Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Scel 2018-2

221 vues

Publié le

Школа дистанційного навчання для викладачів НТУ "ХПІ"

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Scel 2018-2

 1. 1. Теорії навчання. Таксономія Блума Проф. Кухаренко В.М. ШДН-2018 Тиждень 2
 2. 2. План роботи першого тижня • Знайомство (20 балів) • Налагодження курсу (30 балів) • Проект курса (40 балів) • Звіт про роботу (10 балів)
 3. 3. Три покоління дистанційної педагогіки, як три рівні навчання • когнітивистська / біхевієристська до 2000 р. • соціальна конструктивістська 2000-2008 рр. • Коннективістська – після 2008 р.
 4. 4. Теорії навчання • Біхевієристська – слідкування за поведінкою – вивчення фактів “Що” • Когнитивна – здібності, мислення – процеси та правила “Як” • Конструктивістська – співвідношення зі своїм досвідом – “Чому” • Андрагогіка - навчання дорослих • Коннективізм - створення мережі
 5. 5. Біхевієристська теорія • Чітко формулювати кінцеві результати навчання для його оцінки • Тестування • Структура навчального матеріалу – від простого до складного • Відгуки викладача, відчувати результат
 6. 6. Когнітивна теорія • Внутрішній процес: пам’ять, мислення, абстрагування, мотивація • Короткотермінова пам’ять (20 сек.) -> довготермінова – Глави, розділи, підрозділи – Принцип 7 +/- 2 – Інформаційні карти
 7. 7. Особливості 1/5 • Представлення інформації – Важлива інформація – у центрі – Інформація повинна привертати увагу – Чому треба вивчити урок – Складність матеріалу повинна відповідати здібностям студентів
 8. 8. Особливості 2/5 • Зв’язок нової та старої інформації – Використання організаційних структур для нагадування – Моделі понять – Вхідні питання для занурення – Адаптивні тести для створення маршрутів повторення • Розбивка на частини з урахуванням принципу 7+/-2 та використання інформаційних карт
 9. 9. Особливості 3/5 • Різні стратегії аналізу, сінтезу, використання • Врахування різних стилів – “конкретний дослід” – приклади, зв’язок зі студентами, настанови викладача – “спостерігач” – від спостереження до дії, викладач – експерт, уникають контактів зі студентами – “активні експериментатори” – дискусії, активні методи – “абстракционіст” – робота з об’єктами, теорією
 10. 10. Цикл Колба практика Метапізнання
 11. 11. Особливості 4/5 • Відповідна підтримка – Асимілятори – високий рівень підтримки викладачем – Акомодатори – мінімальна підтримка викладачем • Різні форми представлення інформації – теорія подвійного коду • Стимулятори – модель: увага (утримання), доцільність (важливість, користь), впевненість (успіх, мета та заохочення), задоволення (використання на практиці)
 12. 12. Особливості 5/5 • Заохочення до використання пізнавальних здібностей – питання самоперевірки, питання тьютора • Моделювання життєвих ситуацій – завершені проекти з виходом у практику
 13. 13. Конструктивістська теорія • Навчання – активний процес. Завдання на використання інформації • Студенти конструюють свої знання. Інформація з перших рук, а не відфільтрована викладачем • Співробітництво. Робота у групах • Час на осмислення інформації. Питання у тексті. • Навчання повинно мати сенс для студентів • Студенти приймають рішення відносно навчальних цілей • Навчання у спілкуванні
 14. 14. Конструктивістський підхід • Навчання повинно бути контекстно обґрунтоване • Концептуальне навчання – це активне залучення • Навчання через співробітництво з іншими • Студент повинен мати автономію та контроль за навчанням • Навчання – це персональний ріст • Навчальні результати – це перспектива та розуміння
 15. 15. Соціальна теорія навчання А. Бандури. Елементи • Увага. • Закріплення (пізнавальна організація і моторна репетиція). • Активне самостійне відтворення (фізичні здібності, самоспостереження за виконанням, точність зворотного зв'язку). • Мотивація (зовнішня і внутрішня). • Характеристики спостерігача
 16. 16. Принципи • Кодування змодельованого поводження студента є кращим закріпленням, ніж просте спостереження. • Змодельоване поводження сприймається, якщо воно дає цінний результат. • Змодельоване поводження сприймається, якщо така модель буде зрозуміла і близька студенту і поводження матиме функціональну цінність.
 17. 17. Рекомендації • Навчати студентів зразковим пізнавальним процесам (моделювання поведінки і моделювання пізнавальної діяльності) і поводженням, які використовують реальні проблеми. • Використання простих прикладів і порівняння • Використання робочих прикладів як методу моделювання процесу рішення проблеми. • Повторення виконання з варіаціями
