Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ข้อสอบโอลิมปิก ม.ต้น(Ijso) พื้นที่และปริมาตร

ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์เพื่อแข่งขันโอลิมปิก

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à commenter

ข้อสอบโอลิมปิก ม.ต้น(Ijso) พื้นที่และปริมาตร

  1. 1. พี เอส อะคาเดมี่ 1 ครู เสวตร 084-1284087 ข้ อสอบโอลิมปิ ก ม.ต้ น พืนที่ พืนทีผวและปริมาตร ้ ้ ่ ิ 1) รู ปสามเหลี่ยม ABC มีพ้ืนที่ 48 ตารางเซนติเมตร AD , BE , CF เป็ นเส้นมัธยฐาน ตัดกันที่ G พื้นที่ ของ  BDG เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก) 10 ตารางหน่วย ข) 8 ตารางหน่วย ค) 7 ตารางหน่วย ง) 6 ตารางหน่วย 2) ABCD N เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีพ้ืนที่ 160 ตารางนิ้ว ่ อยูบนด้าน BC ซึ่ง CN : NB  3: 5 M ่ อยูบนด้าน AB จงหาพื้นที่ของรู ปสามเหลี่ยม โดย AMN ก) 15 เซนติเมตร ข) 20 เซนติเมตร ค) 25 เซนติเมตร ง) 30 เซนติเมตร AM : MB  2 : 3 และ
  2. 2. พี เอส อะคาเดมี่ 2 ครู เสวตร 084-1284087 3) จากรู ป สามเหลี่ยมมุมฉาก BOA มี OA  OB ด้าน AB  20 นิ้ว บน AB มีครึ่ งวงกลม พื้นที่ส่วน ที่แรเงาเท่ากับกี่ตารางนิ้ว ก) 6 3 นิ้ว ตารางนิ้ว 50 ตารางนิ้ว ง) เป็ นเส้นสัมผัสวงกลมยาว 75 ค) AB ตารางนิ้ว ข) 4) จากรู ป 100 50 ตารางนิ้ว AO ยาว 6 นิ้ว มุม AOC กาง ส่ วนที่แรเงาเท่ากับกี่ตารางนิ้ว ก) 18 3  3 ตารางนิ้ว ข) 18 3  6 ตารางนิ้ว ค) 18 3  9 ตารางนิ้ว ง) 18 3  12 ตารางนิ้ว 60 องศา พื้นที่
  3. 3. พี เอส อะคาเดมี่ 3 ครู เสวตร 084-1284087 5) กาหนดให้พาราโบลา y  x2  4x  3 ตัดวงกลม x2  y 2  4x  4 y  3  0 ่ ตามรู ป พื้นที่ของบริ เวณภายในวงกลมซึ่ งอยูภายนอกรู ปสี่ เหลี่ยม ABCD ที่จุด A, B,C , D เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก) ต่อไปนี้ ก) 720 ข) 680 ค) 676 ง) 636 18 ตารางหน่วย 6  9 ตารางหน่วย ง) หน่วย ยาว 5  8 ค) 10 ตารางหน่วย ข) 6) พีระมิดฐานสี่ เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 5  9 6  8 ตารางหน่วย หน่วย สันยาว 5 10 หน่วย จะมีปริ มาตรเท่ากับข้อใด
  4. 4. พี เอส อะคาเดมี่ 4 ครู เสวตร 084-1284087 7) ปริ มาตรของกรวยตัดยอดในรู ป มีปริ มาตรเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก) 512 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข) 296 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค) 288 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง) 216 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8) พีระมิดฐานสามเหลี่ยม ถ้าเพิมพื้นที่ฐานอีก 80% และเพิมส่ วนสู งอีก 50% แล้วปริ มาตรจะเพิมขึ้นกี่เปอร์ เซ็นต์ ่ ่ ่ ก) 90% ข) 120% ค) 150% ง) 170% 9) พีระมิดตรงฐานเป็ นรู ปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า วัดความยาวรอบฐานได้ 56 เมตร และมีพ้ืนที่ผวข้าง ิ 224 ตารางเมตร พีระมิดนี้มีความสู งเอียงเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก) ข) ค) ง) 8 8 2 9 2 12
