Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

การ์ดอวยพร

4 142 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

การ์ดอวยพร

 1. 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246 ใบความรู้ที่ 2.3 เรื่อง การ์ดอวยพร การ์ดอวยพร มีวิธีการทาเช่นเดียวกับ banner หรือ poster จะต่างกันตรงที่ขนาดของไฟล์ภาพที่ไม่ต้องใหญ่เท่า poster และความคมชัดของภาพที่นามาสร้างเป็นการ์ดอวยพรก็ไม่ต้องมีความละเอียดสูง ผลงานที่ออกมาจะสวยงามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเข้ากับของสีที่เลือกใช้ การเชื่อมต่อของรอยต่อระหว่างภาพ ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้จะต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดความเคยชิน การสร้างไฟล์ภาพใหม่จะทาเมื่ อต้องการพื้นที่ว่างสาหรับออกแบบชิ้นงาน ซึ่งอาจจะเทสี พิมพ์ข้อความหรือนาภาพถ่ายจากไฟล์อื่นๆ มาวางซ้อนกันโดยไฟล์ใหม่ที่สร้างจะต้องกาหนดคุณสมบัติต่างๆดังนี้ 1. ตั้งชื่อไฟล์ 2. เลือกประเภทงานจาก Preset 7. คลิกปุ่ม ok ก็จะได้ไฟล์ใหม่ตามที่ กาหนด 3. กาหนดขนาดภาพ 4. กาหนด Resolution เป็น 72 pixels/inch 5. กาหนดโหมดสีเป็น RGB Color 6. เลือกสีพ้ืนหลังเป็น whiteขั้นตอนที่ 1 วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เครื่องมือ Rectangle Tool (U) ดังรูป รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/
 2. 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246 1.คลิกเครื่องมือ 2.คลิกเครื่องมือ stylesกาหนด layer style ดังรูป 7.คลิก OK 5.กาหนด Style เป็น Radial 6.กาหนด Angle เป็น -35 3.คลิกเลือก styles ที่ต้องการ 4. ดับเบิลคลิก Effects ้ Gradient Overlay ใช้สาหรับการใส่สี สามารถไล่สีในโทนต่างๆ ที่ต้องการ หรือสามารถเลือกไล่สีตามความต้อง รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/
 3. 3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246 การกาหนด styles เป็น Radial เพื่อใช้ในการกาหนดสีโดยการไล่เฉดสีจากข้างนอกในลักษณะเป็นวงกลม ดังรูปขั้นตอนที่ 2 วาดรูป (ภูเขา) การใช้ Pen Tool (P) ตามที่แสดง 1.คลิกเครื่องมือ 2. วาดรูปภูเขาดังภาพ 3. ดับเบิ้ลคลิก Effectsหมายเหตุ หากวาดไม่เหมือนกับรูปข้างต้นสามารถปรับแต่งรูปโดย การปรับเปลี่ยนความโค้งของเส้นที่วาดโดย กดCtrl + จุดที่ได้วาดไว้ รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/
 4. 4. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246กาหนด layer style ด้วย Inner Glow เพื่อเป็นการทาให้รอบๆด้านในของรูปมีเงาปรากฏขึ้น ดังรูป 4. จะปรากฏหน้าต่าง Layer Style 5.เลือก Inner Glow 6.คลิกเลือก Screen 7.กาหนด Opacity เป็น 45 8. เลือก Gradient Overlay 10.กาหนด Opacity เป็น 100% 9. กาหนด Blend Mode เป็น Normal 11.กาหนด Style เป็น Linear 12.กาหนด Angle เป็น -49 13.กาหนด Scale เป็น 100 14.คลิก Gradient รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/
 5. 5. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246 18.คลิก ok จะปรากฏหน้าต่าง Gradient Editor 15.กาหนด Gradient Typeเป็น Solid 17. คลิก ok 16.กาหนดสีดังรูปผลลัพธ์ที่ได้พื้นที่ด้านล่างที่สร้างเป็นภูเขาจะมีเงาปรากฏที่ขอบเส้น รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/
 6. 6. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246ขั้นตอนที่ 3 เลือกเครื่องมือ Custom Shape Tool (U) ในแถบเครื่องมือ ทาตามขั้นตอนดังรูป 3.คลิก เครื่องหมาย 5.เลือกต้นไม้ที่ ต้องการ 2. คลิก Shape 1. คลิกเครื่องมือ หรือกดปุ่ม <U> บน คีย์บอร์ด 4.เลือก Natureลากเพื่อวาดต้นไม้มีสีดังรูปจะปรากฏภาพต้นไม้อยู่บน layer ใหม่ วาดต้นไม้ดังรูปก๊อบปี้ ต้นไม้ ให้ได้จานวนเท่าที่ต้องการ (จานวน layer ก็จะเพิ่มขึ้นตาม) และทาการย้ายตาแหน่ง หรือเปลี่ยนขนาดของต้นไม้ตามต้องการ (โดยใช้ Free Transform (Ctrl+T)) และสามารถเปลี่ยนสีของต้นไม้ ดังรูป รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/
 7. 7. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246 วาดและก๊อปปี้ จานวน layer จะเพิ่มตามจานวนต้นไม้ขั้นตอนที่ 4 วาดเกล็ดหิมะ การใช้เครื่องมือ Custom Shape Tool (U) วาดเกล็ดหิมะให้มีขนาดแตกต่างกัน เป็นจานวนมากดังรูป รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/
 8. 8. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246วาดรูปภูเขา ใช้เครื่องมือ Pen Tool (P) วาดรูปภูเขาพร้อมกับลงสีดังรูป 1.คลิกเครื่องมือ 2. วาดรูปภูเขาขึนอีก 2 ้ ลูกดังภาพขั้นตอนที่ 5 เลือกรูปแล้วใช้เลือกเครื่องมือ Elliptical Marquee Tool เป็นเครื่องมือ ที่ใช้สาหรับสร้างSelection แบบวงกลมจึงเหมาะที่จะนาไปใช้เลือก หรือตัดภาพที่เป็นรูปวงกลม หรือวงรี - เลือกเปิดรูปมาอีก 1 รูป ( File > Open… > เลือกรูปที่ต้องการ > Open ) 2. เลือกFeather 45 PX 1.คลิกเครื่องมือ 3. แครกเมาส์คลุมพืนที่ส่วนที่ ้ ต้องการ รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/
 9. 9. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246 4. ลากภาพมาวางทับบนภาพการ์ด อวยพร แล้วปรับขนาดตามต้องการขั้นตอนที่ 6 เขียนข้อความ โดย เลือกเครื่องมือ Horizontal Type Tool ( T ) เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับเขียนข้อความ 2.กาหนดขนาดตัวอักษรตามต้องการ 3. เขียนข้อความที่ ต้องการ 1.เลือกเครื่องมือจากนั้นก็กาหนด style ให้กับข้อความที่เขียน โดยใช้ style สาเร็จรูปจาก style panel ด้านขวามือ รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/
 10. 10. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค ง 30246 9. เลือก style ตาม ต้องการสร้างข้อความที่เป็นแนวโค้งมน และออกแบบตัวอักษรตามต้องการ ก็จะได้การ์ดอวยพรตามที่เราเลือก ****Webkruboy.wordpress.comขอขอบคุณข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมน์ จ.แพร่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา (ตามโครงการความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการหลักสูตรICT) รวบรวมโดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ.1 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com/

×