Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แบบทดสอบออนไลน์ Google docs

4 973 vues

Publié le

แบบทดสอบออนไลน์ Google docs
ขอบคุณ..
นายเจษฎา นาจันทอง
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสุนันทา พุฒพันธ์
โรงเรียนบ้านน้าอ้อม จังหวัดยโสธร

Publié dans : Formation
 • Did u try to use external powers for studying? Like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? They helped me a lot once.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • I can advise you this service - ⇒ www.WritePaper.info ⇐ Bought essay here. No problem.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

แบบทดสอบออนไลน์ Google docs

 1. 1. 21/10/54 1 การสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย google docs นายเจษฎา นาจันทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุนันทา พุฒพันธ์ โรงเรียนบ้านน้าอ้อม จังหวัดยโสธรการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs รู้จักกับ Google Documents • เอกสารออนไลน์ที่มีการทางานร่วมกันในแบบเรียลไทม์ • สามารถเข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา • Google Docs ขับเคลื่อนด้วยเว็บไซต์อย่างปลอดภัย ที่จะสร้างความ ยืดหยุ่นในการทางานจากโต๊ะทางาน บนท้องถนน ที่บ้าน และบน โทรศัพท์มือถือของคุณ แม้ว่าจะคุณจะออฟไลน์อยู่ก็ตาม การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 2. 2. 21/10/54 2 รู้จักกับ Google Documents • ทางานได้ในหลายระบบปฏิบัติการ • Google Docs ทางานในเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ PC, Mac และ Linux และสนับสนุนรูปแบบที่เป็นที่นิยม เช่น .doc, .xls, .ppt และ .pdf การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs รู้จักกับ Google Documents • การควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัย ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิ์การแบ่งปันไฟล์ให้กับทั้ง ระบบ และเจ้าของเอกสารสามารถแบ่งปันและยกเลิกการเข้าถึงไฟล์ เมื่อใดก็ได้ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 3. 3. 21/10/54 3 รู้จักกับ Google Documents • Google Docs มีประโยชน์มากในการทางานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้เอกสารร่วมกัน • ทาให้สามารถเห็นข้อมูลที่คนอื่นแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว • ทาให้ประหยัดเวลาในการส่งอีเมลแนบไฟล์หลายครั้ง • ทาให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารหลายเวอร์ชัน • การสร้างฟอร์มและรับข้อมูลที่กรอกในฟอร์มโดยใช้Google Docs เป็นวิธีที่คนทั่วไปสามารถนาไปใช้ได้ง่าย การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Google Docs ทาอะไรได้บ้าง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 4. 4. 21/10/54 4 Google Docs ทาอะไรได้บ้าง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Google Docs ทาอะไรได้บ้าง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 5. 5. 21/10/54 5 Google Docs ทาอะไรได้บ้าง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Google Docs ทาอะไรได้บ้าง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 6. 6. 21/10/54 6 Google Docs ทาอะไรได้บ้าง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Google Docs ทาอะไรได้บ้าง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 7. 7. 21/10/54 7 Google Docs ทาอะไรได้บ้าง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Google Docs ทาอะไรได้บ้าง การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 8. 8. 21/10/54 8 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ ไปที่ http://docs.google.com การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ 1. คลิกที่ปุ่ม CREATE 2. เลือก Form การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 9. 9. 21/10/54 9 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ หัวข้อคาถาม คาอธิบายหัวข้อคาถาม ส่วนของการตั้งคาถาม การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ 1. Question Title : ชื่อคาถาม 2. Help Text : เป็นคาอธิบายสาหรับคาถาม 3. Question Type : ชนิดของคาถาม 4. คลิกที่ปุ่ม Done เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งคาถาม -Text : แบบข้อความเติมคาตอบสั้นๆ - Paragraph text : แบบข้อความ - Multiple Choice : แบบเลือกตอบ - Checkboxes : แบบถูกผิด - Choose from a list : แบบเลือกจากรายการ - Scale : แบบจัดอันดับ rating scale - Grid : คล้ายๆ Scale แต่สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มีกี่ตัวเลือก การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 10. 