  5. 5. พี เอส อะคาเดมี่ 5 ครู เสวตร 084-1284087 ่ 10) พีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า มีกรวยบรรจุอยูพอดี โดยมีจุดยอดร่ วมกัน อัตราส่ วนของปริ มาตรกรวยและ พีระมิดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก) 3 2 3 9 ข) ค)  9 ง) 3 2 2 11) นาลูกเหล็กทรงกลมตัน 3 ลูก รัศมียาว 3 , 4 และ 5 นิ้ว มาหลอมเป็ นทรงกลมใหญ่ 1 ลูก แล้วนาไปใส่ ใน ่ ทรงกระบอก รัศมียาว 8 นิ้ว สู ง 20 นิ้ว ซึ่ งมีน้ าอยูครึ่ งหนึ่ง ระดับน้ าจะสู งขึ้นกี่นิ้ว ก) 7.5 นิ้ว ข) 6 นิ้ว ค) 4.5 นิ้ว ง) 3 นิ้ว 12) ถังทรงกระบอกมีรัศมี 8 นิ้ว สู ง 3 นิ้ว จะต้องเพิ่มรัศมีและส่ วนสู งให้เท่ากันเป็ นเท่าใด จึงจะมีปริ มาตรเท่ากัน ก) 5 ข) 5 ค) 6 ง) 6 นิ้ว 1 3 นิ้ว นิ้ว 1 4 นิ้ว
  6. 6. พี เอส อะคาเดมี่ 6 ครู เสวตร 084-1284087 13) ท่อระบายน้ าท่อนหนึ่งยาว 45 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาว 8 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกยาว 11 เซนติเมตร วัสดุที่ทาท่อมีปริ มาตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ก) 2,015.36 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข) 2,123.50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค) 2,274.12 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง) 2,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 14) กรวยตันอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 4 เซนติเมตร สู ง 4 เซนติเมตร ตัดส่ วนยอดออกสู ง 2 เซนติเมตร พื้นที่ ผิวส่ วนที่เหลือเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก) 5 3 ข) 3  2 5  5  3 5  5  3 3  ค) ง) ตารางเซนติเมตร ตารางเซนติเมตร ตารางเซนติเมตร ตารางเซนติเมตร 15) กรวยกลมและทรงกลมสามารถบรรจุในทรงกระบอกได้พอดี ปริ มาตรของกรวย : ปริ มาตรของทรงกลม : ปริ มาตรของทรงกระบอกเป็ นเท่าไร ก) 1 : 2 : 3 ข) 2 : 3 : 4 ค) 3 : 4 : 5 ง) 1: 2 : 4
  7. 7. พี เอส อะคาเดมี่ 7 ครู เสวตร 084-1284087 16) ปริ มาตรทรงกระบอก ซึ่งบรรจุในกรวยที่มีรัศมียาว 5 เซนติเมตร และสู ง 12 เซนติเมตร โดยขอบบนของ ทรงกระบอกด้านบนแนบกับกรวยพอดี ดังรู ปเท่ากับเท่าใด ก) ข) ค) ง) 17) หยดน้ าทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 10 12   5r 2  r 3  5 12  r3  r2  5 5   5r 2  r 3  12 5  r3  r2  12 นิ้ว ตกลงในกรวยแก้ว 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร หยด ก็เต็มพอดี ถ้ากรวยมีส่วนสู งเท่ากับ เส้นผ่านศูนย์กลางของปากกรวย กรวยใบนี้สูงกี่นิ้ว ก) 1 2 ข) ค) 1 ง) 2 1 1 2 18) กรวยมีเส้นศูนย์กลาง 12 นิ้ว สู ง 8 นิ้ว มีน้ าอยูเ่ ต็ม ใส่ ลูกเหล็กทรงกลมทาให้มีน้ าล้นออกมา และระดับน้ าที่เต็ม ั กรวยพอดีกบผิวของลูกเหล็กทรงกลม ดังรู ป ปริ มาตรของน้ าที่ลนออกมาเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ้ ก) 12 ลูกบาศก์นิ้ว ข) 24 ลูกบาศก์นิ้ว ค) 36 ลูกบาศก์นิ้ว ง) 48 ลูกบาศก์นิ้ว
  8. 8. พี เอส อะคาเดมี่ 8 ครู เสวตร 084-1284087 19) ให้ทรงตันซึ่ งด้านล่างเป็ นครึ่ งวงกลม และด้านบนเป็ นกรวยมีลกษณะดังรู ป ั ถ้า A เป็ นปริ มาตรของทรงตันนี้ และ B เป็ นปริ มาตรของทรงกระบอก ซึ่งมีรัศมี 8 เซนติเมตร สู ง 40.5 เซนติเมตร แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็ นจริ ง ก) ข) ค) ง) B  14.4 A B  9A B  8A B  7A 20) กาหนดพีระมิดยอดตัดฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ดังนี้ พื้นที่ผว และปริ มาตรของพีระมิดยอดตัดที่กาหนดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ิ ก) ข) ค) ง) 3040 3 2040 108  40 14 และ 3 3020 208  40 104 และ 3 3040 108  40 14 และ 3 208  40 104 และ

×