Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEÖİ
    ..   ..      40. YIL
               . .
   KUTUPHANECILIK   ...
TÜRK KÜTÜPHANEelLER DERNEGl YAYINLARI : 16
   020.8
   Türk Kütüphaneciler    Derneği 40. Yıl  Kütüphanecili...
SUNUŞ   Bu kitapta Türk Kütüphaneciler   Derneği'nin 40'ıncı yılını tamamlaması    dola-
yısıyla düzenlenen ...
Burada. Kütüphanecilik Kurultayı'na Ankara dışından.kendiimM.nları ile gelip
katılarak çok değerli katkılarda bulunan bütü...
İçİNDEKİLER

anış.                          "                    "..............
Dr. Sekine KARAKAŞ
      Araştınna Çalışmalan İçinde           Üniversite Kütüphanelerinin Yeri      ...
M. Kemal SEVGİSUNAR
     Tüık Kütüphaneciler Derneği.                                 ...
Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı Bildiriler
Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı Bildiriler
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı Bildiriler

956 vues

Publié le

Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı Bildiriler

Publié dans : Formation
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı Bildiriler

 1. 1. TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEÖİ .. .. 40. YIL . . KUTUPHANECILIK KURULTAYı (30 Kasım - 1 Aralık 1989 - Ankara) • •• BILDIRILE-R Yayma Hazırlayanlar Ar. Gör. Doğan Atılgan Ar. Gör. Fahrettin Özdemirci TÜRK KÜTÜPHANECİLERDERNEÖİ ANKARA. 1990
 2. 2. TÜRK KÜTÜPHANEelLER DERNEGl YAYINLARI : 16 020.8 Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı (Ankara: 1989) Bildiriler / Türk Kütüphaneciler Derneği 4ü'ıncı Yıl Kurultayı; Yay. hz. Doğan Atılgan. Fahrettin Özdemirci. - Ankara : TKD. 1990. 209 s. ; 24 sm. - (Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları: 16) ISBN 975 - 7653 - LO - 1 ı. Kütüphanecilik. 2. Kütüphanecllik Kurultayı ı. Eser adı ISBN 975 - 7653 - LO - 1 Dizgi : BiLEŞiM REKLAM ve YAYıNCıLıK LTD.şTİ. Tel: 1311120 (Ali Fuat Şahin) Baskı: KOÇER MATBAASı. TEL: 131 II 20 Tel: 3480088
 3. 3. SUNUŞ Bu kitapta Türk Kütüphaneciler Derneği'nin 40'ıncı yılını tamamlaması dola- yısıyla düzenlenen kutl~ma faaliyetleri içinde yer alan Kütüphanecilik Kunıltayı'nda okunan bildiriler sunulmaktadır. Başka bir deyişle bu eser, 31 meslektaşımlZın değerli katkılannı içeren bir dermedir. Derneğimizce bu önemli yıldönümünün kutlanması sözkonusu olduğunda, bu- nun en iyi olarak bilimsel bir toplantı ile değerlendirilebileceği düşünüldü. Ancak böy- le bir toplantı me~lektaşlarımlZınilgi ve desteği ile düzenlenebilirdi. Bunu sağlamak için üniversitelerimiz kütüphanecilik bölümlerinin öğretim elemanları ile tanınmış meslektaşlarımlZa mektuplar yazarak düzenleyeceğimiz'kurultay'a bildiri sunarak ve tartışmacı olarak katılmalarını diledik. Aynı dileği, şubelerimiz aracılığı ile bülün üye- lerimize de duyurduk. Girişimimiz bü.yük bir ilgi ile karşılandı. Meslektaşlarımızın ve üyelerimfzin çoğu katılacaklarını bildirdiler. 