Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

නිදහස් සෞඛ් ය සේවාව තවදුරටත් නිදහස්ද

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
4
4
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

නිදහස් සෞඛ් ය සේවාව තවදුරටත් නිදහස්ද

Télécharger pour lire hors ligne

නිදහස් සෞඛ් ය සේවාව තවදුරටත් නිදහස්ද

නිදහස් සෞඛ් ය සේවාව තවදුරටත් නිදහස්ද

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à නිදහස් සෞඛ් ය සේවාව තවදුරටත් නිදහස්ද (12)

Plus par Ravi Kumudesh (20)

Publicité

නිදහස් සෞඛ් ය සේවාව තවදුරටත් නිදහස්ද

  1. 1. 1 kumudeshr@gmail.com / +94773077717 “නිදහස් සසෞඛ්යg සසාවා” තාදුරටත් නිදහස්ද ? ශ්රීන කාව න දහස් ස ඛ ්ය ඛ න න ්ර7තිපත්තතිපය නයඛ ් ිළිගන් ා ටකි. ඇතිප දහස් ස ඛ ්ය ඛ න නක් ඇතිප ඉත ය අතඛකො ස ක් වූ ඛකොන ටකනල් අතුරි් එවක් වීයක අතක ්ැිවීය ිළිගබඳන අතක ය් විය ක උජ රුනක්ස ඇත. ඛවඛ ාමු්ත ඛයය “දහස් ස ඛ ්ය ්ර7තිපත්තතිප ” මුලිව අයිතිප ක් ඛක ත්වුරු වූ තැාක් ආණ්ඩු ක්රසය න න සා න තුක ඛ් ඛනා ් තැාව ඛ් ඛ ො නැනීයක ඛාෝැව. එඛ ය ඕාෑය ඛ ්ය ්රිස නලි ක් ඳ් “ඛත්ද්නලිව ඛ ්ය ඛ න න” ඳ් ස සි ලු ඉඩවඩ තනතිපා අතට ටජඛේ ්ර7තිපත්තතිප යින් එ ිරරි න් ාවීය මි ිසිවිඛකව අධෛර් ක ත්ත ඛවඛට් ඛ් ස ාැත. “බික” ඛනන් ඛ් වවුස ? දහස් ස ඛ ්ය ඛ න න ඛ් ටජ ක් විසි් ඛාොමිඛල් කබ ඛසා ඛ න න් කබ ඛසා ආව ට ිළිගබඳන ආර්තිපව විස ්තයව ස්ඨස ක ඛව ක ි් බැ ක වක එ “දහස් ස” ් ා ැබවි් ය අර්ා ශුා අස් ි. ඛ ්ය ඛ න න කබ ීමය ඳ් ඇතිප විය ක මුසකක් අත නය . ඛයය මුසක වවුරු් විසි් ඛනනනු කැබුනස, එ වවුරු් විසි් ඛ් ඉතයි යුතු . “දහස් ස ඛ ්ය ඛ න න තුක” ටඛේ සිටිා ඕාෑය ඛවඛාකුඛේ “බික” ටජ විසි් ඛනන සයනු කබයි. ාමු්ත ටජ ඛයය මුසල් වවුරු් ඛ් තරිත න වට් ඛ් ාැත. ශ්රීන කාව ඛර ටජ ක “බදු” නැනීය ඛ් “ා ” ්ැට ඛනා විවල්ත ක්ස ාැත. ටජ ක එය “බික” ඛනන සයනු කබ් ඛ් ස උජ රුඛන් දහස් ස ඛ ්ය ඛ න න කබ න් ා ය්ජාත න විසි් ය . ටජ විසි් දහස් ස ඛ ්ය ඛ න නක අස කනා බික ඛනන සයනු කබ් ඛ් “සක ඛද්ශී අස ඛය් ” ඛවොක ක් නයඛ දහ. ඛක ව ඛ ්ය ාවිෛ ා විසි් 2014 නර්ඨඛේීම නර්ඨඛේීම සිදු වටා කස අෛ ා වක අනුන(1) “දහස් ස ඛ ්ය ඛ න නක්” ඇතිප ඛ් ඛාොයැතිප, විෛය්ත ඛ ්ය ස්තත ැතඛ ා ටකනල් 236 ක්, සි “සක ඛද්ශී ආස ඛය් ” ඛ ්ය ඛ න න ඳ් ඛන් වටනු කබා මුසල් ්ර7තිපයත ඛතකනැ සවූ වික ශ්රීන කාව නක මි න් ඛ් අන ් ටකනල් වි ස (218 නා සා ා ) අතුරි් එවි. ත ි සා ා , බානලිඛද්ය නැදහ ටකනල් ්ැරුණු ඛවොක අත ස් ා ්දුාා සි ලු ටකනල්, අතක නැඩ නැඩි මුසල් ්ර7තිපයත ක් සි ඛ ්ය ඛ න න ඳ් ඛන් වටනු කබයි. තනස, සිානප්පුරුන, යක සි න, චීා නැදහ දහස් ස ඛ ්ය ඛ න නක් ඛාොයැතිප ඛකොන ඛබොඛ් ටකනල් ශ්රීන කාව නක නඩ නැඩි මුසකක් ඛ ්ය ඛ න නක ඛන් වටනු කැීමය යින් , අත ටඛේ ත නයඛ ් ය දහස් ස ඛ ්ය ඛ න නක් තැනඛත් ඛ් ස ් ා ිළිගබඳන්ත එ තිපට ට බන ිළිගබඳ්ත තැ්ැිරලි ්ර7යසා ර්ා ක් යතුඛර. පනහට පනසහ නිදහස ඛක ව ඛ ්ය ාවිෛ ා 2012 නර්ඨඛේීම සිදුවටා කස තන්ත අෛ ා වක අනුන(2) ටජ විසි් සක ඛද්ශී අස ඛය් ් ා ඇතුළු ආෛ ට යින් ඛ ්ය ක කබ ඛසා “ටජඛේ ්ර7තිපත සා ” පුටනැසි ් විසි් නැ ඛවොක ඇතිප “ ් පුර්ක ඛ ්ය විසමි් අනය තටමි් අර්ෛ ව ්ර7ය ක ක් (50% ක්) ආනටක ිරීයක ය්තන ඛාොයැතිප බන තැ්ැිරලි . ඛයය ත්තන ස්තත ත නත්ැි නා තසුින න ට විසිත් තුකය ඛනා වක කක්න ඛාොයැතිප බැවි් , එ නරි් නට ත්තනා ආණ්ඩුනක ්ර7තිපත්තතිප නලි් සන ්තත බනස, තැ්ැිරලින ඛතඛා් ාක ඇත. එඛ ය, ඛ ්ය මුක ්ර7තිපත්තතිපඛේ වැී ඛතඛාා ඛනා ි් ඛතොටන ඉිරරි සයව තුකස එය ත්තනඛේ වැී ඛතඛාා ඛනා ක් අඛප්ක්ඨ වක ඛාෝැි .
