Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

IFLA 1995'e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu

1 366 vues

Publié le

IFLA 1995'e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu

Publié dans : Business
  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

IFLA 1995'e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu

  1. 1. ol •• IFLA 1995'e DOGRU •• •• • • v • TURK KUTUPHANECILIGI SEMPOZYUMU 1~~N~Ul S;>.=5 • •• • i BILDIRILERI
  2. 2. IFLA 1995'E DOGRU TÜRK KÜTÜPHANECİLİGİ SEMPOZYUMU VE I. TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ GENEL KONFERANSı BİLDİRİLERİ Ankara, 1997
  3. 3. i FLA 1995'e Dol!ru Türk KÜUiphaneciligi Sempozyumu. 22 24 Aralık 1993, 5-6 Sunuş Kütüphaneciliğinolimpiyatı olarak da nitelendirilen 'IFLA Konseyi ve Genel Konferansı'nın 1995 yılındaTürkiyede yapılabilmesi için çalışmalara 1989 yılında başlanmıştı. 1989 yılında Paris'te yapılan Genel Konferansta bu yönde isteğimizin belirtildiği TKD Genel Başkanı Prof. Dr. Necmeddin Se- fercioğlu ve zamanın Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek imzasını taşıyan mektup IFLA genel sekreterine ulaştırılmıştı. Çalışmalar somutlaştırılıp da Genel Konferansın Türkiye'de yapılacağı kesinleştikten sonra meslektaş­ lar arasında konferans ın başarısı koııu<?ında çeşitli tartışmalar başlatıldı. Kimileri böyle bir konferansın Türkiye tarafından çeşitli nedenlerle gerçek- leştirilemeyeceğini savunuyordu. Buna karşılık kimileri de bu organizasyo- nun başarı ile sonuçlandınlacağına inanıyordu. TKD yönetimi inananlar arasında yer alıyordu. TKD bunun gerçekleştirilmesi için hem bilimsel, hem de örgütsel boyutta var gücüyle gayret gösterdi. TKD, 1993 yılında Türkiye IFLA Yürütme Kurulu'nun oluşmasına öncülük ederek işin organizasyonunu bu kurula devretti. Bu tarihten sonra da sadece bilimsel boyutta çalışmalarını sürdürdü. Bu amaçla meslektaşla­ nmızı bilimsel bir toplantıda bildiri sunmaya teşvik etmek ve onlara böyle büyük bir organizasyonu başarabileceklerinikanıtlamak için IFLA Genel Konferansının gerçekleştirilmesindeniki yıl önce IFLA 1995'e Doğru Türk KütüphaneciliğiSempozyumu adıyla bilimsel bir toplantı düzenle- meyi görev bildi. Çünkü IFLA genel konferanslarında bildirilerin büyük ço- ğunluğu ev sahibi ülke kütüphanecileri tarafından sunuluyordu. Bunun için de İstanbul'daki Genel Konferansa Türk kütüphanecilerinin çok iyi hazır­ lanmaları gerekiyordu. Zamanın Genel Başkanı Selma Aslan'ın büyük gay- retleri sonucunda ülke genelinden büyük bir katılım gerçekleşti. Meslektaş­ lanınız bu kitabın sayfalarında metinlerini okuyacağınız bildirilerini büyük bir topluluk önünde sundular ve tartıştılar. IFLA Konsey ve Genel Konferansının İstanbul'da başarı ile gerçekleş­ mesinden iki yıl önce düzenlenen IFLA 1995' e Doğru Türk Kütüphane- ciliği Sempozyumu'nun bildirilerinin kitap olarak yayımlanması o gün- den beri süregelen çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle bir türlü gerçekleştirile­ memişti. 1993 yılında TKD Yönetim Kurulu üyesi olarak katkıda bulundu- ğum Konferans bildirilerinin, IFLA Genel Konferansında yine iki yıl sonra bu defa TKD Genel Başkanı olduğum dönemde yayımlanıyor olması benim için ayrı bir mutluluktur.