10. 21/10/54 10 ประเภทของแบบทดสอบ • Multiple Choice Question • True – false Test • Matching Test • Short Answer • Essay Test การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Multiple Choice Question เขียนหัวแบบทดสอบ พร้อมคาชี้แจง 1. เขียนโจทย์ 2. เลือก Question Type เป็น Multiple choice การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 11. 11. 21/10/54 11 Multiple Choice Question ช่องสาหรับพิมพ์ตัวเลือก การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Multiple Choice Question เมื่อต้องการสร้างแบบทดสอบข้อถัดไป ให้คลิกที่ปุ่ม (Duplicate) เพื่อเป็นการ คัดลอกแบบทดสอบ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 12. 12. 21/10/54 12 True - False Test เลือก Question Type เป็น Multiple choice แต่สร้างแค่ 2 ตัวเลือกคือ ถูก , ผิด การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Matching Test 1. คลิก Add Item 2. เลือก Choose from a list การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 13. 13. 21/10/54 13 Matching Test กรอกตัวเลือก ที่ต้องการ ให้จับคู่ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Matching Test สาหรับข้อต่อไป กดปุ่ม Duplicate แล้วเปลี่ยนโจทย์ โดยใช้ตัวเลือกชุดเดิม การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 14. 14. 21/10/54 14 Matching Test สาหรับข้อต่อไป กดปุ่ม Duplicate แล้วเปลี่ยนโจทย์ โดยใช้ตัวเลือกชุดเดิม การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs Short Answer เลือก Question Type เป็น Text การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 15. 15. 21/10/54 15 Essay Test เลือก Question Type เป็น Paragraph Text การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ เมื่อทาเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Saved การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 16. 16. 21/10/54 16 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ จากนั้นคลิก Theme เพื่อเลือกธีม ของแบบทดสอบ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ เมื่อได้ธีมที่ต้องการแล้ว คลิก Apply การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 17. 17. 21/10/54 17 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ คลิก More Action เลือก Edit confirmation การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ คลิก E-mail this form พิมพ์ E-mail ผู้รับแบบทดสอบ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 18. 18. 21/10/54 18 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ เจ้าของ แบบทดสอบ สามารถเข้า มาดูผลการทา แบบทดสอบได้ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 19. 19. 21/10/54 19 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ ข้อมูลของ การทาแบบทดสอบ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs วิธีการคานวณคะแนน กดปุ่ม Add Sheet (+) เพื่อสร้าง Sheet ใหม่ ในการเก็บข้อมูลคะแนนการทาแบบทดสอบ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 20. 20. 21/10/54 20 วิธีการคานวณคะแนน ในช่อง fx พิมพ์สูตรเพื่ออ้างอิงข้อมูลจาก Sheet1 ดังนี้ =Sheet1!B2 หมายถึง การนาข้อมูลจาก Sheet 1 ช่อง B2 มาแสดงใน Sheet2 การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs วิธีการคานวณคะแนน ใส่สูตร =IF(Sheet1!C2="ทหาร","1","0") เพื่อเป็นการตรวจคาตอบ หมายถึง ถ้าคาตอบในช่อง C2 = ทหาร ให้ใส่คะแนนเป็น 1 ถ้าไม่ใช่ใส่คะแนน 0 เนื่องจากคอลัมน์ C เป็นคอลัมน์ที่เก็บ คาตอบของข้อที่ 1 การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 21. 21. 21/10/54 21 วิธีการคานวณคะแนน เมื่อสร้างเงื่อนไขจนครบทุกข้อแล้ว ในคอลัมน์สุดท้าย ตั้งชื่อว่า Total ให้ใส่สูตรผลรวม ดังนี้ =sum(B2:H2) หมายถึง ผลรวมตั้งแต่ช่อง B2 ถึง H2 การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs วิธีการคานวณคะแนน ทาเช่นเดียวกันกับทุกข้อ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 22. 22. 21/10/54 22 การนาเสนอข้อมูล เลือก Sheet ที่ต้องการนาเสนอ จากตัวอย่างได้เลือก Sheet2 จากนั้นเลือก Start Publish คัดลอก URL ในช่องเพื่อนาเสนอ คลิก File เลือก Publish to the Web การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs การนาเสนอข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs
 23. 23. 21/10/54 23 การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Docs

×