Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Basic Motercycle

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์

Basic Motercycle

 1. 1. เครื่องจักรกลชนิดหนึ่งเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกล(Thermal Heat Engine)Engine
 2. 2. ชนิดของเครื่องยนต์ THERMAL ENGINESเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอกอุปกรณ์สร้างพลังงานความร้อนจะอยู่ภายนอกอุปกรณ์สร้างพลังงานความร้อนเป็นชุดเดียวกับอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงาน
 3. 3. (Classification by ignition system)-จุดระเบิดด้วยประกายไฟspark ignition engine-จุดระเบิดด้วยการอัดอากาศcompression ignition engineแบ่งตามชนิดของการจุดระเบิด
 4. 4. กลวัตรการทางานของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ หมุน 1รอบ (360 องศา)จุดระเบิด 1 ครั้ง (1 กลวัตร ) ลูกสูบเลื่อนขึ้น 1 ครั้งและลูกสูบเลื่อนลง 1 ครั้งเครื่องยนต์ หมุน 2 รอบ (720 องศา)จุดระเบิด 1 ครั้ง (1 กลวัตร ) ลูกสูบเลื่อนขึ้น 2 ครั้งและลูกสูบเลื่อนลง 2 ครั้งดูดอัดระเบิดคาย2 จังหวะ ? 4 จังหวะ ?
 5. 5. เครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“ เครื่องยนต์ดีเซล”
 6. 6. เครื่องยนต์ที่ใช้เบนซิน เป็นน้ามันเชื้อเพลิงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน”
 7. 7. ระบบการจัดวางลิ้นของเครื่องยนต์ 4 จังหวะSVSide ValveOHVOver Head ValveSOHCSingle Over Head CamshaftDOHC (twin cam engine)Double Over Head Camshaft
 8. 8. PISTON Valve ROTARY VALVECRANK CASE REED VALVEPISTON REED Valveระบบนาเข้าไอดีของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
 9. 9. ความจุกระบอกสูบD= ความโตกระบอกสูบ(mm)L = ระยะชักวัดตาแหน่งที่ลูกสูบเคลื่อนขึ้นสูงสุด (TDC)ถึงตาแหน่งลงต่าสุด (BDC)(mm)= 3.14 หรือ (ค่าคงที่ ---- )การหาปริมาตรความจุกระบอกสูบ (V)V= D x LN24AA =24DV = ALN227TDCBDC3.14 x(60x60)x110x14x1000=…CC
 10. 10. 2. อากาศมีกังหันพัดลมระบบของการหล่อเย็น3. แบบด้วยน้า1. ด้วยอากาศ
 11. 11. ส่งกาลังด้วยเพลาขับส่งกาลังด้วยสายพานส่งกาลังด้วยโซ่ขับระบบส่งกาลังของเครื่องยนต์
 12. 12. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ (2 stroke)ข้อดีการทางานราบเรียบ,การสั่นสะเทือนน้อยชิ้นส่วนการทางานน้อย,บารุงรักษาง่ายและราคาถูกที่อัตราความเร็วรอบเดียวกัน จะได้กาลังมากกว่าจังหวะการหมุนได้งานมากกว่า 2 เท่าเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะข้อเสียสิ้นเปลืองน้ามันมากจากการไม่เผาไหม้(กวาดล้างไอเสีย)ผนังกระบอกสูบสัมผัสลูกสูบแหวนโดยตรงทาให้เคลื่อนที่ไม่ราบเรียบช่องไอเสียอยู่ภายในกระบอกสูบทาให้เกิดความร้อนสูงได้ง่ายการทางานที่อัตราความเร็วต่าทาได้ยากสิ้นเปลืองน้ามันหล่อลื่นสูง
 13. 13. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ( 4 stroke)ข้อดีเปรียญเทียบกับเครื่องยนต์ 2 จังหวะการทางานแยกกันอย่างอิสระ,การทางานแม่นยาทาให้ประสิทธิภาพสูงและมีเสถียรภาพสูงการสิ้นเปลืองน้ามันต่ากว่ากระบวนการดูดไอดีและอัดไอดียาวนานกว่าทาให้ประสิทธิภาพความจุและความดันเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเร็วต่าจะราบเรียบและไม่เกิดโอเวอร์ฮีทความร้อนต่ากว่าข้อเสียชิ้นส่วนการเคลื่อนที่มากทาให้ยากต่อการบารุงรักษามีเสียงดังไม่มีการสมดุลย์ในการหมุน,เกิดการสั่นสะเทือน
 14. 14. โครงสร้างการทางานของเครื่องยนต์TDC./ BDC.TDC : Top Dead Center : จุดสูงสุดที่ลูกสูบเริ่มจะเคลื่อนที่ลงBDC : Bottom Dead Center : จุดต่าสุดที่ลูกสูบเริ่มจะเคลื่อนที่ขึ้น
 15. 15. โครงสร้างการทางานของเครื่องยนต์ระยะชัก/เส้นผ่านศูนย์กลางL=ระชักของลูกสูบ(mm)D=เส้นผ่านศูนย์กลาง(mm)-ลูกสูบโตช่วงชักจะสั้น/ลูกสูบเล็กช่วงชักจะยาว
 16. 16. โครงสร้างการทางานของเครื่องยนต์ปริมาตรห้องเผาไหม้/ปริมาตรกระบอกสูบ-ปริมาตรห้องเผาไหม้ คือปริมาตรของช่องว่างเหนือลูกสูบ ในตาแหน่งTDC-ปริมาตรกระบอกสูบ คือปริมาตรระยะชักกับปริมาตรห้องเผาไหม้
 17. 17. ความจุกระบอกสูบD= ความโตกระบอกสูบ(mm)L = ระยะชักวัดตาแหน่งที่ลูกสูบเคลื่อนขึ้นสูงสุด (TDC)ถึงตาแหน่งลงต่าสุด (BDC)(mm)= 3.14 หรือ (ค่าคงที่ ---- )การหาปริมาตรความจุกระบอกสูบ (V)V= D x LN24AA =24DV = ALN227TDCBDC
 18. 18. โครงสร้างการทางานของเครื่องยนต์อัตราส่วนกาลังอัด (Compression Ratio) คืออัตราส่วนของปริมาตรกระบอกสูบต่อปริมาตรห้องเผาไหม้R = (V+v)vหรือ = ( V ) +1vเครื่องยนต์ 2 จังหวะอัตราส่วนกาลังอัดเท่ากับ 6-8:1เครื่องยนต์ 4 จังหวะอัตราส่วนกาลังอัดเท่ากับ 8-12:1
 19. 19. โครงสร้างการทางานของเครื่องยนต์ระยะชัก/มุมเพลาข้อเหวี่ยง/ความเร็วลูกสูบV = 2LN60หรือ V = LN30V = ความเร็วเฉลี่ยลูกสูบ m/sL = ระยะชัก m (2L ขึ้น 1 ครั้ง + ลง 1ครั้ง)N = ความเร็วรอบเครื่องยนต์ rpm
 20. 20. แรงบิด (Torque) และแรงม้า (Horse power)T = F x rแรง (F) = kg (กก.)ระยะทาง(r) = m (ม.)แรงบิด (T) = kg.m (กก.ม)(N.m)เครื่องยนต์เบื้องต้นความเร็ว =จานวนเฟืองตามจานวนเฟืองขับความเ2010 = 2
 21. 21. อัตราทดขั้นต้น,คลัตช์.ชุดเกียร์,สเตอร์หน้า,โซ่,สเตอร์หลังระบบส่งกาลังประกอบด้วยอัตราทดรวม = อัตราทดขั้นต้นกาลัง x อัตราทดรวมชุดทดกาลัง x อัตราทดขั้นสุดท้ายอัตราทดรวมGear Ratio (Z) = Z2Z1Z4Z3Z6Z5x xระบบส่งกาลังคือ การรับกาลังจากเครื่องยนต์แล้วถ่ายทอดไปยังล้อหลังระบบส่งกาลังประกอบด้วยZ = จานวนฟันเฟืองการหาอัตราทดเกียร์(Z) Gear Ratio(Z) = Z2Z1หรือ เฟืองตามเฟืองขับ
 22. 22. ระบบส่งกาลังประกอบด้วยอัตราทดรวมGear Ratio (Z) = Z2Z1Z4Z3Z6Z5x xระบบส่งกาลังคือ การรับกาลังจากเครื่องยนต์แล้วถ่ายทอดไปยังล้อหลังการหาอัตราทดเกียร์(Z) Gear Ratio(Z) = Z2Z1หรือ เฟืองตามเฟืองขับ
 23. 23. ระบบส่งกาลังประกอบด้วยV= D x LxN24?
 24. 24. TDC.BDC.A.T.D.C.B.T.D.C.B.B.D.C.A.B.D.C.มุมองศาการทางาน TIMING DIAGRAMBTDC= BEFORETOPDEADCENTERBBDC= BEFOREBOTTOM DEADCENTERABDC= AFTERBOTTOMDEADCENTERATDC= AFTERTOPDEADCENTER
 25. 25. T.D.C.B.D.C.ทิศทางการหมุนพอร์ทไอเสียเปิดช่องส่งถ่ายไอดีเปิดช่องส่งถ่ายไอเสียปิดพอร์ทไอเสียปิดพอร์ทไอดีปิดช่องไอดีเปิดจุดระเบิดPort timing diagram 2 strokeจังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด จังหวะคาย จังหวะกวาดล้างไอเสีย