  4. 4. 6 Dog-an Atılgan IFLA 1995'e Doğru Türk KütüphaneciliğiSempoz:yumu ile birlik- te gerçekleştirilen1. Türk Kütüphaneciler Derneği Konferansı bildirile- rini de yine bu kitapta bulacaksınız. Mesleki örgütlenmenin önemi ve çeşitli kütüphanecilik sorunlarınıntartışıldığı bir günlük etkinliğin meslektaşları­ mızın ufkunun gelişmesinekatkıda bulunduğu inancındayım. Yarım asrın üzerinde üniversite düzeyinde eğitimin sürdürüldüğü ve toplumu oluşturan tüm bireylerin bilgi ve kültür düzeylerinin yükselmesi için her türlü koşullarda özverili bir hizmet veren mesleğin üyeleriyiz. IF- LA Genel Konferansı gibi uluslararası bir organizasyonu işbirliği, eşgüdüm ve özverili çalışma sonucu büyük bir başarı ile gerçekleştiren meslektaşları­ mızın son yıllarda özellikle devlet sektöründe karşı karşıya kaldıkları olum- suz tutumları kesinlikle onaylamıyor ve kütüphanecilerin bu gibi davranış­ lara layık olmadıklarına inanıyorum. Bu tür olumsuz davranışları da yine hep birlikte hareket ederek mesleğimizi ve meslek örgütümüzü el birliği ile güçlendirerek aşabileceğimizeinanıyorum. Bizler kişisel kaygıların üstünde mesleğimizi tutar ve bunun için mücadele edersek hakkımız olan yere ulaş­ mamıza hiç bir güç engelolamaz. Meslek bilincinin gelişmesinde katkısını hiç kimsenin göz ardı edeme- yeceği mesleki yayınların artması da yine meslektaşlarımızınkatkısı ile ger- çekleşmektedir. Bu ilkeden hareketle TKD olarak olanaklarımız ölçüsünde mesleki yayın1arımızınartması için elimizden gelen çabayı, herzaman oldu- ğu gibi, sürdüreceğiz. Elinizdeki bu yayının gerçekleşmesindebaşlangıcından sonuna kadar maddi, manevi emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve Milli Kütüphane'ye Yar- dım Derneği'ne teşekkür eder katkılarının devamını dilerim. Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılgan Genel Başkanı
  5. 5. IFLA 1995 'e Doğru Tü,.ı, Ktitüphaneciliği Sempozyıımu, 22-24 Aralık 1993, 7-8 Önsöz Selma Aslan* Bir mesleki dernek için en önemli etkinlik alanlarından biri mesleki toplan- tılar düzenlemektir. Bu tür toplantılar meslek elemanlarının araştırmaları­ nı ve bilgi birikimlerini kağıda dökerek ve sunarak diğer meslektaşları ile paylaşmalarına ve mesleki konuların tartışılmasına ortam hazırlar ve mes- leki gelişime katkı sağlar. Türk Kütüphaneciler Derneği'nin başkanlığını yürüttüğüm Temmuz 1993 - Eylül 1994 döneminde Genel Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımlabirlikte bu tür iki toplantı gerçekleştirebildiğimiziçin kıvanç duyuyorum. Bu toplantıların tutanaklarının yayımlanması ve böyle- ce katkıda bulunan arkadaşlarımızınçalışmalarının hem kalıcı bir nitelik kazanması hem de toplantıya katılmış olanların dışında daha geniş bir oku- yucu kitlesine sunulması Derneğimiz adına kıvancımı