโยบาย ภายในปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัดภาครัฐ 64 แห่ง ด�ำเนินการพัฒนายกระดับ
คุณภาพ 7 เป้าหมาย โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต 2 ด�ำเนินการนิเทศ ติดตาม ก�ำกับและ
รวบรวมผลการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการ
พัฒนา 5 นโยบาย 7 เป้าหมายสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
สรุปผล ดังนี้
		 จากตารางพบว่า สถานศึกษาในสังกัดมีผลการพัฒนาคุณภาพ 7 เป้าหมาย 5 นโยบาย เป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในระดับ
คุณภาพ “ดีเยี่ยม” จ�ำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.56 สถานศึกษาที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจ�ำนวน 10 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 15.63 ส่วนสถานศึกษาที่ผลการพัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดี” มีจ�ำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนา อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” มีจ�ำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.56
การพัฒนาคุณภาพ 5 นโยบาย 7 เป้าหมาย
หน้า 2
การพัฒนาคุณภาพ 5 นโยบาย 7 เป้าหมาย
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ประกาศนโยบายสาคัญ ๕
นโยบาย ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดภาครัฐ ๖๔ แห่ง ดาเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพ ๗
เป้าหมาย โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ดาเนินการนิเทศ ติดตาม กากับและรวบรวมผลการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา ๕ นโยบาย ๗ เป้าหมายสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สรุปผล ดังนี้
นโยบาย เป้าหมาย
1. นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ 1. ผลการประเมินการอ่านชั้น ป.1
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT , O-NET 2. ผลสอบ NT ป.3
3. ผลสอบ O-NET ป.6
4. ผลสอบ O-NET ม.3 (เฉพาะ ร.ร.ขยายโอกาสฯ)
3. เสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนตามค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ
5. ผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล
4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง
6. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
7. ผลการประเมินโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับคุณภาพของสถานศึกษาแยกตามผลการสรุป 5 นโยบาย
ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1 1.56 10 15.63 12 18.75 24 37.50 17 26.56
จากตารางพบว่า สถานศึกษาในสังกัดมีผลการพัฒนาคุณภาพ ๗ เป้าหมาย ๕ นโยบาย เป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี
เยี่ยม” จานวน ๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ สถานศึกษาที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจานวน ๑๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๕๓ ส่วนสถานศึกษาที่ผลการพัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดี” มีจานวน ๑๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ และสถานศึกษาที่มีผล
การพัฒนา อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” มีจานวน ๑๗ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๖
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” มีจานวน ๑ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รักษาการผู้อานวยการโรงเรียน นายสนม ศรีปรีเปรม
หน้า 2
การพัฒนาคุณภาพ 5 นโยบาย 7 เป้าหมาย
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ประกาศนโยบายสาคัญ ๕
นโยบาย ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดภาครัฐ ๖๔ แห่ง ดาเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพ ๗
เป้าหมาย โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ดาเนินการนิเทศ ติดตาม กากับและรวบรวมผลการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา ๕ นโยบาย ๗ เป้าหมายสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สรุปผล ดังนี้
นโยบาย เป้าหมาย
1. นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ 1. ผลการประเมินการอ่านชั้น ป.1
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT , O-NET 2. ผลสอบ NT ป.3
3. ผลสอบ O-NET ป.6
4. ผลสอบ O-NET ม.3 (เฉพาะ ร.ร.ขยายโอกาสฯ)
3. เสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนตามค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ
5. ผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล
4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง
6. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
7. ผลการประเมินโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับคุณภาพของสถานศึกษาแยกตามผลการสรุป 5 นโยบาย
ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1 1.56 10 15.63 12 18.75 24 37.50 17 26.56
จากตารางพบว่า สถานศึกษาในสังกัดมีผลการพัฒนาคุณภาพ ๗ เป้าหมาย ๕ นโยบาย เป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี
เยี่ยม” จานวน ๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ สถานศึกษาที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจานวน ๑๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๕๓ ส่วนสถานศึกษาที่ผลการพัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดี” มีจานวน ๑๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ และสถานศึกษาที่มีผล
การพัฒนา อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” มีจานวน ๑๗ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๖
สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” มีจานวน ๑ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รักษาการผู้อานวยการโรงเรียน นายสนม ศรีปรีเปรม
นโยบาย
ระดับคุณภาพของสถาบันศึกษาแยกตามผลการสรุป 5นโยบาย
ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
เป้าหมาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา
2
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net
ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร
TOP TEN, TOP FIVE ผลทดสอบระดับชาติ NT, O-NET
	 สพป.นนทบุรี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด
ที่มีผลการประเมินระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยในระดับTOP TEN ถึง TOP FIVE
ตามล�ำดับ ของเขตพื้นที่
โรงเรียนวัดอินทร์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายสุนทร ประชารุง
คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 72.62
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายสนม ศรีปรีเปรม คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 61.16
โรงเรียนวัดยอดพระพิมลรักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางสาวปถมภรณ์ สุขสะอาดคะแนนเฉลี่ยรวม3ด้าน55.54