35'inden de 'bildiri' sunacakları vaadini aldık. Türk Kütüphaneciler Derneği'nin 40'ıncı yıl kutlamaları ve Kütüphanecilik Ku- rultayı, 30 Kasım ve 1 Aralık 1989 günlerinde, Ankara'da yapıldı. Toplantılara bazı ku- rucularımız ve yakınları ile Ankara'daki kütüphanelerde çalışanlar ve Ankara'daki kütüphanecilik bölümlerinin öğrencileri yanında Istanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nün bazı öğretim elemanları ve Kültür Bakanlığı'nın özel izni ile Ankara'ya ge- len çok sayıda halk kütüphanecisi katıldı. Böylece toplantımız gerçek bir bilim kurul- tayı niteliği kazandı. Katılanlar, iki gün boyunca, sekiz oturumda sunulan 30 bildiriyi büyük bir ilgi ve dikkatle izlediler, tartışmalara katıldılar. Milli Kütüphane'nin konfe- rans salonu iki gün boyUnca hep dolu idi. Sunulan bildirileri dinleyen meslektaşları­ mız soruları ile, belirttikleri görüşlerle, bu bilgi alış-verişi imkanını en iyi biçimde de- -gerlendinneğe çalıştılar. Bildiri sunmayı vadedenlerin beşi toplantılara katılamamıştı. Bunların biıi bildi- risini göndermişti. Böylece, Kurultay'a katılanlar 31 bildiri dinlemek ve bunlar üzeıin- de görüşmekimkanını buldular. . Okunduklarında büyük ilgi gören bu bildirileri kitap haline getirerek sundukları bildirileri toplantıya katılamayan meslekdaşlarımlZada aktarmak istedik. Bu kitap, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin 40'ıncı yıldönümünü ebedileştirnıesiyanında, mesl- ek literatürümüze önemli katkılar da sağlay.-acaktıı:. Değerli meslektaşlarımızınbüyÜk emekler harcayarak hazırladıkları bu çalışmaların dosyalarda unutulmasına gönÜl razı olamazdı. Bunu göz onüne alarak, Derneğimize büyük mali külfetler yüklemesine rağmen. onları yayınlamağa karar verdik. Bildirilerin toplanıp düzenlenmesinde ve ya- yıma hazırlanmasındagenç meslektaşlarımDoğan Atılgan ile Fahrettin Özdemirci'nin çabaları ve katkıları büyük olmuştur. Kendilerine teşekkür borçluyuz. III
 4. 4. Burada. Kütüphanecilik Kurultayı'na Ankara dışından.kendiimM.nları ile gelip katılarak çok değerli katkılarda bulunan bütün kurucu ve meslektaşlanmıza olan minnet ve şükran duygularımızı da belirtmek durumundayım. Kurultayımız onlann katılmasıyla ayrıca renklendi ve değerlendi. Onların katılım ve katkıları olmasaydı. toplantımız bu kadar başarılı olmayacaktı. TKI)'nin 4ü'ıncı yılı dolayısıyla düzenlediğimiZ bu ilk meslek kurultayında. bu tür toplanWarın hiç değilse iki yılda bir. ayrı şehirlerde tekrarlanması temenni edilmiştir. Yürekten kaWdığımız bu dileği. 1ürk Kütüphaneciler Derneği'nin Genel Merkez yöne- timleri elbette gerçekleştirmeğeçalışacaktır. BiZim de dileğimiZ. kütüphanecilik kurul- tayının belli aralıklarla tekrarlanması ve bunlara sunulacak bildirilerin. böyle. kitaplar haline getirilmesidir. Bu vesile ile. Türk Kütüphaneciler Derneği'nin daha nice kırk yıllara başan ile ulaşması dileğimi bir daha belirtmek isterim. Doç. Dr. Necmeddin SEFERCİoOLU 1ürk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı IV
 5. 5. İçİNDEKİLER anış. " ".................... iii İçindekiler.............. V Doç. Dr. Necmeddin SEFERciOGLU Açış Konuşınasl " :............................................... 3 M. Türker ACAROGLU 1KD Kurucu üyeleri Adına Yaptığı Konuşma :............................. 6 Nail BAYRAKTAR lKD Eski Genel Başkanlan Adına Yaptığı Konuşma........................................... 8 Selma ARSLAN Bilgi Toplumu ve Kütüphaneler................. II Ahmet ÇELİK Bilgi AğIan ve Türkiye........ 