 26. 26. SCAVENGING
 27. 27. ตาแหน่งของช่องพอร์ท(Indication by port position)
 28. 28. วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ 2 จังหวะพิสตอลวาล์วความเร็วรอบต่า ส่วนผสมภายในห้องแคร้งจะไหลย้อนกลับมาที่คาร์บูเรเตอร์
 29. 29. วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ 2 จังหวะโรตารีวาล์วสามารถปรับแต่งการเปิดปิดไอดีโดยไม่เกี่ยวข้องกับระยะชักของลูกสูบการเปิดช่องไอดีนานขึ้นจึงป้องกันไอดีตีกลับไปที่คาร์บูเรเตอร์ให้สมรรถนะสูงที่ความเร็วต่าและปานกลางเมื่อความเร็วสูงช่องไอดี จะปิดเร็วขณะที่ไอดียังไหลเข้าด้วยแรงเฉื่อยสูง
 30. 30. วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ 2 จังหวะพิสตอล หรีดวาล์วอาศัยแรงดันภายนอกมากกว่าแรงดันภายในห้องแคร้ง
 31. 31. วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ 2 จังหวะCRANK CASE REEDVALVE-อาศัยการเกิดสูญญากาศในห้องแคร้งในการดูดไอดี
 32. 32. กลวัตรการทางานของเครื่องยนต์จังหวะดูดจังหวะระเบิดจังหวะอัดจังหวะคาย
 33. 33. พอร์ตไทมิ่งไดอะแกรมสาหรับเครื่องยนต์รีดวาล์วไอดีเริ่มวิ่งเข้าไปไล่ไอเสียเครื่องยนต์เบื้องต้น
 34. 34. อะไรคือ OverlapOverlap คือ วาล์วของไอดีและไอเสีย เปิดในขณะที่ลูกสูบใกล้ศูนย์ตายบนทาไมต้องมีOverlap คือ การที่ต้องมีจังหวะนี้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เครื่องยนต์มีแรงต้านการเคลื่อนที่ในตาแหน่งนี้ดังนั้นจึงต้องมีถ้ามีOverlap สั้นเกินไป ผลเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นและมีเสียงดัง”บล๊อค”Overlap คือไม่ต้องการให้เครื่องยนต์น๊อค
 35. 35. วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ แบบ SVSide Valve การวางวาล์วด้านข้างห้องเผาไหม้* เครื่องยนต์มีปริมาตรความจุมาก* วาล์วขนาดใหญ่* โครงสร้างเครื่องยนต์แบบนี้ ห้องเผาไหม้กว้าง อัตราส่วนการอัดต่า เหมาะสาหรับเครื่องยนต์รอบต่าแต่มีชั่วโมงในการใช้งานสูงทั่วไปใช้ในงานเกษตรอุตสาหกรรม
 36. 36. วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ แบบ OHVOver Head Valve การวางวาล์วด้านบนห้องเผาไหม้* เครื่องยนต์มีปริมาตรความจุไม่มากนัก* วาล์วขนาดเล็กแต่มีเสียงดังจากกลไกลต่างๆมาก* โครงสร้างเครื่องยนต์แบบนี้ ห้องเผาไหม้จะไม่กว้างนัก อัตราส่วนการอัดสูง เหมาะสาหรับเครื่องยนต์รอบต่าถึงรอบสูง ถูกใช้ในงานทั่วไปและถูกนามาติดตั้งกับรถจักรยานยนต์
 37. 37. วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ แบบ SOHCSingle Over Head Camshaft การจัดวางวาล์วแบบ 1 เพลาลูกเบี้ยว เหนือห้องเผาไหม้* เครื่องยนต์มีปริมาตรความจุได้มาก* วาล์วขนาดเล็กเสียงดังจากกลไกลต่างๆน้อย* โครงสร้างเครื่องยนต์แบบนี้ ห้องเผาไหม้จะกว้าง อัตราส่วนการอัดสูง เหมาะสาหรับเครื่องยนต์รอบปานกลางถึงรอบสูง ถูกใช้ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างแพร่หลาย