โรงเรียนวัดคลองเจ้า รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายรักชาติ ประทุมสิทธิ์ คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 55.52
โรงเรียนวัดคลองขวาง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายบุญธรรม โพธิ์สร้อย คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 53.88
โรงเรียนวัดศาลากุลผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา
คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 52.93
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางสุภาวดี จิรภาสพงศา คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 52.43
โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางกิตติยา ดอกค�ำ คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 52.38
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางบัวหลง ศรีเบญจพล คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 50.50
โรงเรียนวัดสพานสูง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางณัฐกานต์
วีระวัฒนวงศ์ คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 50.35
โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางกิตติยา ดอกค�ำ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 63.65
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางสาวปถมภรณ์ สุขสะอาด คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 55.37
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายสนม ศรีปรีเปรม คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 54.63
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษาฯ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางบัวหลง ศรีเบญจพล คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 54.12
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายวีรพงษ์ คล้ายสอน คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 53.57
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายวิชัย บ�ำรุงศรี คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 51.21
โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางขัตติยา ด้วงส�ำราญ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 50.99
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางสาวสายใจ พุ่มถาวร คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 50.85
โรงเรียนวัดอเนกดิษฐาราม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายสถาพร รัตนสกล คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 49.75
โรงเรียนวัดเชิงเลน รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางพนิดา ลักษณะวิมล คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 49.20
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 37.69
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางผุสดี หวายน�ำ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 37.65
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายชัยยศ ประไพพงษ์ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 37.40
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายสุนทร เกิดสุข คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 35.85
โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นายวิมล บรรณะทอง คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 34.09
ล�ำดับ 1.
ล�ำดับ 2.
ล�ำดับ 3.
ล�ำดับ 4.
ล�ำดับ 5.
ล�ำดับ 6.
ล�ำดับ 7.
ล�ำดับ 8.
ล�ำดับ 9.
ล�ำดับ 10.
ล�ำดับ 1.
ล�ำดับ 2.
ล�ำดับ 3.
ล�ำดับ 4.
ล�ำดับ 5.
ล�ำดับ 6.
ล�ำดับ 7.
ล�ำดับ 8.
ล�ำดับ 9.
ล�ำดับ 10.
ล�ำดับ 1.
ล�ำดับ 2.
ล�ำดับ 3.
ล�ำดับ 4.
ล�ำดับ 5.
5 อันดับสูงสุด ผลการประเมินระดับชาติ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
10 อันดับสูงสุด ผลการประเมินระดับชาติ O - NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10 อันดับสูงสุด ผลการประเมินระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา
3
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net
ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
จุดบริการงานคุรุสภานนทบุรี เขต 2
นางสาวอุบลพรรณ จรงค์หนู
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
090 578 1434
	 เมื่อวันที่13พฤษภาคม2559นายสุรศักดิ์ อินศรีไกรผอ.สพป.นนทบุรีเขต2น�ำคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
	 ข่าว จุดบริการงานคุรุสภานนทบุรี เขต 2 ขอแจ้งข่าว
“งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู” ปี 2559 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือรวมพลังกัน
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพที่มีความเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ
2. เพื่อสร้างความต่อเนื่อง ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างแท้จริง
3.เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาวิชาชีพ กับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลุ่มเป้าหมาย ที่จะได้รับเงินอุดหนุน จ�ำนวน ไม่เกิน 50,000 บาท คือ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา ประกอบด้วย
*รางวัลของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
*รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ รางวัลครูขวัญศิษย์
*รางวัลคุรุสภา *รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น *รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
*รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ ที่ให้โดย
หน่วยงานระดับกรม ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขึ้นไป ซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้เครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือ
โล่รางวัลของคุรุสภา
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปที่คณะกรรมการด�ำเนินงาน
ยกระดับการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาประจ�ำปี2559ให้การรับรอง
5. สถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา
6. สถานศึกษาอื่นๆ สถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค
7. ชมรมเครือข่ายครูดี ที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่งเสริมให้มีการจัด
ตั้งตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8. สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม หน่วยงานต่างๆ ที่เคยเป็นสมาชิกเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา
9. สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม หน่วยงานอื่นๆ ทั่วไป
เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งโครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพ ปี 2559 สามารถดูรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ www.ksp.or.th
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา
4
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net
ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร
สพป.นนทบุรี เขต 2 สร้างเครือข่ายพัฒนาการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เข้มแข็ง
สพป.นนทบุรี เขต 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
	 ส�ำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ–เนตรนารีโดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
ผอ.สพป.นนทบุรีเขต2เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่1มิถุนายน2559
ณ สนามโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
	 สพป.นนทบุรี เขต 2 โดยกลุ่มอ�ำนวยการ จัดโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เข้มแข็ง
เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกให้
มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายการบริหารงานขององค์กร โดยมีนายเสถียร เลยะกุล
รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี ได้เชิญวิทยากรอาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและ
บุคลิกภาพ ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำในการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ อีกทั้งได้เชิญนักประชาสัมพันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2,
นักประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเป็น
ตัวแทนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัดคือ
1. ประเภทกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2. ประเภทกองลูกเสือสามัญ
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา
5
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net
ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร
ศูนย์เครือข่าย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
อ�ำเภอไทรน้อย อ�ำเภอบางใหญ่นางสุภาวดี จิรภาสพงศา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ประธานศูนย์เครือข่าย อ�ำเภอไทรน้อย
นางบัวหลง ศรีเบญจพล
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ
ประธานศูนย์เครือข่าย อ�ำเภอบางใหญ่
	 นายสุนทร ประชารุง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดอินทร์
เข้ารับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ NT มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
อันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและแสดง
ความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด
	 ศูนย์เครือข่ายส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
อ�ำเภอไทรน้อย จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน
และรักษาการ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมค่ายครู
และนักเรียนแกนน�ำพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะ 3R4C) ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก�ำหนดจัด
ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย และร่วมปลูกต้นไม้
เพื่อรณรงค์โลกสีเขียว
	 ผ อ . บุ ณ ร ด า ก ร ร ณ สู ต
ผอ.โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งในโอกาสจบ
การศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตเอก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธ
	 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 แสดงความยินดีกับ
นายสนม ศรีปรีเปรม รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ได้รับโล่
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 	 นางจิราภรณ์ บุญไกรสร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก
เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2557 โดยมีนางวรุทัย ญานะพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก ได้รับรางวัลประเภทครูผู้สอนจาก
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง-
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ค่ายแกนน�ำ
สถานศึกษาปลอดยาเสพติดระดับดีเด่น
โรงเรียนวัดอินทร์ NT มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
อันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา
แสดงความยินดี
นางจิราภรณ์ บุญไกรสร นางวรุทัย ญานะพันธ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา
6
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net
ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร
ศูนย์เครือข่าย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอปากเกร็ด
นายวิชัย บ�ำรุงศรี
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ประธานศูนย์เครือข่าย อ�ำเภอปากเกร็ด
นายสมบูรณ์ บัวจ�ำรัส
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
ประธานศูนย์เครือข่าย อ�ำเภอบางบัวทอง
	 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2
แสดงความยินดีกับ นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผอ.โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล�ำรี ได้รับโล่รางวัลศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในฐานะที่มี
ผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศด้านพัฒนาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ประจ�ำปี 2558
	 พระโสภณนนทสาร เจ้าอาวาสวัดบางไผ่
(พระอารามหลวง) สร้างหลังคา (โดม) ให้กับโรงเรียน
ชุมชนวัดบางไผ่จ�ำนวนเงิน600,000บาท(หกแสนบาทถ้วน)
สถานศึกษาพอเพียง ระดับชาติ
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด
			 ระดับดีเด่น
นายปณต จตุพศ นายค�ำรณ มาลาค�ำ
	 นายปณต จตุพศ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ
เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2557 และโล่ รางวัล เสมา
ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
ประจ�ำปี 2557 ประเภทสถานศึกษา โดยมี
นายค�ำรณ มาลาค�ำ ครู โรงเรียนคลองเกลือ ได้รับรางวัล
ประเภทครูผู้สอน จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
25 เมษายน 2559
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา
7
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net
ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร
	 โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน
ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
	 	 “ปัจจัยที่จะท�ำให้โรงเรียน/องค์กรประสบความส�ำเร็จเป็นโรงเรียน
คุณธรรมคือ“ต้องท�ำทั้งโรงเรียนทั้งองค์กรและทุกคนต้องท�ำโดยแปลงคุณธรรมให้เป็น
จริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ท�ำต่อเนื่องสม�่ำเสมอ”
	 โรงเรียนคุณธรรม หมายถึง สถานศึกษาที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้
อย่างยั่งยืน และน�ำไปขยายเครือข่ายได้ เริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553
ณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมต่อมาศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ
โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้น�ำรูปแบบ
และกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมไปขยายต่อในโรงเรียนที่สมัครใจ
จะปฏิบัติ ในปีแรกคือ ปี พ.ศ. 2557 เน้นการสร้างคุณธรรมผ่าน
