Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ สพฐ 2556

ข้อสอบคณิตนานาชาติ ระดับ ม.ต้น ปี 2556 รอบที่ 1

  • Soyez le premier à commenter

ข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ สพฐ 2556

  1. 1. 1 ครูเสวตร 084-1284087www.krusawed.wordpress.com/ ข้อสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2556 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สอบวันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 09.30 – 11.30 น. (2 ชั่วโมง) 
  2. 2. 2 ครูเสวตร 084-1284087www.krusawed.wordpress.com/
  3. 3. 3 ครูเสวตร 084-1284087www.krusawed.wordpress.com/
  4. 4. 4 ครูเสวตร 084-1284087www.krusawed.wordpress.com/ 10) จากรูป แสดงจานวนในรูปสี่เหลี่ยมที่สัมพันธ์กับจานวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยม จงหาว่าจานวนที่อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สี่เป็นเท่าใด ก. -210 ข. -260 ค. -288 ง. -308 จ. -330 ตอนที่ 2 ข้อที่ 11 – 20 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 40 คะแนน 11) จากรูป แสดงถนนภายในหมู่บ้าน การเดินทางแต่ละครั้งต้องเดินทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้เท่านั้น ถ้าจะเดินทางจากจุด 1A ไปยังจุด 4A โดยไม่ผ่าน 3A จะเดินได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี ก. 8 ข. 10 ค. 12 ง. 15 จ. 20 12) เก้าอี้นั่งดูภาพยนตร์แต่ละแถวมี 80 ที่นั่ง และแถวที่ 13 ถึง 24 สารองไว้สาหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ถ้าที่นั่งของนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษามีเก้าอี้ว่าง 15 ที่ แล้วจะมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไปดู ภาพยนตร์ทั้งหมดกี่คน ก. 945 ข. 875 ค. 865 ง. 779 จ. 765 -1 -3-4 -2 -14 -2 -4-5 -3 -54 -3 -5-6 -4 -132 -4 -6-7 -5 ?
  5. 5. 5 ครูเสวตร 084-1284087www.krusawed.wordpress.com/ 13) ถ้าน้าหนักของแอปเปิ้ล 3 ผลเท่ากับน้าหนักของกล้วย 4 ผล และน้าหนักของกล้วย 5 ผลเท่ากับน้าหนักของส้ม 6 ผล แล้ว แอปเปิ้ลจานวนกี่ผล จึงจะมีน้าหนักเท่ากับน้าหนักของส้ม 16 ผล ก. 6 ข. 7 ค. 8 ง. 9 จ. 10 14) จากรูปด้านล่างนี้แสดงลูกบาศก์ซึ่งเขียนชื่อไว้3 หน้า คือ หน้า ,A B และ C และตารางจัตุรัสขนาด 3 3 ที่ แสดงหมายเลข 1,2,3,4,5 และ 6 พลิกลูกบาศก์หน้า C ทับบนตารางจัตุรัสที่แสดงหมายเลข 1 พลิกลูกบาศก์ อีกครั้งให้หน้า B ทับบนช่องตารางหมายเลข 2 และพลิกเช่นนี้ไปจนกว่าลูกบาศก์นี้จะทับช่องหมายเลข 6 ผลรวมของจานวนบนตารางจัตุรัสที่ลูกบาศก์ทับ โดยหน้า B ของลูกบาศก์อยู่ด้านบนเป็นเท่าใด ก. 2 ข. 6 ค. 7 ง. 9 จ. 10 15) ไพ่สารับหนึ่งมี 54 ใบ ประกอบด้วยโจ๊กเกอร์ 2 ใบ และโพดา โพแดง ดอกจิก และข้าวหลามตัด ชุดละ 13 ใบ แจกไพ่อย่างสุ่มอย่างน้อยกี่ใบ จึงจะได้ไพ่ชุดเดียวกันอย่างน้อย 4 ใบ ก. 54 ข. 17 ค. 16 ง. 15 จ. 14