15 Sönmez TANER Bilgi Olayına Çağdaş Yaldaşırn: Kaynak Paylaşımı : " 19 Prof. Dr. Berin U. YURDADOG Enformasyon Toplumu Kütüphaneleıinde Peısonel'(!nsangücli)SOnmu............................................................................................. 28 Ali AKSAKAL Halk KütüphaneleıininKüıtürel KalkınmadakiRolü.... 35 Prof. Dr. Adil ARTUKOGLU "Halk KütüphaneleIinin Reorganizasyonu "........................................ 38 Nazan HASEKİ İstanbul Büyükşehir BelediyesiAtatürk Kitaplığının Bir Halk Kütüphanesi Olarak Düzenlenmesi ile İlgili Çalışmalar..... 48 Doç. Dr. Tülin SAGLAMTUNÇ Küıtürel Kalkınmada Halk KütüphaneleIinin Rolü..................... 54 v
 6. 6. Dr. Sekine KARAKAŞ Araştınna Çalışmalan İçinde Üniversite Kütüphanelerinin Yeri 61 Mehmet TOPLU Türkiye Üniversitelerinde Araştırma-GeliştirmeÇalışmaları ve Kütüphanenin Etkisİ................................................................................................................ 67 Prof. Dr. Nilüfer TUNCER YÖK Dokümantasyon Merkezi Bilgi Tarama Hizmetlerinin Analizi............. 79 Araş. Gör. Bülent YILMAZ Türk Üniversite Kütüph~U1eıCıindc Dütçc (1983-1989)...... 87 Nail BAYRAKTAR Yazı na Ki.taplanııGüvenliği................................................................................................. 101 Nimet BAYRAKTAR Kayıp Yazım Kü(üphanelcr................................................................................................. 106 Ömer Saim KURMUŞ EI Yazması ve Nadir Eserlerimizin Korunması......................................................... III İsmail Ali SARAR Özel Kütüphaneler ve Özel Teşebbüste Bilgi Edinme - BiıiktinneAnlayışt ; ~............................................ 116 Doç. Dr. Gülbün BAYDUR Milli Kütüphanelerin Bibliyografik Fonksiyonlan................................................. 127 Dr. Müjgan CUNBUR Milli Kütüphane Koleksiyonunda bibliyografik Boşluklar................................ 134 Leman ŞENALP . Türkiye Milli Kütüphanesinin Kuruluş ve Önderlik Rolü.........:........................... 138 Süleyman TÜRKMEN Dünyadan Milli Kütüphane Örnekleri: Kal1ire'deki Mısır Milli Kütüphancsİ. :............................................................ 143 Prof. Dr. Osman ERSOY Tüık Kütüphaneciler Deıneği.............. 149 VI
 7. 7. M. Kemal SEVGİSUNAR Tüık Kütüphaneciler Derneği. ;.............. 152 Hasan ATMACA İnsangücüSOrunlan ~._........................................................................... 157 Doç. Dr. Bengü ÇAPAR . Kullama tnceleıneleIi ~..................................................................... 161 Leman UYAR Genel Meseleler ve İnsangücü SOnmlan........... 165 M. Türker ACAROOLU Derleme Yasasını Değiştpme Gerekçelert.................................................................. 169 Mustafa CAN Konevi'nin Eserlert ve Kütüphanesi 176 Tayfun GÜLLE Türkiye'de Uluslararası Standard Kitap Numarası (ISBN) Uygulaması ve Tüık Yayıncılık Sektörü..................................... . 190 Dr. Ayş«: Füsun ÖKSÜZOOLU KütüphaneleıimizinEğitim SürecindekiAğırlığı.................................................... 196 Nazan UÇAK 1tirkiye'de Ansiklopedik yayınlar :. 203 40. YıL KıııJarnaLWeSiğIan : ,.................................. 206 vn

×