การออกแบบข้อปฏิบัติของผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนทุกคน
เป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติก�ำหนดขึ้นเอง เพราะ “ปัจจัยที่จะท�ำให้
โรงเรียน/องค์กรประสบความส�ำเร็จคือ “ต้องท�ำทั้งโรงเรียนทั้งองค์กร
และทุกคนต้องท�ำ โดยแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ ท�ำต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ”
	
	 เมื่อตัดสินใจจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้องค�ำนึง
ถึงหลักการ ที่เน้นความสมัครใจและเต็มใจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
(ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ และร่วมกันประเมินผล) มีการติดตามและประเมินผล
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งการจัดท�ำโครงงานคุณธรรมตามบริบทของ
โรงเรียนผ่าน แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม 5 ขั้นตอน
คือ 1) ชี้แจงท�ำความเข้าใจร่วมกัน 2) การก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
3) การจัดท�ำโครงงานคุณธรรม 4) การลงมือร่วมกันปฏิบัติ 5) การนิเทศ
ติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน
	 ในปีการศึกษา 2559 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-
นนทบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนของไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง
มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมตามพระราชด�ำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีโรงเรียนในสังกัด
ภาครัฐได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 4 โรงเรียน คือ วัดผาสุกมณีจักร วัดไทรใหญ่
บ้านดอนตะลุมพุกชุมชนไมตรีอุทิศ(คัดเลือกอ�ำเภอละ1โรงเรียน)และภาคเอกชน
เข้าร่วมอีก จ�ำนวน 6 โรงเรียน คือ ประชาบดี พึงร�ำลึก สากลศึกษา
บางบัวทอง กุมุทมาส ธรรมมิสลามท่าอิฐ และ เทพพิทักษ์ ซึ่งโรงเรียนทุก
โรงเรียนต้องได้รับการประเมินผลภาพรวมของโรงเรียนตามตัวชี้วัดระดับ
ความส�ำเร็จของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน โดยพิจารณา
จากเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ตัวชี้วัดภาพรวมที่ส�ำคัญ
ได้แก่ 1) มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
โรงเรียน 2) มีกลไกคณะท�ำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
3) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 4) พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง 5) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 6) มีองค์ความรู้/
นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และ 7) เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม
	 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายก�ำหนดให้โรงเรียนคุณธรรม
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ในการประกัน
และการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA)
เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้มั่นใจว่าโรงเรียนที่
บุตรหลานเรียนนั้นมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาที่น�ำรูปแบบนี้ไปใช้
จะถือเป็นหลักประกันพื้นฐานว่าสถานศึกษานั้นสามารถด�ำเนินการสร้าง
คนดีให้กับบ้านเมืองได้ ซึ่งต้องด�ำเนินการตามรูปแบบอย่างจริงจังและ
เป็นที่ยอมรับได้ อนึ่งเมื่อโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมแล้ว
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแล้ว ยังเป็นการถวายความจงรัก
ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอีกด้วย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา
8

Recommandé

แผนปฎิบัติการ64 par
แผนปฎิบัติการ64 แผนปฎิบัติการ64
แผนปฎิบัติการ64 Watcharasak Chantong
72 vues158 diapositives
นำเสนองานโรงเรียนดี par
นำเสนองานโรงเรียนดี นำเสนองานโรงเรียนดี
นำเสนองานโรงเรียนดี นายไพโรจน์ พันธุศิลป์
12.6K vues42 diapositives
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผอ par
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานผอ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผอสงคราม รื่นรมย์
32.7K vues11 diapositives
โรงเรียนวัดห้วยพระ sar 63 par
โรงเรียนวัดห้วยพระ sar 63โรงเรียนวัดห้วยพระ sar 63
โรงเรียนวัดห้วยพระ sar 63Watcharasak Chantong
95 vues84 diapositives
แนะนำโรงเรียน.Ppt par
แนะนำโรงเรียน.Pptแนะนำโรงเรียน.Ppt
แนะนำโรงเรียน.Pptอ๋อ จ้า
27.5K vues13 diapositives
ประเมินภายใน2557 โรงเรียนสบป้าดวิทยา par
ประเมินภายใน2557 โรงเรียนสบป้าดวิทยาประเมินภายใน2557 โรงเรียนสบป้าดวิทยา
ประเมินภายใน2557 โรงเรียนสบป้าดวิทยาDuangnapa Inyayot
986 vues117 diapositives

Contenu connexe

Tendances

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม par
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมWatcharasak Chantong
90 vues4 diapositives
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้ par
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้นำเสนอยางน้ำกลัดใต้
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้gdowdeaw R
870 vues41 diapositives
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม par
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามSuppalak Lim
26.5K vues161 diapositives
โรงเรียนบ้านบ่อไทยประเมินภายใน par
โรงเรียนบ้านบ่อไทยประเมินภายในโรงเรียนบ้านบ่อไทยประเมินภายใน
โรงเรียนบ้านบ่อไทยประเมินภายในแอมป์ ไชโย
4.5K vues48 diapositives
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2561 - 2564 โรงเรียนวัดห้วยพระ par
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2561 - 2564 โรงเรียนวัดห้วยพระ แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2561 - 2564 โรงเรียนวัดห้วยพระ
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2561 - 2564 โรงเรียนวัดห้วยพระ Watcharasak Chantong
81 vues32 diapositives
นำเสนอประเมินรอบสาม par
นำเสนอประเมินรอบสามนำเสนอประเมินรอบสาม
นำเสนอประเมินรอบสามครูธิดารัตน์ รัศมี
3.4K vues49 diapositives

Tendances(20)

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม par Watcharasak Chantong
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้ par gdowdeaw R
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้นำเสนอยางน้ำกลัดใต้
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้
gdowdeaw R870 vues
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม par Suppalak Lim
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
Suppalak Lim26.5K vues
โรงเรียนบ้านบ่อไทยประเมินภายใน par แอมป์ ไชโย
โรงเรียนบ้านบ่อไทยประเมินภายในโรงเรียนบ้านบ่อไทยประเมินภายใน
โรงเรียนบ้านบ่อไทยประเมินภายใน
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2561 - 2564 โรงเรียนวัดห้วยพระ par Watcharasak Chantong
