Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan

1 430 vues

Publié le

Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan

Publié dans : Formation
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan

 1. 1. ITiCD! ~~ TÜRK KÜTÜPHANECİLERDERNEÖİ PROF. DR. OSMAN ERSOY' a - ARMAGAN Ankara, 1990
 2. 2. TÜRK KÜTÜPHANECİLERDERNEÖİ GENEL MERKEZİ PROF. DR. OSMAN ERSOY' a ..., ARMAGAN Ankara, 1990
 3. 3. .TÜRK KÜTÜPHANEeİLER DERNEGİ YAYıNLARI: ıs 020.8 Prof. Dr. Osman Erşoya arma~an. - - Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990. 204 s. : 24 sm. - - (Türk Kütüphaneciler Derneği Yayıniarı: 15) ISBN 975-7653-09-8 ı. Kütüphanecilik. 2. Ersoy, Osman - - Armağan. i. Eseradı ISBN 975 - 7653 - 09 - 8 MillT Kütüphane Basımevi Ankara
 4. 4. SUN~Ş l<ütüphanecilerin "altabeyni ve "hoca"sı,. Prof. Dr. Osman Ersoy 1 Tem- muz 1990'da "emekli" oldu; daha doğrusu yasa uyarınca "yaş haddinden dola- yı" emekli sayıldı. Bu olayonu Türk kütüphaneciliği ile özdeşleştirmiş olan mes- lektaşla~ı ve dostları arasında üzüntü yarattı. Prof. Dr. Ersoy gibi dinçliğini ve .hizmet enerjisini koruyan bir meslek önderinin "yaş"adayalı sübjektif bir ölçü ile hizmetten alakonması, elbette, üzücü idi. Öte yandan, insanın ömrünün bir kesimini dilediği gibi, huzur ve esenlik içinde geçirebilme imkanını bulması da g,üzel olsa gerekti. Osman Ersoy hoca işte böyle bir hayata adım atıyordu. Bu- na da sevinilmeliydi. Hoca'nın emekli oluşu ile meslektaşları ve dostları bu iki duyguyu, üzüntü ve sevinci, birlikte yaşadılar. Prof. Dr. Osman Ersoy, 45 yıllık devlet, millet ve yurt hizmetinin 35 yılı­ nı Türk kütüphaneciliğiningelişmesine harcadı.Bugün pek çoğu önemli hizmet mevkilerinde olan bini aşkın öğrenci yetiştirdi. Üniversitelerimizin kütüphaneci- lik bölümlerinde görevli bütün öğretim elemanlarının yetişmesinde ve akade- mik yükselmelerinde O'nun emeği ve katkısı vardır. Ayrıca, meslek eğitimi gör- memiş kütüphane çalışanlarının hizmetiçi eğitimine de, her türlü şart altında, y.llarca katkıda bulundu. Bugün yurdumuzun her yerinde binlerce kütüphaneci ve kütüphane çalışanı Osman Ersoy adını sevgi ve saygı ile anar. O, mesleğe girişinden itibaren Türk Kütüphaneciler Derneği ile de yakın­ dan ilgilenmiş, derneğin her hizmet kademesinde feragatla çalışmıştır. Yurt ça- pında teşkilatlanma döneminin de ilk "genel başkan"ı oldu. Ama o, Demekte daima bir "nefer" gibi, adsız ve sansız çalışmayı tercih etti. Üyelerimize manevi ağırlığı ile öncü ve destek oldu. Osman Ersoy hocanın Türk kütüphaneciliğine hizmeti yalnızca öğretim
 5. 5. üyeli~ ve TKD yöneticili~ ile sınırlı olmadı. 35 yıldır, çagdaş Türk kütüphaneci- Ii~ hareketinin her ,evresinde O'nun çabası ve katkısı vardı. O, Türk kütüphane- cili~nin meslek olarak benimsenmesi, kütüphanecilik egitiminin nitelik ve sevi- ye olarak yükseltilmesi yolunda bir ömür tüketti. Kütüphanecilige ilişkin bütün eylemlerin önünde, içinde veya perde arkasında O'nu bulmamak mümkün degil- dir. Bu ugurda sagıık ve huzurunu kaybettigi, hayata küsme durumunda kaldıgı zamanlar oldu. Ama yılmadı, yüksünmedi, kimseye darılmadı. Kaderin eline tu- tuşturdugu kütüphanecilik bayragını daima dorukta tutmaya çalıştı ve bunu ba- şardı. Bu bakımdan, Osman Ersoy adını çagdaş Türk