 38. 38. วิวัฒนาการของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ แบบ DOHC(twin camengine) Double Over Head Camshaftการจัดวางวาล์วแบบ 2 เพลาลูกเบี้ยว เหนือห้องเผาไหม้* เครื่องยนต์มีปริมาตรความจุได้มาก* วาล์วขนาดเล็กกลไกลต่อเนื่องมีน้อย เสียงของเครื่องเบา* โครงสร้างเครื่องยนต์แบบนี้ อัตราส่วนการอัดสูง เหมาะสาหรับเครื่องยนต์รอบปานกลางถึงรอบสูงที่ต้องการแรงม้ามาก ถูกใช้ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างแพร่หลาย
 39. 39. ระบบของการหล่อลื่น1.1.การผสมน้ามันเครื่องเข้ากับเชื้อเพลิง1.2.การหล่อลื่นแบบแยกส่วน1. การหล่อลื่นของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ2.การหล่อลื่นคลัตช์และชุดส่งกาลัง2.1 อ่างเปียก2.2 อ่างแห้ง2. การหล่อลื่นของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
 40. 40. เครื่องยนต์เบื้องต้นช่วยในการหล่อลื่นช่วยชะล้างทาความสะอาดช่วยระบายความร้อนป้ องกันการกัดกร่อนจากสนิมป้ องกันกาลังอัดเครื่องยนต์รั่วไหลลดแรงกระแทกของชิ้นส่วนหน้าที่หลักของน้ามันหล่อลื่น มี 6 ข้อ มีอะไรบ้าง?
 41. 41. ระบบหล่อลื่น2 แบบออโตลู๊ปเป็นแบบอัตโนมัติอัตราส่วนผสมจะเปลี่ยนแปลง ตามความเร็วรอบเครื่องยนต์ระบบนี้พัฒนาโดย YAMAHA ในปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายเครื่องยนต์เบื้องต้น1. แบบพรีมิกซ์ (Premix) สมน้ามัน 2T กับน้ามันเชื้อเพลิงอัตราส่วน 20 : 1ประเภทของระบบหล่อลื่น
 42. 42. เครื่องยนต์เบื้องต้น700 - 800 C160 - 300 C100 - 160 C80 - 100 CTemperature Regimesอุณหภูมิในแต่ละส่วนของเครื่องยนต์
 43. 43. การทางานของปั๊มน้ามันเครื่อง
 44. 44. ระบบของการหล่อลื่น1.1.การผสมน้ามันเครื่องเข้ากับเชื้อเพลิง1.2.การหล่อลื่นแบบแยกส่วน1. การหล่อลื่นของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ2. การหล่อลื่นคลัตช์และชุดส่งกาลัง1.การหล่อลื่นของเครื่องยนต 4 จังหวะอ่างเปียก อ่างแห้ง
 45. 45. ปั๊มน้ามันเครื่อง( OIL PUMP)Trochoid pump
 46. 46. API/SF 20W40MOTOR OILAPI(American Petroleum Institute),USASAE(Society of Automotive Engineers),USAASTM(American Society for Testing and Materials),USAS (Service Oils)C (Commercial Oils)การวัดความหนืดที่อุณหภูมิ -17.8 oCSF คือการเติมสารเพิ่มคุณภาพสาหรับต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน,ป้ องกันการสึกหรอ,สารรักษาความสะอาด,ป้ องกันสนิม,กันการกัดกร่อนSA>SB>SC>SD>SE>SF>SG>SH>SJ>SL
 47. 47. มาตรฐาน APIมาตรฐาน APIAPI SASBSCSDSESFSGSHSJSLกระทรวงพานิชย์ไม่อนุญาติให้ขายในท้องตลาดการเติมสารเพิ่มคุณภาพสาหรับต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน,ป้ องกันการสึกหรอ,สารรักษาความสะอาด,ป้ องกันสนิม,กันการกัดกร่อนจากมาตราฐาน SF ,เพิ่มสารป้ องกันการเกิดตมในอ่างน้ามันเครื่องจากมาตราฐาน SH เพิ่มสารลดคราบจับที่ลูกสูบขณะอุณหภูมิสูง, ลดอัตราการกินน้ามันเครื่อง,และการเกิดฟองอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกาหนดมาตราฐานมาตรฐานสูงกว่า SGโดยการทดสอบจาก CMA