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2561 - 2564 โรงเรียนวัดห้วยพระ แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2561 - 2564 โรงเรียนวัดห้วยพระ
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2561 - 2564 โรงเรียนวัดห้วยพระ
Powerpoint ประเมินรอบสาม อ.นิติ par kruniti
Powerpoint ประเมินรอบสาม อ.นิติPowerpoint ประเมินรอบสาม อ.นิติ
Powerpoint ประเมินรอบสาม อ.นิติ
kruniti20.9K vues
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ par kruprang
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญแผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
แผนปฏิบัติการ 2554-ปก-คำนำ-สารบัญ
kruprang5.6K vues
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 par waranyuati
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
waranyuati9.4K vues
ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา par Watcharasak Chantong
ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา
ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา

Similaire à วรสารเดือน พ.ค

๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน par
๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน
๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐานผอ.พีระยศ บุญเพ็ง
1.3K vues27 diapositives
๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน par
๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน
๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐานผอ.พีระยศ บุญเพ็ง
1.7K vues22 diapositives
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok par
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okDhanee Chant
21.9K vues40 diapositives
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ par
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะMontree Jareeyanuwat
4.9K vues74 diapositives
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต par
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิตประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิตtassanee chaicharoen
920 vues10 diapositives
คู่มือครูและบุคลากร par
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากรMontree Jareeyanuwat
198 vues19 diapositives

Similaire à วรสารเดือน พ.ค(20)

๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน par ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง
๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน
๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน
๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน par ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง
๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน
๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok par Dhanee Chant
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
Dhanee Chant21.9K vues
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ par Montree Jareeyanuwat
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต par tassanee chaicharoen
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิตประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
คู่มือครูและบุคลากร par Montree Jareeyanuwat
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร par Montree Jareeyanuwat
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร par Montree Jareeyanuwat
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร
8 กระบวนพัฒน์ par krutukSlide
8 กระบวนพัฒน์8 กระบวนพัฒน์
8 กระบวนพัฒน์
krutukSlide827 vues
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51 par krupornpana55
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
krupornpana55622 vues
๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน par ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง
๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน
๒.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๑ มาตรฐาน
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน par ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐานประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1 par Pochchara Tiamwong
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1
Pochchara Tiamwong2.5K vues

วรสารเดือน พ.ค

 • 1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต้อนรับเปิดเทอม นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อติดตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ5นโยบาย7เป้าหมาย ของเขตพื้นที่การศึกษา สู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา
 • 2. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ประกาศนโยบาย ส�ำคัญ 5 นโยบาย ภายในปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาในสังกัดภาครัฐ 64 แห่ง ด�ำเนินการพัฒนายกระดับ คุณภาพ 7 เป้าหมาย โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานนทบุรี เขต 2 ด�ำเนินการนิเทศ ติดตาม ก�ำกับและ รวบรวมผลการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการ พัฒนา 5 นโยบาย 7 เป้าหมายสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สรุปผล ดังนี้ จากตารางพบว่า สถานศึกษาในสังกัดมีผลการพัฒนาคุณภาพ 7 เป้าหมาย 5 นโยบาย เป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในระดับ คุณภาพ “ดีเยี่ยม” จ�ำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.56 สถานศึกษาที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจ�ำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.63 ส่วนสถานศึกษาที่ผลการพัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดี” มีจ�ำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนา อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” มีจ�ำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.56 การพัฒนาคุณภาพ 5 นโยบาย 7 เป้าหมาย หน้า 2 การพัฒนาคุณภาพ 5 นโยบาย 7 เป้าหมาย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ประกาศนโยบายสาคัญ ๕ นโยบาย ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดภาครัฐ ๖๔ แห่ง ดาเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพ ๗ เป้าหมาย โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ดาเนินการนิเทศ ติดตาม กากับและรวบรวมผลการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา ๕ นโยบาย ๗ เป้าหมายสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สรุปผล ดังนี้ นโยบาย เป้าหมาย 1. นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ 1. ผลการประเมินการอ่านชั้น ป.1 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT , O-NET 2. ผลสอบ NT ป.3 3. ผลสอบ O-NET ป.6 4. ผลสอบ O-NET ม.3 (เฉพาะ ร.ร.