Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ชนิดของคำในภาษาไทย

12 523 vues

Publié le

ชนิดของคำในภาษาไทยที่ควรรู้

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

ชนิดของคำในภาษาไทย

 1. 1. ก ารพัฒนาหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำในประโยคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 <ul><li>นางสาวทวาย ชื่นไทย รหัส 47092101 </li></ul><ul><li>วิชาเอก หลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 3 </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก </li></ul>
 2. 2. ความเป็นมา <ul><li>พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว </li></ul><ul><li>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 </li></ul><ul><li>อนุรักษ์การใช้ชนิดของคำในประโยค และส่งเสริมนิสัยรัก </li></ul><ul><li> การอ่าน </li></ul>
 3. 3. วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำ </li></ul><ul><li>ในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิ </li></ul><ul><li>ภาพตามเกณฑ์ 80/80 </li></ul>เพื่อทดลองใช้หนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อประเมินความเหมาะสมของหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของ คำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 4. 4. ขอบเขตการวิจัย <ul><li>กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา </li></ul><ul><li>ปีที่ 4 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง จำนวน 9 คน </li></ul>กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 28 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 5. 5. ขอบเขต การวิจัย <ul><li>คำนาม </li></ul><ul><li>คำสรรพนม </li></ul><ul><li>คำกริยา </li></ul>ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน มีนาคม 2550 ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลา
 6. 6. คำนิยามศัพท์ <ul><li>หนังสือเล่มเล็ก หมายถึง หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบที่มีขนาดเล็ก 13 ซม . X 1 8 .5 ซม . </li></ul><ul><li>ชนิดของคำในประโยค หมายถึง คำภาษาไทยที่ใช้ในประโยคมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา </li></ul><ul><li>ประสิทธิภาพของหนังสือเล่มเล็ก หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเล่มเล็กเรื่องชนิดของคำในประโยค สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกำหนดไว้ 80/80 </li></ul>
 7. 7. วิธีดำเนินการ <ul><li>กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 9 คน </li></ul><ul><li>กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีบัวทอง </li></ul><ul><li>อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทองจำนวน 28 คน </li></ul>ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 1
 8. 8. วิธีดำเนินการ <ul><li> หนังสือเล่มเล็กเรื่องชนิของคำในประโยค </li></ul><ul><li>สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 </li></ul><ul><li> แบบทดสอบ / แบบวัดผลสัมฤทธิ์ </li></ul><ul><li> แบบประเมินความเหมาะสมของหนังสือ </li></ul><ul><li>เล่มเล็ก </li></ul>เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 2
 9. 9. วิธีดำเนินการ <ul><li>ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ </li></ul><ul><li>แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน </li></ul><ul><li>ความเหมาะสม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ </li></ul><ul><li>นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน </li></ul><ul><li>วัดศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง </li></ul><ul><li>จำนวน 28 คน </li></ul>วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล 3
 10. 10. วิธีดำเนินการ <ul><li> ค่าเฉลี่ย </li></ul><ul><li> ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน </li></ul><ul><li> t- test One - Sample </li></ul>สถิติที่ใช้ ในการวิจัย 4
 11. 11. เอกสาร ประกอบหลักสูตร <ul><li> การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก </li></ul><ul><li> ความสนใจในการอ่านของเด็ก </li></ul><ul><li> การใช้การ์ตูนประกอบภาพ </li></ul><ul><li> หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย </li></ul><ul><li> บทร้อยกรอง </li></ul>เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
 12. 12. เอกสาร ประกอบหลักสูตร <ul><ul><ul><li>การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบสามมิติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ” เชลางค์ นครบ้านเฮา” สำหรับนักเรียน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( เพลินจันทร์ กิ่งก้ำ และคณะ ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง “ คำขวัญจังหวัดอุทัยธานี ” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( กฤษณา ศิริวัฒน์ และคณะ ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก ” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( รัตนา แสนเกษม ) </li></ul></ul></ul>งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
 13. 13. กรอบแนวคิดการวิจัย <ul><li> ขั้นตอนที่ 1 </li></ul><ul><li> ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>2. ยกร่างหนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน </li></ul><ul><li>3 . นำ หนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่ IOC </li></ul><ul><li>4. ปรับปรุงแก้ไข หนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน </li></ul><ul><li>5. นำร่องการใช้หนังสือเล่มเล็ก 1 ครั้ง </li></ul><ul><li>6 นำมาปรับปรุงแก้ไข </li></ul><ul><ul><li> ขั้นตอนที่ 2 </li></ul></ul><ul><ul><li> ขั้นการใช้ </li></ul></ul><ul><li>1. ดำเนินการใช้หนังสือเล่มเล็กกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน ชั้ ป .4 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง อ . แสวงหา จ . อ่างทอง จำนวน 28 คน </li></ul><ul><li>2. ทำการทดลองผลและประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60 </li></ul> ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการประเมิน 1 . วัดความเหมาะสมของหนังสือเล่มเล็ก 2. นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์
 14. 14. สวัสดี

×