 48. 48. 1. มาตรฐาน SAE (Society of American Engineers)- เป็นมาตรฐานที่บอกว่าน้ามันมีความหนืดเท่าไหร่2. มาตรฐาน API (American Petroleum Institute)- เป็นมาตรฐานที่บอกว่าเป็นน้ามันที่เหมาะกับเครื่องยนต์ชนิดไหน เครื่องยนต์เบนซินหรือ ดีเซล3. มาตรฐาน JASO (Japan Automobile Standards Organization)- เป็นมาตรฐานที่บอกคุณภาพของน้ามันมาตรฐานน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ควรรู้จักมาตรฐาน SAEมาตรฐาน SAE ใช้บอกความหนืด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท1. เกรดเดียว หรือ โมโนเกรด (Monograde)2. เกรดรวม หรือ มัลติเกรด(Multigrade)
 49. 49. SAE 0WSAE 5WSAE 10WSAE 15WSAE 20WSAE 20SAE 30SAE 40SAE 50SAE 60Winter GradesSummer Gradesมาตรฐาน SAE แบบเกรดเดียว หรือ โมโนเกรด
 50. 50. แบ่งน้ามันออกเป็น 2 ประเภท คือ1. น้ามันเครื่อง สาหรับเครื่องยนต์ เบนซิน ใช้สัญลักษณ์ เป็นตัวอักษร S นาหน้า เช่น( Service Oils )API SA, API SB, … API SJ2. น้ามันเครื่อง สาหรับเครื่องยนต์ ดีเซล ใช้สัญลักษณ์ เป็นตัวอักษร C นาหน้า เช่น( Commercial Oils )API CA, API CB, …API CH-4SCมาตรฐาน API
 51. 51. มาตรฐาน API สาหรับเครื่องยนต์เบนซินAPI SAAPI SBAPI SCAPI SDAPI SEAPI SF ดีที่สุดสาหรับรถจักรยานยนต์API SGAPI SHAPI SJเป็นมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบันAPI SL
 52. 52. มาตรฐาน APIAPI SASBSCSDSESFSGSHSJSLกระทรวงพาณิชย์ไม่อนุญาติให้ขายในท้องตลาดการเติมสารเพิ่มคุณภาพสาหรับต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน,ป้ องกันการสึกหรอ,สารรักษาความสะอาด,ป้ องกันสนิม,กันการกัดกร่อนจากมาตราฐาน SF ,เพิ่มสารป้ องกันการเกิดตมในอ่างน้ามันเครื่องจากมาตราฐาน SH เพิ่มสารลดคราบจับที่ลูกสูบขณะอุณหภูมิสูง, ลดอัตราการกินน้ามันเครื่อง,และการเกิดฟองอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกาหนดมาตราฐานมาตรฐานสูงกว่า SGโดยการทดสอบจาก CMA
 53. 53. Upperการตรวจเช็คตามระยะระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง 0.8 ลิตร-ระยะรัน อิน(1,000 กม.)-ทุกๆ 3,000 กม.** สตาร์ทเครื่องก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องทุกครั้งปริมาตรห้องแคร้งรวม 1 ลิตรการสูญเสียน้ามันเครื่องประมาณ 0.5 - 1.0 ลิตรต่อระยะทางที่วิ่ง 5,000 - 10,000 กม.Lower
 54. 54. 1.กรองหยาบ 2.กรองละเอียด/กรองแบบแรงเหวี่ยงmarkmark1 22กรองน้ามันเครื่อง
 55. 55. ทางเดินน้ามันเครื่องเริ่มจากที่ใต้อ่างน้ามันเครื่อง ผ่านกรองแบบหยาบน้ามันถูกดูดโดยปั๊มแบบโรตารี่ เฟืองปั๊มถูกขับโดยตรงจากเพลาข้อเหวี่ยง1
 56. 56. น้ามันถูกดูดผ่านชุดโรตารี่ด้วยแรงดันสูง2น้ามันแรงดันสูงจะแยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกจะถูกฉีดไปที่เสาเสื้อ ส่วนที่สองจะถูกฉีดไปที่ฝาครอบแคร้ง
 57. 57. ระบายความร้อนด้วยอากาศระบายความร้อนด้วยอากาศแบบมีกังหันพัดลมระบบของการหล่อเย็น
 58. 58. ระบบของการหล่อเย็นการระบายความร้อนด้วยน้า
 59. 59. ระบบของคาร์บูเรเตอร์CARBURATOR TYPE VMสาหรับรถจักรยานยนต์ทั่วๆไป
 60. 60. ระบบของคาร์บูเรเตอร์CARBURATOR TYPE SUสาหรับเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์4 จังหวะCV, BS
