Publicité

Contenu connexe

Similaire à อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์(20)

Publicité

อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  1. อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เสนอ มิสเขมจิรา ปลงไสว โดย นางสาว ณัชชา บัวผัด เลขที่ 10 ม.6/5
  2. จอสัมผัส touchsceen จอสัมผัส เป็นรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์แสดงผลและ นาเข้าข้อมูลที่ผสมร่วมกัน เพื่อลดขนาดพื้นที่การใช้ งาน โดยโปรแกรมจะแสดงผลภาพกราฟิกบนจอภาพ และผู้ใช้สามารถใช้นิ้วมือสัมผัสบนจอภาพ เพื่อเลือก รายการต่างๆ ทั้งที่อยู่ในลักษณะของรูปภาพ หรือ ข้อความก็ได้ เพื่อสั่งงาน จอสัมผัสนิยมนามาใช้ใน ลักษณะของงานที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการใช้อุปกรณ์ นาเข้าแบบจับต้อง เช่น แป้นพิมพ์, เมาส์ เป็นต้น
  3. สแกนเนอร์ scanner คืออุปกรณ์ซึ่งจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของ แอนาลอกเป็นดิจิตอลซึ่งคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เรียบเรียง, เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ ภาพนั้นอาจจะเป็น รูปถ่าย, ข้อความ, ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ สามารถใช้สแกนเนอร์ทางานต่างๆได้ดังนี้ - ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายใน เอกสาร
  4. - บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ - แฟ็กเอกสาร ภายใต้ดาต้าเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ - เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่าง
  5. เครื่องพลอตเตอร์ plotter ใช้วาดหรือเขียนภาพสาหรับงานที่ต้องการความละเอียด สูง ๆ เนื่องจากพลอตเตอร์จะใช้ปากกาในการวาดเส้น สายต่าง ๆ ทาให้ได้เส้นที่ต่อเนื่องกันตลอด ในขณะที่ เครื่องพิมพ์ทั่วไปจะใช้วิธีพิมพ์จุดเล็ก ๆ ประกอบขึ้นเป็น เส้น ทาให้ได้เส้นที่ไม่ต่อเนื่องกันสนิท พลอตเตอร์นิยม ใช้กับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ ต้องการความสวย งามและความละเอียดสูง
  6. มีให้เลือกหลากหลายชนิดโดยจะแตกต่างกันในด้าน ความเร็ว ขนาดกระดาษ และจานวนปากกาที่ใช้เขียนใน แต่ละครั้ง มีราคาแพงกว่าเครื่องพิมพ์ธรรมดามาก
Publicité