  2. 2. 2 kumudeshr@gmail.com / +94773077717 ඉ්ත ස්තත ් ක අනුන අත නඩ ්ත ැකිලිය්ත වි යු්තඛ්ත “දහස් ස ඛ ්ය ඛ න න” ඇතිප අත ටක විසි් ඛ ්ය ක වටා කස වි සමි් , ඉතිපරි සි ක තා් ඛනන සයනු කබ් ඛ් වවුරු් විසි් ස ා නන . ඉ්ත ස්තත මුක ශ්රන නකක අනුන, ඉත අවිධිය්ත ඛකසි් පුටනැසි ් විසි් සි “ඛතොවේටුඛන් ” එය මුසක ඛනන සයනු කබමි් සිටිා බන ත්වුරු වී ඇත. ඛවඛ ාමු්ත, ටඛේ ඛ ්ය ඛ න න ඳ් අනැසි මුසලි් සි ක තා්වක නඩ නැඩි ්ර7ය ක ක්, ටඛේ පුටනැසි ් විසි් සි ඛතොවේටුඛන් ඛනන සයනු කබ් ඛ් ා් , අතක ඇ්තඛ්ත “අර්ෛ දහස් ස ඛ ්ය ඛ න නක්” ඛ්න්ත “තා්ක තාඛ්” එවක් බන ඉත ඛ්ොඳි් තැ්ැිරලි ඛර. ඉ්ක ඛ ්ය සර්යව - වල් ඉකු්තවූ තීටක අඛප් ටඛේ ඉත ඛ්ොඳ ඛ ්ය ඛ න නක් ඇතිප බන්ත, න ර්ෂිවන ත නු කබා ඛ ්ය සර්යව යින් එ ාැනත ාැනත ත්වුරු වී ඇතිප බන්ත, අත දහතට අ ඇත. ටක තුක සිදුනා “ළසරු යටක අනුත ත ”, “ය ත් යටක අනුත ත ” ් “යටක අනුත ත ” නැදහ ඛ ්ය සර්යව ත සව වට නදහමි් සිදු වට් ා වූ උක්ත “වියසන ඛ ” ිසිදු නටසක් ාැත. ාමු්ත, “ඛබ නා ඛට න අනෛ ාඛ් ” සික “ඛබ ඛාොනා ඛට න අනෛ ාය” සක්න ටක තුක “ඛට න විා ” පුර්ක විචකා ක් සිදුවී ඇතිප ත්තන ක් ්මුඛර, තනදුටක්ත ඉ්ත ඛ ්ය සර්යව විසි් ්ර7ය ිකව අස් ක් කබ ඛස් ඛ් ස ා නන අත අතිපය ඛක කව බැලි යුතු . ටඛේ ය් ජාත නඛන් සි ක 70% වක නඩ නැඩි යටක අනුත ත වක නනි ා “ඛබ ඛාොනා ඛට න” ිළිගබඳන ්ර7ය ිකව ඛ් තටඛ ිනව අස් ක් ත නත ඛාෝැි ඉ්ත “ඛ ්ය සර්යව” යත න් ා තීටක “වල් ඉකු්තවූ තීටක” න් ාක ඇතිප ඉඩවඩ ඉත නැඩි . ඛක ව ඛ ්ය ඛ න ක්රසයඛරස ිළිගබඳන, ඛක ව ඛ ්ය ාවිෛ ා විසි් අන ් නටක තකවටා කස න ර්ත නක අනුන(3) 2000 නර්ඨඛේීම ඛකොන ටකනල් 188 ව ඛ ්ය ක්රසයඛරස අතුරි් ශ්රීන කාව න 76 නා සා ා කබ ඇත. විය ක ආර්ථිව යක්තිප ක් ඛාොයැතිප, කුඩ ටකක් නයඛ ් එ ැකි යුතු ත්තන ක් වුනස, සි ල්ක ඛාොමිඛල් ීමඛය් තයකක් “ඛ්ොඳය ක්රසය ” බනක ත්ත වි ඛාෝැි බනකස එ ඉත ඛ්ොඳ සර්යව ි. ඛක ව ඛ ්ය ාවිෛ ාඛේ ඛතළ නැ සයක අනුන(4) ඛකොන ර්ාවය ඛ ්ය ඛ න න කබ ඛසා ටකනල් ස් ඛක ්ර7ාය , ැ් යරිඛා , ඇ් ඛඩ ට , ඛය ල්ක , සිානප්පුරුන, එක් ්ත ට ජෛ දහ , ඛාසර්ක් ත , ඕය ් , ඔ සට්රිණ න, ජත ා ා ටකනල් සි ඛ ්ය ක්රසයඛරසඛේ යව ත න ත්වුරු වට ඇත. ාමු්ත, ඛයකී ටකනල් ිසිනව ඛ් ඛත්ද්නලිව ඛ ්ය ඛ න නක් දහස්ඛ ්රිස ්තයවන තිපබි ීම, ටජ විසි් ඛාොමිකඛේ ඛ ්ය ක වි ස් වටා “දහස් ස ඛ ්ය ඛ න නක්” තන්තන ඛනා ඛාොයැත. එඛ ය, ඛ ්ය ඛ න ඛර බට වටක නැනීය ඳ් “සුවිඛයෂී අටමුසල් ක්රසය ක්” ඛාොයැතිපන ඛ ්ය ඛ න න තන්තන නැනීයක තට් , එය ටකනල් ිසිනක් ඛ් ඉක්ය් වී ඛාොයැත. එඛ ය, ඛ ්ය ඛනනුඛන් ඛනනනු කබා වි සය උත නැනීයක ිසි ් වූ තිපට ට ක්රසය ක් තැනතීය, එිඛාවක ඛනා ස ප්ටතිපත්තතිප අනුනයා වටා එය ටකනල් “ය් ජාත නක ර්ාවය ඛ ්ය ඛ න නක් කබ ීමය” ක්ඨ ්ත වටනැනීය ඳ් අනුනයා වටා ඛතොදු උතක්රසය ඛක වැී ඛතඛ් . සසෞඛ්යg ර්ෂණ හව නිදහස් සසෞඛ්යg සසාවා. ඛ ්ය ටක්ඨක නු “දහස් ස ඛ ්ය ” ිනක සැමීයක ය ා බකා “ටකුඛ කු” ඛක අත ඛබොඛ් තැ් නක ි න ඇත. ් දහ පුර්ක ඳ් “බැරි ලියුය” ැය විකය ඉල්කා, අඛප් ටඛේ අත ස් ා ටක්ඨක ක්රසය ිළිගබඳන ඇතිප අ්තසැකීයක අනුන, එය සිතුවිල්ඛක එතට් නටසක් ාැත. ාමු්ත ඉ්ත ටකනල් ස් අතුරි් ටජ විසි් ැයක “දහස් ස ඛ ්ය ඛ න නක්” කබ ඛසා ටකනල් ඛක වැී ඛතඛාා ඔ සට්රිණ න, ැ් යරිඛා නැදහ ටකනකස ඛ න ඛර තිපට ට තැනැ්තය ඳ් ඛ ්ය ටක්ඨක
  3. 3. 3 kumudeshr@gmail.com / +94773077717 ක්රසය ක් ්රිස ්තයව ඛර. අඩු අස ් කභී් ් අස ් ඛාොකබා පුටනැසි ් ඛේ පුර්ක ආටක්ඨ න ත්වුරු වටමි් , යැීම ් නැඩි අස ් ක භී් ඛේ ත්ප්තිපය්තභ න රැඛවා තරිිර්ත එය ටකනල් දහස් ස ඛ ්ය ඛ න න ව ීාන ්ර7තිපනයුප්නත වීය, එය ඛ න න් ඛේ තිපට ට බන ් ගුක ්තයව බන ත්වුරු වට ඇත. එඛ ය එය ටකනල් ඛත්ද්නලිවන ඛ ්ය ඛ න න් කබ ිර ඛාෝැි අතට, සුනත න ඳ් නා ද්විතිපව ඛ ්ය අනය ත න ් ඳ් සි අස යක රිකා ඛක , ඛත්ද්නලිව ඛ ්ය ටක්ඨක කබ නත ්ැි . එඛ ය “දහස් ස ඛ ්ය ඛ නක්” ිළිගබඳන ිසිදු පුට ටයක් ඛාොයැතිප, අඛාක් ටකනල් සි ල්කය ත ඛ්, ඛ ්ය ඛ න ඛර “පුර්ක නනකීය” ඛ් ඛ ්ය අටමුසඛක “පුර්ක නනකීය” ටජ කතක ත්තඛවොක ඇතිප අතට, අස ් විඨයත න මුලිව වට න්ත ටක්ඨක ක්රසය ක් තන “ ැයක එව ් ය ා” ඛ න නක් ැකඛ , එවය ් ්තටක ක් ත “ඛ න ආ තා” තද්ෛතිප ක් තන්තන නැනීයක ටජඛේ පුර්ක යැිර්්තවීය කබ ීම ඇත. නිකන් දීම සහ සරෝගියව තෘප්තිමත් කිරීම ඛකොන ්ර7මුය ඛතඛල් ඛ ්ය ඛ න නක් ත ා ටකනල් ස් අතුරි් ්ර7මුය සර්යව ත ා ඛාසර්ක් ත ඛට ගී් ක “දහව් ීමය” ඛනනුනක සි වියසන තබ ඇ්තඛ්ත ඛට ින “ත්ප්තිපය්ත ිරීය” ඛවඛට . ඛ ්ය ටක්ඨක අදහන ර් වට ඇතිප එක් ්ත ට ජෛ දහ ස මීක ය ා ක්රසය වක තරිනර්තා වට ඇතිප අතට “ඛ ්ය ඛතොටතුරු ත ක්ඨා ” ිළිගබඳන ටජ සක්නා සැඩි අනෛ ා ් ව ීා ්ර7තිප ා සවටක යින් ඛට ගී් යන තනතිපා “ඛබ ඛාොනා ඛට න” ් “ීමර්න ව ීා ඛ ්ය නැකළු” ඵකස යි ඛක ත කා වට ඇත. තනස ඛය ීම ඛට ින ඛේ සැනුන්තභ න ඇතිප ිරීය, ඛතොටතුරු ත්වුරු වට නැනීය ඳ් ඛට ගී් යන නනුඛසනු වටා න්්තතිපවයි් ඳ් සුවිඛයෂී රීතිප තද්ෛතිප ක් තනතිපා අතට, ඛට ින යන “අදහන ර් අනය දහයසචිත ව ක ක්” ් දහඛරසා වක යුතු . ඛ ්ය ඛ න න නැදහ ාකීර්ක ්රිස නලි ක් තුක ඛට ගී් ත්ප්තිපය්ත නා ්ර7මුය ඛතඛල් ඛ න නක් කබ ීමය ඉත අසීරු . සි ල්ක “දහව් ය” ඛාොඛසමි් එය ත්තන ක ත්තවීය තන්ත අසීරු . සි ල්ක “දහව් ඛසමි් ” ඛට ින ඛේ අනය ත න ඛ් ත්ප්තිපය්තභ න ිළිගබඳන ් පුර්කඛ ් ය ඛාො කව ්ැට ඇතිප, ශ්රීන ක ාඛක් දහස් ස ඛ ්ය ඛ න න ිළලිබඳන ත ර්ාන ීම ඛක ාැනත වියසි යු්තඛ්තස ඒ දහ . “වාදg ාරයව” සානුාට “සරෝගියව” මුලික සසෞඛ්යg්ෂ අස නාවික “සි ල්ක ඛාොමිකඛේ ඛසා” ටජඛේ ඛට ්කවක තැමිඛකා ඛට ගී් ඛන් නැඩි ඛවොක ක් අත්ප්තිප වට බන බැලු බැල්යක ඛත් ඛ් ාක තිපඛේ. ඛට ගී ත්ප්තිපය්ත භ න ිළලිබඳ සිදු වට ඇතිප අතඛකො ස ක් වූ තර්ඛේඨකනකක අනුන, අත්ප්තිපය්ත භ නඛේ ්ර7ෛ ා ෛව වී අඛ්ත ් දහඛරසා දුර්නකත න ් . ඛට ින ඛේ ඛන්ටන ඛාො කව ්ැරීය . ඛට ින ඛේ ව ක ක නටිා වයක් ඇතිප බන ඛාො ැකකීය . ඔහුඛේ ඛත්ද්නලිව්තන, ආ්තය ඛන්ටන අභිඛ න ක කක්වීඛ් අනෛ ාය . ව ර් යණ්ඩකඛේ සු්ස බන යින් තයකක් ත්ප්තිපය්තභ න අතිපය ඛක ඉ්ක ාැාවි ්ැිබන ් ඉත ටක බ ට ත්සුව් ි ත ක් කබ ීමය යින් එ තනදුටක්ත ත්වුරු වක ්ැි බන තර්ඛේඨක ස්තත ි ත ි් ය ා ාවී ඇතිප අතට ත්ප්තිපය්තභ න ඳ් ්ර7තිපව ට ක්රසය ිළිගබඳන එතට් ැකිල්කක් ඛාොසක්නා බනස ත්වුරු වීඇත. එායි් ඛකොන ඇතිප ඛ්ොඳය ඛ ්ය ඛ න න් අතටක ත්තවීය ඳ් තැබි යුතු තළමු ිළ නට ඳ් විය ක මුසකක් අනය න් ඛ් ාැත. ඒ ඳ් “ත රිඛභ ිනව ” ඛ්න්ත “ඛට ින ” මුලිව වටන්ත ක්රසය ඛනා වක තරිනර්තා වි යුතු .
  4. 4. 4 kumudeshr@gmail.com / +94773077717 ඛවඛ ාමු්ත, “දහව් ඛසා දහ ” ඛසා ඛස ක් භ ටනැනීයක ් ි ා ඛස ක් වට් ාක පුහුණු වී ඇතිප “පුටනැසි ් ස”, සි ආස ය ඳ් “ත රිඛභ ිනව ඛේ” ත්ප්තිප තඛේවක ය යි් ඛාොවටා “ඛ ්ය න්තිපවයි් ස” දහර්ය ක වට ඇතිප දහස් ස ඛ ්ය ඛ න න ිළිගබඳ සන ් විඛරචා ි් ඛතොටන, අඛප් ටඛේ ඛ ්ය ඛ න න තුක ෛනී ඛනා ක් සිදුවක ඛාෝැව. දහව් ඛසා දහ ඛට ගී් අදහන ර්ඛ ් තුටු වි යුතු ා ්ර7තිපත්තතිප යත වකයුතු වටා “ඛ ්ය තරිත කා ක්රසය ” පුර්ක නයඛ ් වියසන ිරීය යින් ස, ටඛේ ඛ ්ය ඛ න න ැකි යුතු ඛනා වක කක් වක ඛාෝැි . “ඛ් ව තයයි එවය ක්රසය ” ා ඕතත තිපව ්ර7තිපත්තතිප ස, අඛප් ටඛේ ඛ ්ය තුක සිදුවි යුතු ්ර7තිප ා සවටක ඛබොඛ්ොය ක් නකවනු ඇත. “ ා විිර්ක ඔඛ් මු - ඛකඩ ස න් ඛ් ාැතුන” ි ා ාපුා ව ඛද්යත කා ්ර7තිපත්තතිප ස, ඛ ්ය ඛ න ඛර තිපට ට තැනැ්තය උන ක තිප නු ඇත. රවී කුමුසේශ් ජ තිපව න්්තතිපව ා ස ශ්රීන කාව ධනස ට ා න ට විස ානය . මුලවශ්රත 1. http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS?locations=LK 2. http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-LKR 3. http://thepatientfactor.com/canadian-health-care-information/world-health-organizations- ranking-of-the-worlds-health-systems/ 4. http://www.outstandingcolleges.com/top-10-healthcare-systems-in-the-world/

×