 61. 61. ชนิดของคาร์บูเรเตอร์1.วาล์วเร่งแบบลูกสูบและคอคอดแบบเปลี่ยนแปลงPISTON THROTTLE VALVE AND VARIABLE VENTURI2.ลูกเร่งแบบปีกผีเสื้อและคอคอดไม่เปลี่ยนแปลงBUTTERFLY THROTTLE VALVE AND INVARIABLE VENTURI3.ลูกเร่งแบบปีกผีเสื้อและคอคอดแบบเปลี่ยนแปลงได้BUTTER FLY THROTTLE VALVE AND VARIABLE VENTURY
 62. 62. หน้าที่ของคาร์บูเรเตอร์1.ทาให้น้ามันเบนซินอยู่ในสภาพเผาไหม้ง่ายและป้ อนให้เครื่องยนต์ในสภาพที่เหมะสม2.ควบคุมพลังงานของเครื่องยนต์โดยใช้วาล์วคันเร่งโดยปกติเบนซินถูกเผาไหม้สมบูรณ์จะกลายเป็นน้า(H2O)กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ตามหลักทฤษฎีน้ามันเบนซิน 1 กรัมเผาไหม้สมบูรณ์ต้องใช้อากาศ 14.7 กรัม(อากาศ 14.7 ส่วนต่อน้ามัน 1 ส่วน)
 63. 63. หลักการทางานและโครงสร้างเมื่อเกิดกระแสที่มีความเร็วสูงที่บริเวณหลอดน้าน้าในหลอดจะถูกดูดและพ่นออกไปเป็นละอองน้าคล้ายหมอกในเครื่องยนต์เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงจะเกิดกระแสอากาศในกระบอกคาร์บูเรเตอร์ โดยอากาศถูกดูดเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์อากาศจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ ทาให้ภายในคาร์บูเรเตอร์จะมีความดันอากาศน้อยกว่าความดันอากาศภายนอกเมื่ออากาศไหลผ่านคอคอดจะทาให้อากาศไหลเร็วยิ่งขึ้นทาให้น้ามันถูกดูดและพ่นเป็นละอองหมอกออกไป
 64. 64. เครื่องยนต์เดินเบาเครื่องยนต์อยู่ในสภาพเดินเบา อากาศจะไหลผ่านช่องแคบที่ด้านล่างของลูกเร่งน้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในนมหนูเดินเบา(Slow jet) จะมาผสมกับอากาศที่มาจากรูอากาศเดินเบา(Slow air jet) จากนั้นผ่านออกมาโดยผ่านรูจ่ายนาร่อง(Pilot outlethole) ในรูนมหนูเดินเบาจะมีรูจ่ายไอดีอีกช่องหนึ่งคือรูจ่ายทางผ่าน(Bypass hole)ซึ่งจะเริ่มทางานหลังจากลูกเร่งเปิดขึ้นเล็กน้อยIDLINGAIR FLOWFUELFLOWTHROTTLEVALVESLOW AIR PASSAGESLOW JETBLEEDPILOT OUTLETBYPASS
 65. 65. รอบเครื่องต่าและปานกลางเมื่อลูกเร่งเปิด เครื่องยนต์ต้องการไอดีเพิ่มขึ้นเชื้อเพลิงจะถูกป้ อนผ่านจากทางรูทางผ่าน(Bypass hole)กับรูเข็มลูกเร่ง(Nozzle)น้ามันที่พ่นออกจากรูเข็มลูกเร่งนี้จะไหลมานมหนูใหญ่(Main jet) แล้วมาผสมกับอากาศที่มาจากรูอากาศหลัก(Main air jet)จากนั้นพ่นออกทางรูเข็มลูกเร่งCRUISINGAIR FLOWFUELFLOWNEEDLE NEEDLEJETMAINAIR BLEEDMAIN JETMAIN AIR JET
 66. 66. ในเวลารอบเครื่องสูงเมื่อเวลาลูกเร่งเปิดหมด ปริมาณอากาศในช่องคอคอด(Venturi) จะมีมากที่สุดปริมาณเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะถูกพ่นมาจากรูเข็มเร่ง(Main nozzle) ลูกเร่งจะเปิดสัมพันธ์กับปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่พ่นออกมา วงจรของนมหนูเดินเบารวมที่รูจ่ายนาร่องและรูจ่ายทางผ่าน(Pilotoutlet hole และBypass hole)จะทางานตั้งแต่เดินเบาถึงลูกเร่งเปิดกว้างเศษหนึ่งส่วนสี่ กลไกของนมหนูใหญ่จะทางานตั้งแต่ลูกเร่งเปิดกว้างเศษหนึ่งส่วนแปดจนถึงลูกเร่งเปิดหมดFULL THROTTLEAIR FLOWFUELFLOWNEEDLE NEEDLEJETMAINAIR BLEEDMAIN JETMAIN AIR JET
