Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

139 521 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 1. 1. บทเรียนสําเร็จรูป เรือง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ่ วิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน อ 41101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ้ ์ เลมที่ 7 ต m ่ ซ oเรือง การถาม-บอกทิศทาง (Asking for and Giving Directions /locations) ไ .c ็บ k เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w ww มาลี เพียรแกว นางสุ ตาแหนงครู วทยฐานะ ครูชานาญการ ํ  ิ ํ โรงเรียนรมยบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1
 2. 2. คํานํา บทเรียนสําเร็จรูป ชุดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เรื่อง การถาม-บอกทศทาง ิ(Asking for and Giving Directions /locations) ผูสอนไดจัดทําขึ้น เพื่อประกอบการเรียนรู ์วชาภาษาองกฤษพ้ืนฐาน อ 41101 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ิ ั ต m ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปนคูมือใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน ซ oเนนใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง ใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะการนําไปใชใน ไ .cชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง ็บ k เว o บทเรียนสําเร็จรูปนี้ จัดทําขึ้น จากสภาพปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งครูพบวาเวลาทํากิจกรรมมีนอย ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนต่ํา จงไดนํามาจัดทําในรูปแบบ ึ น nnของบทเรียนสําเร็จรูปซึ่งประกอบไปดวยคําแนะนําการใชบทเรียนสําเร็จรูป สาระการเรยนรู ่บ a ี ร bแบบทดสอบกอนเรยน หลงเรยน ทําใหนักเรียนมีโอกาสศึกษาบทเรียนดวยตนเองได  ี ั ี พ ooทั้งในและนอกเวลาเรยน ี แ r บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้ สําเร็จไดดวยการชวยเหลือใหคําปรึกษา คําแนะนํา ย .k และใหกําลังใจอยางดีย่ิง จากผูเชี่ยวชาญหลายทาน จงขอขอบคณมา ณ โอกาสนี้ เผ w ึ ุและ หวงเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอคณะครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนตอไป  ั  ww สุมาลี เพียรแกว
 3. 3. สารบัญเรื่อง หนา คําชี้แจงสําหรับครู……………………………………… 1 ์ คําชี้แจงสําหรับนักเรียน………………………………… 2 ต m สาระสําคัญ……………………………………………… 3 ซ o ผลการเรียนรูที่คาดหวัง…………………………………. 4  ี ไ .cแบบทดสอบกอนเรยน………………………………………….. ็บ kเฉลยแบบทดสอบกอนเรยน……………………………………..  ี 5 7 เว oกรอบท่ี 1 การถาม-บอกทศทาง น nn ิ (Asking for and Giving Directions /locations)……….. 8 ่บ a ร b กรอบท่ี 2 การบอกทศทาง (Giving for Directions /Locations) ิ 9 พ oo กรอบท่ี 3 Exercise 7.1……..…………………….……... 11 แ r กรอบท่ี 4 เฉลย Exercise 7.1…….……………….……... 13 ย .k กรอบท่ี 5 Exercise 7.2….…………………………….... เผ w กรอบท่ี 6 เฉลย Exercise 7.2…………………….………แบบทดสอบหลงเรยน………………………………….……….. ั ี 14 15 16 wเฉลยแบบทดสอบหลงเรยน…………………………….……….. ั ี 18 wบรรณานกรม…………………………………………………… ุ 19
 4. 4. ์ ต m ซ o ไ .c ็บ k บทเรียนสําเร็จรูป เลมที่ 7 เว o น nnเรื่อง การถาม-บอกทิศทาง ่บ a ร b Asking for and Giving Directions /locations พ oo แ r เวลา 60 นาที ย .k เผ w ww