pekiştirdi ve beni çok mutlu kıldı. Düzenlediğimiztoplantılardan iki 61. IFLA Genel Konferansı hazırlık­ ları bağlamında 22 - 24 Aralık 1993'te gerçekleştirilen "IFLA 1995'te Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu" idi. Kültür Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın destekleri ile gerçekleştirilen bu sempozyumun amacı meslektaşlarımıza, yabancı konuklara sunulmak üzere bildiriler hazırlama aşamasında iken, ülkemizdeki mesleki sorunların irdelenmesi ve tartışılması için bir ortam sunmak ve genç arkadaşlarımıza uluslararası platforma çıkmadan önce kü- çük çapta da olsa bir bildiri sunma deneyimini yaşama şansı vermekti. Büyük ilgi gören sempozyumda 16 bildiri sunuldu. Bildirilerin konuları bilgi politikası, bilgi toplumu, bilgi yayımı ve kullanımı gibi ulusal çaplı in- celemelerden, meslek elemanlarının sorunlarına, belli kütüphane türleri ile ilgili çalışmalardan görme özürlüler gibi özel gruplara sunulan hizmetler~ dek uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu derlemede metinleri TKD'ye iletiImiş olan bildirileri bulacaksınız. Az sayıda bildirinin metnine ulaşılma­ dığından bunların özetleri verilmiştir. Ağustos 1995'de İstanbul'da gerçekleştirilen 61. IFLA Genel Konferansı tüm Türk kütüphanecilerinin onur kaynağı bir etkinlik oldu. Bunun gururu- nu hepimiz paylaşıyoruz. 800 dolayında meslektaşımız, katılımcı, görevli ve gönüllü olarak Konferansa katılma olanağı buldular. Yurt dışında yapılan toplantılarakatılabilen meslektaşlarımızınsayısının azlığı göz önünde tutu- * Selma Aslan, İngiliz Kültur Heyeti Kütüphanesi Müdürüdür.
  6. 6. 8 SelmaAslan lursa bu denli çok kütüphanecinin bu çapta uluslararası bir toplantıya katı­ labilmiş olması büyük kazanımdır. Konferansa Türkiye'den 23 bildiri sunul- du. Bu küçümsenemeyecek bir sayıdır. Bu bildirilerle seçme yabancı bildiri- lerin çevirilerinin literatürümüze en kısa zamanda kazandırılmasıbildiriler- den tüm meslektaşlarımızınyararlanmalarınısağlamak adına görevimizdir. 103 ülkeden 2000 yabancı katılımcıyı çeken bu konferans ile ülkemiz kongre turizmine katkımız, başarılı bir organizasyonla Türkiye'nin yurt dışındaki imajına olumlu katkılarımız göz ardı edilemez. Bu derlemenin ikinci kısmı ise, gelenekselleşmesini çok arzu ettiğim Genel Kurul öncesi düzenlenecek Genel Konferansların ilki olarak 24 Eylül 1994'de gerçekleştirdiğimiz "çağımızın Değişen Koşullarında Belge-Bilgi Sağlama Görevlilerinin Eğitimleri, Çalışma Yaşamları ve Örgütlenmeleri" konulu konferansta sunulan bildirilere ayrılmış bulunuyor. İnsan kaynakla- rı tüm çalışma alanlarında çok önemli bir öge. Özellikle hizmet sektörünün temel taşlarından biri. Mesleğimiz için de durum böyledir. Bu nedenle bu ilk konferansı meslek elemanları ile ilgili konulara adadık. Sunulan 11 bildiri- den yine bir kısmı tam metin, bir kısmı ise özet olarak sunuluyor. Bildiriler, liderlik, iş doyumu, eğitim ve motivasyon gibi insan kaynakları yönetiminin önemli alt başlıklarından mesleki örgütlenmeye, bilgi