Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Scel 2018-1

201 vues

Publié le

занятие 1

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Scel 2018-1

 1. 1. Заняття 1 Проектування дистанційного курсу Проф. КухаренкоВ.М. 2018
 2. 2. Дистанційне навчання -це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 3. 3. LMS • Гнучка система часу і місця навчання • Можливість роботи з великою кількістю студентів • Можливість переробки іоновлення навчальних матеріалів • Активна співпраця • Навчання, орієнтоване настудента • Полегшене адміністрування • Підвищення кваліфікації викладача
 4. 4. Переваги використання LMS • Дозволяють уникнути багатьохпомилок розробників-початківців • Зниження часу і витрат на розробку • Розширення кола потенційнихрозробників • Сучасний рівень функціональних і комунікаційних можливостей іпризначеного для користувача графічногоінтерфейсу
 5. 5. Moodle • Система поширюється безкоштовно як OpenSource-проект за ліцензією GNUGPL (ліцензія на вільне програмне забезпечення - дозволяєтьсякопіювати, використовувати і змінюватикод) • Творець - Мартін Дугіамас(Martin Dougiamas)
 6. 6. 0 тиждень
 7. 7. Тиждень 1
 8. 8. Тиждень 2
 9. 9. Готовність організації до електронного навчання • Психологічна (стійкість до впливу змін та стратегія її руйнування, придатність викладачів до дистанційного навчання) • Соціальна (робота у команді, відношеннядо успіху) • Кадрова • Технологічна • Фінансова (ІТ-інфраструктура, додаткові кадрові ресурси, витрати на навчання, резервний фонд) • Змістовна (Існуючий зміст, персоналізація, мета курсу, мультимедіа, стабільність) • Екосистемна
 10. 10. Чому не використовуютьсятехнології • недостатнє навчання • Неправильний вид навчання - технічний, а не педагогічний • не має відношення до контексту викладання • неправильний тренер • Неправильно обрана техніка • Відсутність інтеграції в навчальніпрограми • відсутність консультації • Відсутність технічної підтримки • відсутність інфраструктури • нереалістичні очікування • непотрібна технологія https://www.linkedin.com/pulse/11-reasons-why-teachers-dont-use-technology-nik- peachey?trk=prof-post
 11. 11. Проектування • Цілеспрямована діяльністьпо вирішенню завдань. Арчер. • Прийняття рішень в умовах невизначеності з тяжкими наслідками в разі помилки. Азімов • Здійснення дуже складного акта інтуїції. Джонс. • Натхненний стрибок відфактів справжнього та можливостей майбутнього. Пейдж.
 12. 12. Модель задоволенняпотреб
 13. 13. Проектування ADDIE 13 http://blog.originlearning.com/instructional-design-framework-resultant-deliverables/
 14. 14. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системидля потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихіднихданих; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створеннята виконання. 14
 15. 15. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 16. 16. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення)засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 17. 17. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • вправи; • Контроль (у тому числі, тести) знань і умінь.
 18. 18. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати- план виконання.
 19. 19. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 20. 20. Навички навчального проектування 1 • Пристрасть до навчання • Розуміння, як людивчаться • Навички візуалізації • Можливість писати • Творчі та аналітичнінавички вирішення проблем
 21. 21. Навички навчального проектування 2 • Організаційні навички • Навички активногослухання • Технологічні навички • Інновації і творчість. • Контактність http://www.learndash.com/10-super-instructional-design-skills/
 22. 22. Репозитарій компетентностей Галузь 1 (Код, Опис) Компетентність 1.1 (Код, Опис) Пункт 1.1.1 (Код, Опис, Вага) Пункт 1.1.2 (Код, Опис, Вага)… Компетентність 1.2 (Код, Опис) Пункт 1.2.1 (Код, Опис, Вага) Пункт 1.2.2 (Код, Опис, Вага) Пункт 1.2.3 (Код, Опис, Вага)… Галузь 2 (Код, Опис) Компетентність 2.1 (Код, Опис) Пункт 2.1.1 (Код, Опис, Вага)
 23. 23. Компетентність – мета - діяльність Завдання Метод Діяльність Мета Опис Діяльність Компетенції Складові Діяльність
 24. 24. Рамка компетентностей
 25. 25. Компетенції
 26. 26. Компетенції у СДН
 27. 27. Гідрогазодинаміка Компетентність Результати навчання ПКс-2 Здатність використовувати закони газодинаміки, гідродинаміки та тепло масообміну при моделюванні процесів в теплоенергетичному обладнанні РН-1 Знання і розуміння математики та тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки, конструкційних матеріалів на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми. РН-2 Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях.
 28. 28. Гідрогазодинаміка ПКс-9 Здатність використовувати методи та технічні засоби для вимірювання основних параметрів теплоенергетичних об’єктів ПКс-11 Вміти розробляти математичні моделі фізичних процесів які протікають в низькотемпературному устаткуванні та використовувати необхідний математичний апарат; практичне застосування методів і прийомів рішення задач математичної фізики; формування навичок фізичного моделювання прикладних задач майбутньої спеціальності ЗК Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 29. 29. ГідрогазодинамікаРН-1 Діяльність Знання і розуміння математики та тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки, конструкційних матеріалів на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми. Рівняння гідрогазодинаміки Рівняння Бернуллі Рівняння течії в’язкої рідини Коефіцієнти спротиву течії Ламінарна та турбулентна течія Одновимірна течія. Сопло Лаваля та його модифікації. Теорія турбулентності Рівняння стану газу. Властивості сумішей газу Термодинамічні співвідношення.
 30. 30. Аналіз діяльності фахівця • Складіть список дійфахівця; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їх характеристику; • Визначте термін виконання кожногозавдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок і завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, який вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно будевиконано;
 31. 31. Типи завдань • зміст, способи функціонування; • контроль (виробничого процесу); • планування / матеріально-технічна поставка; • управління складнимисистемами • інше
 32. 32. Характеристики завдань • координація та кооперація; • узгодження етапів; • уявлення вирішенняпроблеми; • умови безпеки, безпека життя або незбиткове; • рецензування; • висока щабель варіативності в поданні (пред'явлення в різнихситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і уміле виконання; • критичне ставлення дочасу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • Інше.
 33. 33. Типи вмінь • Вміння, які вимагаютьтехнік – Пізнавальні вміння (мислення); – вміння сприйняття іпсихомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Уміння, які не вимагаютьтехнік – емоційні вміння (реакція); – соціальні уміння (взаємодія, відносини з іншими)
 34. 34. Характеристики вмінь • часто використовуються; • рідко використовуються (увиняткових ситуаціях); • легко і швидкоосвоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу навивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначних зусиль; • вимагають значних зусиль (не можуть проводиться довільно з іншими діями); • інше
 35. 35. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконаннязавдань; • стратегії, плани, допущення для вирішення завдань; • причинні (ситуативні) моделі (принципи або правила), які пояснюють як щось працює; • інше.
 36. 36. Типи відношень • індивідуально пов'язані відносини; • командно пов'язані відносини; • безпечно пов'язані відносини; • інші.
 37. 37. План роботи тижня • Знайомство (20 балів) • Налагодження курсу (30 балів) • Проект курса (40 балів) • Звіт про роботу (10 балів)
 38. 38. Контакти • Дистанційні курси • http://dl.khpi.edu.ua • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ Дякую! 53

×