  6. 6. 6 ครูเสวตร 084-1284087www.krusawed.wordpress.com/ 16) จงหาจานวนที่แตกต่างกันที่เกิดจากการหาร 5 7n n  ด้วย 100 เมื่อ n เป็นจานวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ก. 4 ข. 6 ค. 8 ง. 10 จ. 15 17) ให้ a และ b เป็นจานวนเต็มบวก กาหนด a b เท่ากับ เศษที่ได้จากการนาจานวนที่มีค่าน้อยไปหารจานวนที่มีค่ามาก เช่น 5 12 12 5 2    ถ้า  19 19 5x   แล้ว จานวนใดที่เป็นค่าของ x ไม่ได้ ก. 12 ข. 26 ค. 33 ง. 39 จ. 45 18) จงหาจานวนเต็มบวก 3 หลัก ซึ่งแต่ละหลักมีเลขโดดต่างกัน โดยที่เลขโดดในหลักสิบของจานวนเต็มบวกนี้มีค่า เท่ากับเลขโดดในหลักหน่วยของผลบวกของเลขโดดในหลักร้อยกับเลขโดดในหลักหน่วย ก. 36 ข. 60 ค. 72 ง. 90 จ. 108
  7. 7. 7 ครูเสวตร 084-1284087www.krusawed.wordpress.com/ 19) รูปข้างล่างแสดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จานวน 7 รูป วางเรียงบนเส้นตรง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางเอียง 3 รูปแรกมีพื้นที่ เท่ากับ 1 , 2 และ 3 ตารางหน่วย ตามลาดับ ถ้านารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาวางเอียงเป็นรูปที่ 4 แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป ที่ 4 จะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย ก. 4 ข. 5 ค. 7 ง. 8 20) ถ้านารูปทางขวามือ หรือรูปที่เกิดจากการหมุนของรูปทางขวามือ จานวนไม่จากัด มาวางในตาราง ขนาด 4 4 ที่แสดงทางซ้ายมือ โดยไม่วางซ้อนกัน จนไม่สามารถวางเพิ่มได้แล้วจานวนรูปที่น้อยที่สุด ที่นาไปวางในตารางมี กี่รูป ก. 2 ข. 3 ค. 4 ง. 5 จ. 6 ตอนที่ 3 แบบเติมคาตอบ ข้อละ 6 คะแนน 21) หยิบลูกบอล 100 ลูก ลงกล่อง n กล่อง ซึ่งจานวนลูกปิงปองในแต่ละกล่องจะมีเลขโดด 8 อยู่ด้วยเสมอ เช่น 8 ลูก 18 ลูก 83 ลูก หรือ 88 ลูก กรณี 3n  จานวนลูกปิงปองในกล่องจะเป็น 8 , 8 และ 84 ลูก ถ้า 5n  และมี 2 กล่องที่มีจานวนลูกปิงปองเท่ากัน อีก 3 กล่อง มีจานวนลูกปิงปองต่างกัน แล้วผลรวมของจานวนลูกปิงปอง ที่มากที่สุดจากกล่อง 2 กล่อง เป็นกี่ลูก(ตอบ 66)
  8. 8. 8 ครูเสวตร 084-1284087www.krusawed.wordpress.com/ 22) ให้ ,a b และ c เป็นจานวนจริง ซึ่ง 0a b c   และ 15abc   จงหาค่าของ    2 2 2 ( )a b c b c a c a b     (ตอบ 45) 23) กาหนด ให้เลือกเครื่องหมาย , , ,    (สามารถใช้เครื่องหมายซ้ากันได้) ลงใน และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย ( ) แสดงการกระทาของจานวนได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น A ถ้า A เป็นจานวน 3 หลัก ที่มีค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ แล้ว A มีค่าเท่าใด(ตอบ 936) 24) รูปหกเหลี่ยม ABCDEF แนบในวงกลม ถ้า ˆ 35o ACE  และ ˆ 55o AEC  แล้ว ˆAFE มีขนาดกี่องศา (ตอบ 145o ) 6 7 8 9 A

×