tarama uzmanlığın­ dan okul kütüphpaneciliğineuzanan çeşitli konuları içeriyorlar. İki yıllık bir aradan sonra, bildirilerin yayıma hazır olduğu bildirilerek o dönemin Genel Başkanı olarak bu önsözü yazmam istenince döneme ait tüm güzel anılar canlandı ve çok duygulandım. Bu kitap ellerine geçtiğinde, çalışmaları birlikte yürüttüğümüzarkadaşlarlakatkıda bulunan meslekdaş­ larımızın da aynı duyguları paylaşacaklarınıbiliyorum. Bu yapıtı bize sundukları için Genel Başkan Dr. Doğan Atılgan'a; TKD Genel Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu üyesi arkadaşlarımız ile Milli Kü- tüphane'ye Yardım Derneği Yönetim Kurulu'na ve tüm emeği geçenlere hem kendi hem de tüm meslektaşlarımadına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
  7. 7. içiNDEKİLER IFLA 95'E DOGRU TÜRK KÜTÜPHANECİLİGİ SEMPOZVUMU Doğan Atılgan Sunuş . 5 SeImaAslan Önsöz .. 7 SeImaAslan Açış Konuşması 9 Robert Wedgeworth Türk Kütüphanecilerine Mesa). ... 13 Bengü Çapar Bilgi Politikası . 16 Oya Gürdal Ulusal ve Evrensel Bilgi Akışı Sürecinde Mesleki Derneklerin Rolü . 21 Mehmet Toplu Bilginin Yayımında Uluslararası Yaklaşımlar ve Türkiye'de Durum . 42 Bülent Yılmaz Bilgi Kullanımının Sosyo-Kültürel Temelleri ..... 56 Erhan Erkan Bilgi Toplumuna Dogru Kütüphane ve Kütüphanecilik . 63 Ahmet Karataş Bilgi Toplumu Olma Yolunda Temel Sorunlarımız .... . 68 Ahmet Çelik Kütüphanecinin Statü Sorunu (Özet) .. 74 Nail Bayraktar Daha Çok Kütilphaneci ..... 75 Özlem Gökkurt Kütüphanelerde Belge Dolaşım (Circulation) istatistikleri ve Enformetrik Analizi 81 İnci Önal Okul Kütüphaneleri Bilgi Agı Modeli.. 88 Mustafa Kaynar Görme Özürlüler için Bilgi Merkezleri .. 103 Handan Pancarcı UNESCO istatistiklerinde Dünya Kütüphaneciligi ve Türkiye 105 Berin U. Yurdadoğ Enformasyon Çagında Halk Kütüphanelerinin Rolü (Özet) .. 112 Ali Aksakal Halk Kütüphaneleri Yasası ve Yeniden Yapılanma... 113 Kemal Sevgisunar Yeni Bir Döneme Girerken Yerel Yönetimlerde Kütüphane Olgusu (Özet).. 119 Abdullah Yolcu İkibinli Yıllara Doğru Halk Kütüphaneciligi 120 Selma Aslan Degerlendirme Raporu 128
  8. 8. i. TÜRK KÜTÜPHANE cİLER DERNEGİ GENEL KONFERANSı Selma Aslan Açış Konuşması 133 M. AllAkın Bilgi Toplumu ve Mesleki Örgütlenmenin Önemi 139 Ali Aksakal Bilgisayar Kampları 144 NazlıAlkan Bilgi Tarama Uzmanlarının Nitelikleri ve Egitilmeleri H.HH 150 SelmaAslan Nitelikli Hizmet için Yönetim: Çekişmenin Yerini Ekip Çalışması, Buyurganlıgın Yerini Liderlik Alabilir mi? H.. . 161 All Berberoğlu Kütüphanelerde Dernek Gereksinimi ....... 168 AhmetÇelik Kütüphaneciligin Psiko-Sosyal Boyutları (3): İş Doyumu ve Kişilik Yapısı HH H...... 171 Fatma Düvenci Özel Kütüphaneler Tanıtımı (Özet) H 178 H. İnci Önal Okul Kütüphanelerinde Çalışanların Ortak Düşüncesi Ne Olabilir? 179 Yusuf Tavacı Kütüphaneciligimizin iyileştirilmesi (Özet) 188 Nazan (Özenç) Uçak Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim (Özet) 189 Ayşe Üstün Kütüphanecilik Mesleğinde Motivasyon ve İç iletişim (Özet) ....H 190 4

×