 5. 5. คําแนะนําในการใชบทเรียนสําเร็จรูป ์ ต m ซ o สําหรับครู ไ .c ็บ k เว o น nn ่บ a ร b พ oo บทเรียนสําเร็จรูป ภาษาองกฤษ ชุด ภาษาองกฤษในชวตประจาวน ั ั ีิ ํ ั แ r เร่ือง การถาม-บอกทศทางAsking for and Giving Directions /locations ิ ื ย .kเพ่อประกอบการเรยนรวชาภาษาภาษาองกฤษพนฐาน รหัสวิชา อ 41101 เผ w ี ู ิชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหปฏิบัติดังนี้ ั ้ื ww1. บทเรียนสําเร็จรูปรูปเลมนี้ เปนบทเรียนสําเร็จรูปที่ใชเรียนรู ดวยความสามารถ ของตนเอง2. ใหนักเรียนยืมเรียน และศึกษาดวยตนเอง3. ครูเปนผูให คําแนะนํา ชวยเหลือ ชี้แนะ สงเสริมและสนับสนุนนักเรียน ในการคนควาแสวงหาความรู เพื่อนํานักเรียนไปสูความเปนผูมีความสามารถ สรางสรรคความรูดวยตนเอง โดยคํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล และวิธีการเรียนรูของนักเรียนในลักษณะที่แตกตางกัน
 6. 6. คําแนะนําในการใชบทเรียนสําเร็จรูป สําหรับนักเรียน ์ ต m ซ o ไ .c ็บ k เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w1. อานจุดประสงคการเรียนรูใหเขาใจ2. ตอบแบบทดสอบกอนเรยน (Pre-test) ตามความเขาใจของนกเรยนเองไปกอน  ี  ั ี 3. บทเรียนนี้เสนอเนื้อหาเปนสวนยอย ๆ เรยกวา “กรอบ” ตอเนื่องกันไป ี  w4. บางกรอบ จะมีแบบทดสอบใหนักเรียนไดทดลองทํา w5. ถาตอบคําถามไดถูกตอง แสดงวาทานเขาใจดีแลว ใหศึกษาเนื้อหาในกรอบ ตอไปได6. แตถาเมื่อใดนักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง ขอใหนักเรียนยอนกลับไปศึกษาเนื้อหา ใหเขาใจ แลวตอบคําถามอีกครั้ง จนตอบถกตอง ู 7. อยาอานขามกรอบ เพราะเนื้อหาจะไมตอเนื่องกัน8. ตอบแบบทดสอบหลงเรยน (Post-test) ั ี9. หากนักเรียนตอบไมถกตองเปนสวนมาก นักเรียนควรทบทวนบทเรยนทงหมด ู ี ้ั อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชนตอตัวนักเรียนเอง
 7. 7. ์ ต m ซ o ไ .c ็บ k เว o สาระสําคัญ น nn การสนทนา การอาน และการเขียนบอก ่บ a ทิศทางเพื่อใหผูอื่นเขาใจ เปนทักษะพื้นฐาน ร b ในการสื่อสารที่ซับซอน ผูเรียนจําเปนตองศึกษา พ oo คําศัพท สํานวน ตลอดจนโครงสรางทางภาษา แ r ย .k ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถสื่อสารไดเผ w อยางมีประสิทธิภาพ ww
 8. 8. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ์ ต m ซ o สามารถพูดสื่อสารเพื่อบอกทิศทางใหผูอื่นเขาใจได ไ .c ็บ k เว o จุดประสงคการเรียนรู น nn ่บ a ร b1. 1. ฟงบทสนทนาแลวบอกไดวาสถานที่ที่กําหนดใหอยูที่ใด2. พ oo 2. ระบคาศพททเ่ี กยวกบทศทางจากการฟงได แ r ุ ํ ั  ่ี ั ิ  ย .k3. 3. เขียนแผนที่แลวบอกทิศทางและที่ตั้งได เผ w4. 4. บอกทิศทางจากสถานที่ที่กําหนดใหมายังบานของตนเองได5. ww
 9. 9. แบบทดสอบกอนเรยน Pre-test  ี Direction :Look at the map then Choose the correct answer. For “How do I get to the cinema?” (1-7) ์ ต m ซ o ไ .c ็บ k เว o น nn ่บ a ร b พ oo1. …………, how do I get to the cinema? แ r ย .k a. Sorry b. Pardon c. Excuse me d. welcome เผ w2. Go………….. . a. down b. along c. straight on d. away3. …………..at the corner.4. ww a. Turn right b. Turn left c. go straight Then take the……………road on your…………… . a. first, right b. first, left c. second, left d. get to some d. second, right5. Continue to the…………………of the road. a. first b. begin c. end d. side6. ………..….. there. a. Turn right b. Turn left c. go straight d. go along7. The cinema is on your…………., ………….the castle. a. left, opposite b. right, opposite c. left, beside d. right, beside
