Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ปี 2555 รอบที่ 2 ตอนที่ 1 ข้อ 1 - 4

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ปี 2555 รอบที่ 2 ตอนที่ 1 ข้อ 1 - 4

  • Soyez le premier à commenter

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ปี 2555 รอบที่ 2 ตอนที่ 1 ข้อ 1 - 4

  1. 1. บ้ านเลขที่ 70 ซอยข้ างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 1 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร ข้ อสอบแข่ งขันทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์ นานาชาติ) ระดับประเทศ ปี 2555 รอบที่ 2
  2. 2. บ้ านเลขที่ 70 ซอยข้ างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 2 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร ข้ อสอบแข่ งขันทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์ นานาชาติ) ระดับประเทศ ปี 2555 รอบที่ 2
  3. 3. บ้ านเลขที่ 70 ซอยข้ างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 3 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร ข้ อสอบแข่ งขันทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์ นานาชาติ) ระดับประเทศ ปี 2555 รอบที่ 2 3) มีจำนวนเต็มบวกสำมหลักกี่จำนวนที่เป็ นไปตำมเงื่อนไขต่อไปนี้ จำนวนนั้น หำรด้วย 2 เหลือเศษ 1 จำนวนนั้น หำรด้วย 3 เหลือเศษ 2 จำนวนนั้น หำรด้วย 4 เหลือเศษ 3 จำนวนนั้น หำรด้วย 5 เหลือเศษ 4 จำนวนนั้น หำรด้วย 8 เหลือเศษ 7
  4. 4. บ้ านเลขที่ 70 ซอยข้ างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 4 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร ข้ อสอบแข่ งขันทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์ นานาชาติ) ระดับประเทศ ปี 2555 รอบที่ 2 4) ถ้ า แล้ว a,b,c เป็ นจานวนจริงทีสอดคล้องกับสมการ ่ c a b   ab bc ca abc  7 และ มีค่าเท่ าไร (ตอบในรูปทศนิยมหนึ่งตาแหน่ ง) 1 1 1    0.7 ab bc ca

×