 18. 18. Основні андрагогічні принципи навчання • Пріоритет самостійного навчання • Принцип кооперативної діяльності • Принцип опори на життєвий досвід • Індивідуалізація навчання • Системність навчання • Контекстність навчання • Принцип актуалізації результатів навчання • Принцип рефлективності
 19. 19. Особливості процесу андрагогіки • Неформальні відносини; • Акцент на проблеми навчального плану; • Формулювання проблеми; • Практика; • Безупинні переговори; • Індивідуальна відповідальність за навчання; • Процес оцінки; • Діалог; • Рівність; • Відкритість; • Взаємна повага; • Спільне міркування і вивчення.
 20. 20. Висновки до андрогогіки • Заохочувати і підтримувати прагнення дорослих до навчання, до саморозвитку; • Визначати цілі та розробляти програми навчання у відповідності з інтересами дорослих слухачів, створювати сприятливі умови для індивідуалізації навчання; • Активно використовувати у навчанні особистий досвід учнів, надавати допомогу у процесі його аналізу; • Враховувати у перебігу навчальної діяльності різні професійні, соціальні, побутові та тимчасові фактори, які спроможні вплинути на успішність навчання.
 21. 21. Таксономія Блума. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 21
 22. 22. Ясна мета навчання це основа для • визначення змісту навчального матеріалу, джерел та методів навчання • оцінки результатів навчання • активізації навчальної роботи студентів, перетворення їх у свідомих учасників навчального процесу 22
 23. 23. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 23
 24. 24. Виконання • Виконання – Написати – Бігти – Рахувати – Виділяти – Демонструвати – Вказувати – Вибирати – Співвідносити • Стан – Розуміти – Знати – Вміти – Цінувати – Бути знайомим – Відчувати – Бачити 24
 25. 25. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума 25
 26. 26. 1. Рівень знання • спостерігання і пригадування інформації • знання дат, подій, міст • знання головних ідей • володіння інформацією щодо предмету Ключові слова:Перераховувати, визначати, розповідати, з’ясовувати, показувати, характеризувати, збирати, перевіряти, формувати у вигляді таблиць, цитувати, називати, визначати хто, де, коли та ін. 26
 27. 27. 2. Рівень розуміння • розуміння інформації • сприйняття значень • перенесення знань до нового контексту • з’ясовування фактів, порівнювання, відмінність • упорядковування, групування, формування висновків • провіщання наслідків Ключові слова: Підсумовувати, описувати, роз’яснювати, протиставляти, провіщати результати, асоціювати (порівнювати), визначати, оцінювати, розрізняти, обговорювати, розповсюджувати. 27
 28. 28. 3. Рівень застосування • використання інформації • використання методів, підходів (концепцій), теорій у нових ситуаціях • розв’язання задачі, використовуючи потрібні уміння або знання Ключові слова: Застосувати, демонструвати, рахувати, виконувати, ілюструвати, показувати, вирішувати, перевіряти, змінювати, визначати зв’язок (співвідносити), змінюватися, класифікувати, досліджувати, відкривати 28
 29. 29. 4. Рівень аналізу • розгляд складових елементів • організація частин • розпізнавання прихованих значень • утотожнення компонентів Ключові слова: Аналізувати, відокремлювати, упорядковувати, пояснювати, з’єднувати, класифікувати, розділяти, порівнювати, відібрати, пояснювати, робити висновки 29
 30. 30. 5. Рівень синтезу • використання попередніх ідей для створення нових ідей • узагальнення за даними фактами • співвідношення знання з декількох інформаційних просторів • провіщання, формування висновків Ключові слова: Поєднувати, інтегрувати, видозмінити, змінювати розташування, заміняти, планувати, створювати, проектувати, винаходити (вигадувати), передбачати (що якщо?), складати (компонувати), формулювати, підготовити, узагальнювати, переписати 30
 31. 31. 6. Рівень оцінки • порівнювання і розпізнавання ідеї • оцінювання важливості теорій, представлень • формування вибору, що грунтується на обміркованих аргументах • перевіряння цінності доведень та показань • впізнавання підпорядкованості Ключові слова: Оцінювати, вирішувати, класифікувати, сортувати, контролювати, виміряти, рекомендувати, переконувати запевняти), відбирати (підбирати), судити (оцінювати), пояснювати, виділяти (розпізнавати), підтримувати, заключати (закінчувати), порівнювати (заставляти), резюмувати (підсумовувати) 31
 32. 32. 32 Модифікована таксономія Блума
 33. 33. Пригадування • Роль викладача на цьому рівні: направляти, розповідати, показувати, перевіряти, записувати, оцінювати. • Роль студента на цьому рівні: він відповідає, згадує, розпізнає, описує, переводить або просто пасивний учасник. • Опишіть, що сталося після ..? • Що правильно, або невірним ..? 33