 10. 10. “How do I get to the museum?” (8-10) MUSEUM ์ ต m ซ o START HERE ไ .c8. Excuse me, ………………….. the museum? ็บ k เว o a. how is c. what about b. could you tell me how to get to d. what do you think about น nn9. Go straight on, then …………………… ่บ a ร b a. turn left c. go ahead พ oo b. turn right d. take the first turning on the left แ r10. Go down the road, until you come to an intersection, then……….. . The museum is ย .k on your…………….hand side. เผ w a. turn right, right b. turn left, right c. turn left, left d. turn right, left ww ดูแผนผังเปนหรือเปลาเพื่อนๆถายังไงก็ลองไปดูเฉลย แบบทดสอบ กันเลยนะคะ จะไดมั่นใจยิ่งขึ้น
 11. 11. เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน Pre - test 1. c 2. c ์ ต m 3. 4. b d ซ o ไ .c 5. c ็บ k 6. b เว o 7. a น nn 8. b ่บ a 9. b ร b พ oo 10. c แ r ย .k เผ w ww ถูกกี่ขอเพื่อนๆถาไมมั่นใจก็ลองศึกษาวิธีการถาม-บอกทิศทางในกรอบตอไปเลยคะ
 12. 12. กรอบท่ี 1 การถาม-บอกทิศทาง Asking for and Giving Directions /locations ์ ต m นักเรียนควรจะไดมีพื้นฐานความรู ซ o (background knowledge) เสียกอนเกยวกบ ่ี ั ไ .c ลกษณะภาษาและคํา ที่ใชในการถาม และ ั ็บ k เว o บอกทศทาง ดังตอไปนี้ ิ d น nn ่บ a การถามทาง Asking for Directions Locations ร b พ oo แ r เราจะเห็นวาในการถามทิศทางนั้นมักจะใชคําวา Excuse me ขึ้นตนใน ย .k เผ wบทสนทนาเสมอ แลวตามดวย ประโยคตอไปนี้Excuse me, could you tell me………………………………………? how to get to the post office ww how I can get to the way to the airport the hospital post office where the (nearest) hospital is clinicExcuse me, where is the police station? the museum? the market?
 13. 13. กรอบท่ี 2 การบอกทิศทาง Giving for Directions /Locations ์ ต m ในการบอกทศทางนั้นเรามักจะใชคํา Prepositions เพอบอกทศทาง ซ o ิ ่ื ิ ไ .c ดังตอไปนี้ ็บ k Go straight ahead. เว o Carry straight on. น nn It’s the first turning on the left / right. ่บ a second ร b พ oo third next แ r ย .k Take a number…………bus and get off at…………………… เผ w Straight ahead till you come to the (traffic lights/ crossroads/ intersection). Turn left / right. wwแตถาไมรูจักสถานที่ก็ปฏิเสธอยางสุภาพ แลวบอกเหตุผล เชน - I’m sorry I don’t know (I have no idea) because I’m a stranger here.การบอกที่ตั้ง ใชบพบทบอกทต้ัง เชน on, under, in, over, above, between, next to, …..  ุ ่ี
 14. 14. ตัวอยาง A : Excuse me, could you tell me how to get to the railway station? B : Yes, Go straight ahead till you come to the traffic light, turn left ์ there and it is the first turning on the right. ต m A : Thank you very much ซ o B : You’re welcome. ไ .c ็บ k เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w ww ศึกษาเนื้อหาเสร็จแลว ทีนี้ก็ลองไปทําแบบฝกหัด ในกรอบตอไปดูนะคะ
 15. 15. กรอบท่ี 3 Exercise 7.1 ์Look at the map then write your answer “Where are you going? ต m ซ o ไ .c Tennis Courts ็บ k Bank The Mall เว o Post office Pet Shop น nn Bus Department store stop ่บ a Cinema ร b Library Market Super Market Hospital พ oo 4 stadium แ r Bus Stop ย .k Park เผ w station ww 1. When you come out of the park, turn right. Walk up on the road until you come to an intersection, then turn right. Then take the third turning on the left. The…………………………..is on your left hand side. 2. When you come out of the station, turn left. Walk up on the road until you come to a T- junction, then turn right. Then take the second turning on the right. The…………………………..is on your left hand side.
 16. 16. 3. When you come out of the house 2, turn right. Walk up on the road until you come to a T-junction. Go straight, then turn left. Walk up the road. Then take the first turning on the right. The…………..is on your left hand side.4. When you come out of the station, turn right. Walk up on the road until you get to ์ some traffic lights, then turn left. You go past a bus stop on you right. ต m Then turn left, Walk up on the road until you come to a T- junction. Go straight. ซ o The………………..is on your left hand side. ไ .c5. When you come out of the house 4, turn right. Walk up on the road until you come ็บ k เว o to a T- junction. Then turn right. Go straight, then take the second turning on the left. น nn ่บ a The……………………..is on your left hand side. ร b6. When you come out of the house 1, turn right. You come to a T- junction. Then พ oo turn right, you go past the bus stop on your left hand side. Walk up the road. แ r The ………………..……..…..is on your left hand side. ย .k เผ w7. When you come out of the stadium, turn right. Walk up on the road until you come to a T-junction, then turn right. Then take the first turning on the right. Walk up the road until you come to a T- junction. Then turn left. Go down the road. ww The…………..is on your right hand side.8. When you come out of the market, turn left. Walk up on the road until you come to an intersection, then turn right. Then take the first turning on the left. The……………..……………..is on your right hand side. อยางเพิ่งหลงทางนะคะ ไปดูเฉลยกันเลยคะวาทําถูกกี่ขอ
 17. 17. กรอบท่ี 4 เฉลย Exercise 7.1 ์ ต m ซ o ไ .c 1. market ็บ k 2. department store เว o 3. cinema น nn 4. pet shop ่บ a 5. post office ร b พ oo 6. super Market แ r 7. the house 1 ย .k 8. bank เผ w ww แบบฝกยังไมหมดนะคะทีนี้ก็ลองไปทําแบบฝกหัดที่ 7.2 ในกรอบตอไปดูเลยคะ
 18. 18. กรอบท่ี 5 Exercise 7.2Look at the map then write your answer in each blank. ์ ต m Tennis Court ซ o ไ .c Bus stop ็บ k เว o Bank hospital น nn ่บ a ร b พ oo station แ r ย .k your right hand side the second turning Excuse me T- junction เผ w get to some right go past turn left turn right come to A : …………(1)………could you tell me the way to the Tennis Court? ww B : When you come out of the station…(2).…Walk up on the road until you …(3)….. the traffic light. Then…..(4)…. Walk up on the road. Then take …(5)...on the left. You…….(6)………the house one is on your right hand side. Then turn left at the ….(7)…Go along the road until you …..(8)…. a T-junction. Turn…(9)….,continue on the road. The Tennis Court is on……..(10)…….. . ทําไดไหมละคะ ไปดูเฉลยดีกวาคะ
