Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kütüphanelerarası İşbirliği (Inter-Library Cooperation)

873 vues

Publié le

Kütüphanelerarası İşbirliği (Inter-Library Cooperation)

Publié dans : Technologie
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Kütüphanelerarası İşbirliği (Inter-Library Cooperation)

 1. 1. TORK KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ YAYıNLARı No. 5 TURKISH LIBRARIANS' ASSOCIATION, Pub. No. 5 KÜTÜPHANELER ARASI iŞBiRLiGi (INTER - LlBRARY COOPERATION) OSMAN TEKİN AYBAŞ, MoS<. O.O.T.U. Kütüphanes!i. M.E.T.U. Library Resimli Posta Matbaas! rel: 11 5744 • ANKARA ~ 967
 2. 2. ÖNSÖZ Mesleklerin tanırup, rta'nıtılması; ilerleyip gelişmesi, o alanda yapılacak araştırmalar ve yayınlarla gerçekleşir. Gelişmekte olan ülkelerde, bir mesleğin tutunabilmeSıi ve meslekler grubu içerisinde yerini alabilmesıi, o meslek men- suplannın göstereceği çabaya bağlLdır. Türk kütüphaneciliğinin bu çabaya ihtiyacı çoktur. Bu nedenle Türk kü- tüphanecilerine dıüşen görev büyüktür. Yurdumuzda ıkütüpha'necilik mesleği kendini. yeni yeni kabul ettirmeğe baş­ lamış, yeni yeni ilerlemeler, gelişmeler göstermiştir. Bunun sonucu, kütüphane- ci aranılan bir kişi olmuştur. Türk,iyeminde yeni filizlenen 'kütüphaneoilik ortamının ve genç 'kütüphane- ailel'in çok değişik ve çok çeşitli sorunlarla karşılaştıkları bir gerçektir. KütüphaneciUği.mlı;in SonınIan adlı yapıtında Dr. Osman Ersoy bu konu- lara geniş ölçüde değinmekte, gereken çözüm yollannı ,salık vermektedir. Bizce kütüphaneciliğin en önemli. sorunu yayın aZJlığıdır.~ütüphaneoi çok okumalLdır. Zamanının büyük 'kısmını okumağa ayırmalıdır. Okuduğu, hoşlan­ dığı, benimsediği ve kütüphanesinin amaçlarına uygun gördüğü şeyleri tartbik alanına sokmalıdır. Oysa, kütüphanecilik dünyasının yeni gelişmelerini, yeni buluşlarını duyurma yönünden, yerLi yayınlarımız nicelik ve nitelik bakımın­ dan yetersizdir. Bu gerçeğin yanında, dünyarun çeşitli ülkeleri, kütüphanecilik konusunda binlerce. süreli yayın ve eser çıkar1Jmaktadır. Ancak bunlardan ya- rarlanma lisan bilgisini gerektirdiğinden bu da kütüphaneoilerıimizin bir çoğu için düşünülemez. Bu bakımdan Türk kütüphaneoilerim'n yetişmesi, meslekle- rini tanıyıp sevmesi ve çevrelerıine tamtması yerLi yayınlara önem vermeyi ge· rektiriyol'. Böyle bir gerçeği göz önüne alarak, iki seneye yakın bir zamandan beri üzerinde çalıştığımız kütüphaneler arası işbirliği konusunda birkitap ha- zırlamağa 'karar verdik. İlk düşüncemiz eseri İngilizce olarak hazırlamaktı. Çünkü, işlediğimiz konuda, araştırma yaptığımız sıralarda, konuyu bütünüyle kapsıyan yerli veya yabancı hiçbir yayına rastlamadık. Böyle bir eser gerek Tüı;kiye'de gerekse dünya kütüphaneeilen arasında ısrarla aranmaktaydı. v
 3. 3. Amacımız, öncelikle içinde bulunduğumuz ,ve sorunlarına ortak olduğumuz ortama himnet olduğu için eserıim:izi Tıürkçe olarak verdik. Ancak, dünya kü- tüphaneciliğine bir faydamız dokunsun diye'de kitabın sonuç ve özet kısımla­ nyla içindekiler tablosunu aynca İngil!izce olarak vermeyi uygun gördük. Eserimizi hazırlarken, arkadaşlanınızın gösterdiklerıi yakınlık ve verdikle- ri emek çalışmalanmıza destek oldu. 'Bu'nlar arasında bilhassa Türk Kütüpha. neciler Derneği, Yayın Komisyonu üyelerinin yardımları gayretIerimize yön verdi. Kendilerine ve emeği geçen diğer arkadaşlannuzın tümüne öncelikle te- şekkür etmeyi bir borç bilir, eserin kütüphaneci ortamına yararlı olmasını di- leriz. Osman Teldn Aybaş 15 Ağustos 1966 VI
 4. 4. İçİNDEKİLER Sayfa No. ÖNSÖZ .. V KıSALTMALAR .. Xiii Bölümler : i. GİRİş ı ii. KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİ(;İ NEDENLERİ VE TARİHÇESİ 3 İşbirliği nedenleri Kütüphaneler arası işbirliği tarihçesi III. KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİ(;İ FAALİYETLERi., r 7 Kütüphaneler arası iare Kütüphane koIIeksiyonlannı gösteren bibliyografyalar, süreli yayın kataloglan Bölgesel toplu kataloglar ve bibliyografya merkezleri . İhtisaslaşma Ulusal çapta bir toplu kataloğun hazırlanması Milli çapta bir bibliyografya merkezinin kurulması Merkezi depolama Satınalma ve kataloglamada işbirliği Müşterek fotoğraflama projeleri Kütüphaneler arası mübadele Müşterek ciltIeme proğramlan iV. ULUSLARARASI İŞBİRLİCİ 44 Kütüphaneler arası iare Kütüphaneler arası mübadele Kütüphaneci konusunda işbirliği Örgüt1eşmeyi destekliyen dernekler V. SONUÇ VE ÖZET 57 EKLER: ı. ULUSAL MÜBADELE MERKEZLERİ 64 2. ULUSAL KÜTÜPHANE cİLİ K DERNEKLERİ 70 BİBLİYOGRAFY A .. 80 İNDEX 83 IX

×