ขยายโอกาสฯ) 3. เสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนตามค่านิยมหลัก คนไทย 12 ประการ 5. ผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็ง 6. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ 7. ผลการประเมินโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาแยกตามผลการสรุป 5 นโยบาย ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 1 1.56 10 15.63 12 18.75 24 37.50 17 26.56 จากตารางพบว่า สถานศึกษาในสังกัดมีผลการพัฒนาคุณภาพ ๗ เป้าหมาย ๕ นโยบาย เป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี เยี่ยม” จานวน ๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ สถานศึกษาที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจานวน ๑๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๓ ส่วนสถานศึกษาที่ผลการพัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดี” มีจานวน ๑๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ และสถานศึกษาที่มีผล การพัฒนา อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” มีจานวน ๑๗ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๖ สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” มีจานวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รักษาการผู้อานวยการโรงเรียน นายสนม ศรีปรีเปรม หน้า 2 การพัฒนาคุณภาพ 5 นโยบาย 7 เป้าหมาย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ประกาศนโยบายสาคัญ ๕ นโยบาย ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดภาครัฐ ๖๔ แห่ง ดาเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพ ๗ เป้าหมาย โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ดาเนินการนิเทศ ติดตาม กากับและรวบรวมผลการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา ๕ นโยบาย ๗ เป้าหมายสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สรุปผล ดังนี้ นโยบาย เป้าหมาย 1. นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ 1. ผลการประเมินการอ่านชั้น ป.1 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT , O-NET 2. ผลสอบ NT ป.3 3. ผลสอบ O-NET ป.6 4. ผลสอบ O-NET ม.3 (เฉพาะ ร.ร.ขยายโอกาสฯ) 3. เสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนตามค่านิยมหลัก คนไทย 12 ประการ 5. ผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็ง 6. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ 7. ผลการประเมินโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาแยกตามผลการสรุป 5 นโยบาย ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 1 1.56 10 15.63 12 18.75 24 37.50 17 26.56 จากตารางพบว่า สถานศึกษาในสังกัดมีผลการพัฒนาคุณภาพ ๗ เป้าหมาย ๕ นโยบาย เป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี เยี่ยม” จานวน ๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ สถานศึกษาที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจานวน ๑๐ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๓ ส่วนสถานศึกษาที่ผลการพัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับ “ดี” มีจานวน ๑๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ และสถานศึกษาที่มีผล การพัฒนา อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” มีจานวน ๑๗ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๖ สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” มีจานวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รักษาการผู้อานวยการโรงเรียน นายสนม ศรีปรีเปรม นโยบาย ระดับคุณภาพของสถาบันศึกษาแยกตามผลการสรุป 5นโยบาย ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) เป้าหมาย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา 2
 • 3. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร TOP TEN, TOP FIVE ผลทดสอบระดับชาติ NT, O-NET สพป.นนทบุรี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด ที่มีผลการประเมินระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยในระดับTOP TEN ถึง TOP FIVE ตามล�ำดับ ของเขตพื้นที่ โรงเรียนวัดอินทร์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายสุนทร ประชารุง คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 72.62 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายสนม ศรีปรีเปรม คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 61.16 โรงเรียนวัดยอดพระพิมลรักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางสาวปถมภรณ์ สุขสะอาดคะแนนเฉลี่ยรวม3ด้าน55.54 โรงเรียนวัดคลองเจ้า รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายรักชาติ ประทุมสิทธิ์ คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 55.52 โรงเรียนวัดคลองขวาง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายบุญธรรม โพธิ์สร้อย คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 53.88 โรงเรียนวัดศาลากุลผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 52.93 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางสุภาวดี จิรภาสพงศา คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 52.43 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางกิตติยา ดอกค�ำ คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 52.38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางบัวหลง ศรีเบญจพล คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 50.50 โรงเรียนวัดสพานสูง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางณัฐกานต์ วีระวัฒนวงศ์ คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 50.35 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางกิตติยา ดอกค�ำ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 63.65 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางสาวปถมภรณ์ สุขสะอาด คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 55.37 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายสนม ศรีปรีเปรม คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 54.63 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษาฯ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางบัวหลง ศรีเบญจพล คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 54.12 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายวีรพงษ์ คล้ายสอน คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 53.57 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายวิชัย บ�ำรุงศรี คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 51.21 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางขัตติยา ด้วงส�ำราญ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 50.99 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางสาวสายใจ พุ่มถาวร คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 50.85 โรงเรียนวัดอเนกดิษฐาราม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายสถาพร รัตนสกล คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 49.75 โรงเรียนวัดเชิงเลน รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางพนิดา ลักษณะวิมล คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 49.20 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 37.69 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นางผุสดี หวายน�ำ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 37.65 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายชัยยศ ประไพพงษ์ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 37.40 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายสุนทร เกิดสุข คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 35.85 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นายวิมล บรรณะทอง คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 34.09 ล�ำดับ 1. ล�ำดับ 2. ล�ำดับ 3. ล�ำดับ 4. ล�ำดับ 5. ล�ำดับ 6. ล�ำดับ 7. ล�ำดับ 8. ล�ำดับ 9. ล�ำดับ 10. ล�ำดับ 1. ล�ำดับ 2. ล�ำดับ 3. ล�ำดับ 4. ล�ำดับ 5. ล�ำดับ 6. ล�ำดับ 7. ล�ำดับ 8. ล�ำดับ 9. ล�ำดับ 10. ล�ำดับ 1. ล�ำดับ 2. ล�ำดับ 3. ล�ำดับ 4. ล�ำดับ 5. 5 อันดับสูงสุด ผลการประเมินระดับชาติ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 อันดับสูงสุด ผลการประเมินระดับชาติ O - NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 อันดับสูงสุด ผลการประเมินระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา 3
 • 4. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู จุดบริการงานคุรุสภานนทบุรี เขต 2 นางสาวอุบลพรรณ จรงค์หนู เจ้าหน้าที่คุรุสภา 090 578 1434 เมื่อวันที่13พฤษภาคม2559นายสุรศักดิ์ อินศรีไกรผอ.สพป.นนทบุรีเขต2น�ำคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ข่าว จุดบริการงานคุรุสภานนทบุรี เขต 2 ขอแจ้งข่าว “งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู” ปี 2559 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือรวมพลังกัน เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพที่มีความเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ 2. เพื่อสร้างความต่อเนื่อง ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของเครือข่าย พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างแท้จริง 3.เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาวิชาชีพ กับการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมาย ที่จะได้รับเงินอุดหนุน จ�ำนวน ไม่เกิน 50,000 บาท คือ 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา ประกอบด้วย *รางวัลของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี *รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ รางวัลครูขวัญศิษย์ *รางวัลคุรุสภา *รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น *รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น *รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ ที่ให้โดย หน่วยงานระดับกรม ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นไป ซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้เครือข่ายชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือ โล่รางวัลของคุรุสภา 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปที่คณะกรรมการด�ำเนินงาน ยกระดับการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาประจ�ำปี2559ให้การรับรอง 5. สถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา 6. สถานศึกษาอื่นๆ สถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 7. ชมรมเครือข่ายครูดี ที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่งเสริมให้มีการจัด ตั้งตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 8. สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม หน่วยงานต่างๆ ที่เคยเป็นสมาชิกเครือข่าย พัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา 9. สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม หน่วยงานอื่นๆ ทั่วไป เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งโครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรม พัฒนาวิชาชีพ ปี 2559 สามารถดูรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ www.ksp.or.th ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา 4
 • 5. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร สพป.นนทบุรี เขต 2 สร้างเครือข่ายพัฒนาการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เข้มแข็ง สพป.นนทบุรี เขต 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ–เนตรนารีโดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.นนทบุรีเขต2เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่1มิถุนายน2559 ณ สนามโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2 โดยกลุ่มอ�ำนวยการ จัดโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกให้ มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายการบริหารงานขององค์กร โดยมีนายเสถียร เลยะกุล รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี ได้เชิญวิทยากรอาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและ บุคลิกภาพ ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำในการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ อีกทั้งได้เชิญนักประชาสัมพันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2, นักประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเป็น ตัวแทนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัดคือ 1. ประเภทกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 2. ประเภทกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา 5
 • 6. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร ศูนย์เครือข่าย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อ�ำเภอไทรน้อย อ�ำเภอบางใหญ่นางสุภาวดี จิรภาสพงศา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานศูนย์เครือข่าย อ�ำเภอไทรน้อย นางบัวหลง ศรีเบญจพล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานศูนย์เครือข่าย อ�ำเภอบางใหญ่ นายสุนทร ประชารุง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดอินทร์ เข้ารับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ NT มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและแสดง ความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อ�ำเภอไทรน้อย จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน และรักษาการ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมค่ายครู และนักเรียนแกนน�ำพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะ 3R4C) ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก�ำหนดจัด ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย และร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อรณรงค์โลกสีเขียว ผ อ . บุ ณ ร ด า ก ร ร ณ สู ต ผอ.โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งในโอกาสจบ การศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 แสดงความยินดีกับ นายสนม ศรีปรีเปรม รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ได้รับโล่ รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางจิราภรณ์ บุญไกรสร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2557 โดยมีนางวรุทัย ญานะพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก ได้รับรางวัลประเภทครูผู้สอนจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง- ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ค่ายแกนน�ำ สถานศึกษาปลอดยาเสพติดระดับดีเด่น โรงเรียนวัดอินทร์ NT มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา แสดงความยินดี นางจิราภรณ์ บุญไกรสร นางวรุทัย ญานะพันธ์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา 6