kütüphaneciligi ile özdeş­ leştirenJer yanılmıyorlar, yalnızca bir gerçe~ belirtmiş oluyorlar. Kuşkusuz O, Fehmi Etbem Karatay, Adnan Ötüken ve Aziz Berker ile birlikte, çagdaş Türk kütüphaneciliginin öncüleri arasında anılacaktır. Prof. Dr. Osman Ersoy engin tevazuu ve hoşgörüsü, dillere destan iyilik ve hayır severligi, imrenilecek arkadaşlık ve dostluk duyguları, feragat ve feda- karlıgı ile, meslehaşları ve ögrencileri için, eksiksiz bir erdem örneği olmuştur. Onlar arasında yeteneği olanlar bu örneklerden nasibini almıştır ve, kuşkusuz, alacaktır. Bu kitap, onu sevenlerin ancak bir bölümünün sevgili Osman ağabeyIeri­ ne, sevgili Ersoy hocalarına duydukları minnet ve şükran borcunun küçük bir karşılıgıdır. Elbette bu "arma~an"a katkıda bulunmak isteyen,ler, bu kitapta ya- zılan çıkanlar kadar değildir. Yazmak istedikleri halde bizim ulaşamadığımız, yazmak istedigi halde belirlediğimiz zamana kadar çalışmasını yetiştiremeyen pek çok meslektaşımız oldu. Bu kitap için sağlayabildiğimiz mali imkan da, giri- şimimizi yaygınlıkla duyurmamızı önledi. Bunlar göz önüne alınarak, bu "arma- pn" O'nu sevenler adına ve O'nu sevenleri temsilen sayın Hocamıza sunulmuş bir "d~met" sayılmalıdır. Kitaba katkıda bulanan bütün meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunar, Osman Ersoy hocamıza da uzun, sagııklı ve mutlu bir emeklilik hayatı dileriz. Necmeddin Serercio~lu Türk Kütüphaneciler Derne~i Genel Başkanı
 6. 6. IçiNDEKILER Önsöz III İçindekiler V Katkıda Bulunanlar i. KESIM Mustafa Akbulut. !BM DOBIS-LIBIS sistemi: Bir Üniversite Kütüphanesi uygulaması 3 Meral Alpay. Okul kütüphanesi ve Anadolu Lisesi öme~ 18 Do~an Atılgan. Unimarc ,.......................... 25 Nail Bayraktar. tÜ. Edebiyat Fakültesi Kütüphaneci1ik Bölümü'nün kuruluş yılları 28 Nimet Bayraktar. İstanbul'dan Londra'ya giden yazma eser 33 Jale BaysaL. Kütüphanecilik bölümlerinde ders programları 36 Bengü çapar. Türkiye'nin bilgi hizmetlerini geliştirme politikası ve öncelikler 43 Ahmet Çelik. Elektronik Kültürün Egeme~e D $ mu? 50 M.M. Dyab (Çeviren: Fatoş Arslantekin). Arap ülkelerinde üniversite kütüphaneleri 56 İsmail E. Erünsal. İslam dünyasında bir kütüphane türü olarak darü'I-i1im'lerin ortaya çıkıŞı 68 Sakine Karakaş. İşleri çekici kılma stratejileri ve güdüleme 75 Hasan S. Kesero~u. Üniversitelerin amaçları erekleri ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi 90 ; Dijek Keyman. Okul kütüphanelerinde kullarncı e~tim 100 ; Fahrettin Özdemirci. Halk kütüphaneıAerinin mali kaynaklanıu geliştirme yolları 108 Erol Pakin. Sınıflama düzeni arasındaki etkileşmeler ll2 Leman Şenalp. Halk kütüphanelerinin yaygın e~timdeki yeri 132 Yaşar Tonta. Kataloglamada tutarWık üzerine bir araştırma 135 Hansm Tunçkanat. Kütüphanecilik'te bilinenleri artırma çabası 147 Bülent Yılmaz. Okuma alışkanlı~da halk kütüphanelerinin rolü 152 Berin U. Yurdado~. Önce Ufuklar Kayboldu 166 II. KESIM Benal Acır. Sevgili Ö~etmenim Prof. Dr. Osman Ersoy........................... 179 Necmeddin Sefercio~u. Osman a~abey ile kırk yıl...................................... 182 Fatoş Arslantekin, Sacit Arslantekin, Do~an Atılgan, Tülay Fenerci, Oya Gürdal, Osman Ersoy'un yayınları 196
 7. 7. ISBN 975-7653-09-8 Fiyatı: KDV dahil 10.000 TL.

×