 34. 34. Розуміння • Викладач - демонструє, слухає, задає питання, порівнює, зіставляє, перевіряє. • Студент - пояснює, описує, з'ясовує, демонструє, він активний учасник. • Чи можете Ви пояснити, чому ..? • Чи можете Ви написати своїми словами ...? • Як ви поясните ...? • Чи можете Ви написати короткий огляд ..? 34
 35. 35. Застосування • Роль викладача: показує, супроводжує, спостерігає, оцінює, організовує, задає питання. • Роль студента: вирішує завдання, демонструє використання знань, розраховує, збирає (факти), комплектує, ілюструє, конструює, активний учасник. • Чи знаєте Ви інший приклад, де ...? • Чи можете Ви згрупувати за характеристиками таке, як ...? 35
 36. 36. Аналізування • Роль викладача: він розслідує, спостерігає, супроводжує, оцінює, діє як джерело, запитує, організовує, розглядає дискретно і критично. • Роль студента: він обговорює, розкриває, аргументує, обмірковує, думає глибоко, проходить тестування, проходить перевірку, задає питання, підраховує, наводить довідки, запитує, активний учасник. • Які події не могли статися? • Якщо ... сталося, яким бути висновок? 36
 37. 37. Оцінювання • Роль викладача: він роз'яснює, погоджується, припускає, супроводжує і направляє. • Роль студента: він формує думку і оцінює, обговорює, порівнює, критикує, запевняє, доводить, оцінює можливості, вирішує, підтверджує, активний учасник. • Чи краще рішення ...? • Чи можете Ви відстояти Вашу позицію щодо ...? 37
 38. 38. Створення • Роль викладача. Він супроводжує, сприяє, проявляє увагу, аналізує, оцінює. • Роль студента. Він проектує, планує, формулює, використовує ризики, видозмінює, створює, пропонує, активний учасник. • Чи можете Ви спростувати ... для ...? • Якби Ви мали доступ до всіх ресурсів, як би Ви їх могли розподіляти? 38
 39. 39. Матриця вимірювання якості діяльності The Cognitive Process Dimension The Knowledge Dimension Remember Unders- tand Apply Analyze Evaluate Create Factual List Summarize Classify Order Rank CombineKnowledge Conceptual Describe Interpret Experi- ment Explain Assess PlanKnowledge Procedural Tabulate Predict Calculate Differen- tiate Conclu- de Compo- seKnowledge Meta- Appropriate Use Execute Construct Achieve Action Actualize Cognitive Knowledge
 40. 40. Пригадування Знання Діяльність На фактах складання списків та переліку концептуальні опис, зображення, характеристики процедурні складання таблиць інформації, у тому числі по простих технологіям Мета-знання використання матеріалів
 41. 41. Рівень розуміння знання діяльність На фактах підсумовування інформації, підведення підсумків концептуальні розуміння, як; тлумачення, інтерпретування; процедурні передбачення перебігу процесу, підготовка Мета-знання доведення виконання до кінця
 42. 42. Рівень застосування Знання Діяльність На фактах класифікування інформації за критеріями застосування концептуальні проведення необхідних уточнень і дослідів процедурні підрахунок, вимірювання та обдумування Мета-знання створювати, конструювати і споруджувати
 43. 43. Рівень аналізування Знання Діяльність На фактах уточнення критеріїв і складання порядку даних концептуальні роз'яснення умов складання порядку даних і обговорення варіантів процедурні розрізнення характеристик і зміна при зміні ситуацій Мета-знання виконання та досягнення мети
 44. 44. Рівень оцінювання Знання Діяльність На фактах дати оцінку даним, ранжувати їх за значимістю концептуальні оцінювати дані за підсумками використання, пошук додаткових даних процедурні робити проміжні висновки, приймати рішення Мета-знання оцінювати діяльність поетапно за якістю і рівнем досягнення мети
 45. 45. Рівень створення Знання Діяльність На фактах на підставі даних досвіду передбачити поєднання та обробку даних концептуальні планувати дизайн з урахуванням пропозицій процедурні створювати альтернативи і коректувати процес Мета-знання здійснення мети
 46. 46. 46http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html
 47. 47. Завдання 2-го дня • Форум 2.1. Складання плану курсу (40 балів) • Форум 2.2 Завдання курсу (50 балів) • Рефлексія заняття (10 балів)
 48. 48. Індивідуальні завдання • Розв’язання задач - текст, файл • Аналіз тексту – текст, коментарі • Конспект – текст, карта пам’яті, графіка • Огляди, есе – текст, графіка • Створення глосарія • Тести • Опитувальники • Мініпроект - текст, графіка, відео • Коментування відео • Віртуальна лабораторна робота
 49. 49. Дякую! Координати E-mail kukharenkovn@gmail.com

×