 • 7. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร ศูนย์เครือข่าย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอปากเกร็ด นายวิชัย บ�ำรุงศรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานศูนย์เครือข่าย อ�ำเภอปากเกร็ด นายสมบูรณ์ บัวจ�ำรัส ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานศูนย์เครือข่าย อ�ำเภอบางบัวทอง นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 แสดงความยินดีกับ นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล�ำรี ได้รับโล่รางวัลศูนย์ สถานศึกษาพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในฐานะที่มี ผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศด้านพัฒนาการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ประจ�ำปี 2558 พระโสภณนนทสาร เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) สร้างหลังคา (โดม) ให้กับโรงเรียน ชุมชนวัดบางไผ่จ�ำนวนเงิน600,000บาท(หกแสนบาทถ้วน) สถานศึกษาพอเพียง ระดับชาติ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด ระดับดีเด่น นายปณต จตุพศ นายค�ำรณ มาลาค�ำ นายปณต จตุพศ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2557 และโล่ รางวัล เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ�ำปี 2557 ประเภทสถานศึกษา โดยมี นายค�ำรณ มาลาค�ำ ครู โรงเรียนคลองเกลือ ได้รับรางวัล ประเภทครูผู้สอน จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา 7
 • 8. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 www.nonedu2.net ครูประถมนนท์ 2 NEWSวารสาร โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง “ปัจจัยที่จะท�ำให้โรงเรียน/องค์กรประสบความส�ำเร็จเป็นโรงเรียน คุณธรรมคือ“ต้องท�ำทั้งโรงเรียนทั้งองค์กรและทุกคนต้องท�ำโดยแปลงคุณธรรมให้เป็น จริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ท�ำต่อเนื่องสม�่ำเสมอ” โรงเรียนคุณธรรม หมายถึง สถานศึกษาที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อน กิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ อย่างยั่งยืน และน�ำไปขยายเครือข่ายได้ เริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 ณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมต่อมาศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้น�ำรูปแบบ และกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมไปขยายต่อในโรงเรียนที่สมัครใจ จะปฏิบัติ ในปีแรกคือ ปี พ.ศ. 2557 เน้นการสร้างคุณธรรมผ่าน การออกแบบข้อปฏิบัติของผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนทุกคน เป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติก�ำหนดขึ้นเอง เพราะ “ปัจจัยที่จะท�ำให้ โรงเรียน/องค์กรประสบความส�ำเร็จคือ “ต้องท�ำทั้งโรงเรียนทั้งองค์กร และทุกคนต้องท�ำ โดยแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ ท�ำต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ” เมื่อตัดสินใจจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้องค�ำนึง ถึงหลักการ ที่เน้นความสมัครใจและเต็มใจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ และร่วมกันประเมินผล) มีการติดตามและประเมินผล อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งการจัดท�ำโครงงานคุณธรรมตามบริบทของ โรงเรียนผ่าน แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม 5 ขั้นตอน คือ 1) ชี้แจงท�ำความเข้าใจร่วมกัน 2) การก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 3) การจัดท�ำโครงงานคุณธรรม 4) การลงมือร่วมกันปฏิบัติ 5) การนิเทศ ติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน ในปีการศึกษา 2559 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา- นนทบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนของไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมตามพระราชด�ำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีโรงเรียนในสังกัด ภาครัฐได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 4 โรงเรียน คือ วัดผาสุกมณีจักร วัดไทรใหญ่ บ้านดอนตะลุมพุกชุมชนไมตรีอุทิศ(คัดเลือกอ�ำเภอละ1โรงเรียน)และภาคเอกชน เข้าร่วมอีก จ�ำนวน 6 โรงเรียน คือ ประชาบดี พึงร�ำลึก สากลศึกษา บางบัวทอง กุมุทมาส ธรรมมิสลามท่าอิฐ และ เทพพิทักษ์ ซึ่งโรงเรียนทุก โรงเรียนต้องได้รับการประเมินผลภาพรวมของโรงเรียนตามตัวชี้วัดระดับ ความส�ำเร็จของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน โดยพิจารณา จากเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ตัวชี้วัดภาพรวมที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้ง โรงเรียน 2) มีกลไกคณะท�ำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 3) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 4) พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง 5) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 6) มีองค์ความรู้/ นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีการบูรณาการกับการ จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และ 7) เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายก�ำหนดให้โรงเรียนคุณธรรม เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ในการประกัน และการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA) เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้มั่นใจว่าโรงเรียนที่ บุตรหลานเรียนนั้นมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาที่น�ำรูปแบบนี้ไปใช้ จะถือเป็นหลักประกันพื้นฐานว่าสถานศึกษานั้นสามารถด�ำเนินการสร้าง คนดีให้กับบ้านเมืองได้ ซึ่งต้องด�ำเนินการตามรูปแบบอย่างจริงจังและ เป็นที่ยอมรับได้ อนึ่งเมื่อโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมแล้ว นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแล้ว ยังเป็นการถวายความจงรัก ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอีกด้วย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา คือ งานของเรา 8