Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Erp Package

รายงาน ERP เสนออาจารย์วนิดา แก่นอากาศ

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Erp Package

 1. 1. กรณีศึกษา บริษัท ยุพวรรณ จำกัด <br />โดยใช้ Senior Soft Professional V.8<br />การศึกษาและการทดสอบโปรแกรม ERP package <br />
 2. 2. วัตถุประสงค์<br />การศึกษาและการทดสอบโปรแกรม ERP Package <br />กรณีศึกษา บริษัท ยุพวรรณ จำกัด <br />เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเกี่ยวกับกระดาษถ่ายเอกสารและสมุดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ <br />เป็นบริษัทที่สมมติขึ้นเพื่อศึกษาการนำ โปรแกรม Senior Soft Professional 8 มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบงาน ตามกระบวนการของ ERP<br />Sale Order Process <br />Production Process <br />Accounting Process<br />Human Resource<br />
 3. 3. กระบวนการของ ERP<br />
 4. 4. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของ ERP<br />
 5. 5. ระบบงานใน ERP<br />Sale Order Processing<br />Inventory Control <br />Purchasing Order Management <br />Production/Manufacturing <br />Financial<br />Account Payable <br />Account Receivable <br />General Ledger <br />
 6. 6.
 7. 7. Senior Soft Professional V.8<br />บริษัท Senior Soft Development จำกัด <br />
 8. 8. Senior Soft Professional 8 ประกอบด้วย <br />ระบบ คลังสินค้า<br />ระบบ บุคคล และลูกหนี้-เจ้าหนี้<br />ระบบ Transaction Management <br />ระบบ POS<br />ระบบ Security<br />ระบบ สำรองฐานข้อมูล<br />ระบบ Ex Changed/Inter Changed System<br />ระบบรายงาน<br />
 9. 9. ระบบ คลังสินค้า<br />
 10. 10. ระบบ บุคคล และลูกหนี้-เจ้าหนี้<br />
 11. 11. ระบบ Transaction Management <br />
 12. 12. ระบบ POS<br />
 13. 13. ระบบ Security<br />
 14. 14. ระบบ สำรองฐานข้อมูล<br />
 15. 15. ระบบ ExChanged/InterChanged System<br />
 16. 16. ระบบรายงาน<br />
 17. 17. คุณสมบัติเบื้องต้นSenior Soft Professional 8 <br />ง่ายต่อการใช้งาน เพิ่มเติม Features ได้เรื่อยๆ<br />Multilanguage<br />รองรับได้หลายสาขา และ แต่ละสาขาได้หลายคลัง<br />แสดงรายงานได้ทั้งทางจอ และเครื่องพิมพ์ หรือส่งไประบบอื่น ๆ ได้ทั้ง MS WORD, EXCEL<br />สามารถการกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล ของผู้ใช้งาน ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ และเป็นรายละบุคคล<br />มีระบบสำรองฐานข้อมูล แบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล<br />เก็บการบันทึกประวัติการใช้งานโปรแกรมได้<br />สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)<br />มีระบบจัดการบริหารข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลระหว่างสาขา ด้วยการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ และสามารถควบคุมการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างสาขาได้<br />สามารถนำเข้าฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบใหม่ ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา<br />
 18. 18. Demonstration of Production Process<br />
 19. 19. บทสรุป <br />จากการศึกษาการนำโปรแกรม Senior Soft Professional V.8 มาใช้ในโครงการของ บริษัท ยุพวรรณ จำกัด พบว่า มีระบบคลังสินค้า ระบบบุคคล และลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระบบ POSระบบSecurity ระบบสำรองฐานข้อมูล และระบบรายงาน ซึ่งแต่ละระบบนั้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ ส่งข้อมูลโยงถึงกัน<br />ระบบการเงินและบัญชี ต้องใช้โปรแกรม Senior Soft Account <br />การนำระบบ ERP มาใช้ในงานธุรกิจ เป็นเครื่องที่นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับธุรกิจเพราะช่วยให้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณง่ายขึ้น สะดวกและประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น <br />

×