 67. 67. กลไกระดับน้ามันเชื้อเพลิงในคาร์บูเรเตอร์จะมีที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ปริมาณเดียวกันตลอดเวลา เรียกว่าห้องลูกลอยการที่จะทาส่วนผสมของน้ามันกับอากาศให้มีอัตราที่สม่าเสมอจาเป็นต้องมีระดับของน้ามันเชื้อเพลิงอยู่ระดับเดียวกันตลอดเวลากลไกการสตาร์ทเครื่องเครื่องยนต์ที่อยู่ในสภาพเย็น น้ามันเชื้อเพลิงมักจะเกาะติดที่ผนังทางเดินได้ง่ายและน้ามันเชื้อเพลิงก็มีสภาพกลายเป็นก๊าซได้อยากจึงจาเป็นต้องมีช่องน้ามันเชื้อเพลิ งใหม่มีหน้าที่ป้ อนข้นหนาโดยเฉพาะ ช่องจ่ายน้ามันใหม่นี้คือ By startter
 68. 68. Main Technical Featuresก๊อกน้ามันชนิดระบบอัตโนมัติก๊อกน้ามันชนิดระบบอัตโนมัติปลอดภัย เพราะถ้าไม่มีการทางานของเครื่องยนต์ น้ามันเชื้อเพลิงจะไม่ไหลไปยังคาร์บูเรเตอร์ แม้ว่าจะไม่ใช้รถนานเท่าใดก็ตาม น้ามันจะไหลเมื่อท่านสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น
 69. 69. ระบบของการคลายไอเสีย
 70. 70. ชุดคลัตช์กลไกล ออโตเมติคดับเบิ้ลคลัตช์ระบบตัดต่อกาลังงาน
 71. 71. โครงสร้างคลัทช์ใหม่ให้สัมผัสที่เบาและคล่องตัวต่อการใช้งานเป็นระบบ “ OuterPush ” โดยกลไกการทางานเป็นแบบใช้ก้านดันลอยตัว ซึ้งทาให้คลัทช์ทางานได้อย่างนุ่มนวลมีประสิทธิภาพในการทางานสูงคลัตช์แบบกลไกลระบบตัดต่อกาลังงาน
 72. 72. ส่งกาลังด้วยเพลาขับ* การบารุงรักษาน้อย* การกระตุกมีน้อยระบบของการส่งกาลัง
 73. 73. ระบบของการส่งกาลังส่งกาลังด้วยโซ่* โครงสร้างแบบง่ายต่อการดูแลรักษา* ปรับแต่งง่ายและเปลี่ยนอัตราทดได้ง่าย
 74. 74. ส่งกาลังด้วยเพลาสายพาน* การบารุงรักษาน้อย* การเปลี่ยนเกียร์นิ่มนวล* การทางานง่ายเพราะเป็นระบบอัตโนมัติระบบของการส่งกาลัง
 75. 75. ส่วนประกอบ
 76. 76. โครงรถโครงรถแบบ Back bone Frameใช้แผ่นเหล็ก/ท่อ มีความแข็งแรงสูงโครงรถแบบ Under boneใช้แผ่นเหล็ก/ท่อ มาเชื่อมติดกันโครงรถแบบ Delta Boxโครงสร้างแบบกล่อง 3 เหลี่ยมโดยทั่วๆไปทาด้วยเหล็กหรือ อลูมิเนียมน้าหนักเบาและแข็งแรง
 77. 77. รถครอบครัวขนาดเล็ก (SCOOTER) คือ รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีเกียร์ออกแบบให้มีวงล้อขนาดเล็ก และมีความสูงจากพื้นถึงเบาะไม่สูงมากนักใช้เฉพาะสาหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
 78. 78. รถครอบครัว (MOPET) คือรถที่ใช้งานง่ายและหลากหลายโดยทั่วไป รถนี้จะใช้คลัทช์แบบอัตโนมัติ เหมาะกับทุกคนในครอบครัว ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง และง่ายต่อการบารุงรักษา
 79. 79. รถครอบครัวกึ่งสปอร์ต (SPORT MOPET) คือรถที่มีสมรรถนะสูง น้าหนักเบา ใช้งานหลากหลาย เหมาะสาหรับทุกคนในครอบครัวที่รักการขับขี่แบบเรซซิ่ง ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง ง่ายต่อการบารุงรักษา
 80. 80. รถสปอร์ต (SPORT) คือรถที่สมรรถนะสูง เหมาะสาหรับผู้ที่รักการขับขี่แบบสปอร์ตเรซซิ่ง หรือท่องเที่ยว ที่ให้ความคล่องตัวรวดเร็ว
 81. 81. Yamaha SPEED MXดิสก์เบรกหน้า - หลัง เป็นแบบลูกสูบคู่เบรกได้มั่นใจ
 82. 82. เบรกหน้า เบรกหน้า