 19. 19. กรอบท่ี 6 เฉลย Exercise 7.2 ์ Tennis Court ต m Bus ซ o stop ไ .c ็บ k Bank Super เว o hospital market Bus stop น nn ่บ a ร b station พ oo your right hand side the second turning Excuse me T- junction แ r ย .k get to some right go past turn left turn right come to เผ wA : Excuse me , could you tell me the way to the Tennis Court?B : When you come out of the station turn right. Walk up on the road until you ww get to some the traffic light. Then turn left Walk up on the road. Then take the second turning on the left. You go past the house one is on your right hand side. Then turn left at the T- junction Go along the road until you come to a T-junction. Turn right , continue on the road. The Tennis Court is on your right hand side. งายละซิ ! ทําถูกหมดเลย
 20. 20. แบบทดสอบหลงเรียน Post-test ั Direction :Look at the map then Choose the correct answer. For “How do I get to the cinema?” (1-7) ์ ต m ซ o ไ .c ็บ k เว o น nn ่บ a ร b พ oo1. …………, how do I get to the cinema? แ r ย .k a. Excuse me d. welcome c. Sorry b. Pardon เผ w2. Go………….. . a. along b. straight on c. away d. down3. …………..at the corner.4. ww a. go straight b. Turn left c. get to some Then take the……………road on your…………… . b. first, right b. first, left c. second, right d. Turn right d. second, left5. Continue to the…………………of the road. a. begin b. first c. side d. end6. ………..….. there. a. Turn left b. go straight c. go along d. Turn right7. The cinema is on your…………., ………….the castle. a. right, opposite b. left, beside c. left, opposite d. right, beside
 21. 21. “How do I get to the museum?” (8-10) MUSEUM ์ ต m ซ o START HERE ไ .c8. Excuse me, ………………….. the museum? ็บ k เว o a. could you tell me how to get to c. what about b. how is d. what do you think about น nn9. Go straight on, then …………………… ่บ a ร b a. go ahead c. turn left พ oo b. take the first turning on the left d. turn right แ r10. Go down the road, until you come to an intersection, then……….. . ย .k The museum is on your…………….hand side. เผ w a. turn right, left b. turn left, right c. turn left, left d. turn right, right wwดูแผนผังเปนหรือเปลาเพื่อนๆถายังไงก็ลองไปดูเฉลย แบบทดสอบกันเลยนะคะ จะไดมั่นใจยิ่งขึ้น
 22. 22. เฉลยแบบทดสอบหลงเรยน ( Post-test) ั ี 1. a ์ 2. b ต m ซ o 3. b ไ .c 4. c ็บ k 5. d เว o 6. a น nn 7. c ่บ a 8. a ร b พ oo 9. d 10. c แ r ย .kเผ w wwเกงจัง !ทําถูกทุกขอเลย
 23. 23. บรรณานุกรมไกรคุง อนัคฆกุล, กรรณิการ อนัคฆกุล . เทคนิคพิชิตการอาน Reading Techniques for Top Scores, ภูมิบัณฑิตแจมศรี เศรษฐวนกุล, จราพร พนธไพโรจน, ประไพพันธ ยกสาน. ิ ั  ์ ต m หนังสือแบบเรียน Speed up to the world outside. บริษัทพัฒนา คุณภาพ ซ o วิชาการ (พว.) จํากัด ไ .cพยุทธ เตียวรัตนกุล. คมภร ภาษาองกฤษ Entrance. พัฒนาศึกษา. ั ี ั ็บ k ปที่พิมพ: พฤศจกายน พ.ศ. 2550 ิ เว oวัฒนาพร ระงับทุกข และ สมพิศ ป. สัตยารักษ. Concentrate of critical Reading. น nn บริษัท วัฒนาพานิช จํากัด ่บ aจรญ กรงแกว และคณะ. คูมือเตรียมสอบ Modern Academic English ู ุ  ร b พ oo ภาษาองกฤษ ม. 4-5-6 .บรษท ไฮเอดพับลิชชิ่ง จํากัด ั ิ ั ็ แ rhttp://www.ego4u.com/en/cramup/vocabulary/directions/exercises?02 ย .k เผ w ww

×