 83. 83. 2.MAINTENANCE FREE (MF)12ระบบของELECTRICALDC TYPE ( DIRECT CURRENT )1. GENERAL TYPE
 84. 84. ระบบของELECTRICALAC TYPE (ALTERNATING CURRENT)
 85. 85. ระบบของELECTRICALองค์ประกอบที่ทาให้เกิดไฟฟ้ าขดลวด (Coil) ล้อแม่เหล็กMAGNETICภาพการเคลื่อนไหว ของล้อแม่เหล็กหรือ ขดลวดMOTION
 86. 86. ระบบของELECTRICALIGNITION SYSTEM
 87. 87. ระบบของELECTRICALAC TYPE (ALTERNATING CURRENT)
 88. 88. ชิ้นส่วนของระบบอะไหล่เบอร์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เบอร์ของชิ้นส่วนทางไฟฟ้าเบอร์ของชิ้นส่วนตัวถัง
 89. 89. 2. Cover,Handlebar upper6. Cover,Handlebar lower5.Set cover side 311.SetCoverSide 44.Panel Front1.Leg Shield(left) 3.Leg Shield(Right)7.Cover Outer1 8. Cover Outer 29. Fender Front10.Set Cover Side 2ส่วนประกอบ
 90. 90. 3 ท่อร้อน แคตตาไลเซอร์ระบบอากาศไหลเข้า AIS (Air Induction System)หม้อกรองอากาศวาล์วทางเดียวระบบแปรสภาพไอเสีย YCCS(Yamaha Clean Catalyzes System)
 91. 91. การรับประกันคุณภาพมีการขยายเวลาระยะรับประกันจาก 10,000 กม. หรือ 1 ปี เป็น30,000 กม. หรือ 3 ปี(เฉพาะเครื่องยนต์)
 92. 92. คาสั่ง ให้ทาการซ่อมและแก้ไขรถตามคาบอกของลูกค้าซึ่งเป็นสุภาพสตรีรายละเอียดของลูกค้า คุณโสภา รักษาดี เจ้าของรถจักรยานยนต์ ซึ่งซื้อเมื่อปี 2543 ปกติใช้งานทั่วๆไป แต่มีเหตุต้องเดินทางไปต่างประเทศเมื่อกลับมารถใช้งานไม่ได้ กล่าวคือ รถสตาร์ทไม่ติดและติดแล้วดับบางครั้งมีเสียงดังบริเวณเครื่องยนต์ ซึ่งระยะทางที่เรือนไมล์ 14905กม.ซึ่งจะรับรถในเวลา 16.30 น ของวันนี้ ทะเบียน กกก545 กทม.
 93. 93. 1234ข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องมือการเตรียมการเพื่อให้บริการ ถอด / ประกอบเครื่องยนต์จัดเตรียม1. จัดเตรียมเครื่องมือทั่วไปให้สมบูรณ์2. ถาดสาหรับรองเครื่องยนต์และชิ้นส่วน3. ถาดล้างชิ้นส่วน4. แท่นไม้สาหรับรองเครื่องยนต์5. ลังพลาสติกใส่อะไหล่(ชิ้นใหญ่)
 94. 94. ชุดเครื่องมือพิเศษ
 95. 95. การอ่านค่าเครื่องมือวัด1/1 1 ขีดมีค่า = 1 มม.1/10 1 ขีดมีค่า = .1 มม.1/20 1 ขีดมีค่า = .05 มม.1/50 1 ขีดมีค่า = .02 มม.1/100 1 ขีดมีค่า = .01 มม.1/1000 1 ขีดมีค่า = .001 มม. หรือ1 ไมโครµ

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • kanyawanchaysangoun

  Nov. 2, 2014
 • jakkawantakham

  May. 25, 2015
 • ssuser4e963f

  May. 26, 2015
 • AtithepRuangkham

  Oct. 28, 2015
 • SittichokAunkaew

  Aug. 16, 2016
 • ssuserf63e2a

  Sep. 30, 2016
 • sittijo

  Nov. 23, 2016
 • thuksin

  Mar. 20, 2017
 • ThanetSaijaroen

  Aug. 30, 2018
 • PeterThi

  Mar. 26, 2019
 • YokeKhanison

  Oct. 28, 2019
 • beckka222

  Dec. 25, 2019
 • pattimaporn11

  Jun. 16, 2020
 • JziiK

  Sep. 9, 2020

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์

Vues

Nombre de vues

12 819

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

13

Actions

Téléchargements

0

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

14

×